TRẮC NGHIỆM KTTC 3 – TRẮC NGHIỆM KTTC 3 Vào ngày 1/1/2018, M đã kí hợp đồng thuê không hủy ngang 5 – Studocu

TRẮC NGHIỆM KTTC 3

 1. Vào ngày 1/1/2018, M đã kí hợp đồng thuê không hủy ngang 5 năm một số máy
  móc phục vụ QLDN. Các điều khoản hợp đồng thỏa thuận M thực hiện các khoản
  thanh toán 100đ hàng năm vào cuối mỗi năm thuê trong 5 năm, sẽ trả lại
  TS cho bên cho thuê vào cuối mỗi giai đoạn này. Ngày này đầu tiên là 1/1/2019,
  các máy móc có tuổi thọ hữu ích là 6 năm. M Sử dụng phương pháp tính khấu hao
  theo đường thằng, cho tất cả các tài sản cố định của nó. Theo đó, M đã hạch toán
  giao dịch thuê này dưới dạng thuê tài chính. Các khoản thanh toán tiền thuê được
  xác định là có giá trị hiện tại là 379 với lãi suất là 10%. Đối với hợp đồng
  thuê này, M ghi vào năm 2018 (làm tròn ngàn đồng)
  a. Chi phí lãi vay 0đ và chi phí khấu hao là 0đ
  b. Chi phí lãi vay 27đ, và chi phí khấu hao là 75.
  c. Chi phí lãi vay 37 và chi phí khấu hao là 75.
  d. Chi phí lãi vay là 27 và chi phí khấu hao là 63.
  GIẢI: CPKH hàng năm (đường thẳng) = 379/5= 75.

Năm Tiềền thuề tr dãy nămả chínhCP thêm mạng bsc vào ví metamask
Tiềền tr n ợgốốcả N tài chính ợthuề 1/1/2018 379,079, 31/12 / tám 100,000,000 37,907,900 62,092,100 316,986, 31/12 / 9 100,000,000 31,698,690 68,301,310 248,685, 31/12 / 0 100,000,000 24,868,559 75,131,441 173,554, 31/12 / một 100,000,000 17,355,415 82,644,585 90,909, 31/12 / 2 100,000,000 9,090,956 90,909,044 520

 1. Vào đến ngày 1/1/2018, M sẽ kí HĐ mướn ko bỏ ngang 5 năm 1 khoản trang thiết bị Giao hàng QLDN. Các pháp luật HĐ thỏa thuận hợp tác M triển khai những số thanh toán giao dịch 100 đ dãy năm trong đầu mọi năm mướn vào 5 năm, tiếp tục giả lại tiến sỹ đến phía mang lại mướn trong cuối tiến trình nè. Ngày nào là tiên phong được xem là 31/12/2018, những trang thiết bị sở hữu tuổi lâu có ích được xem là 6 năm. M Sử dụng giải pháp tính khấu hao đi theo mặt đường thằng, mang đến tổng thể những gia tài cố định và thắt chặt của chúng. Theo đấy, M sẽ hạch toán thanh toán giao dịch mướn nào là bên dưới dạng mướn tài chính. Các số giao dịch thanh toán tiền vàng mướn đc xác lập được xem là sở hữu giá cả ngày nay được xem là 416 mang lãi suất vay được xem là 10 %. Đối với HĐ mướn nà, M ghi trong năm 2019 ( có tác dụng tròn nghìn đồng ) a. Chi tiêu lãi vay mượn 31 & ngân sách khấu hao được xem là 69. b. Chi tiêu lãi vay mượn 83, & ngân sách khấu hao được xem là 31. c. giá thành lãi vay mượn 41 & ngân sách khấu hao được xem là 83. d. giá thành lãi vay mượn 31 & ngân sách khấu hao được xem là 83 .
 2. Được nhập cuộc biểu quyết người đóng cổ phần CP : a. Ưu đãi cổ tức b. Ưu đãi biểu quyết
 3. Để xác lập bản chất điều lệ công ty du học CP, hoàn toàn có thể dựa bên trên a. Số lượng CP đang được ban hành b. Số lượng CP CP quỹ c. Số lượng CP đang được xuất hiện & Số lượng CP CP quỹ d. Số lượng CP sẽ hủy bỏ

 4. chúng tôi CP tiếp tục chọn lựa giải pháp ban hành trái khoán thay thế vì ban hành CP mang lí do : a. cửa hàng bắt buộc bản chất kêu gọi vào một thời hạn nhất thiết b. Để gia hạn cầm giữ lại quyền trấn áp c. Đơn vị ko mong muốn cải thiện con số người đóng cổ phần d. Tất cả những câu bên trên
 5. Cổ phiếu đang được tồn tại phía bên cạnh, được xem là … a. Tổng số CP công ty tư vấn du học đc phép ban hành b. Số CP quỹ c. Số CP bởi những người đóng cổ phần cầm giữ lại d. Số CP sẽ ban hành, trung tâm tư vấn du học tậu lại
 6. Phí thanh toán giao dịch nảy sinh lúc tậu CP bởi chính công ty du học ban hành & ko diệt gần đc chứng nhận trong : a. TK 1211 b. TK 4111 c. TK 419 d. TK 4112
 7. Giá trị CP quỹ đc chứng nhận trong thông tin tài khoản a. TK 1211 b. TK 4111 c. TK 419 d. TK 4112
 8. khi hủy bỏ CP quỹ, giả dụ báo giá xuất CP quỹ gầy rộng mệnh giá, kế toán ghi : a. Nợ TK 4112, Nợ TK 4111 / Có TK b. Nợ TK 635, Nợ TK 4111 / Có TK c. Nợ TK 4111 /, Có TK 419, Có TK d. Nợ TK 411 /, Có TK 419, Có TK
 9. Chi tiêu tái phát hành CP quỹ chứng nhận trong a. TK 4111 b. TK 635 c. TK 4112 d. TK 811
 10. Kết gửi Power nguồn thặng dư bản chất CP nhằm bổ trợ bản chất điều lệ, kế toán ghi a. Nợ TK 4112 / Có TK 4111 đi theo báo giá Thị phần

quỹ nhằm phân tách cổ tức mang lại người đóng cổ phần sở hữu báo giá Thị phần được xem là 15 đ / CP, mệnh giá 10 đ / cp, kế toán a. Nợ TK 421 : 450 / Có TK 4112 : 371, Có TK 419 : 78. b. Nợ TK 421 : 450 / Có TK 515 : 371, Có TK 419 : 78. c. Nợ TK 421 : 450 / Có TK 4112 : 78, Có TK 419 : 371. d. Nợ TK 421 : 450 / Có TK 515 : 78, Có TK 419 : 371. GIẢI : Tương tự bài xích 13  Giá trị cp phân tách cổ tức : 30 * 15 = 450 .

 1. Trong công ty cổ phần trả cổ tức bằng lô hàng hóa có giá gốc xuất kho là 100 triệu
  đồng, giá trị hợp lí lô hàng để chia cổ tức là 80 triệu đồng, giả sử miễn thuế thu
  nhập doanh nghiệp, nghiệp vụ này làm cho vốn chủ sở hữu:
  a. Giảm 100 triệu đồng
  b. Giảm 20 triệu đồng
  c. Giảm 80 triệu đồng
  d. Tất cả đều sai
 2. Khi tính số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong năm, nếu trong năm công ty
  có tách cổ phiếu hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu số lượng cổ phiếu tăng lên sẽ
  được tính:
  a. Như tăng lên vào đầu năm thành lập
  b. Bình quân dựa trên số ngày lưu hành trong năm
  c. Như tăng lên vào đầu năm sớm nhất được trình bày BCTC
  d. Bình quân dựa trên số tháng lưu hành trong năm
 3. Công ty M 600 cổ phiếu phổ thông lưu hành vào 1/1/N, Cty phát hành
  126 cổ phiếu phổ thông vào 1/5/N, mua 63 cổ phiếu quỹ vào 1/9/N, Và
  phát hành thêm 54.
  a. 714.
  b. 651.
  c. 672.
  d. 693.
  GIẢI:
  60012/12+ 1268/12 – 634/12+542/12= 672.
 4. 31/12/20x, cty P có 200 cổ phiếu phổ thông và 10 cổ phiếu ưu đãi cổ tức
  lũy lế có mệnh giá 100/cổ phiếu, lãi suất 4%/năm. Trong năm 20×0 và 20×1, cty
  không công bố chia cổ tức cho cả cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông, Vào
  10/2/20×2, trước khi phát hành BCTC cho năm kết thúc 31/12/20×1, công ty P
  Công bố tách cổ phiếu với tỷ lệ 100%. LN Sau thuế năm 20×1 là 720. Vậy
  EPS cho năm 20×1 được trình bày trên BCTC năm 20×1 là:
  a. 3.

b. 3. c. một. d. một 22. Cổ phiếu quỹ đc trình diễn bên trên bảng cân bằng kế toán a. Tài sản lâu dài & ghi số dương b. Tài sản thời gian ngắn & ghi số dương c. Vốn chủ sở hữu & ghi số âm d. Nợ lâu dài & ghi số âm 23. Ngân sách chi tiêu tiếp khách hàng ko với chứng chỉ hợp thức một đ tiếp tục đc trừ lúc xác lập nguồn thu chịu đựng thuế a. Đúng b. Sai 24. Quy định về bài toán nộp thuế nguồn thu của đơn vị a. DN đc quyền chọn lựa nộp tạm thời đi theo quý & cuối năm quyết toán thuế hay nộp một dịp lúc quyết toán thuế b. Tạm nộp mọi quý & cuối năm quyết toán thuế xác lập lượng thuế buộc phải nộp c. Nộp một đợt lúc quyết toán thuế d. Nộp đi theo quý 25. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hoãn lại tiếp tục đc chứng nhận lúc mang sự chênh lệch giữ lại KT Và thuế : a. Sai b. Đúng 26. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN đc hạch toán trong a. TK 821 b. TK 641, c. TK 811 d. Ý kiến khác nhau 27. giá thành tiếp khách hàng ko với chứng chỉ hợp thức một đ tiếp tục ko đc trừ lúc xác lập doanh thu kế toán a. Sai b. Đúng 28. Ở một dịch vụ CP giá niêm yết, cuối năm tài chính xác lập doanh thu kế toán cả năm được xem là 120 triệu đồng & quạt tính thuế năm nè được xem là 40 triệuđ, xác định rằng 3 quý đầu năm sẽ lâm thời nộp thuế tndn ( đôi mươi % ) được xem là 30 trđ. Cty xác lập lượng thuế nguồn thu buộc phải nộp vào năm ni khoản tiền trong game được xem là : a. 0 b. 30 c. 10 d. Ý kiến nổi bật 29. Trong năm N, Doanh Nghiệp A Tính khấu hao đi theo pp con đường thằng, với 1 TSCD sài sống phòng ban buôn bán dãy với nguyên giá 150 triệu đồng, thời hạn khấu hao kế toán 2 năm, đi theo thuế 3 năm, khởi đầu tính khấu hao đầu năm N-2. Trường hợp nà làm cho nảy sinh :

 1. Đầu năm N, CTY P mua 1 TSCĐ Hữu hình giá 600trđ, kế toán khấu hao 3 năm, và
  thuế khấu hao 4 năm. Thuế xuất thuế TNDN là 20% cho năm N Và dự tính cho
  các năm. Bảng cân đối kế toán vào cuối năm N+1 sẽ thể hiện
  a. Thuế hoãn lại phải trả 20trđ
  b. Tài sản thuế hoãn lại :10trđ
  c. Tài sản thuế hoãn lại :20trđ
  d. Thuế hoãn lại phải trả 10trđ
 2. Vào ngày lập BCTC 31/12/N, Cty C ghi nhận 1 khoản phải thu trên sổ kế toán
  nhưng cơ sở tính thuế của tài sản này bằng 0, khi cty thu hồi khoản phải thu này
  vào năm
  a. Cty C sẽ ghi nhận tài sản thuế hoãn lại trong năm N+
  b. Cty C ghi giảm thuế TN hoãn lại phải trả trong năm
  c. Tổng chi phí thuế TNDN sẽ lớn hơn chi phí thuế TNDN hiện hành trong
  năm N+
  d. Thu nhập chịu thuế sẽ nhỏ hơn lợi nhuận kế toán trong năm N+
 3. Vào ngày lập BCTC 31/12/N, CTY K ghi nhận 1 TSCĐ trên sổ kế toán là
  600, cơ sở tính thuế của tài sản này là 550, vậy trong năm phát sinh tài
  sản thuế hoãn lại
  a. Đúng
  b. Sai
 4. Cuối năm N, DN Nộp thuế TNDN theo thuế suất 20%, xác định trong năm phát
  sinh
  TSCĐ M: Chênh lệch tạm thời chịu thuế tăng 10 triệu đồng
  TSCĐ N: Chênh lệch tạm thời chịu thuế giảm 30 triệu đồng
  Kế toán ghi nhận
  a. Nợ TK 347/Có TK 8211: 10trđ
  b. Nợ TK 347/Có TK 8212: 4trđ
  c. Nợ TK 8211/Có TK 347: 20trđ
  d. Nợ TK 347/Có TK 8212: 20trđ
 5. Vào ngày lập BCTC 31/12 năm N, CTY K ghi nhận 1 khoản phải thu trên sổ kế
  toán là 500, cơ cơ sở tính thuế của tài sản cũng là 500ậy có tạo ra chênh lệch
  tạm thời
  a. Không
  b. Có
 6. Vào ngày lập BCTC 31/12 năm N, CTY K ghi nhận 1 khoản hàng tồn kho trên sổ
  kế toán là 1000, cơ cơ sở tính thuế của tài sản này là 900, thuế suất 20%ậy trong
  anwm làm phát sinh thuế hoãn lại phải trả
  a. Đúng
  b. Sai
 7. Vốn góp cổ phần của các cổ đông được ghi theo
  a. Giá thị trường và mệnh giá
  b. Chi tiết theo vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần
  c. Giá thực tế phát hành cổ phiếu

d. Giá thực tiễn ban hành CP, Chi tiết đi theo bản chất giúp của chủ sở hữu & thặng dư bản chất CP 43. Cổ phiếu khuyễn mãi thêm ko lũy kế đặc trưng Cổ phiếu khuyến mại lũy kế sống nơi : a. Việc chi trả cổ tức nhờ vào trong câu hỏi công ty du học với thông tin chi trả cổ tức tuyệt ko b. shop hoạt động giải trí sở hữu lãi giỏi quạt c. Ghi nhận & chi trả cổ tức d. Phụ thuộc trong lượng lượn CP của mỗi mẫu mã 44. Lúc Doanh Nghiệp ban hành CP tặng thêm, kế toán phải phản chiếu đi theo a. Mệnh giá b. Giá phát hành c. Giá tăng cao hàng đầu nhưng mà chủ đầu tư dự án tiếp tục đưa đến 1 CP d. Mệnh giá & giá phát hành 45. DN vay mượn tiền xu 300 tr nhằm ship hàng HĐKD trong Trong ngày 1/7 / N. Ls 10 % / năm, trả lãi dịp đầu trong Trong ngày 30/6 / N + 1. CP đi vay mượn chứng nhận mang lại năm tài cginhs dứt đúng ngày 31/12 / N. a. 300 tr b. 30 tr c. 15 tr d. Không sở hữu ngân sách lãi vay mượnGIẢI :Từ đến ngày 1/7 / N tới 31/12 / N  6 mon ( nửa năm ) cổ phần đi vay mượn : 300 * 10 % / 2 = 15 tr Ghi nhận : Nợ 635 / Có 335 : 15 tr

 1. A cho B vay tiền. Kế toán của A theo dõi khoản vay này trên tài khoản kế toán (1);
  B theo dõi khoản vay trên TK (2)
  a. (1) 128; (2) 3411
  b. (1) 3411; (2) 128
  c. (1) 128; (2) 411
  d. (1) 411; (2) 128
 2. Phải trả lương cho người lao động được phân loại là:
  a. NPT dài hạn
  b. NPT ngắn hạn
  c. Cả 2 đúng
  d. Cả 2 sai
 3. Hoạt động nào sau đây không làm tăng NPT:
  a. Đi thuê tài chính
  b. Phát hàng trái phiếu thu tiền
  c. Phát hành cổ phiếu thu tiền
  d. Mua hàng chưa trả tiền

d. Tất cả phần đông đúng chuẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *