GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WINCC

OPTADS360
intTypePromotion = 1

Bạn đang đọc: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WINCC

YOMEDIA

ADSENSE

Trang Chủ

Công Nghệ Thông Tin

Tin học văn phòng

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WINCC

Chia sẻ : Pham Duong | Ngày : | Loại File : PDF | Số trang : 35

Thêm vào BST

Báo xấu

1.567

lượt xem

590

tải về

  Download

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu vừa đủ

Tài liệu tìm hiểu thêm dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy – GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WINCC.
AMBIENT /

Chủ đề :

 • phần mềm wincc
 • tài liệu về phần mềm wincc
 • tổng quan về phần mềm wincc
 • khái niệm trong wincc
 • công cụ soạn thảo của wincc

Bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WINCC

 1. ch−¬ng 6 – Giíi thiÖu phÇn mÒm WinCC
  §µo B¸ Phong – Bé m«n GCVL vµ DCCN, Khoa C¬ khÝ, §HBK Hµ Néi

  6.1. Tæng quan vÒ phÇn mÒm WinCC
  Ngµy nay c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC (Programmable Logic Control)
  ®−îc thay thÕ dÇn cho c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh cò ®Ó thùc hiÖn viÖc tù ®éng
  hoµn toµn mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, thùc hiÖn viÖc tÝch hîp m¹ng c«ng nghiÖp
  (Industrial Ethernet). Trªn thÕ giíi c¸c h·ng lín vÒ tù ®éng ho¸ nh− Omron (NhËt),
  Allen Bradly (Mü), Siemens (§øc)… kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó ®−a ra nh÷ng s¶n phÈm
  míi trong lÜnh vùc nµy víi nh÷ng tÝnh n¨ng cña c¸c PLC ngµy cµng m¹nh, tèc ®é xö lý
  nhanh ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trong nÒn c«ng nghiÖp víi c¸c bµi to¸n ®iÒu khiÓn
  khã, ®é phøc t¹p cao. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam, PLC cña h·ng Siemens ®−îc
  sö dông kh¸ nhiÒu trong c¸c lÜnh vùc nh− §iÖn lùc, GiÊy, Xi m¨ng,… C¸c chñng lo¹i
  PLC cña h·ng kh¸ phong phó nh− S5, S7-200, S7-300, S7-400,… ®−îc s¶n xuÊt ®a d¹ng
  tuú theo yªu cÇu sö dông vµ ®é phøc t¹p cña bµi to¸n ®iÒu khiÓn. Tuy nhiªn, ta thÊy
  r»ng trong c«ng nghiÖp vÊn ®Ò giao diÖn ng−êi – m¸y HMI (Human Machina Interface)
  rÊt quan träng trong viÖc ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. H·ng Siemens ®−a
  ra mét sè phÇn mÒm ®Ó x©y dùng giao diÖn ng−êi – m¸y nh− Protool/Protool CS,
  WinCC cã tÝnh linh ho¹t vµ mÒm dÎo ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p kü thuËt thùc hiÖn giao
  diÖn ng−êi – m¸y. Nh÷ng phÇn mÒm nµy kh«ng nh÷ng cã thÓ sö dông cho c¸c thiÕt bÞ
  cña chÝnh h·ng mµ nã cßn më réng t−¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ cña h·ng kh¸c nh− cña
  GE (General Electric), Allen Bradly, Misubishi Electric,… th«ng qua c¸c kªnh ®iÒu
  khiÓn riªng.
  WinCC (Window Control Center) lµ phÇn mÒm t¹o dùng hÖ SCADA vµ HMI rÊt
  m¹nh cña h·ng SIEMENS hiÖn ®ang ®−îc dïng phæ biÕn trªn ThÕ giíi vµ ViÖt Nam.
  WinCC hiÖn cã mÆt trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc nh− s¶n xuÊt xi m¨ng, giÊy, thÐp, dÇu
  khÝ,…
  WinCC lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn trung lËp cã tÝnh c«ng nghiÖp vµ cã tÝnh kü
  thuËt, hÖ thèng mµn h×nh hiÓn thÞ ®å ho¹ vµ ®iÒu khiÓn nhiÖm vô trong s¶n xuÊt vµ tù
  ®éng hãa qu¸ tr×nh. HÖ thèng nµy ®−a ra nh÷ng modul chøc n¨ng tÝch hîp c«ng nghiÖp
  cho hiÓn thÞ ®å ho¹, nh÷ng th«ng b¸o, nh÷ng l−u tr÷, vµ nh÷ng b¸o c¸o. Nã lµ mét tr×nh
  ®iÒu khiÓn m¹nh, nhanh chãng cËp nhËt c¸c ¶nh, vµ nh÷ng chøc n¨ng l−u tr÷ an toµn
  b¶o ®¶m mét tÝnh lîi Ých cao ®em l¹i cho ng−êi vËn hµnh mét giao diÖn trùc quan dÔ
  sö dông, cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ theo chÕ ®é thêi gian
  thùc.
  Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng hÖ thèng, WinCC ®−a ra nh÷ng giao diÖn më cho c¸c
  gi¶i ph¸p cña ng−êi dïng. Nh÷ng giao diÖn nµy lµm cho nã cã thÓ tÝch hîp trong

  1

 2. nh÷ng gi¶i ph¸p tù ®éng hãa phøc t¹p, c¸c gi¶i ph¸p cho c«ng ty më. Sù truy nhËp tíi
  c¬ së d÷ liÖu tÝch hîp bëi nh÷ng giao diÖn chuÈn ODBC vµ SQL, sù lång ghÐp nh÷ng
  ®èi t−îng vµ nh÷ng tµi liÖu ®−îc tÝch hîp bëi OLE 2.0 vµ OLE Custom Controls
  (OCX). Nh÷ng c¬ chÕ nµy lµm cho WinCC lµ mét ®èi t¸c dÔ hiÓu, dÔ truyÒn t¶i trong
  m«i tr−êng Windows.
  §Ó x©y dùng ®−îc giao diÖn HMI b»ng phÇn mÒm WinCC th× cÊu h×nh phÇn
  cøng ph¶i bao gåm thiÕt bÞ PLC S7-xxx vµ cÊu h×nh phÇn cøng tèi thiÓu cña m¸y tÝnh
  cho viÖc sö dông phÇn mÒm WinCC vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c phôc vô cho viÖc truyÒn th«ng.
  WinCC hç trî cho tÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh – Nh÷ng nÒn t¶ng PC thÝch hîp. MÆc dï
  gi¸ trÞ ®−a ra cho cÊu h×nh tèi thiÓu nh−ng b¹n ph¶i nh¾m ®¹t ®−îc cÊu h×nh khuyÕn
  c¸o ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèi −u.

  Tªn thiÕt bÞ Yªu cÇu tèi thiÓu Nªn sö dông
  CPU Pentum II 266 MHz Pentum II 400 MHz
  RAM 96 MB 128 MB
  Graphics Controller SVGA (4MB) XGA (8MB)
  Resolution 800*600 1024*768
  Hard Disk 500 MB trèng >500 MB

  WinCC dùa trªn hÖ ®iÒu hµnh MS 32 bit – Windows 95 hoÆc Windows NT, b¶o
  ®¶m ph¶n øng nhanh ®Ó xö lý nh÷ng sù kiÖn vµ chèng l¹i sù mÊt m¸t d÷ liÖu bªn trong,
  t¹o ra mét sù an toµn cao mét dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng. Windows NT còng ®−a nh÷ng
  hµm ®−îc t¹o ra cho sù an toµn vµ phôc vô nh− nh÷ng thao t¸c c¬ së cho Server trong
  mét dù ¸n WinCC nhiÒu ng−êi sö dông. PhÇn mÒm WinCC lµ mét øng dông 32 bit
  ph¸t triÓn víi c«ng nghÖ phÇn mÒm hiÖn ®¹i, h−íng ®èi t−îng nhÊt.
  CÊu tróc cña Control Center nh− sau:
  1. Control Center
  • WinCC explorer trong Control Center: giao diÖn ®å häa cho cÊu h×nh d−íi
  Windows 95 vµ Windows NT
  • Qu¶n Lý D÷ liÖu: cung cÊp ¶nh qu¸ tr×nh víi nh÷ng Tag gi¸ trÞ theo c¸c
  lo¹i sau :
  – Chu kú
  – Chu kú víi sù thay ®æi
  – §iÒu khiÓn sù kiÖn thêi gian

  2

 3. • TruyÒn d÷ liÖu tõ nh÷ng hÖ thèng tù ®éng hãa theo sau nh÷ng c¸ch:
  – NhËn
  – Yªu CÇu
  2. Nh÷ng m«®un chøc n¨ng
  • HÖ thèng ®å ho¹ (Graphich Designer): tr×nh bµy vµ nèi qu¸ tr×nh b»ng ®å
  ho¹.
  • So¹n th¶o ho¹t ®éng (Global Scrip): lµm mét dù ¸n ®éng cho nh÷ng yªu cÇu
  ®Æc biÖt.
  • HÖ thèng th«ng b¸o (Alarm Logging): nh÷ng th«ng b¸o ®Çu ra vµ b¸o ®· nhËn
  ®−îc th«ng tin ë ®Çu ra.
  • So¹n th¶o vµ l−u tr÷ nh÷ng gi¸ trÞ phÐp ®o (TagLogging)
  – So¹n th¶o nh÷ng gi¸ trÞ phÐp ®o vµ cÊt gi÷ chóng trong thêi h¹n l©u dµi.
  – So¹n th¶o d÷ liÖu h−íng ng−êi dïng vµ cÊt gi÷ chóng l©u dµi.
  • HÖ thèng b¸o c¸o ( Report Designer): b¸o c¸o nh÷ng tr¹ng th¸i hÖ thèng.
  Control Center lµm cho ta cã thÓ ®Þnh h−íng xuyªn qua nh÷ng øng dông
  WinCC vµ d÷ liÖu cña nã víi chØ mét Ýt thao t¸c. Control Center thao t¸c t−¬ng tù gièng
  nh− Explorer trong Windows. Trong WinCC bao gåm 2 c¬ së d÷ liÖu: mét dµnh cho
  viÖc ®Þnh d¹ng hÖ thèng CS (Configuration System), mét dµnh cho viÖc ch¹y thêi gian
  thùc RT (Run time) khi ch¹y WinCC 2 c¬ së d÷ liÖu nµy lu«n ®−îc t¶i vµo vµ ch¹y
  song song víi nhau.

  H×nh 3.1: CÊu tróc cña WinCC

  3

 4. 6.2. C¸c kh¸i niÖm th−êng dïng trong WinCC
  WinCC Explorer
  Nã ®−îc xuÊt hiÖn khi khëi ®éng WinCC. TÊt c¶ c¸c phÇn cña WinCC ®Òu ®−îc
  khëi ®éng tõ ®©y. Tõ cöa sæ WinCC Explorer cã thÓ x©m nhËp vµo tÊt c¶ c¸c thµnh
  phÇn mµ mét dù ¸n giao diÖn ng−êi m¸y cÇn cã còng nh− viÖc x©y dông cÊu h×nh cho
  c¸c phÇn riªng rÏ ®ã.
  Chøc n¨ng cña WinCC Eplorer
  WinCC Explorer gåm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lÝ phôc viÖc vµo hÖ thèng cña
  WinCC. T¹i ®©y b¹n cã thÓ ®Æt cÊu h×nh (Computer, Tag,….) vµ khëi ®éng mode Run-
  time.
  NhiÖm vô cña qu¶n lÝ d÷ liÖu (Data Manager)
  §©y lµ mét phÇn cña WinCC Eplorer, nã cung cÊp c¸c h×nh ¶nh qu¸ tr×nh, bé
  ®Öm (Proces Image) cho c¸c tag.
  NhiÖm vô cña WinCC Eplorer
  • T¹o mét dù ¸n míi.
  • §Æt cÊu h×nh trän vÑn.
  • Gäi vµ l−u tr÷ dù ¸n.
  • Qu¶n lÝ dù ¸n : Më, l−u, di chuyÓn vµ copy.
  • Chøc n¨ng Ên b¶n m¹ng cho nhiÒu ng−êi sö dông (Client-Server Environment)
  • HiÓn thÞ cÊu h×nh d÷ liÖu.
  • §iÒu khiÓn vµ ®Æt cÊu h×nh cña cÊp bËc cña c¸c ¶nh, cÊu tróc hÖ thèng, ch¼ng
  h¹n nh− b»ng c¸ch thÓ hiÖn c©y th− môc.
  • Cµi ®Æt th«ng sè tæng thÓ nh− ng«n ng÷, hÖ thèng, ®−êng dÉn ng−êi dïng.
  • §Æt cÊu h×nh cho vÞ trÝ c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt cña ng−êi dïng.
  • Ph¶n håi tµi liÖu (feedback documentation).
  • LËp b¸o c¸o c¸c tr¹ng th¸i cña hÖ thèng.
  • ChuyÓn ®æi gi÷a ®Æt cÊu h×nh vµ ch¹y thùc (run time).
  • Thö c¸c mode nh− m« pháng khi ch¹y (simulation), trî gióp ho¹t ®éng ®Æt cÊu
  h×nh d÷ liÖu, chuyÓn ®æi c¸c picture, thÓ hiÖn tr¹ng th¸i vµ t¹o th«ng b¸o.

  4

 5. C¸c lo¹i Project
  WinCC cung cÊp nhiÒu lo¹i dù ¸n kh¸c nhau tuú theo yªu cÇu c«ng viÖc vµ quy
  m« cña dù ¸n.
  • Dù ¸n ®¬n (Single-User Project)
  Mét dù ¸n ®¬n thùc chÊt lµ mét tr¹m vËn hµnh ®¬n, viÖc t¹o cÊu h×nh, ch¹y thêi
  gian thùc, còng nh− kÕt nèi víi bus qu¸ tr×nh vµ l−u tr÷ d÷ liÖu cña dù ¸n ®Òu ®−îc thùc
  hiÖn trªn m¸y tÝnh nµy.

  H×nh 3.2: CÊu tróc cña dù ¸n ®¬n

  • Dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng (Multi- User Project)
  Mét dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng cã ®Æc ®iÓm cÊu h×nh nhiÒu m¸y kh¸ch (client) vµ
  mét m¸y chñ (server), tÊt c¶ chóng lµm viÖc trong cïng mét dù ¸n. Tèi ®a 16 client
  ®−îc truy nhËp vµo mét server. CÊu h×nh cã thÓ ®Æt trong server hoÆc trong mét vµi
  client. D÷ liÖu cña dù ¸n nh− lµ c¸c h×nh ¶nh (picture), c¸c tag, d÷ liÖu ®−îc l−u tr÷
  trong server vµ cung cÊp cho c¸c client. Server ®−îc kÕt nèi víi bus qu¸ tr×nh vµ d÷ liÖu
  qu¸ tr×nh ®−îc xö lý ë ®©y. VËn hµnh hÖ thèng ®−îc thùc hiÖn tõ c¸c client.

  5

 6. H×nh 3.3: CÊu tróc cña dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng

  • Dù ¸n nhiÒu m¸y kh¸ch (Multi-Client Project)
  Dù ¸n nhiÒu m¸y kh¸ch lµ mét lo¹i dù ¸n mµ cã thÓ truy nhËp vµo nhiÒu server.
  C¸c server ®−îc liªn kÕt cã dù ¸n cña riªng chóng. CÊu h×nh cña project server ®−îc
  thùc hiÖn trong server hoÆc trong c¸c client, cÊu h×nh cña dù ¸n multi-client ®−îc thùc
  hiÖn trong dù ¸n multi-client.
  Mét server cã thÓ ®−îc truy nhËp tèi ®a 16 client. Mét dù ¸n multi-client cã thÓ
  truy nhËp ®−îc tèi ®a 6 server. Cã nghÜa lµ d÷ liÖu cña 6 server cã thÓ ®−îc gi¸m s¸t vµ
  ®iÒu khiÓn trªn mét mµn h×nh cña dù ¸n multi-client.

  H×nh 3.4: CÊu tróc cña dù ¸n multi- client

  6

 7. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n trong 1 dù ¸n cña WinCC

  H×nh 3.5: Cöa sæ chÝnh cña 1 dù ¸n trong WinCC

  • Computer: Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c WorkStation vµ Server n»m trong Project.
  • Tag Managerment: lµ khu vùc qu¶n lý tÊt c¶ c¸c kªnh, c¸c quan hÖ Logic, c¸c
  Tag Process, Tag Internal vµ Tag Groups.
  • Data Type: chøa c¸c lo¹i d÷ liÖu ®−îc g¸n cho c¸c Tag vµ c¸c kªnh kh¸c
  • Editor (C¸c tr×nh so¹n th¶o ): C¸c tr×nh biªn tËp ®−îc liÖt kª trong vïng nµy
  dïng ®Ó so¹n th¶o vµ ®iÒu khiÓn mét dù ¸n hoµn chØnh bao gåm Graphics
  System (Graphics Designer) dïng ®Ó lµm c¸c giao diÖn ¶nh, Global Scrips dïng
  hiÓn thÞ ®éng cho c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt, c¸c Message System nh− c¶nh b¸o
  (Alarm Logging), thu thËp vµ l−u tr÷ c¸c gi¸ trÞ ®o (Tag Logging), hÖ thèng b¸o
  c¸o (Report Designer), giÊy phÐp sö dông (User administration) vµ c¸c Text
  library. TÊt c¶ c¸c modul nµy ®Òu thuéc hÖ thèng WinCC nh−ng nÕu kh«ng cÇn
  thiÕt th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cµi ®Æt hÕt.
  Sö dông c¸c tr×nh so¹n th¶o ®Ó so¹n th¶o vµ ®iÒu khiÓn mét dù ¸n hoµn chØnh.
  C¸c thµnh phÇn ®−îc liÖt kª ®Òu lµ c¸c tr×nh so¹n th¶o chuÈn cña WinCC.
  – Alarm Logging: §¶m nhËn ®−a tin tõ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ, hiÓn thÞ, nhËn, l−u
  tr÷ nh÷ng tin tøc theo mét quy luËt.
  – User Administration: KiÓm tra giÊy phÐp truy nhËp cho c¸c Group vµ
  Server.
  – Text Library: Chøa ®ùng c¸c ng«n ng÷ phô thuéc v¨n b¶n mµ chóng ta t¹o
  ra.

  7

 8. – Report Designer: Cung cÊp mét b¸o c¸o tæng hîp mµ cã thÓ dïng ®Ó b¸o
  c¸o nh− d÷ liÖu sö dông, c¸c gi¸ trÞ hiÖn thêi vµ gi¸ trÞ cÊt gi÷, b¶n tin hiÖn
  thêi vµ b¶n tin l−u tr÷, vµ c¸c v¨n b¶n cña b¶n th©n cña hÖ thèng.
  – Global Scrips: Cho phÐp t¹o ra 1 dù ¸n ®éng ®Æc biÖt theo yªu cÇu. Tr×nh
  so¹n th¶o nµy cho phÐp ta t¹o ra c¸c hµm gièng nh− trong ng«n ng÷ C vµ
  c¸c hµnh ®éng mµ cã thÓ sö dông trong suèt dù ¸n hoÆc qua nhiÒu dù ¸n phô
  thuéc trong cïng lo¹i ®ã.
  – Tag Logging: §o c¸c gi¸ trÞ qu¸ tr×nh, l−u tr÷ chóng dµi h¹n.
  – Graphics Designer: Cung cÊp c¸c biÓu t−îng ®å ho¹ vµ nèi ®Ó t¹o thµnh qu¸
  tr×nh.
  Trong phÇn mÒm WinCC cã mét kh¸i niÖm ®Æc biÖt quan träng mµ chóng ta cÇn
  ph¶i n¾m v÷ng khi x©y dùng 1 hÖ thèng ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t b»ng WinCC ®ã lµ kh¸i
  niÖm vÒ Tag vµ Tag Groug.
  §Þnh nghÜa Tag: Tag lµ mét thµnh phÇn trung gian cho viÖc truy nhËp c¸c biÕn
  qu¸ tr×nh.
  Trong mét dù ¸n th× Tag chØ mang mét tªn duy nhÊt vµ mét lo¹i d÷ liÖu.
  WinCC Tag ®−îc g¸n bëi c¸c mèi quan hÖ Logic, c¸i mèi liªn hÖ ®−îc ®Þnh râ bëi
  kªnh ph©n phèi c¸c gi¸ trÞ qu¸ tr×nh tíi c¸c Tag sö dông t¹i c¸c ®iÓm nèi. WinCC Tag
  chøa trong mét c¬ së d÷ liÖu cña mét dù ¸n réng. Sau khi ch¹y WinCC tÊt c¶ c¸c Tag
  ®Òu ®−îc t¶i vµo vµ t−¬ng øng víi cÊu tróc Run-time ®−îc dùng lªn.
  Tag Groug dïng ®Ó tæ chøc c¸c Tag thµnh c¸c cÊu tróc. TÊt c¶ c¸c Tag ®Òu cã
  thÓ ®−îc tæ chøc trong c¸c nhãm Tag ®Ó t¨ng sù râ rµng cña dù ¸n.
  WinCC Tag m« t¶ 1 d¹ng d÷ liÖu thµnh phÇn ®ã lµ lo¹i duy nhÊt trong mét dù
  ¸n vµ nh÷ng luËt cho phÐp truy cËp d÷ liÖu nµy.
  Nãi chung, d÷ liÖu qu¶n lý cã sù kh¸c nhau gi÷a 2 lo¹i Tag:
  – Internal Tag (Tag trong): lµ c¸c khèi nhí trong WinCC ®−îc ph©n chia theo
  chøc n¨ng nh− mét PLC. Chóng cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n vµ chØnh söa trong
  WinCC vµ kh«ng cã ®Þa chØ trªn líp PLC
  – External Tag (Tag ngoµi): G¸n c¸c ®Þa chØ vµ kÕt nèi trong c¸c líp PLC.
  Trong lo¹i Tag nµy cã mét khung ®Æc biÖt ®−îc gäi lµ Tag d÷ liÖu th« (Raw
  Data Tag- RDT). Theo mét quan ®iÓm chung, d÷ liÖu th« phï hîp víi 1 d¹ng khung
  d÷ liÖu th«ng b¸o trªn møc vËn chuyÓn, RDT kh«ng hiÓn thÞ ®−îc trong Graphics
  Designer. RDT chØ sö dông ®−îc trong c¸c øng dông sau cña WinCC: “Alarm
  Logging”, “Tag Logging” vµ “Global Scrips”.

  8

 9. 6.3. C¸c c«ng cô so¹n th¶o c¬ b¶n cña WinCC
  6.3.1. ThiÕt kÕ ®å ho¹ cña WinCC (graphic desginer)
  6.3.1.1. Chøc n¨ng cña graphic designer
  §−îc sö dông ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh qu¸ tr×nh nªn graphic designer cã nh÷ng ®Æc
  tr−ng sau ®©y:
  DÔ sö dông, dÔ dµng ghÐp nèi víi c¸c c«ng cô ®å ho¹ vµ c¸c b¶ng mÇu ®å
  ho¹.
  Cho phÐp ®Æt cÊu h×nh cña ®èi t−îng mµ chóng ®−îc liªn kÕt víi c¸c th−
  viÖn biÓu t−îng.
  Më ra giao diÖn cho c¸c ®å ho¹ quan träng vµ cung cÊp giao diÖn OLE 2.0
  TÝnh chÊt cÊu h×nh ®éng cña h×nh ¶nh ®èi t−îng víi sù cung cÊp vµ trî gióp
  cña Dynamic Wizard.
  Liªn kÕt víi c¸c chøc n¨ng bæ xung b»ng c¸ch thµnh lËp cÊu h×nh Script
  Liªn kÕt víi c¸c ®èi t−îng ®å ho¹ do chÝnh b¹n t¹o ra.
  Cã kh¶ n¨ng ch¹y d−íi nÒn Window 95 vµ WinNT.

  6.3.1.2. CÊu tróc cña Graphic Designer
  Trong cöa sæ so¹n th¶o Graphic Designer bao gåm c¸c c«ng cô ®Ó hç trî viÖc
  t¹o ra c¸c øng dông ®å ho¹ sau:
  • B¶ng ®Ó t¹o ra vµ Ên b¶n c¸c ®èi t−îng ®å ho¹:
  Colour Palettes (B¶ng mµu).
  Object Palettes (B¶ng ®èi t−îng).
  Style Palettes.
  Alignment Palettes (B¶n c¨n chØnh).
  Zoom Palettes.
  Font Palettes.
  • C¸c b¶ng vµ c¸c thanh c«ng cô phôc vô cho thao t¸c víi graphic designer
  Menu Bar
  Standard Palettes
  Status Bar
  Layer Bar
  9

 10. • C¸c hép tho¹i phôc vô ®Æt c¸c th«ng sè vµ thay ®æi thuéc tÝnh ®èi t−îng
  B¶ng mµu (Color Palettes):
  Gåm 16 mµu c¬ b¶n.
  Sö dông ®Ó ®æi mµu cña ®èi t−îng.
  Sö dông ®Ó thªm vµo c¸c mµu tuú chän.
  B¶ng ®èi t−îng: b¶ng nµy gåm cã nhiÒu ®èi t−îng ®−îc s¾p xÕp thµnh c¸c
  môc con sau ®©y:
  C¸c ®èi t−îng chuÈn (Standard Object ) gåm c¸c h×nh ®a gi¸c ,ch÷ nhËt,
  elip .v.v..
  C¸c ®èi t−îng th«ng minh ( Smart Object) gåm cã c¸c ®èi t−îng nhóng,
  c¸c tr−êng vµo/ra, c¸c ®èi t−îng ®å ho¹, c¸c c«ng cô hiÓn thÞ, c¸c ®èi
  t−îng ba chiÒu….
  C¸c ®èi t−îng Window(Window Object) gåm cã c¸c Button, Check Box,
  Option Group, Slider. §©y lµ c¸c ®èi t−îng hç trî ®å ho¹.

  H×nh 3.6: Cöa sæ so¹n th¶o Graphics

  6.3.1.3. ThiÕt lËp mét cöa sæ ®å ho¹ míi
  Trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch ®óp lªn “Editor”, khi ®ã c¸c thµnh phÇn cña
  Editor sÏ ®−îc liÖt kª ra. Vµo “Graphic Disigner” b»ng c¸ch kÝch chuét ph¶i vµ chän
  “Open “. Sau khi khëi t¹o, trªn thanh c«ng cô cña “Graphic Disgner” chän “New”.

  10

 11. 6.3.1.4. C¸c ®Æc tÝnh cña ch¹y thùc ®å ho¹
  B−íc nµy lµ cÇn thiÕt tr−íc khi ch¹y Runtime mét dù ¸n. Trong cöa sæ WinCC
  Explorer ta kÝch chuét ph¶i lªn thµnh phÇn “Computer” vµ chän thuéc tÝnh
  “Properties”. T¹i ®©y b¹n sÏ chän chÕ ®é Runtime theo c¸c th«ng tin trªn c¸c Tab.

  6.3.1.5. Quan s¸t c¸c thuéc tÝnh cña c¸c ®èi t−îng t¹o ra trong mµn h×nh ®å ho¹
  TÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®−îc t¹o ra trong cöa sæ ®å häa ®Òu cã c¸c thuéc tÝnh kh¸c
  nhau. Mçi mét thuéc tÝnh l¹i ®−îc liªn kÕt víi c¸c tag (tuú theo môc ®Ých cô thÓ mµ cã
  cÇn thiÕt ph¶i liªn kÕt víi tag hay kh«ng) ®ång thêi WinCC còng cho phÐp liªn kÕt
  ®éng cho tõng ®èi t−îng vµ g¸n c¸c hµnh ®éng hay sù kiÖn vµo cho chóng ®Ó ®iÒu
  khiÓn qu¸ tr×nh.
  NÕu muèn thay ®æi hay Ên b¶n mét hay nhiÒu thuéc tÝnh cña mét ®èi t−îng ®å
  häa th× chØ cÇn nh¸y ®óp chuét tr¸i lªn ®èi t−îng ®ã hoÆc kÝch chuét ph¶i lªn nã vµ khi
  menu sæ ra ta chän “Properties”. Hép tho¹i chøa c¸c th«ng tin vÒ thuéc tÝnh còng nh−
  c¸c sù kiÖn cã thÓ g¸n cho ®èi t−îng hiÖn ra chê b¹n Ên b¶n c¸c th«ng tin cÇn thiÕt lËp.

  6.3.2. C¸c ®èi t−îng cña WinCC
  6.3.2.1. C¸c ®èi t−îng chuÈn (Standard Object)
  T¹i ®©y cã rÊt nhiÒu ®èi t−îng, nh÷ng ®èi t−îng nµy b¹n cã thÓ sö dông nã mét
  c¸ch dÔ dµng b»ng c¸ch nh¾p, kÐo vµo cöa sæ lµm viÖc ®å ho¹ vµ cã thÓ dïng chuét kÐo
  ®Ó thay ®æi kÝch th−íc theo ý muèn hoÆc dïng bµn phÝm ®Ó thay ®æi kÝch th−íc. C¸c
  ®èi t−îng chuÈn trong WinCC bao gåm mét sè ®èi t−îng quan träng sau.
  • §−êng th¼ng
  • H×nh ®a gi¸c
  • §−êng gÊp khóc
  • Elip
  • §−êng trßn
  • H×nh ch÷ nhËt
  • Static text (dßng v¨n b¶n tÜnh). §Ó thùc hiÖn c¸c dßng v¨n b¶n, khi ch¹y thùc
  cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ, néi dung cña hép v¨n b¶n.

  6.3.2.2. Smart Object
  • øng dông Window(Application Window)

  11

 12. Lµ nh÷ng ®èi t−îng th«ng b¸o hÖ thèng (Alarm Logging), l−u tr÷ hÖ thèng (Tag
  Logging ), b¸o c¸o hÖ thèng (Print Jobs) còng nh− c¸c øng dông cña Global Script.
  Application Window më ra nh÷ng cöa sæ øng dông vµ qu¶n lÝ nã ®Ó hiÓn thÞ vµ vËn
  hµnh.
  • Picture Window
  Lµ nh÷ng ®èi t−îng ®−îc t¹o ra trong Graphic Disigner. C¸c ®èi t−îng ®ã ®−îc
  ®Æt cÊu h×nh theo vÞ trÝ, kÝch th−íc vµ c¸c ®Æc tÝnh ®éng kh¸c. Ch¼ng h¹n mét ®Æc tÝnh
  quan träng lµ truy nhËp h×nh ¶nh ®−îc hiÓn thÞ trong Picture Window b»ng c¸ch thay
  ®æi thuéc tÝnh ®éng ’’Picture name” lóc ch¹y thùc th× néi dung cña cöa sæ cã thÓ ®−îc
  thay ®æi theo.
  • §iÒu khiÓn nhóng vµ liªn kÕt ®èi t−îng (OLE Control)
  Sö dông OLE Control ®Ó cung cÊp c¸c c«ng cô Window(nh− nót bÊm, hép lùa
  chän). C¸c thuéc tÝnh cña nã ®−îc hiÓn thÞ trong cöa sæ “Object Properties” vµ tab
  “Event”. C¸c thuéc tÝnh nµy cã thÓ ®−îc Ên b¶n trong cöa sæ trªn.
  • §èi t−îng liªn kÕt vµ nhóng
  Graphic Designer cho phÐp chÌn c¸c ®èi t−îng nhóng vµo cöa sæ lµm viÖc cña
  nã. Trong mode cÊu h×nh b¹n cã thÓ Ên b¶n mét ®èi t−îng víi øng dông OLE thÝch
  hîp. Sau khi b¹n hoµn thµnh viÖc thay ®æi ®Ó liªn kÕt ®èi t−îng nhóng mét c¸ch chÆt
  chÏ, b¹n ph¶i cËp nhËt liªn kÕt b»ng tay sao cho phï hîp víi c¸c thay ®æi ®−îc thÓ
  hiÖn. Tuy nhiªn b¹n kh«ng ®−îc phÐp Ên b¶n trong lóc ch¹y runtime.
  • Tr−êng vµo/ra (I/O File)
  Sö dông nh− mét tr−êng vµo hoÆc mét tr−êng ra hoÆc nh− lµ mét tr−êng vµo/ra.
  C¸c d¹ng d÷ liÖu cho phÐp sö dông víi I/O File:
  NhÞ ph©n (Binary)
  HÖ 16 (Hexadecimal)
  HÖ thËp ph©n (Decimal)
  X©u kÝ tù (String)
  B¹n còng cã thÓ ®Þnh râ gi¸ trÞ giíi h¹n, chØ ®Þnh lµ tr−êng vµo hoÆc tr−êng ra
  hoÆc lµ tr−êng vµo/ra.
  • Bar
  Thuéc nhãm Smart Object. Thuéc tÝnh cña nã ¶nh h−ëng ®Õn sù xuÊt hiÖn vµ
  tÝnh n¨ng cña nã. Nã thÓ hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ b»ng ®å thÞ cã quan hÖ víi giíi h¹n cao,

  12

 13. thÊp hoÆc hoµn toµn chØ lµ miªu t¶ b»ng ®å ho¹ hoÆc phèi hîp thÓ hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ
  víi tØ lÖ do b¹n ®Þnh nghÜa.
  • HiÓn thÞ tr¹ng th¸i (Status Display)
  Sö dông ®Ó thÓ hiÖn bÊt k× con sè cña nh÷ng tr¹ng th¸i kh¸c nhau nµo. Cho phÐp
  thÓ hiÖn ®éng b»ng c¸ch nèi nã víi gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c tag t−¬ng øng víi nh÷ng tr¹ng
  th¸i kh¸c nhau. B¹n cã thÓ Ên ®Þnh bÊt k× con sè nµo trong kho¶ng tõ 0 tíi 222 – 1.
  • Danh s¸ch v¨n b¶n (Text List)
  Sö dông Text List ®Ó ®−a gi¸ trÞ cho v¨n b¶n. Nã cã thÓ sö dông nh− mét danh
  s¸ch vµo (Vµo lµ danh s¸ch, ra lµ gi¸ trÞ) hoÆc danh s¸ch ra (Vµo gi¸ trÞ, ra lµ v¨n b¶n)
  hoÆc phèi hîp danh s¸ch /v¨n b¶n. D¹ng sè liÖu lµ thËp ph©n, nhÞ ph©n hoÆc bit d÷ liÖu
  ®Òu cã thÓ sö dông.
  Lo¹i danh s¸ch “Decimal” thÓ hiÖn v¨n b¶n ®· Ên ®Þnh tíi gi¸ trÞ ra. Khi b¹n
  cho vµo mét “Text” th× gi¸ trÞ ®· ®−îc chØ ®Þnh sÏ ®−îc truyÒn tíi qu¶n lÝ d÷
  liÖu.
  Lo¹i danh s¸ch “Binary” thÓ hiÖn mét v¨n b¶n ®−îc chØ ®Þnh tíi mét bit cña
  gi¸ trÞ ra nÕu bit ®ã ®−îc set(®Æt gi¸ trÞ lªn 0 hoÆc 1). Trong tr−êng hîp nµy
  chØ 1 bit cña gi¸ trÞ ra ®−îc set. V¨n b¶n ®−îc chØ ®Þnh tíi bit nµo th× bit Êy
  ®−îc ®−a ra. Khi vµo mét v¨n b¶n, qu¶n lÝ d÷ liÖu nhËn gi¸ trÞ vµo vµ sÏ set
  chÝnh x¸c nh÷ng bit tu¬ng øng víi v¨n b¶n vµo.
  Lo¹i danh s¸ch “Bit” thÓ hiÖn mét v¨n b¶n mµ nã liªn quan tíi nh÷ng tr¹ng
  th¸i cña bit ®· ®Þnh nghÜa trong miÒn gi¸ trÞ ra.
  • 3D Bar
  Nã thÓ hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ cã quan hÖ ®å ho¹ víi møc cao vµ møc thÊp. Cã thÓ
  ®Æt cÊu h×nh lo¹i thÓ hiÖn 3D theo bÊt k× c¸ch nµo mµ b¹n muèn.
  • Nhãm hiÓn thÞ (Group Display)
  Cung cÊp thÓ hiÖn c¸ch quy tô theo cÊp bËc cña tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña nh÷ng
  lo¹i th«ng b¸o nhÊt ®Þnh mÆc dï kh«ng cã sù liªn quan tíi th«ng b¸o hÖ thèng víi
  WinCC.

  6.3.2.3. C¸c ®èi t−îng cña Window (Window Object)
  • Nót bÊm (Button)
  Sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn sù kiÖn qu¸ tr×nh. Nã cã hai tr¹ng th¸i Ên xuèng vµ
  kh«ng Ên. Liªn kÕt tíi qu¸ tr×nh b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c thuéc tÝnh ®éng t−¬ng øng.
  • Hép chän (Check-Box)
  13

 14. Nã ®−îc sö dông khi mµ b¹n cÇn cã 1 hay nhiÒu lùa chän b»ng c¸ch kÝch lªn
  tõng tr−êng hîp mµ b¹n cÇn. Cho phÐp liªn kÕt mÒm dÎo víi qu¸ tr×nh b»ng c¸ch thùc
  hiÖn nh÷ng thuéc tÝnh ®éng t−¬ng øng.
  • Nhãm lùa chän (Option Group)
  T−¬ng tù nh− Check-Box nh−ng lµ lùa chän ®¬n.
  • Nót trßn (Round Button)
  Lµ mét c«ng cô gièng nh− Button phôc vô cho vËn hµnh sù kiÖn qu¸ tr×nh.
  • Slider
  Lµ c«ng cô ®iÓn h×nh chuyÓn ®éng phôc vô cho ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh (vÝ dô ®iÒu
  khiÓn nhiÖt ®é, møc n−íc…. ). Ph¹m vi ®iÒu khiÓn n»m gi÷a gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ
  lín nhÊt mµ ta cã thÓ ®Æt, gi¸ trÞ ®Æt phô thuéc vµo d¹ng d÷ liÖu ®−îc g¸n cho Slider.
  B¹n cã thÓ thiÕt lËp mét sù liªn kÕt tíi qu¸ tr×nh b»ng c¸ch thùc hiÖn nh÷ng thuéc tÝnh
  ®éng t−¬ng øng.

  6.3.3. HÖ thèng l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ (Tag Logging)
  Tag Logging mang l¹i nh÷ng ®iÓm næi bËt sau ®©y:
  HiÖu qu¶ vµ tèi −u trong viÖc sö dông hÖ thèng.
  Râ rµng, dÔ hiÓu trong thñ tôc vËn hµnh.
  T¨ng n¨ng xuÊt.
  T¨ng chÊt l−îng s¶n xuÊt.

  H×nh 3.7: Cöa sæ so¹n th¶o Tag Logging

  14

 15. 6.3.3.1. Chøc n¨ng cña Tag Logging
  Tag Logging cã chøa nh÷ng chøc n¨ng nhËn d÷ liÖu tõ qu¸ tr×nh chÊp hµnh ®Ó
  l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ. Nã cã thÓ mang l¹i ý nghÜa c«ng nghÖ vµ kü thuËt liªn quan tíi
  tr¹ng th¸i vËn hµnh cña hÖ thèng.
  Tag Logging còng nh− c¸c tr×nh so¹n th¶o kh¸c ®−îc chia ra lµm 2 thµnh phÇn:
  CÊu h×nh cña hÖ thèng (Tag Logging Cofiguration System /Tag Logging CS)
  Ch¹y thùc hÖ thèng (Tag Logging Runtime Tag Logging RT)
  NhiÖm vô cña Tag Logging CS
  TÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh cÇn thiÕt cho l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ ®−îc g¸n d÷ liÖu b»ng “Tag
  Logging Configuration System “. Nh÷ng ®Æc tÝnh nµy ph¶i ®−îc t¹o ra vµ chuÈn bÞ
  tr−íc khi khëi ®éng ch¹y thùc hÖ thèng.
  NhiÖm vô cña TagLogging Run-Time System
  Tag Logging Run -Time System chÊp nhËn d÷ liÖu ®· ®Æt vµ liªn kÕt chóng tíi
  nh÷ng ®Æc tÝnh ®· ®−îc chØ ®Þnh vµ chuÈn bÞ cho l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ .
  C¸c kiÓu d÷ liÖu
  D÷ liÖu cã thÓ ®−îc chia thµnh c¸c nhãm sau ®©y:
  • D÷ liÖu vËn hµnh (Operating Data)
  • Phôc vô c¬ b¶n cho viÖc truyÒn tr¹ng th¸i hiÖn t¹i, workload,…
  • Charge Data
  • Labor Data: Gåm cã tÊt c¶ c¸c lo¹i d÷ liÖu ®−îc vµo b»ng tay.
  • Machine Data: Cung cÊp vÒ tr¹ng th¸i m¸y mãc.
  • Process Data: D÷ liÖu qu¸ tr×nh.
  • Quality Data.
  C¸c ph−¬ng ph¸p l−u tr÷ gi¸ trÞ qu¸ tr×nh
  D÷ liÖu qu¸ tr×nh lµ nh÷ng gi¸ trÞ ®o ®−îc thu nhËn tõ c¸c sensor ®Æc biÖt. §Ó
  thùc hiÖn trong WinCC, vïng l−u tr÷ hay c¸c tag sÏ ®−îc g¸n cho c¸c d÷ liÖu nµy.
  D÷ liÖu l−u tr÷ ®−îc ®iÒu khiÓn th«ng qua mét sù phèi hîp gi÷a sù kiÖn vµ
  nh÷ng chu k×. Khi ®Æt cÊu h×nh cña hÖ thèng sÏ x¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu nµo nªn l−u tr÷
  trong mçi n¬i.
  Cã thÓ l−a chän mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p l−u tr÷ d−íi ®©y:
  Gi¸m s¸t tag theo mét chu kú l−u tr÷ liªn tôc – gi¸ trÞ ®o.

  15

 16. ChÊp nhËn l−u tr÷ kh«ng theo chu kú gi¸ trÞ hiÖn thêi.
  Lùa chän chu kú l−u tr÷ liªn kÕt víi ®iÒu khiÓn sù kiÖn cïng víi ®iÒu khiÓn
  l−u tr÷ qua chu kú.

  C¸c b−íc so¹n th¶o Tag Logging
  • Trong cöa sæ h−íng cña dù ¸n kÝch ®óp vµo “Editor”®Ó hiÓn thÞ danh s¸ch tÊt c¶
  c¸c Ên b¶n ®· d−îc
  • Cµi ®Æt.
  • KÝch chuét ph¶i vµo nót “Tag Logging”
  • Khi Menu xuÊt hiÖn h·y chän “Open”
  • Sù lùa chän nµy sÏ khëi ®éng “Tag Logging”vµ b©y giê ta cã thÓ khëi t¹o.

  H×nh 3.8: So¹n th¶o Tag Logging

  6.3.3.2. Thµnh phÇn c¬ b¶n cña tr×nh so¹n th¶o Tag Logging:
  Tr×nh so¹n th¶o Tag Logging gåm cã c¸c thµnh phÇn sau:
  • Timer
  • Archives
  • Trend Window Template
  • Table Window Template
  a. Timer
  Tag Logging giíi thiÖu 2 lo¹i hÖ thèng Timer kh¸c nhau:
  Timer thu nhËn (Acquisition Timer)

  16

 17. Lµ kho¶ng thêi gian mµ trong ®ã nh÷ng gi¸ trÞ thêi gian nµy ®−îc sao chÐp bëi
  tag tõ ¶nh qu¸ tr×nh cña qu¶n lý d÷ liÖu(Data Manager).
  Timer l−u tr÷ (Archiving Timer)
  Lµ kho¶ng thêi gian mµ trong ®ã d÷ liÖu ®−îc n¹p vµo “vïng l−u tr÷”. Gi¸ trÞ
  sau cïng lu«n ®−îc n¹p vµo trong mét kho¶ng thêi gian l−u tr÷. Gi¸ trÞ ®Çu thuéc vÒ
  kho¶ng thêi gian tr−íc ®ã.
  b. Bé phËn l−u tr÷ (Archives)
  Th− môc l−u tr÷ cã chøa th«ng sè mÆc ®Þnh cho viÖc t¹o ra mét bé phËn l−u tr÷
  vµ x¸c ®Þnh c¸c tag liªn quan trong suèt mèi liªn hÖ gi÷a chóng víi qu¶n lÝ d÷ liÖu cña
  tag.
  T¹o ra vµ so¹n th¶o mét hay nhiÒu l−u tr÷ ®−îc thùc hiÖn trong vïng ®Æt cÊu
  h×nh “Archive”. T¹i méi thêi ®iÓm mét l−u tr÷ míi còng ®−îc n¹p vµo dù ¸n.
  Trong WinCC cho phÐp sö dông 3 d¹ng l−u tr÷:
  L−u tr÷ gi¸ trÞ qu¸ tr×nh (Process Value Archive)
  C¸c gi¸ trÞ cña qu¸ tr×nh ®−îc thu nhËn vÒ m«i tr−êng WinCC ®Ó xö lÝ tÝnh to¸n
  th«ng qua mèi liªn hÖ logic lµ c¸c tag qu¸ tr×nh. Mçi mét thµnh phÇn l−u tr÷ nhËn c¸c
  tag cña qu¶n lý d÷ liÖu. Mèi liªn kÕt gi÷a gi¸ trÞ qu¸ tr×nh vµ l−u tr÷ ®−îc h×nh thµnh
  khi l−u tr÷ mµ b¹n t¹o ra ®−îc nèi víi mét tag.
  L−u tr÷ d¹ng nÐn (Compressed Archive).
  L−u tr÷ d¹ng nµy nÐn d÷ liÖu vµ phèi hîp c¸c sè liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶. Theo
  c¸ch nµy c¸c gi¸ trÞ ®o cã thÓ ®−îc thu thËp trùc tiÕp vµ ®−îc sao chÐp (Copy) ngay sau
  ®ã.
  L−u tr÷ cña ng−êi sö dông (User Archive).
  BÊt kú sè l−îng tag ®−îc t¹o ra do ng−êi sö dông ®Òu ®−îc n¹p vµo trong “User
  Archive”. V× lÝ do nµy mµ ng−êi dïng cã thÓ ®−a vµo ph−¬ng ph¸p lµm viÖc hay
  ph−¬ng ph¸p thay ®æi sau ®ã n¹p chóng vµo trong “Uer Archive” vµ nÕu cÇn thiÕt th×
  th«ng qua chóng liªn hÖ tíi PLC. Ngoµi ra l−u tr÷ cña ng−êi dïng (User Archive) cßn
  ®−îc sö dông ®Ó thu nhËn “charge data”(lµ tæng hîp cña c¸c th«ng b¸o, d÷ liÖu qu¸
  tr×nh vµ c¸c gi¸ trÞ ®Æt cho mçi phÇn s¶n phÈm).
  Lo¹i l−u tr÷ nµy ®−îc tæ chøc thµnh c¸c b¶ng riªng rÏ trong c¬ së d÷ liÖu trõ cét
  ®Çu tiªn cña b¶ng (cã cÊu tróc hoµn toµn tù do).

  17

 18. Mçi l−u tr÷ cña ng−êi dïng ph¶i cã mét tªn riªng biÖt. TruyÒn th«ng gi÷a PLC
  vµ WinCC ®−îc thùc hiÖn do cÊu tróc bøc ®iÖn phï hîp víi quy −íc râ rµng theo cÊu
  tróc cña chóng.
  c. Trend (®å thÞ)
  Chøc n¨ng
  §Ó thÓ hiÖn tr¹ng th¸i c¸c tag, nhê Tag Logging mµ gi¸ trÞ cña c¸c tag ®−îc thÓ
  hiÖn b»ng ®å thÞ. Tag Logging cho phÐp lùa chän kiÓu ®å thÞ vµ cã thÓ vÏ ®å thÞ cña tag
  hiÖn thêi hoÆc l−u tr÷ gi¸ trÞ tag.
  Tuy nhiªn øng dông cöa sæ nµy ph¶i ®−îc t¹o ra trong “Graphic Designer” vµ
  ®−îc liªn kÕt víi “Trend Window Template”(MÉu ®å thÞ) ®· ®−îc ®Æt cÊu h×nh ë cöa sæ
  Tag Logging.
  Ph©n lo¹i
  Cã 3 lo¹i Trend cã thÓ sö dông:
  Trend vÏ theo c¸c ®iÓm rêi r¹c.
  Trend tuyÕn tÝnh.
  Trend tuyÕn tÝnh ho¸ theo tõng b−íc nh¶y.
  §Æt cÊu h×nh cho “Trend Window Template”
  1. T¹o Trend Window Template.
  2. Liªn kÕt Trend víi Trend Window Template.
  3. §¨t c¸c th«ng sè tæng thÓ cho Trend.
  4. Nèi Trend víi tag ®−îc hiÓn thÞ.
  5. §Æt th«ng sè cña trôc x, y.
  6. §Æt c¸c thuéc tÝnh cña Trend
  – T¹o cöa sæ øng dông trong “Graphic Disigner”.
  – Trong “Graphic Designer” nèi cöa sæ øng dông (aplication window) tíi
  Trend ®· ®Æt cÊu h×nh.
  Ph¹m vi cña Trend ®−îc thÓ hiÖn
  ThÓ hiÖn tÜnh cña ®å thÞ:
  Cã thÓ cho phÐp thÓ hiÖn ®å thÞ trong mét ®o¹n thêi gian mµ ta ®Æt cho Trend.
  CÊu h×nh nµy ®−îc ®Æt trong “X-Axis”. Khi thÓ hiÖn tÜnh th× Trend chØ thÓ hiÖn mét
  ®o¹n gi¸ trÞ cè ®Þnh mµ ta ®· ®Æt.

  18

 19. ThÓ hiÖn ®éng cña ®å thÞ:
  Thêi ®iÓm cuèi cña Trend lu«n t−¬ng øng víi thêi gian hÖ thèng ë thêi ®iÓm
  hiÖn t¹i. ViÖc ®Æt cÊu h×nh cho nã còng trong “X-Axis” cña cöa sæ hép tho¹i
  “Properties Trend Window Template”.
  d. B¶ng l−u tr÷ (Table Window Template)
  Thµnh phÇn nµy cã cÊu tróc gÇn gièng nh− Trend nh−ng hiÖn thÞ gi¸ trÞ hiÖn thêi
  cña tag d−íi d¹ng b¶ng. VÒ mÆt nguyªn lÝ mµ nãi th× chóng kh«ng cã g× kh¸c nhau,
  mµ chØ kh¸c vÒ c¸ch thÓ hiÖn. TÊt c¶ viÖc khëi t¹o vµ ®Æt cÊu h×nh lµ t−¬ng tù víi
  Trend.
  Chøc n¨ng cña nã còng gièng víi Trend, ngoµi viÖc hiÓn thÞ cßn phôc vô cho
  viÖc in Ên hÖ thèng.

  6.3.4. HÖ thèng c¶nh b¸o (Alarm Logging)
  6.3.4.1. Giíi thiÖu chung vÒ HÖ thèng c¶nh b¸o (Alarm Logging)
  Alarm Logging lµ tr×nh so¹n th¶o ®¶m nhËn ®−a tin tõ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ, hiÓn
  thÞ, nhËn, l−u tr÷ nh÷ng tin tøc theo mét quy luËt.
  C¸c kh¶ n¨ng chÝnh cña tr×nh so¹n th¶o Alarm Logging:
  Cung cÊp c¸c th«ng tin tæng thÓ vÒ lçi vµ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña hÖ thèng.
  §−îc dïng ®Ó ®Þnh vÞ sím c¸c t×nh huèng nguy hiÓm.
  Tr¸nh vµ gi¶m thêi gian chÕt cña m¸y mãc.
  T¨ng thªm chÊt l−îng.
  Cung cÊp c¸c tµi liÖu vÒ lçi vµ tr¹ng th¸i cña hÖ thèng.
  KÕt qu¶ th«ng b¸o qu¸ tr×nh hÖ thèng tõ viÖc gi¸m s¸t c¸c hµnh ®éng trong qu¸
  tr×nh, trªn møc tù ®éng ho¸, vµ trong hÖ thèng WinCC. ViÖc ghi c¸c sù kiÖn th«ng b¸o
  ®−îc b¸o c¸c b»ng c¶ h×nh ¶nh vµ ©m thanh, c¸c th«ng b¸o cã thÓ truy nhËp riªng. C¸c
  th«ng tin bæ sung b¶o ®¶m cho viÖc ®Þnh vÞ lçi nhanh. Còng nh− tr×nh so¹n th¶o Tag
  logging, ViÖc t¹o ra c¸c th«ng b¸o còng bao gåm 2 phÇn: ®Þnh d¹ng (Configuration
  System) vµ ch¹y thêi gian thùc (Runtime).
  NhiÖm vô cña viÖc ®Þnh d¹ng Alarm Logging
  Sö dông viÖc ®Þnh d¹ng ®Ó ®Þnh d¹ng c¸c th«ng b¸o mµ sÏ xuÊt hiÖn trong lóc
  ch¹y thêi gian thùc theo c¸ch mµ m×nh mong muèn. ViÖc ®Þnh d¹ng cã thÓ ®¬n gi¶n
  nÕu ta sö dông c«ng cô Wizard mµ WinCC ®· hçi trî s½n cho viÖc ®Þnh d¹ng c¸c
  th«ng b¸o.

  19

 20. Wizard cung cÊp c¸c c«ng cô hç trî cho viÖc t¹o c¸c th«ng b¸o c¬ së.
  Wizard lµm ®¬n gi¶n viÖc nèi c¸c tag tíi c¸c th«ng b¸o qu¸ tr×nh.
  Víi hép tho¹i cã s½n lµm cho ta cã thÓ ®Þnh d¹ng vµi th«ng b¸o cïng mét
  lóc.
  NhiÖm vô cña viÖc ch¹y thêi gian thùc Alarm Logging
  Khi ch¹y thêi gian thùc Alarm Logging sÏ ghi nh÷ng th«ng b¸o vµ chÊp nhËn
  nh÷ng th«ng b¸o. Nã chuÈn bÞ nh÷ng th«ng b¸o cho hiÓn thÞ vµ l−u tr÷.

  H×nh 3.9: Cöa sæ so¹n th¶o Alarm logging

  Sau b¹n më hÖ thèng cÊu h×nh WinCC Alarm, mét cöa sæ so¹n th¶o ®−îc chia
  thµnh ba khu vùc xuÊt hiÖn. Thanh menu ®−îc ®Þnh vÞ ë trªn cïng cña cöa sæ. Nã bao
  gåm nh÷ng menu th¶ xuèng. Thanh c«ng cô n»m ë d−íi c¸c menu. Nh÷ng chøc n¨ng
  sö dông ®−îc ®Ó thµnh nh÷ng biÓu t−îng trªn thanh bar nµy. Cöa sæ dù ¸n ®−îc chia
  thµnh 3 cña sæ nhá: dÉn ®−êng, d÷ liÖu, b¶ng.
  Ta cã thÓ thay ®æi kÝch th−íc cña nh÷ng cöa sæ nµy. PhÝa d−íi cöa sæ chøa
  thanh tr¹ng th¸i hiÓn thÞ th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh hiÖn thêi.

  6.3.4.2. Mét sè kh¸i niÖm trong so¹n th¶o Alarm logging
  a. L−u tr÷
  Phô thuéc vµo líp th«ng b¸o, sù thay ®æi xuÊt hiÖn trong c¸c tr¹ng th¸i th«ng
  b¸o ®−îc viÕt cho nh÷ng l−u tr÷ th«ng b¸o cã thÓ ®Þnh h×nh.

  20

ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn :

  Đồng ý

  Thêm vào bộ sưu tập mới :

  *Tên bộ sưu tập

  Mô Tả :

  *Từ Khóa:

  Tạo mới

  Báo xấu

  YOMEDIA

  Đang giải quyết và xử lý …

  Login thành công!

  AMBIENT

  Source: https://bacxiunong.com
  Category: Blog

  Related Posts

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.