Phần mềm kế toán 3TSoft

Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2016

Tổng hợp những quy định về tiền lương trong doanh nghiệp có hiệu lực trong năm 2016 mới nhất

I. Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Nghị định 49/2013/NĐ-CPvàNghị định 122 / năm ngoái / NĐ-CPnâng mức lương tối thiểu vùng 2016 như sau:Doanh nghiệp cần địa thế căn cứ vàovànâng mức lương tối thiểu vùng năm nay như sau :

– Lương bậc 1 (mức lương thấp nhất)

Bạn đang đọc: Phần mềm kế toán 3TSoft

è Mức lương thấp nhất của việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng .

Vùng

Mức lương (VNĐ)

I

3.500.000

II

3.100.000

III

2.700.000

IV

2.400.000

è Người lao động đã qua học nghề thì mức lương phải cao hơn tối thiểu 7 % so với mức nêu trên .

Vùng

Mức lương (VNĐ)

I

3.745.000

II

3.317.000

III

2.889.000

IV

2.568.000

è Mức lương của việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại phải cao hơn tối thiểu 5 % so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có độ phức tạp tương tự, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .

Vùng

Mức lương (VNĐ)

I

3.932.250

II

3.482.850

III

3.033.450

IV

2.696.400

è Công việc hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại phải cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có độ phức tạp tương tự, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .

Vùng

Mức lương (VNĐ)

I

4.007.150

II

3.549.190

III

3.091.230

IV

2.747.760

– Lương bậc 2 và các bậc cao hơn

Việc kiến thiết xây dựng lương bậc 2 và những bậc cao hơn phải phân phối được lao lý : “ Bội số của thang lương là thông số chênh lệch giữa mức lương của việc làm hoặc chức vụ có nhu yếu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có nhu yếu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương nhờ vào vào độ phức tạp quản trị, cấp bậc việc làm hoặc chức vụ yên cầu. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo vệ khuyến khích người lao động nâng cao trình độ trình độ, kỹ thuật, nhiệm vụ, tích góp kinh nghiệm tay nghề, tăng trưởng kĩ năng nhưng tối thiểu bằng 5 % ” .

II. Bảo hiểm:

Từ 1/1/2016, tỷ suất đóng BHXH, BHYT, BHTN không có sự đổi khác so với năm năm ngoái, nhưng mức tiền lương tham gia bảo hiểm có nhiều dịch chuyển mạnh đó là Doanh Nghiệp sẽ phải đóng bảo hiểm cho nhân viên cấp dưới trên cả tiền lương và phụ cấp .
Theo đó chủ trương về tiền lương cho nhân viên cấp dưới được lao lý :

1. Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Mức lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng lao động lao lý tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP gồm có :

Mức lương: Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

– Phụ cấp lương: Ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động mà mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa không thiếu .
+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quy trình thao tác và hiệu quả thực thi việc làm của người lao động .

Các khoản phụ cấp lương bao gồm (Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH):

· Phụ cấp chức vụ, chức vụ .
· Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm .
· Phụ cấp nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .
· Phụ cấp thâm niên .
· Phụ cấp khu vực .
· Phụ cấp lưu động .
· Phụ cấp lôi cuốn .
· Các phụ cấp có đặc thù tựa như .
– Các khoản bổ trợ khác, ghi những khoản bổ trợ mà hai bên đã thỏa thuận hợp tác, đơn cử :
+ Các khoản bổ trợ xác lập được mức tiền đơn cử cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động và trả liên tục trong mỗi kỳ trả lương .
+ Các khoản bổ trợ không xác lập được mức tiền đơn cử cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, trả tiếp tục hoặc không liên tục trong mỗi kỳ trả lương gắn với quy trình thao tác, hiệu quả thực thi việc làm của người lao động .
Đối với những chính sách và phúc lợi khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 ( Nội dung hợp đồng lao động ) Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP, như :
· Tiền thưởng theo pháp luật tại Điều 103 của Bộ Luật Lao Động ( * ), tiền thưởng sáng tạo độc đáo .
· Tiền ăn giữa ca .
· Các khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại cảm ứng, đi lại, tiền nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ .
· Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp thực trạng khó khăn vất vả khi bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp .
· Các khoản tương hỗ, trợ cấp khác
( * ) Điều 103 của Bộ Luật Lao Động về tiền thưởng
à Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động địa thế căn cứ vào tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại hằng năm và mức độ triển khai xong việc làm của người lao động .
à Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định hành động và công bố công khai minh bạch tại nơi thao tác sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động tại cơ sở .

2. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

Tại điều 14, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động

Lưu ý:

a / Trường hợp người lao động có thời hạn thao tác trong thực tiễn cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời hạn thao tác để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động tối thiểu bằng 02 tháng tiền lương ;
b / Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà người lao động chấm hết hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm so với thời hạn người lao động đã thao tác cho mình và thời hạn người lao động đã thao tác cho người sử dụng lao động trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã .

3. Hình thức trả lương 

– Tiền lương theo thời hạn được trả cho người lao động địa thế căn cứ vào thời hạn thao tác trong thực tiễn theo tháng, tuần, ngày, giờ, đơn cử :
+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng thao tác xác lập trên cơ sở hợp đồng lao động .
+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần .
+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo pháp luật của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn .
+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ thao tác thông thường trong ngày theo lao lý tại Điều 104 của Bộ luật Lao động .
– Tiền lương theo loại sản phẩm được trả địa thế căn cứ vào mức độ hoàn thành xong số lượng, chất lượng loại sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá mẫu sản phẩm được giao .
– Tiền lương khoán được trả địa thế căn cứ vào khối lượng, chất lượng việc làm và thời hạn phải hoàn thành xong .

4. Nguyên tắc trả lương

– Người lao động được trả lương trực tiếp, vừa đủ và đúng thời hạn .
– Trường hợp đặc biệt quan trọng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng không hề trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng .

Lưu ý:Người lao động cần phải trả thêm lương cho người lao động trong các trường hợp:

– Nếu thời hạn trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm .
– Nếu thời hạn trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền tối thiểu bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất vay trần kêu gọi tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Nước Ta không pháp luật trần lãi suất vay thì được tính theo lãi suất vay kêu gọi tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng nhà nước thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thông tin tại thời gian trả lương .

5. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tại điều 25, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định:

+ Người lao động hưởng lương theo thời hạn được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường do người sử dụng lao động lao lý theo lao lý tại Điều 104 của Bộ luật Lao động .
+ Người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng loại sản phẩm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm, việc làm theo định mức lao động theo thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động .
– Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau :
+ Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % .
+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % .
+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 %, chưa kể tiền lương ngày lễ hội, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo lao lý của Bộ luật Lao động so với người lao động hưởng lương theo ngày .

Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

– Người lao động làm thêm giờ vào dịp nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần lao lý tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ hội, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo lao lý tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần .
– Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm pháp luật tại những Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương pháp luật tại Điều 22 Nghị định này .

6. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương 

– Tiền lương làm địa thế căn cứ để trả cho người lao động trong thời hạn ngừng việc tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động khi người lao động phải ngừng việc và được tính tương ứng với những hình thức trả lương theo thời hạn pháp luật tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này .
– Tiền lương làm địa thế căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111 ; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên thao tác tại Điều 112 ; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo lao lý của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên thao tác, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương .
– Tiền lương làm địa thế căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được pháp luật như sau :
+ Đối với người lao động đã thao tác từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì những nguyên do khác là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm ;
+ Đối với người lao động có thời hạn thao tác dưới 06 tháng là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của hàng loạt thời hạn thao tác .

– Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

– Tiền lương làm địa thế căn cứ để tạm ứng cho người lao động trong thời hạn trong thời điểm tạm thời nghỉ việc để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 100 hoặc bị tạm đình chỉ việc làm pháp luật tại Điều 129 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi người lao động trong thời điểm tạm thời nghỉ việc hoặc bị tạm đình chỉ việc làm và được tính tương ứng với những hình thức trả lương theo thời hạn pháp luật tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này .
– Tiền lương làm địa thế căn cứ khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị tại Khoản 1 Điều 130 của Bộ luật Lao động là tiền lương thực tế người lao động nhận được hằng tháng sau khi trích nộp những khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nộp thuế thu nhập cá thể ( nếu có ) theo lao lý .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.