Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo.pdf (Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào) | Tải miễn phí

Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo

pdf

Số trang Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo
19
Cỡ tệp Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo
1 MB
Lượt tải Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo
0
Lượt đọc Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo
5
Đánh giá Phân tích độ nhạy các thông số đầu vào phục vụ đánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ kết hợp với phần mềm mô phỏng Monte Carlo

4.4 (
7 lượt)

191 MB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 19 trang, để tải xuống xem rất đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ T2 – 2015

Phân tích ñộ nhạy các thông số ñầu
vào phục vụ ñánh giá trữ lượng mỏ
dầu DQ kết hợp với phần mềm mô
phỏng Monte Carlo
• Trần Văn Xuân
• Thái Bá Ngọc
Trường ðại học Bách Khoa, ðHQG-HCM
( Bài nhận ngày 04 tháng 03 năm 2015, nhận ñăng ngày 05 tháng 06 năm 2015)

TÓM TẮT
Thuật toán Monte Carlo ñược ứng dụng
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nhân loại,
như tính toán rủi ro trong tiền tệ, toán thống
kê sác xuất, nghiên cứu khí quyển, ứng
dụng công nghệ vật liệu trong laser… Trong
phân khúc dầu khí, thuật toán Monte Carlo
chủ yếu ñược ứng dụng trong tìm kiếm thăm
dò dầu khí. Trên thế giới nhiều nhà nghiên
cứu ñã ứng dụng thuật toán này qua việc
ñánh giá trữ lượng. Tại Việt Nam, công tác
ñánh giá trữ lượng với sự hỗ trợ của phần
mềm mô phỏng không còn là ñiều lạ lẫm, cụ
thể thuật toán Monte Carlo ñược ứng dụng
trong ñánh giá trữ lượng từ nhiều năm qua.
Tuy nhiên thuật toán này chủ yếu ñược ứng
dụng trong dự báo kết quả tính. Việc phân
tích ảnh hưởng của các tham số ñầu vào

trong tính toán phục vụ ñánh giá trữ lượng
vẫn còn rất hạn chế. Do ñó trong phạm vi bài
báo, tác giả ñã tập trung phân tích ñộ nhạy
của từng tham số ñầu vào cho công tác
ñánh giá trữ lượng mỏ dầu DQ, lãnh thổ Việt
Nam kết hợp với phần mềm mô phỏng
Monte Carlo nhằm tăng ñộ tin cậy của kết
quả tính toán. Kết quả phân tích ảnh hưởng
của các thông số ñầu vào trong ñánh giá trữ
lượng bằng phương pháp thể tích mỏ dầu
DQ cho thấy trong năm thống số ảnh hưởng
(Tích khối ñá chứa, ñộ bão hòa nước ban
ñầu, ñộ rỗng, hệ số thể tích thành hệ, tỷ số
bề dày hiệu dụng trên bề dày tổng), ñộ rỗng
với mức ảnh hưởng biến thiên trong khoảng
từ 0,66 ÷ 0,83 là tham số có ảnh hưởng lớn
nhất ñến kết quả ñánh giá.

T khóa: Phân tích ñộ nhạy, mô phỏng Monte Carlo, dầu khí tại chỗ ban ñầu, trữ lượng, tham
số ñầu vào, phân bố xác suất.
GIỚI THIỆU
Khái niệm
Phân tích ñộ nhạy (SA) các thông số trong
mô hình là tìm hiểu các biến ñầu ra của mô hình,
có thể ñược phân cấp một cách ñịnh tính hay ñịnh
lượng, thành những biến thể khác nhau như thế
nào trong mối quan hệ với từng thông tin ñầu vào
và thông số cụ thể của mô hình? Như vậy, SA là
bước ñầu tiên cho việc ứng dụng khai thác mô

hình trong bất cứ bối cảnh nào, lĩnh vực nào, ñặc
biệt là ñối với những mô hình bao gồm nhiều
thuộc tính [4].
Các mô hình ñược phát triển ñể mô phỏng
các hệ thống và các quá trình tự nhiên khác nhau
(kinh tế, xã hội, vật lý, môi trường, thủy văn…)
hoặc những phức hợp ñộng. Trong thực tiễn, có

Trang 5

Science & Technology Development, Vol 18, No.T2- 2015
nhiều quá trình phức tạp ñến mức các mô phỏng
bằng thực nghiệm vật lý hoặc tiêu tốn quá nhiều
thời gian, hoặc quá ñắt ñỏ, hay thậm chí là bất
khả thi. Kết quả là, ñể tìm hiểu hệ thống và các
quá trình, các mô hình toán thường ñược sử
dụng.
Việc vận hành mô hình tốt ñòi hỏi người xây
dựng mô hình phải cung cấp sự ñánh giá về ñộ
tin cậy trong mô hình, có thể ñánh giá ñộ bất ñịnh
liên quan tới quá trình mô phỏng và với chính kết
quả của mô hình.
Khởi ñầu, SA ñược thiết lập ñể xử lý ñộ bất
ñịnh trong các biến ñầu vào và các thông số mô
hình, ñồng thời nghiên cứu mối quan hệ giữa
thông tin vào và ra của mô hình. Qua một thời
gian, ý tưởng ñược mở rộng ñể tính ñến những
bất ñịnh thuộc về nhận thức mô hình, như là bất
ñịnh trong cấu trúc, giả thiết, khai báo mô hình.
Như vậy, SA ñược sử dụng ñể làm tăng ñộ tin
cậy trong mô hình và trong dự báo, bằng cách
cung cấp hiểu biết về sự phản ứng của các biến
mô hình với sự thay ñổi ñầu vào, là dữ liệu dùng
ñể hiệu chỉnh ñầu vào, cấu trúc mô hình hay các
yếu tố tác ñộng như là các biến ñộc lập; do ñó SA
ñược kết hợp chặt chẽ với phân tích ñộ bất ñịnh
(UA), với mục ñích là ñịnh lượng tổng thể sự bất
ñịnh trong ñầu vào mô hình.
Tính toán ñộ nhạy
ðộ nhạy có thể ñược tính toán bằng nhiều
phương pháp như phân tích ñịnh tính hoặc ñịnh
lượng. Có thể kể ñến một số công trình phân tích
ñộ nhạy như của M.G.F. Werner, N.M. Hunter và
P.D. Bates, A. Bahremand và F. De Smedt, Ryan
Fedak (1999), Iman và Helton (1988),
Campolongo và Saltelli (1997)…
Phân tích ñộ nhạy không tập trung vào việc
tạo thành ñầu ra của mô hình, mà vào việc xác
ñịnh nguyên nhân làm thay ñổi ñầu ra, ñược lựa
chọn trên cơ sở lý thuyết hay sử dụng một yêu
cầu thực hiện SA, có ảnh hưởng trực tiếp lên kết

Trang 6

quả phân tích. Các cách tính khác nhau có ứng
dụng và sử dụng khác nhau, và việc ño ñộ nhạy
không thể diễn tả trên một công thức tổng quát.
Trong phạm vi bài báo, phân tích ñộ nhạy các
tham số phục vụ ñánh giá trữ lượng dầu khí tại
chỗ ñược tiến hành thông qua kết hợp tiện ích
Excel ứng dụng phần mềm mô phỏng Monte
Carlo với phần mềm Crystal Ball.
Tầm quan trọng của phân tích ñộ nhạy
Trong mô hình số, SA có ý nghĩa khác nhau
ñối với những ñối tượng khác nhau. ðối với nhà
thiết kế, SA có thể là quá trình dịch chuyển hay
thay ñổi các thành phần trong thiết kế hay kế
hoạch ñể ñiều tra xem sơ ñồ trách nhiệm cho kế
hoạch thay ñổi như thế nào. ðối với nhà nghiên
cứu, SA có thể là sự phân tích ñộ mạnh của liên
kết giữa ñầu vào nhiệt ñộng lực và ñộng học với
ñầu ra tính toán của một hệ thống tương tác. ðối
với nhà thiết kế phần mềm, SA có thể liên quan
tới ñộ mạnh và ñộ tin cậy của phần mềm tương
ứng với các giả thiết khác nhau. ðối với nhà kinh
tế, nhiệm vụ của SA là thông tin các thông số ước
lượng của mô hình (thông thường bắt nguồn từ sự
suy giảm) ổn ñịnh như thế nào liên quan với tất
cả các yếu tố bị loại ra từ sự suy giảm, do ñó tìm
ra ước lượng thông số là mạnh hay yếu. ðối với
nhà phát triển hệ thống chuyên môn, việc ño ñộ
nhạy liên quan ñến số lượng tiền phân phối là rất
quan trọng. ðối với các nhà thống kê, bao gồm cả
mô hình thống kê, SA chủ yếu ñược biết ñến và
thực hiện dưới tiêu ñề “phân tích ñộ mạnh”. Họ
hầu hết quan tâm tới “sức mạnh phân phối”, tính
trơ liên quan với ñộ lệch nhỏ từ các giả thiết về
phân phối nền tảng cho dữ liệu.
Những kiểu khác nhau của phép phân tích
SA ñều có mục ñích chung là ñiều tra xem một
mô hình tính toán cho trước phản ứng với sự thay
ñổi ñầu vào của nó như thế nào. Những người
làm mô hình quản lý SA ñể xác ñịnh:

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ T2 – 2015
Khả năng tương ñồng của mô hình với hệ
thống hay quá trình nghiên cứu.
Các yếu tố ñóng góp chủ yếu vào sự biến ñổi
ñầu ra và ñòi hỏi nghiên cứu thêm ñể làm
tăng cơ sở kiến thức.
Những thông số mô hình (hay chính là một
phần của mô hình) không thiết yếu có thể
ñược loại bỏ ra từ mô hình cuối cùng.
Liệu có những vùng của không gian yếu tố
ñầu vào làm cho sự biến ñổi mô hình là cực
ñại.
Vùng tốt nhất trong không gian yếu tố ñể sử
dụng trong nghiên cứu hiệu chỉnh tiếp theo.
Liệu có những (nhóm) yếu tố nào tương tác
với nhau.

Tóm lại phân tích ñộ nhạy ñánh giá mức ñộ
ảnh hưởng các thông số ñầu vào tới ñầu ra. ðây
là bước ñầu tiên trong quá trình vận hành mô
hình, rất cần thiết cho quá trình hiệu chỉnh mô
hình ñể tập trung vào các thông số quan trọng và
bỏ qua các thông số trơ nhằm giảm thiểu thời
gian tính toán.
Phân tích ñộ nhạy của các thông số trong công
thức ñánh giá trữ lượng dầu tại chỗ sử dụng
mô phỏng Monte Carlo cho mỏ DQ.
Vị trí ñịa lý
Lô 01/97 & 02/97 nằm về phía ðông Bắc của
bể Cửu Long, kéo dài khoảng 160 km, nằm về
phía ðông so với Thành phố Vũng Tàu. ðộ sâu
của mực nước biển biến thiên trong khoảng 40 –
70 m. Mỏ DQ nằm trong cấu tạo DQ nằm về phía
Tây Nam của lô 02/97 (Hình 1) [3].

Hình 1. Vị trí mỏ DQ

Cơ sở tài liệu
Tài liệu thu thập bao gồm tài liệu ñịa chấn,
tài liệu giếng khoan (mẫu vụn, mẫu lõi, mẫu
sườn), tài liệu Wireline logging. Ngoài ra,
phương pháp FMI còn ñược thực hiện trong
móng ở giếng khoan DQ – 1X. Trong phần
móng của DQ – 2X, GVR log ñược sử dụng thay
thế.

Xác ñịnh các thông số liên quan ñánh giá trữ
lượng tập BII.2.20, BII.2.30, BII.1.10, BI.2.30
[2].
Xác ñịnh ranh giới dầu nước OWC và ñiểm
dầu xuống thấp nhất.
Ranh giới dầu nước ñược xác ñịnh khi vỉa có
ñộ bão hòa nước lớn hơn giá trị tới hạn (cut – off,
Sw > 60 %).

Trang 7

Science & Technology Development, Vol 18, No.T2- 2015
Căn cứ vào dữ liệu wire line, dữ liệu kiểm tra áp
suất thành hệ (MDT), kết quả DST ñối với 2
giếng DQ – 1X và DQ – 2X, ranh giới dầu nước
ñược xác ñịnh là 1424 mSS, 1520 mSS,
1559 mSS ñối với lần lượt các vỉa BII.2.20,
BII.2.30, BII.1.10. ðiểm dầu xuống tới là 1810
mSS, ñường khép kín cuối cùng là 1813 mSS
(Hình 2).
Phân cấp trữ lượng
Vỉa BII.2.20 có ñỉnh cấu tạo ở 1370 mSS và
ranh giới dầu nước ở ñộ sâu 1424 mSS. Vỉa ñược
phân cấp trữ lượng P2 dựa vào tài liệu log, MDT,
kết quả thử vỉa DST. Ở giếng DQ-1X, thử vỉa
DST#3 ñược tiến hành kết hợp với PLT. Với
giếng DQ – 2X, sau khi tiến hành thử vỉa DST#3
thu ñược 60bbl dầu có tỉ trọng 15o API (Bảng 1).
Vỉa BII.2.30 có ñỉnh cấu tạo ở 1475 mSS, và
ranh giới dầu nước ở 1520 mSS. Vỉa ñược phân
cấp trữ lượng P2 dựa vào tài liệu log, kết quả thử
vỉa MDT và DST. Tại giếng DQ – 2X, sau khi
tiến hành thử vỉa DST # 2 thu ñược 214 bbl dầu
có tỉ trọng 26o API.

Trang 8

Vỉa BII.1.10 có ñỉnh cấu tạo ở 1515 mSS và
ranh giới dầu nước ở 1559 mSS. Vỉa ñược phân
cấp trữ lượng P1. Khi tiến hành thử vỉa DST # 3
tại khoảng 1574 – 1580 mMD tại giếng khoan
DQ – 1X ñã cho dòng dầu có lưu lượng 2052
bbl/day tại cỡ choke 36/64 inch.
Vỉa BI.2.30 có ñỉnh cấu tạo ở 1750 mSS và
ñiểm dầu xuống (ODT) ở 1810 mSS. Vỉa ñược
phân cấp trữ lượng P2 và cấp trữ lượng P3 từ
ñiểm ODT (1810 mSS) cho ñến ñiểm tràn cấu tạo
hay ñường khép kín cuối cùng 1813 mSS. Vỉa
này tồn tại những lớp cát mỏng (1 – 3 m). Khi
tiến hành thử vỉa DST # 2 tại giếng DQ – 1X thu
ñược dầu nặng (20o API) trong tua bin mà không
có dầu lên bề mặt. Khi thực hiện thử vỉa DST # 1
tại giếng DQ – 2X thu ñược 20 thùng dầu 28o
API. Có 3500 cc dầu thu ñược từ lấy mẫu MDT
tại giếng DQ – 2X.

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ T2 – 2015

Hình 2. Mặt cắt cấu trúc mỏ DQ qua 2 giếng khoan DQ – 1X và DQ – 2X

Trang 9

Science & Technology Development, Vol 18, No.T2- 2015
Bảng 1. Tổng hợp ranh giới dầu nước tại các vỉa

01/97 – DQ – 1X
ðộ sâu (Depth-mMD)
Vỉa chứa
(Reservoir)

Nóc
(Top)

ðáy
(Base)

ðộ sâu (Depth-mSS)
Nóc
(Top)

ðáy
(Base)

02/97 – DQ – 2X
Ranh
giới dầu
nước
(OWCmMD/m
SS)

ðộ sâu
dầu xuống
tới (ODTmMD/mS
S)

ðộ sâu (Depth-mMD)
Nóc
(Top)

ðáy
(Base)

ðộ sâu (Depth-mSS)
Nóc
(Top)

ðáy
(Base)

Ranh giới
dầu nước
(OWCmMD/mS
S)

BII.2.20

1423,3

1519,8

1391,3

1487,5

1456/
1424

BII.2.30

1539,0

1560,6

1507,0

1528,3

1552/
1520

1541,4

1560,0

1512,4

1531,0

BII.1.10

1570,5

1639,7

1538,5

1607,4

1591/
1559

1567,9

1645,8

1538,9

1616,8

1587/
1558

BI.2.30

1826,5

1917,0

1794,2

1833,7

1828,7

1923,0

1796,1

1884,5

1843/
1810

Trang 10

1804,3/
1808

1428,0

1527,7

1399,0

1498,7

1453/
1424
1549/
1520

ðộ sâu dầu
xuống tới
(ODTmMD/mSS
)

Ghi chú
(Remark
)

OWC
from
Log/
MDT
OWC
from
Log/
MDT
OWC
from
Log/
MDT
ODT
from
Log
ODT
from
Log

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ T2 – 2015
Xác ñịnh các thông số tính toán
Tích khối ñá chứa
Tích khối ñá chứa (BRV) ñược xác ñịnh bằng
cách lấy diện tích của thân dầu (A) nhân với chiều
dày của tầng sản phầm ñó (h), ñây là công thức tổng
quát và ñúng cho trường hợp vỉa chứa có dạng khối,
hình hộp, giá trị A và h là các giá trị ñơn giản và dễ
tính. Trong thực tế các vỉa chứa có hình dạng phức
tạp, h không phải là hằng số, có thể biến thiên trong
một khoảng nào ñó, A phức tạp và khó tính hơn, bài

toán tính BRV ñược ñưa về bài toán tích phân (Hình
3). Trên nguyên lý như vậy BRV ñược tính toán dựa
vào phần mềm Petrel, phần mềm sẽ chia phần diện
tích và chiều dày ra thành các ô nhỏ và tính diện tích
cho từng ô và cuối cùng cộng tất cả các giá trị ñó lại,
giá trị BRV sẽ càng chính xác khi các phần diện tích
và chiều dày càng ñược chia nhỏ. Kết quả tính toán
tích khối ñá chứa trong các vỉa ñược thể hiện trên
Bảng 2.

Bảng 2. Phân bố tích khối các vỉa mỏ DQ
Vỉa

BRV (10^6 m3)

BII.2.20

128,47

BII.2.30

24,28

BI.1.10

17,44

BI.2.30.1

72,78

BI.2.30.2

15,85

BI.2.30

Hình 3. Minh họa cách tính tích khối vỉa chứa

Trang 11

Science & Technology Development, Vol 18, No.T2- 2015
Chiều dày hiệu dụng
Chỉ số N/G cho mỗi vỉa ñược xác ñịnh từ kết quả
phân tích log. ðây là tỉ số giữa bề dày hiệu dụng
chứa dầu và bề dày tổng.
Chiều dày tổng (Gross pay) là chiều dày của toàn
bộ cấu tạo chứa dầu khi khoan qua. Chiều dày tổng
có thể ñược xác ñịnh theo số liệu giếng khoan, ñịa vật
lý, các bản ñồ ñịa chất, ñịa chấn…
Chiều dày vỉa cát (Net sand) ñược tính khi ñã
loại bỏ các khoảng có thể tích sét (Vsh) lớn hơn giá
trị thể tích sét cut – off. Chiều dày vỉa chứa (Net
reservoir) ñược tính toán khi ñã loại bỏ các khoảng

có ñộ rỗng nhỏ hơn ñộ rỗng cut – off và Vsh>Vsh cut
– off.
Chiều dày hiệu dụng vỉa chứa dầu (Net Pay)
ñược tính bằng chiều dày vỉa chứa loại bỏ ñi các
khoảng có giá trị Sw lớn hơn giá trị Sw cut – off.
Giá trị chi tiết các tham số vỉa BI và BII ñược
xác ñịnh bằng tiện ích Excel và thể hiện trên Bảng 3.
Giá trị cut-off của các vỉa chứa trong Miocence
và Oligocene ñược xác ñịnh lần lượt là Vsh: 35 %,
Φeff: 12 % (Miocene); 9 % (Oligocene) và ñộ bão hòa
nước Sw là 60 %.

Bảng 3. Tổng hợp giá trị tính toán các thông số của giếng DQ – 1X và DQ – 2X
Vỉa
Giếng
(Well)
BII.2.20
BII.2.30
BII.1.10
BI.2.30

DQ-1X
DQ-2X
DQ-1X
DQ-2X
DQ-1X
DQ-2X
DQ-1X
DQ-2X

Nóc
(Top)
1391,3
1399,0
1507,0
1512,4
1538,5
1538,9
1794,2
1796,1

ðáy
(Bottom)
1424,0
1424,0
1520,0
1520,0
1559,0
1558,0
1808,0
1810,0

Bề dày
tổng
(Gross)
32,7
25,0
13,0
7,6
20,5
19,1
13,8
13,9

Net
Res

Net
Pay

N/G

29,94
25,0
12,9
6,86
19,28
13,56
9,20
5,69

28,49
23,32
12,90
6,63
18,90
13,55
7,01
5,09

0,87
0,93
0,99
0,87
0,92
0,71
0,31
0,57

Thể
tích
sét
(Vsh)
0,14
0,18
0,14
0,14
0,07
0,06
0,12
0,08

Hình 4. So sánh kết quả phân tích mẫu lõi và kết quả minh giải ñịa vật lý giếng khoan

Trang 12

ðộ
rỗng
(Phi)
0,25
0,24
0,22
0,21
0,25
0,23
0,19
0,16

Bão hòa
dầu
So
(1- Sw)
0,62
0,58
0,64
0,49
0,61
0,69
0,48
0,43

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 18, SOÁ T2 – 2015
ðộ rỗng
Trong mỏ DQ, kết quả phân tích tài liệu ñịa vật
lý giếng khoan và mẫu lõi không có sự khác biệt lớn,
do vậy kết quả tính toán ñộ rỗng từ minh giải tài liệu
ñịa vật lý giếng khoan ñược tiếp tục sử dụng ñể xác
ñịnh mô hình phân bố xác suất của ñộ rỗng trong
công tác ñánh giá trữ lượng [1].
Kết quả tính toán ñộ rỗng sau khi tiến hành so
sánh kết quả thu ñược từ ñịa vật lý giếng khoan và
kết quả phân tích mẫu lõi ñược thể hiện trên Bảng 3.
ðộ bão hòa nước
Kết quả tính toán của ñộ bão hòa ñược thể hiện
trong Bảng 3 dưới dạng ñộ bão hòa dầu (1-Sw).
Hệ số thể tích thành hệ
Hệ số thể tích thành hệ ñược tính toán từ kết quả
phân tích PVT. Dữ liệu PVT ñược lấy từ hệ tầng Côn
Sơn dưới (BII.1.10) nơi tiến hành thử vỉa DST. Hệ số
thể tích thành hệ từ kết quả phân tích PVT trên cũng
ñược sử dụng cho các vỉa (BII.2.20, BII.2.30,
BII.1.10) do thành hệ tương ñối ñồng nhất. ðối với
vỉa BI.2.30, hệ số thể tích thành hệ ñược lấy tương tự
kết quả phân tích PVT của giếng 02/97 – DN – 2X.

ðánh giá trữ lượng dầu khí tại chỗ mỏ DQ bằng
phương pháp thể tích
Dựa trên các kết quả ñã ñề cập ở trên, do các
thông số ñầu vào trong công thức tính toán ñều là các
giá trị không chắc chắn nên tính toán trữ lượng ñược
dựa trên mô phỏng Monte Carlo và bằng phần mềm
Crystal Ball (trên nền tiện ích Excel ).
Trữ lượng dầu tại chỗ (OIIP) = BRV x N/G x φ x
(1 – Sw)1/FVF (stb)
(01)
Trữ lượng khí tại chỗ (GIIP) = OIIP x Rs (scf)
(02)
Tích khối ñá chứa BRV
ðối với tích khối ñá chứa, phân bố tam giác
(Triangular) ñược chọn cho các vỉa mỏ DQ. Giá trị
kỳ vọng (most likely) là giá trị thu ñược khi tính toán
với phần mềm. Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có sai
số 5 % so với giá trị kỳ vọng.
Giá trị tích khối xác ñịnh bằng phần mềm Crystal
Ball, tại cửa sổ Define Assumption, kết quả chi tiết
ñược biểu diễn trên Hình 5.

Hình 5. Phân bố BRV vỉa BII.2.20 mỏ DQ

Trang 13

Science & Technology Development, Vol 18, No.T2- 2015

Hình 6. Phân bố chiều dày hiệu dụng vỉa BII.2.20 mỏ DQ

Chiều dày hiệu dụng
ðối với chiều dày hiệu dụng, phân bố tam giác
(Triangular) cũng ñược chọn cho các vỉa mỏ DQ. Giá
trị kỳ vọng (most likely) là giá trị thu ñược từ kết quả
tính toán khi lấy chiều dày tổng của vỉa loại bỏ ñi các
khoảng cut – off. Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có
sai số 10 % so với kỳ vọng.

từ ñịa vật lý và mẫu lõi. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ
nhất có sai số 10 % so với giá trị kỳ vọng.
Giá trị ñộ rỗng ñược xác ñịnh bằng phần mềm
Crystal Ball, tại cửa sổ Define Assumption, kết quả
chi tiết ñược biểu diễn trên Hình 7.
ðộ bão hòa dầu

ðộ rỗng

ðối với ñộ bão hòa dầu, phân bố tam giác
(Triangular) cũng ñược chọn cho các vỉa mỏ DQ. Giá
trị kỳ vọng (most likely) là giá trị thu ñược từ kết quả
tính toán trong mô hình Modified Simadoux. Giá trị
lớn nhất và giá trị nhỏ nhất có ñộ sai lệch 10 % so với
giá trị kỳ vọng.

ðối với ñộ rỗng, phân bố tam giác (Triangular)
ñược chọn cho các vỉa mỏ DQ. Giá trị kỳ vọng (most
likely) là giá trị thu ñược sau khi ñã tổng hợp kết quả

Giá trị ñộ bão hòa dầu ñược xác ñịnh bằng phần
mềm Crystal Ball, tại cửa sổ Define Assumption, kết
quả chi tiết ñược biểu diễn trên Hình 8.

Giá trị chiều dày hiệu dụng ñược xác ñịnh bằng
phần mềm Crystal Ball, tại cửa sổ Define
Assumption, kết quả chi tiết ñược biểu diễn trên
Hình 6.

Trang 14

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *