Phần mềm năng động

Smart Pro – Phần mềm kế toán Thương Mại Dịch Vụ

theo dõi Công nợ, Hàng tồn kho, Phân tích doanh thu, chi phí, lãi gộp, Phân bổ chi phí, Công cụ dụng cụ, Tính lương vp, Trích BHXH, Trích khấu hao TSCD, In hàng loạt Chứng từ, Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính.

Smart Pro – Phần mềm kế toán Sản Xuất Thương Mại
Tính giá tiền mẫu sản phẩm theo định mức, Giá thành gia công, Giá thành nhiều quá trình, In hàng loạt Chứng từ, Sổ sách kế toán, Báo cáo kinh tế tài chính .
Smart Pro – Phần mềm kế toán Xây dựng, lắp đặt công trình

Theo dõi chi tiết và tổng hợp Doanh thu, Chi phí, Công nợ, lãi theo từng công trình, từng hợp đồng, In hàng loạt Chứng từ, Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính.

Phần mềm kế toán làm Nhiều Công Ty cho Cá Nhân – Công Ty Dịch Vụ Kế Toán

phù hợp với các Công ty, Cá nhân làm dịch vụ kế toán, làm nhiều công ty không giới hạn, không giới hạn chứng từ, làm kế toán đa ngành nghề như Công ty SẢN XUẤT, XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU, VẬN TẢI, DU LỊCH, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, THỦY SẢN, DƯỢC PHẨM…

Bạn đang đọc: Phần mềm năng động

Xem Báo cáo tài chính, Mẫu sổ sách kế toán, Mẫu chứng từ kế toán
In báo cáo giải trình kinh tế tài chính, Sổ nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Sổ chi tiết thông tin tài khoản, Sổ cái, Sổ quỹ, Sổ hàng tồn dư, In chứng từ kế toán, Phiếu thu, chi, nhập, xuất kho .
Xem video giới thiệu Phần Mềm Kế Toán Smart Pro
Xem Báo cáo kinh tế tài chính, Mẫu sổ sách kế toán, Mẫu chứng từ kế toán in ra trên Phần Mềm Kế Toán Smart Pro
Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Vận tải, Logistics
Theo dõi lệch giá, ngân sách, lãi lỗ từng đầu xe, từng hợp đồng, từng khuôn khổ dịch vụ logistics Theo dõi chi tiết cụ thể ngân sách phát sinh theo từng tuyến vận tải đường bộ, In sổ sách kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính .
Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Nhà hàng
Tính giá tiền cho từng món ăn, lên giá vốn cho từng hóa đơn. Báo cáo giá tiền chi tiết cụ thể theo từng món ăn, dịch vụ cung ứng, so sánh số lượng xuất hàng ngày theo định mức. In sổ sách kế toán. báo cáo giải trình kinh tế tài chính .
Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Du lịch
Theo dõi lệch giá, ngân sách, lãi lỗ theo từng tour du lịch. Báo cáo ngân sách cụ thể cho từng Tour du lịch, In sổ sách kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính .
Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Khách sạn

Theo dõi và tính doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng dịch vụ khách sạn đã cung cấp theo từng khách hàng, từng hợp đồng.
Tính giá thành từng dịch vụ thuê phòng đã cung cấp. In sổ sách kế toán. báo cáo tài chính.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty may mặc

Phần mềm tự động tính giá thành chi tiết sản phẩm theo từng yếu tố nguyên liệu, nhân công và sản xuất chung, Phân tích doanh thu, giá vốn và lãi gộp theo từng sản phẩm, Tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp, Theo dõi sản phẩm dỡ dang. In hàng loạt Chứng từ, Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính.

Smart Pro – Phần mềm kế toán Dịch vụ bảo vệ
Theo dõi ngân sách theo từng nhân viên cấp dưới bảo vệ, Theo dõi cụ thể lệch giá, ngân sách, lãi lỗ theo từng dịch vụ phân phối theo từng người mua, hợp đồng. In sổ sách kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính .
Smart Pro – Phần mềm kế toán ngành Sửa chữa

Theo dõi chi phí giá thành chi tiết theo từng dịch vụ sửa chữa Chi phí thay phụ tùng, vật tư thay thế, chi phí nhân công, chi phí khấu hao máy móc, thiết bị được phân bổ vào dịch vụ sửa chữa trong kỳ. Theo dõi chi tiết hang tồn kho và tình hình xuất phụ tùng, vật tư trong quá trình sửa chữa. Báo cáo lãi lỗ theo từng dịch vụ sửa chữa, theo từng khách hàng, từng hợp đồng.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty cho thuê văn phòng, cho thuê bất động sản

Theo dõi Doanh thu, giá vốn, lãi lỗ từ hoạt động cho thuê văn phòng theo từng nhân viên, từng khách hàng, theo từng hợp đồng, Theo dõi chi tiết chi phí đã trả trước cho nhiều kỳ, Theo dõi tiền điện, nước tiêu thụ và phân bổ vào giá vốn dịch vụ cho thuê, chi phí cho các dịch vụ của địa điểm thuê, Theo dõi chi tiết công nợ cho từng khách hàng, từng hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán chi tiết theo từng lần phát sinh.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Dịch vụ Phòng khám bệnh viện
Báo cáo cân đối lệch giá, giá vốn, lãi gộp, Theo dõi và phân loại chi tiết cụ thể ngân sách dịch vụ, Xác định lãi lỗ theo từng loại dịch vụ phòng khám, Theo dõi nợ công chi tiết cụ thể theo từng nhà phân phối, từng người mua, Theo dõi tồn dư, Theo dõi khấu hao gia tài cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị phòng khám .
Smart Pro – Phần mềm kế toán ngành In ấn

Tập hợp các chi phí liên quan và tính giá thành dịch vụ theo từng đơn hàng, theo từng khách hàng, Theo dõi kho hàng, Tính giá thành các sản phẩm in ấn chi tiết từng nguyên vật liệu, khấu hao máy móc, chi phí nhân công công, Báo cáo lãi lỗ theo từng dịch vụ in ấn cung cấp cho từng khách hàng, từng hợp đồng, từng loại sản phẩm.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Sản xuất phần mềm, thiết kế website

Theo dõi doanh thu, chi phí giá thành phần mềm chi tiết theo từng đơn đặt hàng, cho từng hợp đồng, từng dịch vụ thuê thiết kế, Theo dõi chi phí máy móc, thiết bị được phân bổ hàng tháng phục vụ việc tạo lập phần mềm, Báo cáo lãi lỗ theo từng đơn hàng, từng hợp đồng dịch vụ phần mềm cung cấp.

Smart Pro – Phần mềm kế toán ngành Karaoke

Tính giá thành từng dịch vụ phòng karaoke chi tiết từng loại chi phí, Chi phí trả trước theo từng máy móc, thiết bị sử dụng trong từng phòng, nhân viên phục vụ, Theo dõi chi tiết tồn kho, Báo cáo giá thành dịch vụ chi tiết theo từng phòng, Phân tích doanh thu, lãi lỗ theo từng từng hóa đơn, từng khách hàng và lãi lỗ cuối năm.

Smart Pro – Phần mềm kế toán Truyền thông quảng cáo, sự kiện

Tập hợp doanh thu, chi phí cho từng hạng mục dịch vụ quảng cáo theo từng hóa đơn, từng khách hàng, từng hợp đồng dịch vụ, Theo dõi chi tiết từng loại chi phí phục vụ quảng cáo, Cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí và lãi gộp theo từng dịch vụ quảng cáo.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Lắp ráp

Theo dõi kho theo danh mục cấu thành sản phẩm đầu vào mua linh kiện, khi bán ra mã sản phẩm hoàn thiện, phần mềm sẽ tự xuất kho theo danh mục cấu thành sản phẩm đã khai báo, và tính giá vốn tự động theo từng linh kiện lắp ráp cho sản phẩm hoàn thiện, Theo dõi chi tiết tồn kho từng loại linh kiện đầu vào, In hóa đơn, bảng kê bán hàng.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Phòng công chứng

Theo dõi chi tiết Doanh thu, chi phí, giá vốn, lãi lỗ theo từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ, từng khách hàng sử dụng dịch vụ tại văn phòng công chứng, Quản lý công nợ tạm ứng của khách hàng, của nhân viên theo từng hợp đồng, từng mãng dịch vụ đã cung cấp. Theo dõi công nợ theo từng hạn mức nợ và xem công nợ đến hạn ngay trên phần mềm.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Kinh doanh môi giới bất động sản

Theo dõi chi tiết chi phí cấu thành giá vốn dịch vụ kinh doanh môi giới bất động sản, Theo dõi chi tiết công nợ cho từng khách hàng, từng hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán chi tiết theo từng lần phát sinh, Theo dõi doanh thu, lãi gộp từng nhân viên bán hàng, từng khách hàng, theo từng hợp đồng dịch vụ môi giới chi tiết theo từng ngày.

Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Trường học theo TT200

Theo dõi doanh thu, chi phí, Theo dõi chi tiết công nợ, Theo dõi chi tiết tình hình tăng giảm vật tư, tài sản, thiết bị trường học, In hàng loạt Chứng từ, Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính.

Đào tạo Kế Toán làm trên chứng từ thực tế – Cấp tốc – Đi làm ngay
Hướng dẫn thực thi Công tác kế toán trên phần mềm kế toán Smart Pro, Đào tạo Kế toán tổng hợp theo chính sách Kế toán hiện hành, kết thúc khóa học Học viên hoàn toàn có thể vận dụng thành thạo Phần mềm Smart Pro vào công tác làm việc kế toán theo từng mô hình doanh nghiệp .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.