Sách điện tử Luyện tập tin học lớp 1 – Tài liệu text

Sách điện tử Luyện tập tin học lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (32.71 MB, 85 trang )

-_7

NGUYEN MINH THIEN HOANG (ChU biên)
DO MINH HOANG 01FC
LE TAN HONG HAl

LUYEN TAP

iiIliej

NHA XUAT BÀN GIAO DUC VIET NAM

NGUYEN MINH THIEN HOANG (Chü biën)
DO MINH HOANG DU’C
LE TAN HONG HAl

LUYEN TAP

1 HiIC
(Tái bàn ln th&nãm)

NHA XUAT BÀN GIAO DyC VIET NAM

1 B – LuyOn tap Tin h9c 1

LGINOIDAU
Bó sách Luyn tp tin hQc thrç.rc biên sogn dphyc vy nhu cáu hgc tin
hoc ó ct5 tuôi lieu hQc cüa hQc sink Thành phô Ho ChI Mink, tác giá cüa

bç3 sách là nhilng thOy cO có nhiêu nám kinh nghiêm trong giáng dgy
mOn Tin hgc & cap lieu hgc.
N5i dung b5 sack nhcm myc d’Ich trang bj cho hgc sinh tiéu hQc các ki
náng c0 ban ye th dyng may tmnh tie hgc tap, rèn luyn, vui choi giái tri
a’wçlc xáy dtng m5t cách cO h thông phil hp vó’i trInh &5 hgc sinh ti’r
l&p 1 cin lop 5, vbi nhiMg phcn mêm, cOng cy vfra quen thuc, nhwng
cüng vfi-a hin a’gi, Mt kip v&i nhjp d5 phát triên cila cong ngh thông
tin toàn cáu.
Quyn sáh Luyn tip tin h9c 1 không chi là m5t tài lieu luyn top cáa
hQc sinh lop i, ma giáo vien có the sz- dyng nhtr giáo trinh giáng dgy,
phy huynh hQc sinh cilng có the tham kháo cing hQc, cilng choi Va quán
11 vic th dyng may tmnh cáa con em mink, gulp cho các em có thê’lim
a’uqc nim vui trong hgc tap. Ni dung sách gm sáuphân:
Phcn 1. Lam quen v&i may tink
Phcn 2. HOC top trrc tuyên
Phcn 3. Phtn mm ye vâ tO màu art
Phdn 4. Nhfing ITO chcri hiru ich
PMn 5. Luyn tIp dank may Mngphdn mm Teach Typing
P1in 6. Luyn tp v&iphcn mm Paint.
Trong qua trInh biên sogn khong tM tránh khOz nhfrng thiu sot, chIng tôi
rat mong nh(2n thrçrc nhüng j kiên dónggóp tie ngây càng hoàn thin hon.

NHOM TAC GIA

2A – Luyën tap Tin hoc 1

Ki HIU CHUNG

Tim hiu bài hçc cüng thy Co

Tim hiu bài hoc cüng ba me

Ty’ khám phá kin thU’c mâi

Hoat dOng theo nhóm

Hoat dng theo nhOm dôi

Ty’hotng

2B – Luyen tap Tin hoc 1

PHAN

I

LAM QUEN VOl MAY TINH
Bài 1- Lam quen vâi may tInh
Bài 2- Lam quen vâi chut may tInh
Bài 3- Hu’âng dn sCt dyng chuQt may tInh
Thao tác nhp trái chut
Bài 4- Hu’Ong dn südyng chuOt may tInh
Thao tác kéo thã chuôt
Bài 5- Hu’Ong dn sü dyng chut may tInh
Thao tác nhp ôi chuOt trái

Bài 1- LAM QUEN VI MAY TINH

MUC TIEU
Hoàn tt bài h9c nay, các em hiu &tcc cong dyng cOa may
tInh, bi& phân biêt và 991 ten diiçic các bô phn cüa may tInh.
}
HOAT DONG 1. CONG DUNG CUA MAY TiNH
MáytInh lam thxcic nhcing gl?

May tInh giUp ta lam &fc rt nhiu vic: gui tht, tInh toán, chi trô
chci, nghe nhac, xem phim…

HOATOONG 2. CACTHANH PHAN CUA MAY TiNH
May tInh thifàng CO CáC thành phn nao?

Is
May tInh thi.ng có các thành phân nhf: thung diéu khiên (CPU),
man hlnh (monitor), bàn phIm (keyboard), con chuôt (mouse).
Ngoai ra con có ba, may in

Các thành phn nay dung d lam 91?

May tInh gôm Co nhiêu thành phan riêng biêt:
– Man hlnh :dung d quan sat cong vic chUng ta lam.
– Bàn phIm và chut :giüp diu khin may tInh.
-Thüng diéu khin (CPU): chInh là bô não cüa máytInh.
TRO CHl : GOb TEN CAC THANH PHAN
Chi vào môt b phân cüa may tInh và hOi bn trâ lài, càng Iüc
càng nhanh.
HOAT DQNG 3. TU KHAM PHA
1. Chut may tInh CO bao nhiêu nUt bm?

2. NUt to nMt nm trên thüng diéu khin dung d lam 91?
3. PhIm Enter nm a au trên bàn phIm?

HOAT DONG 4. TRAI NGHIEM
N6i tCf/cum tCtvâi hlnh thIch hçip.
ChutmáytInh

NJ

‘n,

I

Bàn phIm
Loa

J

Thüng diu khin )

T’ UI

Máyin
Mànhlnh

j

N -,

HOAIDONG 5. NHAN XET
Horn nayemdã:
Hiubàit6t

0 Thu’chànhtót

0

Tham gia hot dng nhóm 0 Tham gia hot &ng lOp 0
Va:
HOAT DONG 6. EM CO BIET

Ngoài may tInh d bàn ra can có:
May

tInh xach tay (Laptop)

May

tInh bang (Tablet)

Bài 2- LAM QUEN vOl CHUOT MAY TINH
MIJCTIEU
Hoàn tat bài hoc nay, cácem hiu difcic cong dyng cüa chut
may tInh, bit phân bit và gci ten diic các bQ phn W ban
ciia chut may tInh, bigt thao tác s dyng chuôt düng cách.
HOAT DQNG 1. CONG DUNG CUA CHUOT MAY TiNH
Chut may tInh lam u’c1c nhng gl?

Chuot may tInh dung d diêu khin và lam viêcvói may tInh.

9

HOAT DONG 2. (AC THANH PHAN CCJA CHUOT MAY TiNH
ChuQt may tInh thuàng cO các thành phn nao?

Bánh lan
(PhIm cuon)

Nut phái

Nut trái

Chuôt may tInh thttng có ba phân cc% bàn : nut trái, nUt phâi và bánh
Ian (phIm cuôn).
Thao tác cm chut may tInh.

Xép bàn tay phâi len chuôt, ta gia chuôt bng ngón tay cái, ngón tay
áp Ut và ngón tay Ut. Ngón tay trô dê len phIm chuôt trái, ngón tay
giffa dé len phIm chuôt phâi.

TRO CHal GOI TEN CAC THANH PHAN
Chi vào mt b phn cia chuôt may tInh và hal ban tra Il, cang
Iüc càng nhanh.
HOAT DONG 3. TII KHAM PHA
1. Mt du’Oi cüa chut may tInh cO b phn 91?
2. Khi di chuyn chut thl biu tu’çing nào sé di chuyn theo?

HOAT DONG 4. TRAI NGHIEM

i

Khoanh trôn vào câu tra Iài dung.
1 .Chut may tInh thông thu’ông CO bao nhiêu nut bm?
A. 1 nut.
B. 2 nut.
C. 4 nut.
2. Tu’ th nào sau day cm chut dung?

A.

B.

C.

HOATOONG 5. NHAN XET
Hômnayemdä:
Hiubàit6t

0 Thu’chànhtöt

0

Tham gia hoat dông nhóm 0 Tham gia hot dng lap 0
HOAT DONG 6. EM CO BIET
Ngoai chuôt may tInh Co day ra cOn có:

Chuôt may tInh
không day
(Wireless Mouse)

3A – Luyn tap Tin hoc 1

Chuôt tIch hap
camera
(Cam Mouse)

lb

Chut tIch hap
may tinh din tr
(Calculator Mouse)

BI 3- H1J’CNG DAN S1t DTNG CHLJOT MAY TINII
THAO TAC NHAP CHUOT TRAI
MUC TIEU
Hoàn tt bài h9c nay, các em lam quen vol các thao tác giu’ va
di chuyn chuQt may tInh, thy’c hin düng thao tác nhp nut
chuôt trái.
HOAT DONG 1. GI VA DI CHUYN CHUOT MAY TINH
Chut may tInh khi di chuyn trên man hlnh may tInh có hlnh dng 91?

D chuôt trên mat phang, girt chuot nhe nhang. Khi di chuyn con
chuôt, con trô trên man hlnh së di chuyên theo cüng môt htfâng.

3B – Luyn

tap Tin hpc 1

HOAT DONG 2. LUYEN TAP THAO TAC NHAP NUT TRAI CHUQT
Dung chut may tInh nMp trái In Iiit vào các biu tng trên man
hi n h.

Nut trái

Khài tng trô chcii Nhanh taylç mÔt

1. Nhp chut vào bik tu’çlng

2. Nhn phIm Enter trên bàn phIm

Enter

3. Nhp chut vào Bài tap 1

HOAT DONG 3. TU KHAM PHA
Trong trô chc%i Nhanh tay le mat:
1. Nut

dung cte lam gl ?

2. Khi di chuyn chut vào hlnh thl müi ten chuOt sé thay d6i
thành hlnh nào?

HOAT ØONG 4. TRAI NGHIEM
H9C sinh lam các bài tp 2, 3,4 trong trô chii Nhanh tayle mÔt.

Bàitap2

Bàitâp3

Bàitãp4

HOATOONG 5. NHAN XET
Horn nayemda:
Hiubàit6t

0

Thiichànht6t

0

Tham gia hot dOng nhóm

0

Tham gia hot dng lap

0

Va:

HOAT DONG 6. EM CO BIET

Con tró chuôt Co th thay d6i nhiêu hlnh dang khác nhau:

Bài 4- HIJONG DAN SIf DIJNG CHUOT MAY TINH
THAO TAG KEO THA CHUOT
MUC TEU
Hoàn tat bài hoc nay, các em lam quen vâi các thao tác giCf
và di chuyn chut may tInh, tht/c hin cüng thao tác kéo Va
thâchuôt.
HOAT DONG 1. THAO TAC KEO THA CHUOT

:!
I

Di chuyn con tró chut trên man hlnh n biu tu’çlng cn kéo
thâ. Nhn nut trái chuôt, di chuyn cn vi trI khác, th ngon tay ra.

¼dIO1ii1

Nhn giü’ nut trái chuct, di chuyn chut dn v tn khácvà thâ ngón tay.
HOAT DONG 2. LUYEN TAP THAO TAC KEO THA CHUOT
I

*3

1. Khài dng trô chcii Nhanh tay!ç môt
Nhp chuQt vào bik tuçing
2. Nhn phIm Enter trên
bàn phIm

Enter
.

II_lj

15

3. Nhp chutvào Bài tap 15

HOAT DONG 3. TV KHAM PHA
1.Trong trô chai Nhanh taylç mat, nut
dung d lam gl?
2. NMp chut vào nut TraflgChu thl viec g sé xy ra?
HOAT DONG 4. TRAI NGHIEM
H9c sinh lam các bài tap 13, 15 trong trô chai Nhanh taylçmât

Bàitp 13

Bàitp 15

HOAT DONG 5. NHAN XET
Hômnayemdã:
Hiubàit6t

0 Thtichànht6t

0

Tham gia hoat dông nhOm 0 Tham gia hot dng lap 0

Va:

Bài 5— HU’ONG DAN SiI DIJNG CHUQT MAY TINH
THAO TAG NHAP DOI CHUOT TRAI
MUC TIEU
Hoàn tt bài hoc nay, các em lam quen vOl các thao tác nhâp
ôi chuot trái, blgt cách khói dông va thoát khôi chucfng trinh
(lngdyng.
)

HOATDONG 1.THAOTAC NHAPDOI CHUOTTRAI

1. Dung chuôt may tInh nhp trái chut hal In lien tyc vào Computer
cobiutu’cing Ià’

• tq.e—_.
*a.

.eD,gD.6T
– _________
—a
—a..
flu

QuThPaa.S.a. (1)

4a.-..

W

2. DCing chuôt máytInh nhp trái chuôt hal Ian lien tyc vào Recycle Bin
Co biu tiicng là .”

4

£ thoát khOi cü’a s6 11ng dyng nMp chuôt trái vào:

HOAT DONG 2. LUYEN TAP THAO TAC NHAP DOt CHUOTTRAI
1.NhapdôichuottráivàothiimycHlnhânh -1
Nhp dôi chuôt VO
Vi€w ulanu
Homi Slii
.
tp tin Hmnh 1.jpg, lam
®
Hnh l.JP9 \
tu’clng tt/ vOl tp tin Hlnh 2.jpg,
– F.uvitts
jIinh2j9 \
Hlnh3.jpg.
I.Gnh 3jpg
LkDoa

17

2. Nhp dôi chut trái vao thu’ muc Phim
Nhâp dôi chuQt trái vào tp tin Phim 1.wmv
tap tin Phim 2.wmv, Phim 3.wmv.
_______ Home

Share View

Favorites

xem phim, tu’c%ng ty’vói

Play

Phim 1.wmv

Desktop

Phim 2.wmv

Downloads

Phim 3.wmv

Recent places

HOAT DQNG 3. TLI KHAM PHA
1.Trong cCta s6 xem hlnh, nut

T” dung d lam gl?

2. Nhp chut vào nüt

thl vic gl sé xây ra?

HOAT DONG 4. TRAI NGHIEM
H9C sinh lam các bài tpTô màu 1,Tô màu 2.

To màu 1

To màu 2

HOAT DONG 5. NHAN XET
Horn nayemã:
Hiu bài t6t

0

0 Thu’chànht6t

Tharn gia hot 1ng nhóm 0 Tham gia hot dong

lap

0

Va:
HOATOONG 6. EM CO BIET
Co the thay doi kIch thc cüa so bang cách nhp dôi chut

trái thanh tiêu dê:

I

PHAN 2

HQC TAP TRIJC TUYEN

Bài 6-To màu cling máytInh
Bài 7- Nhà bác hoc nhI
Bài 8- Nhà toán hoc nhI
Bài 9- Bài tap thc hành

4A – Luyn

tap Tin hoc 1

19

Bài 6- TO MAU CUNG MAY TiNH
MUC TIEU
Hoàn tt bài hoc nay, các em du’cic lam quen vol các thao tác
diéu khin trên website, bigt th/c hin các bài tp to màu.

HOAT DONG 1. KHÔI DONG, THOAT KHÔI WEBSITE

1. KhOi dong website: Nhp ôi chut

2. Thoát khôi website: Nhp chut vao
4.

9

0

nfCcLcr..

HOAT DONG 2. TNG TAC VI WEBSITE
1. KhOi ng website: Nhp dôi chut

2. Nhp và giu’ chuôt trái d kéo thanh truç1t xuöng.

4B – Luyen tp Tin hçc 1

Nhp chuôt vào hmnh muon tO màu.
Mt Poplrn’ Cok’ing Pg

Previous Next

61 – 90

Do
OH8
FIo.rs

8rihdy

Cct

gP

Chto

by Jeu

*
£
1969 9od
(hnllpnnpr

1do]ph

td B1hdoy

5kr

Kéo thanh trut, chon màu va vi trI muOn tO.

1
U
I UU•R
I UUU

5. Sau khi tO màu xong, bm vào nUt mUi ten quay v – d ch9n hlnh khác
ers Cotorng Page
II1 13 III

HOAT DONG 3. TI! KHAM PHA
Khi ta nhp chut vào chu’ Next thl vic gl sé xây ra?

HOATDQNG 4.TRAI NGHIEM
Trên website to màu, hoc sinh tim và tO các hlnh sau cây:

HOAT DONG 5. NHAN XET
Horn nay em
Hiu bài tót

0 Thu’chànhtöt

0

Tharn gia hoat ông nhóm 0 Tham gia hoat tong kip 0
Va:
HOAT DONG 6. EM CO BIET
Ngoài viêc giüp các em to màu trén may tInh, website con
giüp các em tap tO màu trén may tInh bang hoãc din thoai
thông minh.

Bài7.NHABACHQCNHI
MUC TIEU
(

Hoàn tt bài hpc nay, các em &fcic lam quen vâi các thao tác
diu khin trên website, bit dung Internet d hpc tp, khám
phá nhu’ng diéu hay, b6 Ich.

HOAT DONG 1. KHÔI DONG, THOAT KHÔI WEBSITE
1. Khài thng website : Nhp ôi chut

2. Thoát khôi website : Nhp chut vào
4

-C

HOAT DONG 2. T1IaNG TAC VI WEBSITE
1. Khài thng website : Nhp dOi chuôt
NHA aAc Hoc NH

2. Nhp và giC chuôt trái d kéo thanh trii it xu6ng.

C

o
r,ôi trIorg”

Onhièm
rnôi tWng

23

3. Nhp chut vào chO dé muön khám phá.

4 Kéo thanh tru’cyt, chon nut diéu khin d trâ Iài câu hói.

Nghe 1i câu hói
Chçn hlnh d trã lài

5. Sau khi trâ Ii xong, bm vào nut müi ten quay ye – d chçn chü dé
khác.

bç3 sách là nhilng thOy cO có nhiêu nám kinh nghiêm trong giáng dgymOn Tin hgc và cap lieu hgc. N5i dung b5 sack nhcm myc d’Ich trang bj cho hgc sinh tiéu hQc những kináng c0 ban ye th dyng may tmnh tie hgc tap, rèn luyn, vui choi giái tria’w çlc xáy dtng m5t cách cO h thông phil hp vó’i trInh và 5 hgc sinh ti’rl và p 1 cin lop 5, vbi nhiMg phcn mêm, cOng cy vfra quen thuc, nhwngcüng vfi-a hin a’gi, Mt kip v và i nhjp d5 phát triên cila cong ngh thôngtin toàn cáu. Quyn sáh Luyn tip tin h9c 1 không chi là m5t tài lieu luyn top cáahQc sinh lop i, ma giáo vien có the sz – dyng nhtr giáo trinh giáng dgy, phy huynh hQc sinh cilng có the tham kháo cing hQc, cilng choi Va quán11 vic th dyng may tmnh cáa con em của mình mink, gulp cho những em có thê’lima ‘ uqc nim vui trong hgc tap. Ni dung sách gm sáuphân : Phcn 1. Lam quen v và i may tinkPhcn 2. HOC top trrc tuyênPhcn 3. Phtn mm ye vâ tO màu artPhdn 4. Nhfing ITO chcri hiru ichPMn 5. Luyn tIp dank may Mngphdn mm Teach TypingP1in 6. Luyn tp v và iphcn mm Paint. Trong qua trInh biên sogn khong tM tránh khOz nhfrng thiu sot, chIng tôirat mong nh ( 2 n thrçrc nhüng j kiên dónggóp tie ngây càng hoàn thin hon. NHOM TAC GIA2A – Luyën tap Tin hoc 1K i HIU CHUNGTim hiu bài hçc cüng thy CoTim hiu bài hoc cüng ba meTy ‘ tò mò kin thU’c mâiHoat dOng theo nhómHoat dng theo nhOm dôiTy’hotng 2B – Luyen tap Tin hoc 1PHANLAM QUEN VOl MAY TINHBài 1 – Lam quen vâi may tInhBài 2 – Lam quen vâi chut may tInhBài 3 – Hu’âng dn sCt dyng chuQt may tInhThao tác nhp trái chutBài 4 – Hu’Ong dn südyng chuOt may tInhThao tác kéo thã chuôtBài 5 – Hu’Ong dn sü dyng chut may tInhThao tác nhp ôi chuOt tráiBài 1 – LAM QUEN VI MAY TINHMUC TIEUHoàn tt bài h9c nay, những em hiu và tcc cong dyng cOa maytInh, bi và phân biêt và 991 ten diiçic những bô phn cüa may tInh. HOAT DONG 1. CONG DUNG CUA MAY TiNHMáytInh lam thxcic nhcing gl ? May tInh giUp ta lam và fc rt nhiu vic : gui tht, tInh toán, chi trôchci, nghe nhac, xem phim … HOATOONG 2. CACTHANH PHAN CUA MAY TiNHMay tInh thifàng CO CáC thành phn nao ? IsMay tInh thi.ng có những thành phân nhf : thung diéu khiên ( CPU ), man hlnh ( monitor ), bàn phIm ( keyboard ), con chuôt ( mouse ). Ngoai ra con có ba, may inCác thành phn nay dung d lam 91 ? May tInh gôm Co nhiêu thành phan riêng biêt : – Man hlnh : dung d quan sat cong vic chUng ta lam. – Bàn phIm và chut : giüp diu khin may tInh. – Thüng diéu khin ( CPU ) : chInh là bô não cüa máytInh. TRO CHl : GOb TEN CAC THANH PHANChi vào môt b phân cüa may tInh và hOi bn trâ lài, càng Iüccàng nhanh. HOAT DQNG 3. TU KHAM PHA1. Chut may tInh CO bao nhiêu nUt bm ? 2. NUt to nMt nm trên thüng diéu khin dung d lam 91 ? 3. PhIm Enter nm a au trên bàn phIm ? HOAT DONG 4. TRAI NGHIEMN6i tCf / cum tCtvâi hlnh thIch hçip. ChutmáytInhNJ’n, Bàn phImLoaThüng diu khin ) T ‘ UIMáyinMànhlnhN -, HOAIDONG 5. NHAN XETHorn nayemdã : Hiubàit6t0 Thu’chànhtótTham gia hot dng nhóm 0 Tham gia hot và ng lOp 0V a : HOAT DONG 6. EM CO BIETNgoài may tInh d bàn ra can có : MaytInh xach tay ( Laptop ) MaytInh bang ( Tablet ) Bài 2 – LAM QUEN vOl CHUOT MAY TINHMIJCTIEUHoàn tat bài hoc nay, cácem hiu difcic cong dyng cüa chutmay tInh, bit phân bit và gci ten diic những bQ phn W banciia chut may tInh, bigt thao tác s dyng chuôt düng cách. HOAT DQNG 1. CONG DUNG CUA CHUOT MAY TiNHChut may tInh lam u’c 1 c nhng gl ? Chuot may tInh dung d diêu khin và lam viêcvói may tInh. HOAT DONG 2. ( AC THANH PHAN CCJA CHUOT MAY TiNHChuQt may tInh thuàng cO những thành phn nao ? Bánh lan ( PhIm cuon ) Nut pháiNut tráiChuôt may tInh thttng có ba phân cc % bàn : nut trái, nUt phâi và bánhIan ( phIm cuôn ). Thao tác cm chut may tInh. Xép bàn tay phâi len chuôt, ta gia chuôt bng ngón tay cái, ngón tayáp Ut và ngón tay Ut. Ngón tay trô dê len phIm chuôt trái, ngón taygiffa dé len phIm chuôt phâi. TRO CHal GOI TEN CAC THANH PHANChi vào mt b phn cia chuôt may tInh và hal ban tra Il, cangIüc càng nhanh. HOAT DONG 3. TII KHAM PHA1. Mt du’Oi cüa chut may tInh cO b phn 91 ? 2. Khi di chuyn chut thl biu tu ‘ çing nào sé di chuyn theo ? HOAT DONG 4. TRAI NGHIEMKhoanh trôn vào câu tra Iài dung. 1. Chut may tInh thông thu’ông CO bao nhiêu nut bm ? A. 1 nut. B. 2 nut. C. 4 nut. 2. Tu ‘ th nào sau day cm chut dung ? A.B.C.HOATOONG 5. NHAN XETHômnayemdä : Hiubàit6t0 Thu’chànht ötTham gia hoat dông nhóm 0 Tham gia hot dng lap 0HOAT DONG 6. EM CO BIETNgoai chuôt may tInh Co day ra cOn có : Chuôt may tInhkhông day ( Wireless Mouse ) 3A – Luyn tap Tin hoc 1C huôt tIch hapcamera ( Cam Mouse ) lbChut tIch hapmay tinh din tr ( Calculator Mouse ) BI 3 – H1J ‘ CNG DAN S1t DTNG CHLJOT MAY TINIITHAO TAC NHAP CHUOT TRAIMUC TIEUHoàn tt bài h9c nay, những em lam quen vol những thao tác giu ‘ vadi chuyn chuQt may tInh, thy’c hin düng thao tác nhp nutchuôt trái. HOAT DONG 1. GI VA DI CHUYN CHUOT MAY TINHChut may tInh khi di chuyn trên man hlnh may tInh có hlnh dng 91 ? D chuôt trên mat phang, girt chuot nhe nhang. Khi di chuyn conchuôt, con trô trên man hlnh së di chuyên theo cüng môt htfâng. 3B – Luyntap Tin hpc 1HOAT DONG 2. LUYEN TAP THAO TAC NHAP NUT TRAI CHUQTDung chut may tInh nMp trái In Iiit vào những biu tng trên manhi n h. Nut tráiKhài tng trô chcii Nhanh taylç mÔt1. Nhp chut vào bik tu ‘ çlng2. Nhn phIm Enter trên bàn phImEnter3. Nhp chut vào Bài tap 1HOAT DONG 3. TU KHAM PHATrong trô chc % i Nhanh tay le mat : 1. Nutdung cte lam gl ? 2. Khi di chuyn chut vào hlnh thl müi ten chuOt sé thay d6ithành hlnh nào ? HOAT ØONG 4. TRAI NGHIEMH9C sinh lam những bài tp 2, 3,4 trong trô chii Nhanh tayle mÔt. Bàitap2Bàitâp3Bàitãp4HOATOONG 5. NHAN XETHorn nayemda : Hiubàit6tThiichànht6tTham gia hot dOng nhómTham gia hot dng lapVa : HOAT DONG 6. EM CO BIETCon tró chuôt Co th thay d6i nhiêu hlnh dang khác nhau : Bài 4 – HIJONG DAN SIf DIJNG CHUOT MAY TINHTHAO TAG KEO THA CHUOTMUC TEUHoàn tat bài hoc nay, những em lam quen vâi những thao tác giCfvà di chuyn chut may tInh, tht / c hin cüng thao tác kéo Vathâchuôt. HOAT DONG 1. THAO TAC KEO THA CHUOT : ! Di chuyn con tró chut trên man hlnh n biu tu ‘ çlng cn kéothâ. Nhn nut trái chuôt, di chuyn cn vi trI khác, th ngon tay ra. ¼dIO1ii1Nhn giü ‘ nut trái chuct, di chuyn chut dn v tn khácvà thâ ngón tay. HOAT DONG 2. LUYEN TAP THAO TAC KEO THA CHUOT * 31. Khài dng trô chcii Nhanh tay ! ç môtNhp chuQt vào bik tuçing2. Nhn phIm Enter trênbàn phImEnterII_lj153. Nhp chutvào Bài tap 15HOAT DONG 3. TV KHAM PHA1. Trong trô chai Nhanh taylç mat, nutdung d lam gl ? 2. NMp chut vào nut TraflgChu thl viec g sé xy ra ? HOAT DONG 4. TRAI NGHIEMH9c sinh lam những bài tap 13, 15 trong trô chai Nhanh taylçmâtBàitp 13B àitp 15HOAT DONG 5. NHAN XETHômnayemdã : Hiubàit6t0 Thtichànht6tTham gia hoat dông nhOm 0 Tham gia hot dng lap 0V a : Bài 5 — HU’ONG DAN SiI DIJNG CHUQT MAY TINHTHAO TAG NHAP DOI CHUOT TRAIMUC TIEUHoàn tt bài hoc nay, những em lam quen vOl những thao tác nhâpôi chuot trái, blgt cách khói dông va thoát khôi chucfng trinh ( lngdyng. HOATDONG 1. THAOTAC NHAPDOI CHUOTTRAI1. Dung chuôt may tInh nhp trái chut hal In lien tyc vào Computercobiutu’cing Ià ‘ — • tq. e — _. * a .. eD, gD. 6T – _________ — a — a .. fluQuThPaa. S.a. ( 1 ) 4 a. – .. 2. DCing chuôt máytInh nhp trái chuôt hal Ian lien tyc vào Recycle BinCo biu tiicng là. ” £ thoát khOi cü ‘ a s6 11 ng dyng nMp chuôt trái vào : HOAT DONG 2. LUYEN TAP THAO TAC NHAP DOt CHUOTTRAI1. NhapdôichuottráivàothiimycHlnhânh – 1N hp dôi chuôt VOVi € w ulanuHomi Sliitp tin Hmnh 1.jpg, lamHnh l. JP9 \ tu’clng tt / vOl tp tin Hlnh 2.jpg, – F.uvittsjIinh 2 j9 \ Hlnh3. jpg. I.Gnh 3 jpgLkDoa172. Nhp dôi chut trái vao thu ‘ muc PhimNhâp dôi chuQt trái vào tp tin Phim 1.wmvtap tin Phim 2.wmv, Phim 3.wmv. _______ HomeShare ViewFavoritesxem phim, tu’c % ng ty’vóiPlayPhim 1. wmvDesktopPhim 2. wmvDownloadsPhim 3. wmvRecent placesHOAT DQNG 3. TLI KHAM PHA1. Trong cCta s6 xem hlnh, nutT ” dung d lam gl ? 2. Nhp chut vào nütthl vic gl sé xây ra ? HOAT DONG 4. TRAI NGHIEMH9C sinh lam những bài tpTô màu 1, Tô màu 2. To màu 1T o màu 2HOAT DONG 5. NHAN XETHorn nayemã : Hiu bài t6t0 Thu’chànht 6 tTharn gia hot 1 ng nhóm 0 Tham gia hot donglapVa : HOATOONG 6. EM CO BIETCo the thay doi kIch thc cüa so bang cách nhp dôi chuttrái thanh tiêu dê : PHAN 2HQC TAP TRIJC TUYENBài 6 – To màu cling máytInhBài 7 – Nhà bác hoc nhIBài 8 – Nhà toán hoc nhIBài 9 – Bài tap thc hành4A – Luyntap Tin hoc 119B ài 6 – TO MAU CUNG MAY TiNHMUC TIEUHoàn tt bài hoc nay, những em du’cic lam quen vol những thao tácdiéu khin trên website, bigt th / c hin những bài tp to màu. HOAT DONG 1. KHÔI DONG, THOAT KHÔI WEBSITE1. KhOi dong website : Nhp ôi chut2. Thoát khôi website : Nhp chut vao4. nfCcLcr .. HOAT DONG 2. TNG TAC VI WEBSITE1. KhOi ng website : Nhp dôi chut2. Nhp và giu ‘ chuôt trái d kéo thanh truç1t xuöng. 4B – Luyen tp Tin hçc 1N hp chuôt vào hmnh muon tO màu. Mt Poplrn ‘ Cok’ing PgPrevious Next61 – 90D oOH8FIo. rs8rihdyCctgPChtoby Jeu1969 9 od ( hnllpnnpr1do ] phtd B1hdoy5krKéo thanh trut, chon màu va vi trI muOn tO. I UU • RI UUU5. Sau khi tO màu xong, bm vào nUt mUi ten quay v – d ch9n hlnh khácers Cotorng PageII1 13 IIIHOAT DONG 3. TI ! KHAM PHAKhi ta nhp chut vào chu ‘ Next thl vic gl sé xây ra ? HOATDQNG 4. TRAI NGHIEMTrên website to màu, hoc sinh tim và tO những hlnh sau cây : HOAT DONG 5. NHAN XETHorn nay emHiu bài tót0 Thu’chànht ötTharn gia hoat ông nhóm 0 Tham gia hoat tong kip 0V a : HOAT DONG 6. EM CO BIETNgoài viêc giüp những em to màu trén may tInh, website congiüp những em tap tO màu trén may tInh bang hoãc din thoaithông minh. Bài7. NHABACHQCNHIMUC TIEUHoàn tt bài hpc nay, những em và fcic lam quen vâi những thao tácdiu khin trên website, bit dung Internet d hpc tp, khámphá nhu’ng diéu hay, b6 Ich. HOAT DONG 1. KHÔI DONG, THOAT KHÔI WEBSITE1. Khài thng website : Nhp ôi chut2. Thoát khôi website : Nhp chut vào-CHOAT DONG 2. T1IaNG TAC VI WEBSITE1. Khài thng website : Nhp dOi chuôtNHA aAc Hoc NH2. Nhp và giC chuôt trái d kéo thanh trii it xu6ng. r, ôi trIorg ” Onhièmrnôi tWng233. Nhp chut vào chO dé muön mày mò. 4 Kéo thanh tru’cyt, chon nut diéu khin d trâ Iài câu hói. Nghe 1 i câu hóiChçn hlnh d trã lài5. Sau khi trâ Ii xong, bm vào nut müi ten quay ye – d chçn chü dékhác .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *