Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS năm 2017

Giấy má bổ dụng lại trung học cơ sở 5 2017

Giấy má bổ dụng lại THCS mới nhất
Giấy má bổ dụng lại THCS mới nhất gồm có: Tờ trình bổ dụng lại; Phiếu bổ sung lí lịch, bản tự nhận xét, bình chọn chừng độ chấm dứt của cán bộ; Bản nhận xét, bình chọn nhân viên của cộng đồng chỉ đạo cơ quan,…. Mời các bạn cùng tải các biểu mẫu cần có trong bộ giấy má bổ dụng lại THCS qua các biểu mẫu chi tiết sau.
Mẫu quyết định bổ dụng chức phận
Báo cáo tổng kết hoạt động công việc chủ nhiệm lớp
Đơn xin tham dự câu lạc bộ hè

PHÒNG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ………

Số: /TTr-BN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … … …, ngày …. tháng …. 5 2017

TỜ TRÌNHVề việc bổ dụng lại chức phận
Hiệu trưởng trường THCS ………….
Kính gửi: – UBND huyện ………..
– Phòng giáo dục và tập huấn huyện ………..
– Căn cứ Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2010/TT BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và tập huấn)
– Căn cứ Chỉ dẫn số: 04/HD-UBND, ngày 02 tháng 8 5 2016 của UBND huyện ……… V/v chỉ dẫn qui trình, giấy má bổ dụng, bổ dụng lại chức phận chỉ đạo.
Trường THCS …………….. đề xuất UBND, Phòng GD&ĐT huyện……………. coi xét bổ dụng lại chức danh Hiệu trưởng như sau:
– Lý do cần bổ dụng lại: Hết nhiệm kỳ
Hiện tại nhà trường có 02 cán bộ điều hành. 1 Đ/c Hiệu trưởng gánh vác chung và Kiểm định chất lượng giáo dục; 1 đồng đội Phó hiệu trưởng gánh vác chuyên môn, Lao động, CSVC, PCGD.
– Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ điều hành trường hạng II. Trường THCS ………. đề xuất UBND, Phòng giáo dục huyện ……… coi xét bổ dụng lại ông Vũ Mạnh Cường giữ chức phận Hiệu trưởng nhà trường.
Sơ lược về lịch sử:
– Họ và tên: Vũ Mạnh Cường; giới tính: Nam
– Sinh ngày 13 tháng 10 5 1971; dân tộc: Kinh
– Chức vụ cơ quan, đơn vị công việc ngày nay: Hiệu trưởng trường THCS ………
– Được bổ dụng ngày 01/10/2012
– Quê quán: xã Yên Khoái huyện Tiên Lữ tỉnh Hải Hưng.
– Nơi ở ngày nay: Khu Tân Lập Thị Trấn ……
– Ngày vào Đảng CSVN: 16/8/2001, ngày chính thức 16/8/2002
– Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sinh
– Lý luận chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: A,
– Quản lý nhà nước: Chứng nhận bồi dưỡng CBQL
– Tin học: A
– Ngạch công chức, nhân viên: Giáo viên THCS
– Tóm lược nhận xét ưu thế, nhược điểm
Điểm cộng
– Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, trong lành
– Có nhân phẩm chính trị tốt, là 1 Đảng viên kiểu mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng luật pháp của nhà nước.
– Lối sống lành mạnh, thật thà
– Có năng lực sư phạm
– Trình độ chuyên môn tốt
– Có năng lực chỉ đạo, quản lý và tập giao kèo nghiệp.
– Có uy tín với đồng nghiệp và quần chúng.
– Tác phong chuẩn mực
– Có sức khoẻ tốt cáng đáng nhu cầu công tác.
– Hướng tăng trưởng tốt
Nhược điểm, còn đó
– Cần tham dự lớp học điều hành và CNTT để tăng lên năng lực chỉ đạo.
– Nêu cao ý thức phê và tự phê hơn.
Trường THCS ………… đề xuất UBND, Phòng giáo dục huyện …….. coi xét, quyết định./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG Mời những bạn tải toàn thể Giấy má bổ dụng lại trung học cơ sở, tại đây. [rule_2_plain] [rule_3_plain] [ rule_2_plain ] [ rule_3_plain ]# Hồ # sơ # bổ # nhiệm # lại # THCS # 5

Giấy má bổ dụng lại THCS 5 2017

Giấy má bổ dụng lại THCS mới nhất
Giấy má bổ dụng lại THCS mới nhất gồm có: Tờ trình bổ dụng lại; Phiếu bổ sung lí lịch, bản tự nhận xét, bình chọn chừng độ chấm dứt của cán bộ; Bản nhận xét, bình chọn nhân viên của cộng đồng chỉ đạo cơ quan,…. Mời các bạn cùng tải các biểu mẫu cần có trong bộ giấy má bổ dụng lại THCS qua các biểu mẫu chi tiết sau.
Mẫu quyết định bổ dụng chức phận
Báo cáo tổng kết hoạt động công việc chủ nhiệm lớp
Đơn xin tham dự câu lạc bộ hè

PHÒNG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ………

Số : / TTr-BN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … … …, ngày …. tháng …. 5 2017

TỜ TRÌNHVề việc bổ dụng lại chức phận
Hiệu trưởng trường THCS ………….
Kính gửi: – UBND huyện ………..
– Phòng giáo dục và tập huấn huyện ………..
– Căn cứ Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2010/TT BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và tập huấn)
– Căn cứ Chỉ dẫn số: 04/HD-UBND, ngày 02 tháng 8 5 2016 của UBND huyện ……… V/v chỉ dẫn qui trình, giấy má bổ dụng, bổ dụng lại chức phận chỉ đạo.
Trường THCS …………….. đề xuất UBND, Phòng GD&ĐT huyện……………. coi xét bổ dụng lại chức danh Hiệu trưởng như sau:
– Lý do cần bổ dụng lại: Hết nhiệm kỳ
Hiện tại nhà trường có 02 cán bộ điều hành. 1 Đ/c Hiệu trưởng gánh vác chung và Kiểm định chất lượng giáo dục; 1 đồng đội Phó hiệu trưởng gánh vác chuyên môn, Lao động, CSVC, PCGD.
– Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ điều hành trường hạng II. Trường THCS ………. đề xuất UBND, Phòng giáo dục huyện ……… coi xét bổ dụng lại ông Vũ Mạnh Cường giữ chức phận Hiệu trưởng nhà trường.
Sơ lược về lịch sử:
– Họ và tên: Vũ Mạnh Cường; giới tính: Nam
– Sinh ngày 13 tháng 10 5 1971; dân tộc: Kinh
– Chức vụ cơ quan, đơn vị công việc ngày nay: Hiệu trưởng trường THCS ………
– Được bổ dụng ngày 01/10/2012
– Quê quán: xã Yên Khoái huyện Tiên Lữ tỉnh Hải Hưng.
– Nơi ở ngày nay: Khu Tân Lập Thị Trấn ……
– Ngày vào Đảng CSVN: 16/8/2001, ngày chính thức 16/8/2002
– Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sinh
– Lý luận chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: A,
– Quản lý nhà nước: Chứng nhận bồi dưỡng CBQL
– Tin học: A
– Ngạch công chức, nhân viên: Giáo viên THCS
– Tóm lược nhận xét ưu thế, nhược điểm
Điểm cộng
– Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, trong lành
– Có nhân phẩm chính trị tốt, là 1 Đảng viên kiểu mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng luật pháp của nhà nước.
– Lối sống lành mạnh, thật thà
– Có năng lực sư phạm
– Trình độ chuyên môn tốt
– Có năng lực chỉ đạo, quản lý và tập giao kèo nghiệp.
– Có uy tín với đồng nghiệp và quần chúng.
– Tác phong chuẩn mực
– Có sức khoẻ tốt cáng đáng nhu cầu công tác.
– Hướng tăng trưởng tốt
Nhược điểm, còn đó
– Cần tham dự lớp học điều hành và CNTT để tăng lên năng lực chỉ đạo.
– Nêu cao ý thức phê và tự phê hơn.
Trường THCS ………… đề xuất UBND, Phòng giáo dục huyện …….. coi xét, quyết định./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

Mời những bạn tải toàn thể Giấy má bổ dụng lại trung học cơ sở, tại đây. [rule_2_plain] [rule_3_plain] [ rule_2_plain ] [ rule_3_plain ]# Hồ # sơ # bổ # nhiệm # lại # THCS # 5

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *