Sơn TOA Việt Nam


Sơn TOA Việt Nam

 1. 1.
  HHÔỘỊI NNGGHHIỊ ̣ KKHHAAĆĆHH HHAAǸǸGG SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  VVĩĩnnhh LLoonngg,, nnggaaỳỳ 1166 tthhaáńngg 1100 nnăămm 22001144
  Tiếp đón khách
  Phát biểu khai mạc
  Giám Đốc phát biểu
  Giới thiệu Sản phẩm
  Trao bằng chứng nhận và tri ân
  18h05 – 18h10
  18h15 – 18h45
  Tiệc liên hoan,Gameshow, bốc thăm trúng thưởng
  NNÔÔỊỊ DDUUNNGG
  17h00 – 18h00
  18h00 – 18h05
  18h45 – 19h 20
  19h 20 – 21h00
  10/21/14 1

 2. 2.

  TẬP ĐOÀN SƠN HÀNG ĐĐÂẦÙU ĐĐÔÔNNGG NNAAMM AÁ́
  10/21/14
  Vĩnh Long, Ngày 16 tháng 10 năm 2014

 3. 3.

  10/21/14
  3
  GGGGIIIIƠƠƠỚÍÍÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU TTTTÂÂÂÂP̣PP̣̣P̣ ĐĐĐĐOOOOAAAAǸNǸ̀Ǹ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  3
  2
  1
  2 GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍ́ÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍÍÍ TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤUỤỤ SSSSAAAAN̉NN̉̉N̉ PPPPHHHHÂÂÂÂM̉MM̉̉M̉ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  CCCCAAAAĆCĆ́Ć CCCCÔÔÔÔNNNNGGGG TTTTRRRRIIIÌǸǸǸNHHHH SSSSƯƯƯỬ ̉ DDDDUUUỤṆṆṆNGGGG SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  2
  4
  NNÔÔỊỊ DDUUNNGG

 4. 4.

  10/21/14
  4
  NNÔÔỊỊ DDUUNNGG
  GGGGIIIIƠƠƠỚÍÍÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU TTTTÂÂÂÂP̣PP̣̣P̣ ĐĐĐĐOOOOAAAAǸNǸ̀Ǹ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  3
  2
  1
  2 GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍ́ÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍÍÍ TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤUỤỤ SSSSAAAAN̉NN̉̉N̉ PPPPHHHHÂÂÂÂM̉MM̉̉M̉ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  CCCCAAAAĆCĆ́Ć CCCCÔÔÔÔNNNNGGGG TTTTRRRRIIIÌǸǸǸNHHHH SSSSƯƯƯỬ ̉ DDDDUUUỤṆṆṆNGGGG SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  2
  4

 5. 5.

  10/21/14
  5
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU TTÂÂP̣P̣ ĐĐOOAAǸǸ SSƠƠNN TTOOAA
  11996644 11997777 11998822
  Sơn không chứa
  chì và thủy ngân
  Vị trí No.1 tại
  Đông Nam Á
  Khởi đầu là doanh
  nghiệp nhập khẩu sơn
  nước và sơn dầu cao
  cấp từ Nhật bản có tên
  nhãn hiệu “TOA”.
  11997799
  Là doanh nghiệp
  Thái đầu tiên phát
  triển thành công công
  thức sản xuất sơn
  sơn không Chứa chì
  và Thủy Ngân.
  Xây dựng
  nhà máy
  Lịch sử hình thành và phát triển
  Xây dựng nhà
  máy sơn
  rộng và hiện đại
  nhất Châu á.
  (64 Hecta)
  TOA có nguồn gốc
  Nhật Bản
  TOA giành vị trí
  số 1 tại thị trường
  sơn Thái và
  doanh số lớn nhât
  Đông Nam Á.

 6. 6.

  10/21/14
  6
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU TTÂÂP̣P̣ ĐĐOOAAǸǸ SSƠƠNN TTOOAA
  TOA 45%
  Khác 17%
  ICI 18%
  Jotun 12% Nippon 8%
  TOA Nippon Jotun ICI Khác
  Thị phần sơn TOA
  Nguồn: Sơn TOA
  TTTThhhhiiiị ̣ pppphhhhầầầầnnnn bbbbaaaáńńńn lllleeeẻ̉̉̉
  TTTThhhhiiiị ̣ pppphhhhâââầǹǹǹn bbbbaaaáńńńn ccccôôôônnnngggg ttttrrrriiiìǹǹǹnhhhh

 7. 7.

  Lĩnh vực sản xuất
  10/21/14
  7
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU TTÂÂP̣P̣ ĐĐOOAAǸǸ SSƠƠNN TTOOAA
  Sơn Trang Trí Sơn Gỗ Sơn CN Hàng Hải
  Sơn CN Nặng Sơn CN Xe Hơi Hóa Chất Xây Dựng

 8. 8.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU TTÂÂP̣P̣ ĐĐOOAAǸǸ SSƠƠNN TTOOAA
  Mạng lưới Sơn TOA trên toàn cầu
  10/21/14
  8
  Có chi nhánh tại
  hơn 100 quốc gia
  trên toàn cầu
  Và dẫn đầu khu
  vực Đông Nam Á
  Thái Lan
  Trung Quốc
  Hong Kong
  Việt Nam
  Campuchia
  Malaysia
  Myamar
  Lào

 9. 9.

  10/21/14
  9
  NNÔÔỊỊ DDUUNNGG
  GGGGIIIIƠƠƠỚÍÍÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU TTTTÂÂÂÂP̣PP̣̣P̣ ĐĐĐĐOOOOAAAAǸNǸ̀Ǹ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  1
  2 GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍ́ÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  3
  GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍÍÍ TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤUỤỤ SSSSAAAAN̉NN̉̉N̉ PPPPHHHHÂÂÂÂM̉MM̉̉M̉ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  CCCCAAAAĆCĆ́Ć CCCCÔÔÔÔNNNNGGGG TTTTRRRRIIIÌǸǸǸNHHHH SSSSƯƯƯỬ ̉ DDDDUUUỤṆṆṆNGGGG SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  2
  4

 10. 10.

  10/21/14
  10
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  9900’’ss 11999955 22000066 22000099
  Sơn TOA được
  nhập khẩu vào
  Việt nam
  Cty TNHH Sơn TOA
  (Việt Nam)
  được thành lập
  Mở rộng nhà máy
  mới rông 6 Ha với
  đầu tư ban đầu
  là 6 triệu USD
  Tăng vốn đầu tư lên
  đến 20 triêu USD. Ứng
  dụng công nghệ nano
  trong sản xuất sơn.
  Lịch sử hình thành và phát triển
  Công nghệ Nano
  từ CHLB Đức

 11. 11.

  Công nghệ Xanh
  TOA EcoCare
  10/21/14
  11
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  22001122 22001133
  Phát triển Công Nghệ
  Xanh và Công Nghệ
  Bảo Vệ Bề Mặt trong
  sản xuất sơn
  Mở rộng văn phòng đại
  diện tại TPHCM,
  chuyên môn hóa các
  phòng ban và gia tăng
  đội ngũ nhân sự
  Lịch sử hình thành và phát triển
  22001144
  Công nghệ TEFLON®
  Bảo Vệ Bề Mặt
  Phát triển Sức Mạnh
  4POWERS trong bộ sản
  phẩm 4Seasons
  Đạt chứng nhận An Tòan
  cho Sức Khỏe trong dòng
  sản phẩm Sơn Dầu
  Sức mạnh
  4POWERS – TOA 4Seasons
  Chứng nhận
  An Tòan cho Sức Khỏe

 12. 12.

  10/21/14
  12
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
  HCM
  Cần Thơ
  Văn phòng đại diện và nhà máy
  01 Nhà máy
  06 Văn phòng đại diện
  tòan quốc
  Bình Dương
  Phú Yên

 13. 13.

  Lĩnh vực sản xuất
  10/21/14
  13
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí SSơơnn GGỗỗ SSSSơơơơnnnn CCCCNNNN HHHHàààànnnngggg HHHHảảảảiiii
  SSSSơơơơnnnn CCCCNNNN NNNNặặặặnnnngggg SSSSơơơơnnnn CCCCNNNN XXXXeeee HHHHơơơơiiii HHHHóóóóaaaa CCCChhhhấấấấtttt XXXXââââyyyy DDDDựựựựnnnngggg

 14. 14.

  10/21/14
  14
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Nghiên cứu phát triển – phòng R & D sơn TOA VN

 15. 15.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hệ thống trung tâm pha màu sơn TOA VIỆT NAM
  10/21/14
  15
  – Hơn 800 máy pha
  – Chỉ mất 3 phút
  – Chất lượng và tiêu chuẩn
  – Công nghệ pha sơn mới nhất

 16. 16.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Phần mềm phối màu chuyên nghiệp
  Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3
  10/21/14
  16
  TTrruunngg ttââmm TTưư vvấấnn vvàà PPhhốốii mmààuu ccủủaa SSơơnn TTOOAA VViiệệtt NNaamm
  Phòng 8.5, Lầu 8, Tòa E-Town 3. Số 364 Cộng Hòa, F.13, Q. Tân
  Bình, Tp HCM
  Tel: 08.3813.1999 Số lẻ: 201
  Email: [email protected]

 17. 17.

  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  17
  TIẾP THỊ TRỰC TIẾP
  TRUYỀN THÔNG,QCNT,HCTL
  CHƯƠNG TRÌNH
  KHUYẾN MÃI
  1.“Đồng Hành Cùng TOA”
  2. Mua Sơn TOA – Rước quà may mắn
  3. Chương trình Du lịch
  4. Các chương trình khuyến mại tháng,
  quý, năm với nhiều quà tặng trực tiếp
  TÀI TRỢ
  1. KTS,Thầu thợ, chủ nhà
  2. Từ thiện-cộng đồng
  3. Triển lãm VIETBUILD
  4. “VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH”
  2011-2012
  HOẠT ĐỘNG
  TIẾP THỊ
  SƠN TOA
  1.Quảng cáo truyền hình – TVC
  2. Website, Báo chí
  3. Tổ chức sự kiện
  4.QC Ngoài trời : Billboard, Pano,
  LCD,Trưng bày,HĐ thương hiệu
  1. Đội ngũ bán hàng chuyên
  nghiệp
  2. Đội ngũ nhân viên Dự Án
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM

 18. 18.

  TIẾP THỊ TRỰC TIẾP
  1. Đội ngũ sale và tiếp thị
  chuyên nghiệp trên
  200 nhân viên
  2. Đội ngũ nhân viên Dự Án
  10/21/14
  18
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  TEFLON® kết hợp tính chất hóa học và tính chất vật lý đặc biệt giúp tạo ra những bề
  mặt dễ chùi rửa, chống được sự bám bụi, vết bẩn và làm tăng độ bền cho các bề mặt
  (Ứng dụng trong các sản phẩm dòng Nano)
  MỚI
  Leader in Paint Technology
  4 POWERS kết hợp 4 tính năng: “Chống Thấm, Chống Kiềm, Chống Nấm Mốc, Chống Phai
  Màu” trong dòng sản phẩm 4Seasons
  MỚI

 19. 19.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  VTV3
  HHTTVV77
  HHTTVV99
  TTHHVVLL
  10/21/14
  19
  VVTTVV11
  STAR MOVIE
  HHBBOO
  QQuuảảnngg ccááoo ttrruuyyềềnn hhììnnhh
  >>> Xem quảng cáo

 20. 20.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA /Truyền thông, QCNT, Hội chợ triển lãm
  10/21/14
  20
  TTôổ ̉ cchhưưćć ssưự ̣ kkiiêệṇn
  Hội chợ triển lãm Xây dựng VIETBUILD 2013-2014

 21. 21.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  21
  HHôộịi nngghhiị ̣ kkhhaáćchh hhaàǹngg

 22. 22.

  10/21/14
  22
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiêṕ thị của Sơn TOA HHôôịị tthhảảoo ssảảnn pphhẩẩmm
  Hội thảo “The Best Paint of TOA” tại Hà Nội năm 2013

 23. 23.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  23
  QQuuaản̉ngg ccaaóó nnggooaàìi ttrrơờìi

 24. 24.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  QQuuaản̉ngg ccaáóo
  LCD tại các toà nhà24

 25. 25.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  QQuuaản̉ngg ccaáóo
  Trưng baỳ tại cửa hàng 25

 26. 26.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  26
  Diễu hành đường phố
  QQuuaản̉ngg ccaáóo
  DDiiễễuu hhàànnhh rraa mmắắtt ssảảnn pphhẩẩmm SSuuppeerrTTeecchh PPrroo 22001122

 27. 27.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  27
  TTôô ̉ ̉cchhưưćć,, TTaàìi ttrrơợ̣
  Tổ chức cuộc thi thiết kkếế KKiiêếńn TTrruućć QQuuốốcc TTêê
  TTOOAA CCoolloorr DDeessiiggnn AAwwaarrddss

 28. 28.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  28
  KKiiêếńn TTrruúćc ssưư
  TTôô ̉ ̉cchhưưćć,, TTaàìi ttrrơợ̣
  Hội thảo Kiến Trúc Sư tại Khách sạn Lotte Legend HCM tháng 9/2014

 29. 29.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  29
  CChhuủ ̉ nnhhaà̀
  TTôô ̉ ̉cchhưưćć,, TTaàìi ttrrơợ̣
  Khách hàng trúng thưởng phiếu mua sơn
  Cặp Đôi Hòan Hảo
  “Nanoshield và Nanoclean” 2012

 30. 30.

  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSƠƠNN TTOOAA VVIIÊỆṬT NNAAMM
  Hoạt động tiếp thị của Sơn TOA
  10/21/14
  31
  HHọọaatt đđộộnngg vvìì ccộộnngg đđồồnngg
  Sơn mới các trường mầm non
  Và xây dựng 15 căn nhà tình bạn
  Cho các đối tượng có
  hoàn cảnh khó khăn

 31. 31.

  10/21/14
  33
  NNÔÔỊỊ DDUUNNGG
  GGGGIIIIƠƠƠỚÍÍÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU TTTTÂÂÂÂP̣PP̣̣P̣ ĐĐĐĐOOOOAAAAǸNǸ̀Ǹ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  1
  3
  GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍ́ÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍÍÍ TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤUỤỤ SSSSAAAAN̉NN̉̉N̉ PPPPHHHHÂÂÂÂM̉MM̉̉M̉ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  CCCCAAAAĆCĆ́Ć CCCCÔÔÔÔNNNNGGGG TTTTRRRRIIIÌǸǸǸNHHHH SSSSƯƯƯỬ ̉ DDDDUUUỤṆṆṆNGGGG SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  2
  4

 32. 32.

  10/21/14
  34
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí SSơơnn GGỗỗ
  SSSSơơơơnnnn CCCCNNNN NNNNặặặặnnnngggg PPPPhhhhuuuụ ̣ ggggiiiiaaaa XXXXââââyyyy DDDDựựựựnnnngggg

 33. 33.

  10/21/14
  35
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí
  SSSSơơơơnnnn SSSSiiiiêêêêuuuu CCCCaaaaoooo ccccấấấấpppp
  SSSSơơơơnnnn CCCCaaaaoooo ccccâââấṕṕṕp
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrruuuunnnngggg ccccâââấṕṕṕp
  SSSSơơơơnnnn KKKKiiiinnnnhhhh ttttêêêế́́́

 34. 34.

  10/21/14
  36
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí
  Sơn Siêu cao cấp
  SSSSơơơơnnnn NNNNggggooooaaaạịịịi tttthhhhâââất́t́t́t
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị tttthhhhâââât́t́t́t́

 35. 35.

  10/21/14
  37
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  1. Giải pháp Công nghệ chống nứt
  SSSSơơơơnnnn NNNNGGGGOOOOAAAAIỊỊỊ̣ TTTTHHHHÂÂÂÂTT́T́T́́
  Sơn Siêu cao cấp

 36. 36.

  10/21/14
  38
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  2. Giải pháp Thẩm mỹ và Độ bền
  SSSSơơơơnnnn NNNNGGGGOOOOAAAAIỊỊỊ̣ TTTTHHHHÂÂÂÂTT́T́T́́
  Sơn Siêu cao cấp
  Giúp công trình luôn sạch, đẹp và bền lâu

 37. 37.

  10/21/14
  39
  SSSSơơơơnnnn NNNNÔÔÔÔỊỊỊỊ TTTTHHHHÂÂÂÂT́TT́́T́
  Công nghệ kháng khuẩn
  Microban từ MỸ
  Khả năng chịu chùi rửa
  tuyệt vời
  Kháng khuẩn, chống rong rêu,
  nấm mốc
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  Sơn Siêu cao cấp

 38. 38.

  10/21/14
  40
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  TEFLON® kết hợp tính chất hóa học và tính chất vật lý đặc biệt
  giúp tạo ra những bề mặt dễ chùi rửa, chống được sự bám bụi, vết
  bẩn và làm tăng độ bền cho các bề mặt.
  MỚI

 39. 39.

  10/21/14
  41
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  3. Giải pháp Chống thấm và Thẩm mỹ bằng công nghệ Hybrid Nano
  Màng NNaannoo cchhôốńngg tthhâấḿm
  MMaàǹngg NNaannoo bbaảỏo vvêệ ̣ hhiiêệụu qquuaả̉
  MMaàǹngg NNaannoo cchhôốńngg ttiiaa UUVV,, nnâấḿm mmôốćc
  SSSSơơơơnnnn NNNNGGGGOOOOAAAAIỊỊỊ̣ TTTTHHHHÂÂÂÂTT́T́T́́
  MMaàǹngg NNaannoo cchhôốńngg bbaáḿm bbâẩn̉n
  Sơn Siêu cao cấp

 40. 40.

  10/21/14
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNGGGGOOOOAAAAIỊỊỊ̣ TTTTHHHHÂÂÂÂTT́T́T́́
  Sơn Siêu cao cấp
  PHÂN TỬ NANO SILICONE – Chống Thấm
  42
  Liên kết hóa học chặt chẽ
  giúp màng sơn bền bỉ
  PHÂN TỬ NANO CARBON -Chống Bám Bẩn

 41. 41.

  10/21/14
  43
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  Khách hàng nói về Nano Shield
  Kiến trúc sư
  SSSSơơơơnnnn NNNNGGGGOOOOAAAAIỊỊỊ̣ TTTTHHHHÂÂÂÂTT́T́T́́
  Sơn Siêu cao cấp

 42. 42.

  10/21/14
  44
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  Khách hàng nói về Nano Shield
  Đại lý
  SSSSơơơơnnnn NNNNGGGGOOOOAAAAIỊỊỊ̣ TTTTHHHHÂÂÂÂTT́T́T́́
  Sơn Siêu cao cấp

 43. 43.

  10/21/14
  45
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  Khách hàng nói về Nano Shield
  Chủ nhà
  SSSSơơơơnnnn NNNNGGGGOOOOAAAAIỊỊỊ̣ TTTTHHHHÂÂÂÂTT́T́T́́
  Sơn Siêu cao cấp

 44. 44.

  10/21/14
  46
  SSSSơơơơnnnn NNNNÔÔÔÔỊỊỊỊ TTTTHHHHÂÂÂÂT́TT́́T́
  5. Giải pháp Xanh- Sạch và Kháng khuẩn bằng công nghệ Nano
  Phân tử Bạc
  KKhháánngg kkhhuuẩẩnn ttuuyyệệtt đđốốii
  đđếếnn 9999,,99%%
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  Sơn Siêu cao cấp

 45. 45.

  10/21/14
  47
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNÔÔÔÔỊỊỊỊ TTTTHHHHÂÂÂÂT́TT́́T́
  THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN
  ..
  SSSSơơơơnnnn TTTTOOOOAAAA NNNNaaaannnnooooCCCClllleeeeaaaannnn Sơn kháng khuẩn
  khác
  Vi khuẩn : Micrococcus sp
  Sơn Siêu cao cấp

 46. 46.

  10/21/14
  48
  THE BEST PAINT OF TOA
  SUPERSHIELD DURACLEAN
  7 IN 1
  NANOSHIELD
  NANOCLEAN

 47. 47.

  10/21/14
  49
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí Sơn Cao cấp
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị tttthhhhâââât́t́t́t́

 48. 48.

  10/21/14
  50
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNÔÔÔÔỊỊỊỊ TTTTHHHHÂÂÂÂT́TT́́T́Sơn Cao cấp

 49. 49.

  10/21/14
  51
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNÔÔÔÔỊỊỊỊ TTTTHHHHÂÂÂÂT́TT́́T́Sơn Cao cấp
  Khả năng chùi rửa gấp 1155 llầầnn ssơơnn tthhôônngg tthhưườờnngg
  Bề mặt tường
  Lớp Sơn
  CLEAN MAX Technology
  Toa paint Viet Nam Research & Development

 50. 50.

  10/21/14
  52
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNÔÔÔÔỊỊỊỊ TTTTHHHHÂÂÂÂT́TT́́T́Sơn Cao câṕ
  KẾT QUẢ KIỂM TTRRAA CCHHÂẤT́T LLƯƯƠỢṆNGG
  Khả năng chùi rửa vượt trội
  TTOOAA TTHHOOẢẢII MMÁÁII LLAAUU CCHHÙÙII
  MMa

  ̀
  nn
  gg
  ss

 51. 51.

  10/21/14
  53
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí Sơn Trung cấp
  SSSSơơơơnnnn NNNNggggooooaaaạịịịi tttthhhhâââất́t́t́t
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị tttthhhhâââât́t́t́t́

 52. 52.

  10/21/14
  54
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị –––– NNNNggggooooaaaaịị̣ịi TTTThhhhâââất́t́t́t Sơn Trung cấp
  TTOOAA SSAATTIINN GGLLOO
  • MMàànngg ssơơnn bbóónngg nnggọọcc ttrraaii
  • ĐĐôộ ̣ cchhee pphhủủ ccaaoo
  • CChhôốńngg nnâấḿm mmôốćc
  TTOOAA 44 SSEEAASSOONN EEXXTT
  • MMàànngg ssơơnn mmờờ,, mmưượợtt mmịịnn
  • ĐĐôộ ̣ pphhủủ ccaaoo,,
  • BBêềǹn mmaaùù
  • CChhôốńngg nnâấḿm mmôốćc
  TTOOAA 44 SSEEAASSOONN IINNTT
  • MMàànngg ssơơnn mmờờ ccổổ đđiiểểnn
  • ĐĐôộ ̣ pphhủủ ccaaoo
  • BBêềǹn mmaaùù

 53. 53.

  10/21/14
  55
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị –––– NNNNggggooooaaaaịị̣ịi TTTThhhhâââất́t́t́t Sơn Trung cấp
  XXeemm qquuảảnngg ccááoo
  TTOOAA 44 SSEEAASSOONN EEXXTT TTOOAA SSAATTIINN GGLLOO TTOOAA 44 SSEEAASSOONN IINNTT

 54. 54.

  10/21/14
  56
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị –––– NNNNggggooooaaaaịị̣ịi TTTThhhhâââất́t́t́t
  SSSSơơơơnnnn NNNNggggooooaaaaịịịị tttthhhhâââất́t́t́t
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị tttthhhhâââât́t́t́t́
  Sơn Trung cấp

 55. 55.

  10/21/14
  57
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAẢN̉N PPHHÂẨM̉M SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí
  Sơn Trung cấp
  SSUUPPEERRTTEECCHH PPRROO
  NNộộii tthhấấtt
  SSUUPPEERRTTEECCHH PPRROO
  NNggọọaaii tthhấấtt
  SSUUPPEERRTTEECCHH PPRROO
  SSiiêêuu ttrrắắnngg NNộộii tthhấấtt

 56. 56.

  10/21/14
  58
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí
  SSSSơơơơnnnn NNNNôôôôịịịị tttthhhhâââât́t́t́t́
  Sơn Kinh Tế

 57. 57.

  10/21/14
  59
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn TTTTrrrraaaannnngggg TTTTrrrríííí
  Sơn Kinh Tế
  • Tiết kiệm chi phí
  • Bền và đẹp màu
  • Chất lượng tốt
  • Độ che phủ cao
  SSơơnn nnưướớcc HHOOMMEECCOOTTEE SSơơnn nnưướớcc NNIITTTTOO

 58. 58.

  10/21/14
  60
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSƠƠƠƠNNNN DDDDẦẦẦẦUUUU
  • Độ bóng cao
  • Màu sắc đa dạng
  • Khô nhanh
  • Chống nấm mốc, phấn hóa
  SSơơnn ddầầuu HHoommeeccoottee SSơơnn ddầầuu hhiiệệuu CCoonn VVịịtt
  • Độ phủ cao
  MỚI
  • Không chứa chì và thủy ngân
  SSơơnn llóótt CChhốốnngg ggỉỉ CCoonn VVịịtt mmààuu đđỏỏ vvàà xxáámm

 59. 59.

  10/21/14
  61
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn GGGGỗỗỗỗ —- SSSSơơơơnnnn CCCCôôôônnnngggg nnnngggghhhhiiiiệệệệpppp
  DDầầuu BBóónngg
  TT–88000000
  DDầầuu BBóónngg TThhơơmm
  TT–55000000
  SSơơnn TThhơơmm CCôônngg NNgghhiiệệpp
  • Bảo vệ bề mặt Gỗ, Kim lọai
  • Mau khô
  • Độ bóng cao
  • Màu sắc tươi đẹp
  • Bám dính tuyệt vời

 60. 60.

  10/21/14
  62
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  Sơn Gỗ – Sơn SSSơơơnnn GGGỗỗỗ — SSSơơơnnn CCCCôôôônnnngggg nnnngggghhhhiiiiệệệệpppp –––– SSSSơơơơnnnn xxxxịịịịtttt
  Những sản phẩm phủ cho gỗ dẫn đầu thị trường Việt Nam hiện nay
  Sơn xịt KOBE Sơn xịt WIN
  • Màu sắc tươi đẹp
  • Khô nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Độ bóng cao

 61. 61.

  1
  10/21/14
  63
  TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG
  Tường đứng – Trần nhà
  (Nội – Ngọai Thất)
  Sân thượng
  Sàn nước
  Nhà vệ sinh
  Xi
  măng
  0,5
  Nước
  PPPPhhhhuuuu ̣ ̣ggggiiiiaaaa XXXXââââyyyy DDDDưưưựṇṇṇngggg
  1
  CTDN
  ((MMààuu ttrrắắnngg pphhaa xxii mmăănngg))
  Sử dụng cho bề mặt XXii mmăănngg –– BBêê ttôônngg

 62. 62.

  1
  10/21/14
  64
   CHỐNG THẤM
  (Màu đen pha nước)
  TOA WEATHERKOTE
  Mái nhà Sàn nhà vệ sinh
  Bể chứa nước Bếp
  Bể bơi Sân tennis
  Nước
  1
  Weatherkote

 63. 63.

  10/21/14
  65
  TOA WEATHERKOTE
  Kết cấu kim lọai
  Gầm xe ô tô
   CHỐNG GỈ
  (Sử dụng nguyên chất,
  không pha nước)

 64. 64.

  10/21/14
  66
  GGIIƠỚÍI TTHHIIÊỆỤU SSAAN̉N̉ PPHHÂÂM̉M̉ SSƠƠNN TTOOAA
  SSSSơơơơnnnn CCCCÔÔÔÔNNNNGGGG NNNNGGGGHHHHIIIIÊÊÊỆP̣PP̣P̣

 65. 65.

  10/21/14
  67
  NNÔÔỊỊ DDUUNNGG
  GGGGIIIIƠƠƠỚÍÍÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU TTTTÂÂÂÂP̣PP̣̣P̣ ĐĐĐĐOOOOAAAAǸNǸ̀Ǹ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  3
  2
  1
  GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍ́ÍI TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤỤỤU SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  GGGGIIIIƠƠƠƠÍÍÍÍ TTTTHHHHIIIIÊÊÊỆỤUỤỤ SSSSAAAAN̉NN̉̉N̉ PPPPHHHHÂÂÂÂM̉MM̉̉M̉ SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA VVVVIIIIÊÊÊỆṬṬṬT NNNNAAAAMMMM
  CCCCAAAAĆCĆ́Ć CCCCÔÔÔÔNNNNGGGG TTTTRRRRIIIÌǸǸǸNHHHH SSSSƯƯƯỬ ̉ DDDDUUUỤṆṆṆNGGGG SSSSƠƠƠƠNNNN TTTTOOOOAAAA
  2
  4

 66. 66.

  10/21/14
  68
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  CCaaoo ốốcc vvăănn pphhòònngg

 67. 67.

  10/21/14
  77
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Cao Ốc Văn Phòng Viettel-Hà Nội

 68. 68.

  10/21/14
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Khách sạn Havana – Nha Trang 78

 69. 69.

  10/21/14
  79
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Industrial Lacquer
  Dầu Bóng T-8000
  Cao ốc văn phòng và chung cư Avalon Tp HCM

 70. 70.

  10/21/14
  80
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  KKhhuu ĐĐôô TThhịị TTÂÂNN TTẠẠOO,, BBììnnhh CChháánnhh,, TTpp HHCCMM

 71. 71.

  10/21/14
  81
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Khu căn hộ cao cấp Phú Mỹ Thuận

 72. 72.

  10/21/14
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Splendor Apartment, Go Vap Dist.-HCMC 82

 73. 73.

  10/21/14
  83
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Hoang Kim The Gia Apartment,
  Tan Phu Dist.-HCMC

 74. 74.

  10/21/14
  84
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Khách sạn, nhà hàng, resort

 75. 75.

  10/21/14
  85 Trung tâm Thương mại KUMHO ASIANA Quận1, Tp HCM

 76. 76.

  10/21/14
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  86 Khách sạn Park Hayatt, Quận1, Tp HCM

 77. 77.

  10/21/14
  87
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  ĐĐẠẠII NNAAMM VVĂĂNN HHIIẾẾNN
  – SSƠƠNN NNHHŨŨ VVÀÀNNGG GGỐỐCC NNƯƯỚỚCC
  — SSƠƠNN NNHHŨŨ VVÀÀNNGG CCÔÔNNGG NNGGHHIIỆỆPP

 78. 78.

  10/21/14
  88
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  6 Stars Hotel Resort-Vinpearl Nha Trang

 79. 79.

  10/21/14
  89
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Da Nang Intercontinental 5 Stars Resort & Spa

 80. 80.

  10/21/14
  90
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Montgomerie Links Golf & Resort, Da Nang province

 81. 81.

  10/21/14
  91
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Nhà máy, nhà xưởng

 82. 82.

  10/21/14
  92
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  MANI FACTORY – Thái Nguyên

 83. 83.

  10/21/14
  93
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Coâng trình Quaëng Bauxite –Taân rai –Baûo loäc – Laâm
  Ñoàng

 84. 84.

  10/21/14
  94
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Nhà máy Bio-Phama –– QQuuậậnn 99 –– TTPP..HHCCMM

 85. 85.

  10/21/14
  95
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Nhà máy bia SSaann MMiigguueell–KKhhaannhh HHooaa

 86. 86.

  10/21/14
  96
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Xí nghiệp CPAC Monier VSIP, Bình Dương

 87. 87.

  10/21/14
  97
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  SCG Factory

 88. 88.

  10/21/14
  98
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Minh Hung Factory Tien Giang Province

 89. 89.

  10/21/14
  99
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Trường học, bệnh viện, chùa, nhà thờ

 90. 90.

  10/21/14
  100
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Bệnh viện HẠNH PHÚC, An Giang

 91. 91.

  10/21/14
  101
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Đại Học Thủy Sản Nha Trang, Khánh Hòa

 92. 92.

  10/21/14
  102
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Chùa Bữu Long ( Stone Finish)
  Quận.9-HCMC

 93. 93.

  10/21/14
  103
  CCAAĆĆ CCÔÔNNGG TTRRIÌǸNHH SSƯỬ ̉ DDUỤṆNGG SSƠƠNN TTOOAA
  Thánh thất Cao Đài
  Dĩ An-Bình Dương

 94. 94.

  10/21/14
  104
  THE BEST PAINT OF TOA

 95. 95.

  TẬP ĐOÀN SƠN HÀNG ĐĐÂẦÙU ĐĐÔÔNNGG NNAAMM AÁ́
  10/21/14

Editor’s Notes

 • Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của sơn TOA VN để không ngừng cải tiến chất lượng và cập nhật xu hướng
 • Lấy mấy mẫu nhà từ idea color
 • Khi trình chiếu, nhấp vào chữ “Xem quảng cáo” cho video chạy
  Nhân vật đại diện mới của nhãn hàng: Bình Minh
  Quảng cáo này chạy trên các kênh truyền hình VTV1,2,3, HTV2,3,7,9, VTCV, VLong, Cần Thơ, Đà Nẵng
  Trên các báo Thanh Nien, Tuổi trẻ, Tiếp Thị & Gia Đình
  Các báo mạng vnexpress, Người lao động, Dân trí, ngoisao.net, zing…
  Buổi họp báo chính thức sẽ diễn ra ngày 15/11 tại ks 5 sao Legend HCM với sự tham gia của các báo, đài vtv, htv..
 • Những hội nghị khách hàng, hội thảo sản phẩm được tổ chức khắp cả nước xuyên suốt thời gian trong năm. Hội nghị chính là dịp để sơn TOA tổng kết lại những thành tự đạt được, tri ân khách hàng, những khách hàng đã luôn đồng hành cùng sơn TOA để đi đến thành công.
 • Những hội nghị khách hàng, hội thảo sản phẩm được tổ chức khắp cả nước xuyên suốt thời gian trong năm. Hội nghị chính là dịp để sơn TOA tổng kết lại những thành tự đạt được, tri ân khách hàng, những khách hàng đã luôn đồng hành cùng sơn TOA để đi đến thành công.
 • Các biển quảng cáo của Sơn TOA dọc miền Đất Nước Việt Nam
  Được dựng quảng cáo tại các địa điểm trung tâm trên các nhánh đường chính Bắc Trung NAm
  Billboard vòng xoay An Lạc
  San bay Đà NẴng
  Bình Định
  Phan Rang
  Cầu Phú Lương
 • Quảng cáo được đặt tại các màn hình LCD 2 khu vực trung tâm chính, HN và HCM
 • Để tập trung vào những khu vực nhỏ hơn, Sơn TOA đặt những biển quảng cáo ốp tường có diện tích lớn tại các tỉnh thành/địa phương
  Bến Tre
 • Bổ sung từ idea Color
  Cuộc thi tổ chức hàng năm mang tầm vóc quốc tế do tạp chí nổi tiếng bên Thái Lan phối hợp thực hiện cùng với ….
  Những cuộc thi về sắc màu được rất nhiều các công ty tổ chức nhưng chỉ Sơn TOA có thí sinh tham dự đạt được giải quốc tế –
 • Tài trợ phụ với các banner nằm 4 phía cung thành và nhà chờ huấn luyện viên
 • Sơn TOA Việt Nam tài trợ chương trình VLCM, giành cho các gia đình/đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và nợ Ngân Hàng khó trả. Đối tượng tham gia có cơ hội xóa nợ thông qua các vòng cấp vốn
  CT tài trợ từ tháng 12/2011 đến tháng 11/2012
 • Click vào hình lon 7 in 1 để xem quảng cáo
 • Click vào hình lon Supershield để xem quảng cáo
 • Low VOC: Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp
  Non-formaldehyde: Không sử dụng formaldehyde trong quá trình sản xuất
  Click vào hình lon Duraclean để xem quảng cáo
 • Đây là những sản phẩm cao cấp nhất của Công ty Sơn TOA
  Supershield với công nghệ tự làm sạch, và Triple Titanium bảo vệ ngôi nhà tới 10 năm
  7 trong 1: với khả năng co dãn 300%, che lấp khe nứt
  Duraclean : với công nghệ kháng khuẩn Microban, chống rong rêu nấm mốc và lau chùi tuyệt hảo
  Nanoshield và Nanoclean: ứng dụng công nghệ Nano với khả năng chống thấm tuyệt hảo và kháng khuẩn tới 99.9%
 • Công nghệ Cleanmax Technolgy, lớp sơn TOA TMLC được gắn kết từ các hạt nhựa Acrylic đạt chuẩn, tạo thành lớp lưới vững chắc và màng sơn phẳng mịn như gương, giúp khả năng lau chùi được dễ dàng.
 • Phụ gia xây dựng CTDN sử dụng cho bề mặt xi măng – bê tông như :
  Tường đứng – Trần nhà (Nội – Ngọai Thất)
  Sân thượng
  Sàn nước, nhà vệ sinh
  Tỉ lệ pha : 1 xi măng, 0.5 nuớc và 1 CTDN
 • Khi dùng để CHỐNG THẤM, lớp thứ nhất pha với nước với tỉ lệ 1 nước : 1 Weatherkote
  Chờ khô từ 4-6h mới quét lớp thứ 2 (nguyên chất không pha nước) với tỉ lệ 0.5kg cho 1m2 diện tích
 • Khi dùng để CHỐNG GỈ thì sử dụng nguyên chất không pha nước với tỉ lệ 0.5kg cho 1m2 diện tích
 • Talk: Hình ảnh thật các anh em Merchandiser chụp nên ko được đẹp như hình sau khi hoàn thành dự án, bên cạnh là hình ảnh sau khi đã hoàn tất dự án trên
 • Bổ sung hình SP
 • Xin mời quý vị cùng nhìn lại những sản phẩm cao cấp nhất của Công ty Sơn TOA <đọc tên từng sản phẩm hiện ra>
 • Source: https://bacxiunong.com
  Category: Blog

  Related Posts

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *