‎AudioFix: Đối Với Video

Cải thiện âm thanh trong video của bạn. Nhập video và ứng dụng ngay lập tức làm sạch âm thanh và tối đa hóa âm lượng. Nó cũng có thể trích xuất hoặc tắt âm thanh.

Ngay lập tức cải thiện âm thanh trong video của bạn. Nhập một đoạn video và các ứng dụng ngay lập tức làm sạch nó âm thanh và tối đa hóa đó là khối lượng. Ngay lập tức cải thiện, nâng cao, trích xuất hoặc tắt âm thanh trong video của bạn. Dùng thử miễn phí trước khi xuất.

Nhập video từ thiết bị của bạn để ngay lập tức tối ưu hóa nó là khối lượng sau đó chọn một bộ lọc mà trẻ ưa vận động dọn dẹp âm thanh của bạn. Một ứng dụng đơn giản và hữu ích. Chỉ muốn tăng khối lượng? Không sao. Bạn có 11 bộ lọc giảm tiếng ồn để lựa chọn cùng với một điều chỉnh âm lượng. Chúng tôi không bao giờ ghi đè lên ban đầu của bạn. Tiết kiệm như một video mới trong cùng độ phân giải. Bạn cũng có thể sử dụng Audio Fix để giảm kích thước tập tin video của bạn để chia sẻ dễ dàng hơn với tùy chọn nén video của chúng tôi. Sử dụng âm thanh Fix để loại bỏ tất cả các âm thanh từ video của bạn. Nhiều lựa chọn!

▪ Tự động tối ưu hóa âm thanh trong video của bạn
▪ Lựa chọn từ 11 bộ lọc để làm sạch âm thanh của bạn
▪ Tiết kiệm như mới hoặc nén để chia sẻ
▪ Dễ dàng so sánh với video gốc của bạn trong ứng dụng
▪ Chúng tôi không bao giờ ghi đè lên ban đầu của bạn

Lựa chọn Filter
▪ Loại bỏ gió nhẹ
▪ Hard gió diệt
▪ Nhẹ diệt Hiss
▪ Mạnh diệt Hiss
▪ Audio Fix nhẹ
▪ Audio Fix Medium
▪ Audio Fix mạnh
▪ Audio Fix cực
▪ Khoảng lặng
▪ Audio Smoother
▪ Khối lượng Booster

Universal App – Mua trên iPhone, sở hữu nó trên iPad quá

YÊU CẦU THIẾT BỊ
iOS 7.0 hoặc mới hơn iPhones iPod touch, iPads

—–
ENGLISH
Instantly improve the audio in your videos. Import a video and the app instantly cleans it’s sound and maximizes it’s volume. Download now for a free trial! Audio Fix can also extract the audio from your video.

Only want to raise the volume? No problem. You have 11 noise reduction filters to choose from along with a volume adjustment.

– Automatically optimizes the audio in your video
– Choose from 11 filters to clean your audio
– Extract the audio from your video
– Strip your video of it’s audio
– Save as new or compress for sharing
– Easily compare to your original video
– We never overwrite your original

FILTER CHOICES
– Mild Wind Removal
– Hard Wind Removal
– Mild Hiss Removal
– Strong Hiss Removal
– Audio Fix Mild
– Audio Fix Medium
– Audio Fix Strong
– Audio Fix Ultra
– Silence
– Audio Smoother
– Volume Booster

We never overwrite your original. Save as a new video in the same resolution. You can also use Audio Fix to reduce the file size of your video for easier sharing with our compress video option. Use Audio Fix to remove all sound from your video. Lots of options!

For Youtubers, Instavideos, Vimeo, Youtube, Dailymotion, Instagram, etc..

Universal App – Buy on Desktop, own it on iPhone & iPad too

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *