Phần mềm kế toán in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Eclipse ERP là một phần mềm kế toán xử lý giao dịch thời gian thực được sử dụng để thực hiện đơn hàng, kiểm soát hàng tồn kho, kế toán, mua hàng và bán hàng.

Eclipse ERP is a real-time transaction processing accounting software used for order fulfillment, inventory control, accounting, purchasing, and sales.

WikiMatrix

Chủ đề Business and Economics Phần mềm kế toán So sánh các phần mềm kế toán Phân bổ tài sản Vị trí tài sản Tài chính công ty Hợp nhất nợ Đầu tư vốn cổ phần Kế hoạch hóa gia đình Quản lý cuộc sống tài chính Kinh tế vi mô Quản lý tiền bạc Ngân sách cá nhân Tài khoản được quản lý riêng Quản lý tài sản ^ “Personal Finance”.

Business and Economics portal Accounting software Comparison of accounting software Asset allocation Asset location Corporate finance Debt consolidation Equity investment Family planning Financial life management List of personal finance software Microeconomics Money management Personal budget Separately managed account Wealth management “Personal Finance”.

WikiMatrix

Hai cái sau là các nhà sản xuất phần mềm quản lý chuỗi cung ứng và kế toán, tương ứng.

The latter two are makers of accounting and supply chain management software, respectively.

WikiMatrix

Phần mềm sản xuất tài liệu là: ERP, WMS, TMS, phần mềm trung gian kế thừa và hầu hết các gói kế toán.

Software that produce documents are: ERP, WMS, TMS, legacy middleware and most accounting packages.

WikiMatrix

Trong kỹ thuật này, một mô hình rắn của thành phần được chế tạo được thực hiện bằng hệ thống tạo ảnh 3D hoặc bởi nhà thiết kế sử dụng phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) hoặc bằng dữ liệu toán học như một đầu ra của giải tích số.

In this technique, a solid model of the component to be fabricated is made either by 3D imaging system or by designer using computer-aided design (CAD) software or by math data as an output of numerical analysis.

WikiMatrix

Những phần mềm ứng dụng cũng có thể dùng để xử lý các công việc sổ sách kế toán .

Software packages are also available for handling bookkeeping and accounting .

EVBNews

Microsoft Mathematics (trước đây là Microsoft Math) là một phần mềm giáo dục, thiết kế cho Microsoft Windows, cho phép người dùng giải các bài toán về Toán và Khoa học.

Microsoft Mathematics (formerly Microsoft Math) is a freely downloadable educational program, designed for Microsoft Windows, that allows users to solve math and science problems.

WikiMatrix

Lập kế hoạch theo nhu cầu – tận dụng sức mạnh tính toán tuyệt đối của phần cứng và phần mềm ngày nay.

Demand-driven planning – takes advantage of the sheer computational power of today’s hardware and software.

WikiMatrix

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là kiến trúc phần mềm hiện đại, giải quyết, bên cạnh các hoạt động sản xuất, phân phối, kế toán, nguồn nhân lực và mua sắm.

Enterprise resource planning (ERP) is the modern software architecture, which addresses, besides production operations, distribution, accounting, human resources and procurement.

WikiMatrix

Mặt khác, các doanh nghiệp cũng có thể quyết định sử dụng phần mềm biên chế để bổ sung cho những nỗ lực của một kế toán tiền lương hoặc văn phòng thay vì thuê thêm các chuyên gia về biên chế và thuê ngoài một công ty trả lương.

On the other hand, businesses may also decide to utilize payroll software to supplement the efforts of a payroll accountant or office instead of hiring more payroll specialists and outsourcing a payroll company.

WikiMatrix

Tổ chức phần mềm Apache ( Apache Software Foundation – ASF ) tổ chức kỷ niệm lần thứ 17 của phần mềm máy chủ web Apache HTTP Server bằng cách cho ra mắt phiên bản 2.4 của công nghệ này, đã được thiết kế phù hợp cho điện toán đám mây .

The Apache Software Foundation ( ASF ) celebrates the 17th anniversary of the Apache HTTP Server by delivering version 2.4 of the technology, which has been tuned for cloud computing .

EVBNews

Nền tảng Nokia Asha là một hệ điều hành di động và nền tảng tính toán được thiết kế cho dòng điện thoại thông minh cấp thấp, dựa trên phần mềm của Smarterphone đã được mua lại bởi Nokia.

The Nokia Asha platform is a mobile operating system (OS) and computing platform designed for low-end borderline smartphones, based on software from Smarterphone which was acquired by Nokia.

WikiMatrix

Một số ngôn ngữ máy như APL được thiết kế để thực hiện các phép toán về ma trận, và nhiều chương trình phần mềm toán học có thể sử dụng để hỗ trợ các tính toán liên quan tới ma trận.

Some computer languages such as APL were designed to manipulate matrices, and various mathematical programs can be used to aid computing with matrices.

WikiMatrix

Khi các phần mềm chuyên dụng có thể sẵn sàng đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu về kế toán, thì việc nhờ một kế toán viên ít nhất là xem xét toàn bộ sổ sách có thể khiến doanh nghiệp của bạn nhận được sự tín nhiệm, đặc biệt trong trường hợp giao dịch với các tổ chức tín dụng và các cơ quan nhà nước .

While software packages are readily available to meet almost any accounting need, having an accountant at least review your records can lend credibility to your business, especially when dealing with lending institutions and government agencies .

EVBNews

Điện toán bao gồm thiết kế, phát triển và xây dựng hệ thống phần cứng và phần mềm; chế biến, cấu trúc và quản lý các loại thông tin; nghiên cứu khoa học trên máy tính; làm cho hệ thống máy tính hoạt động thông minh; và tạo ra và sử dụng phương tiện truyền thông và giải trí.

Computing includes designing and building hardware and software systems; processing, structuring, and managing various kinds of information; doing scientific research on and with computers; making computer systems behave intelligently; creating and using communications and entertainment media; and more.

WikiMatrix

Thay vì làm việc với các thuật toán như trong các phần mềm chúng tới đã tới nói chuyện với các chuyên gia sinh học thần kinh những người thực sự đã đảo ngược thiết kế của võng mạc

Instead of doing this in software, or doing those kinds of algorithms, we went and talked to neurobiologists who have actually reverse engineered that piece of brain that’s called the retina .

QED

Các thuật toán tiến hóa ngày nay được dùng để giải các bài toán nhiều chiều hiệu quả hơn so với các phần mềm do người lập trình viên viết nên và cũng như để tối ưu hóa thiết kế hệ thống.

Evolutionary algorithms are now used to solve multi-dimensional problems more efficiently than software produced by human designers, and also to optimise the design of systems.

WikiMatrix

Ba phần mềm mới của hãng HP được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gặt hái nhiều lợi nhuận từ nền tảng điện toán đám mây trong khi đó vẫn giảm thiểu được các rủi ro và các chi phí có liên quan .

HP ‘s three new software offerings are designed to make it easier for businesses to realize the benefits of cloud computing while reducing the risks and costs involved .

EVBNews

DiskCryptor được thiết kế để thay thế những phần mềm thương mại như DriveCrypt Plus Pack and PGP Whole Disk Encryption, và sử dụng cả AES-256, Twofish, Serpent hoặc kết hợp các thuật toán xếp tầng (cascaded) trong XTS mode để thực hiện mã hóa.

DiskCryptor was originally designed to replace commercial disk encryption systems such as DriveCrypt Plus Pack and PGP Whole Disk Encryption, and uses either AES-256, Twofish, Serpent or a combination of cascaded algorithms in XTS mode to carry out encryption.

WikiMatrix

Ngày nay, việc sử dụng máy tính và phần mềm công nghiệp độc quyền như Radiance có thể cho phép một kiến trúc sư hoặc kỹ sư để nhanh chóng undetake tính toán phức tạp để xem xét lợi ích của một thiết kế đặc biệt.

Computer programs such as Radiance allow an architect or engineer to quickly calculate benefits of a particular design.

WikiMatrix

Các phương pháp tính toán trên các phần mềm đã được phát triển để tiên đoán khả năng gây miễn dịch của peptide và protein, đặc biệt hữu ích trong việc thiết kế các kháng thể trị liệu, đánh giá độc lực của các thể đột biến ở các tiểu phần trên vỏ virus và xác nhận các phương pháp điều trị sử dụng thuốc peptide được đề xuất.

Computational methods have been developed to predict the immunogenicity of peptides and proteins, which are particularly useful in designing therapeutic antibodies, assessing likely virulence of mutations in viral coat particles, and validation of proposed peptide-based drug treatments.

WikiMatrix

Vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2010, Intel lên kế hoạch cuối cùng để ” hạ màn ” bộ vi xử lí đồ họa ” Larabee ” mà nó sẽ sử dụng đa lõi x 86 và cho phép Intel và các nhà phát triển phần mềm tận dụng lợi thế mới của việc tính toán song song .

Later this year or in early 2010, Intel plans to finally unveil its ” Larrabee ” graphics processor, which will use multiple x86 cores and allow Intel and software developers to take advantage of new types of parallel computing .

EVBNews

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *