Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến – https://bacxiunong.com

{ ” common-email ” : ” E-Mail “, ” common-login ” : ” Đăng nhập “, ” common-password ” : ” Mật khẩu “, ” common-rememberMe ” : ” Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới “, ” common-forgotPass ” : ” Quên mật khẩu ? “, ” common-notMember ” : ” Chưa là thành viên ? “, ” common-signUpNow ” : ” Đăng ký ngay ! “, ” common-signUp ” : ” Đăng ký “, ” common-country ” : ” Nước “, ” common-back ” : ” Trở về “, ” common-alreadyMember ” : ” Đã là thành viên ? “, ” common-loginHere ” : ” Đăng nhập ở đây ! “, ” common-code ” : ” Mã code “, ” common-verifyAcc ” : ” Xác thực tài khoản của bạn “, ” common-verify ” : ” Xác thực “, ” common-resend ” : ” Gửi lại lần nữa ? “, ” common-didNotReceiveCode ” : ” Tôi chưa nhận được mã ! “, ” common-backReg ” : ” Quay lại ĐK “, ” common-forgottenPass ” : ” Bạn không nhớ ra mật khẩu ? “, ” common-resetPassDesc ” : ” Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu. “, ” common-reqCode ” : ” Yêu cầu Mã code “, ” common-resetPass ” : ” Đặt lại mật khẩu “, ” common-newPass ” : ” Mật khẩu mới “, ” common-oldPass ” : ” Mật khẩu cũ “, ” common-updatePass ” : ” Mật khẩu được update “, ” common-terms ” : ” Điều khoản Sử dụng và Thông báo Bảo mật “, ” common-regNewsletter ” : ” Tôi muốn nhận thông tin update, quà khuyến mãi ngay không lấy phí, quảng cáo và những email thông tin khuyễn mãi thêm khác từ Pixlr. “, ” common-regRecommendations ” : ” Tôi muốn nhận những yêu cầu và gợi ý tương quan đến mối chăm sóc của tôi so với Pixlr. “, ” common-agree ” : ” Đồng ý “, ” common-sentCodeDesc ” : ” Chúng tôi đã gửi một email đến [ EMAIL ] kèm theo mã xác định. Vui lòng nhập mã dưới đây. “, ” common-newEmail ” : ” E-Mail mới “, ” common-above16 ” : ” Tôi từ 16 tuổi trở lên “, ” common-readAgreements ” : ” Tôi đã đọc và đồng ý chấp thuận với Điều khoản sử dụng và Thông báo về quyền riêng tư. “, ” common-enterValidEmail ” : ” Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ. “, ” common-enterValidCode ” : ” Vui lòng nhập mã hợp lệ. “, ” common-refuse ” : ” TỪ CHỐI “, ” common-changeEmail ” : ” Thay đổi địa chỉ email “, ” common-changePassword ” : ” Thay đổi mật khẩu “, ” common-EnterValidEmail ” : ” Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ. “, ” common-EnterValidCountry ” : ” Vui lòng chọn một vương quốc hợp lệ. “, ” common-EnterValidNewsletter ” : ” Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ. “, ” common-MinPassword ” : ” Độ dài tối thiểu 8 ký tự. “, ” common-InvalidPassword ” : ” Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại. “, ” common-EmailNotExists ” : ” E-Mail này không sống sót. “, ” common-EmailAlreadyExists ” : ” E-Mail này đã sống sót. “, ” common-SuccessReSendCodeToEmail ” : ” Mã xác định đã được gửi lại đến { email } ! Xin vui mắt kiểm tra email của bạn. “, ” common-SuccessSendCodeEmail ” : ” Mã xác định đã được gửi đến { email } ! Xin sung sướng kiểm tra email của bạn. “, ” common-EnterValidCode ” : ” Vui lòng nhập mã hợp lệ. “, ” common-WrongCode ” : ” Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại. “, ” common-SuccessUpdatePassword ” : ” Mật khẩu của bạn đã được update thành công xuất sắc. Xin sung sướng đăng nhập lại. “, ” common-EmailAlreadyExistVerify ” : ” E-Mail đã sống sót. Vui lòng xác định email của bạn. “, ” common-EmailSuccessVerified ” : ” Tài khoản của bạn đã được xác định thành công xuất sắc ! “, ” common-EmailUpdated ” : ” Đã update thành công xuất sắc email “, ” common-CodeExpired ” : ” Mã đã hết hạn. “, ” common-FailedResendCode ” : ” Không gửi lại được mã. “, ” common-ServerError ” : ” Lỗi sever. Vui lòng thử lại sau. “, ” common-ResetPasswordRequired ” : ” Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến { email } kèm theo mã xác định. “, ” common-EnterValidPassword ” : ” Phải có tối thiểu 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu. “, ” common-MaxPassword ” : ” Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự .. “, ” common-RequestCodeTooFrequent ” : ” Nhiều nhu yếu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây. “, ” common-3TimesFailedAttempts ” : ” Quá nhiều lần thử không thành công xuất sắc. Vui lòng thử lại sau { minutesRemaining } phút. “, ” common-TryAgainUsingWebBrowser ” : ” Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại “, ” common-PleaseCompleteCaptcha ” : ” in vui mắt hoàn thành xong Mã ngẫu nhiên “, ” common-CannotUseSamePassword ” : ” Không update được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu ! “, ” common-CannotLeaveEmpty ” : ” Không để trống “, ” common-InvalidEmailOrPassword ” : ” E-Mail hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại. “, ” common-verificationCodeReceived ” : ” Bạn sẽ nhận được mã xác định nếu { email } được ĐK với chúng tôi. “, ” common-UserNotExists ” : ” Người dùng không sống sót ! “, ” common-CaptchaValidationFailed ” : ” Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên ! “, ” common-PleaseUseSocialOrForgetPassword ” : ” This account is registered via { social }. Please login via { social } or click forget password “, ” common-SendResetCode ” : ” Send password reset code “, ” common-setPassword ” : ” Set Password “, ” common-deleteMyAccount ” : ” Delete My Account “, ” common-sadToSeeYouGoWhyLeaving ” : ” It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr ? “, ” common-leavingBecause ” : ” I’m leaving Pixlr because : “, ” common-leavingReasonDefault ” : ” Choose your reason “, ” common-leavingReasons1 ” : ” I have a duplicate account “, ” common-leavingReasons2 ” : ” I’m using another site “, ” common-leavingReasons3 ” : ” I have privacy concern “, ” common-leavingReasons4 ” : ” I’m getting too many emails “, ” common-leavingReasons5 ” : ” I can’t find the right feature “, ” headerphotoEditorHome ” : ” Photo editor pixlr home “, ” headerLoginEditor ” : ” Login or Sign up to photo editor “, ” headerSignUpLogIn ” : ” Sign up / Log in “, ” headerTryPremium ” : ” Try Premium “, ” headerWebApps ” : ” Web apps “, ” headerPricing ” : ” Pricing và Free trial “, ” headerDesktopApps ” : ” Desktop apps “, ” headerMobileApps ” : ” Mobile apps “, ” headerOtherPlatforms ” : ” Other Platforms “, ” headerOtherServices ” : ” Other services “, ” headerStockByPixlr ” : ” Stock by Pixlr “, ” headerPixlrTemplates ” : ” Pixlr templates “, ” headerHelpAndLearn ” : ” Help và Learn “, ” headerVideoTutorials ” : ” Video tutorials “, ” headerLearnAndEducation ” : ” Learn và Education “, ” headerContactAndSupport ” : ” Contact và Support “, ” headerLanguage ” : ” Language “, ” headerStoriesByPixlr ” : ” Stories by Pixlr ” }
Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu CookieĐỒNG Ý

Animations

Animate any design in just a few clicks with Pixlr. Use professional-looking animation presets or get into the gritty timeline details and capture your audience in way that simple images just can’t .

Xóa nền

Erase backgrounds in your photos with ease! Instant AI-powered background removal in a single click! So fast, too easy. Now you can remove backgrounds from portraits, selfies, profile pictures and more in mere seconds.

Xóa nền
remove bg background remover

Picture collage maker

Need to assemble photos on the fly ? Create photo collages không lấy phí online with our built-in pre-made collage templates. Just select a layout, upload images and start editing .
Discover collage templates
template collage maker

Filters & Effects

Transform your photos into artistic visuals with a variety of creative photo filters. Achieve the desired photo effects effortlessly in easy clicks !
photo effects filters
free design photo editing tool

Try Premium for FREE

Create unique masterpieces with Premium access ! Push your creative boundaries and explore Pixlr’s easy-to-use tools, templates, elements and fonts today .
Start my free TRIAL

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *