Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Vietsun – Gấu Đây – Gấu Đây

Hướng dẫn khai báo hệ thống trong phần mềm kế toán Vietsun

Phần I:Tài khoản sử dụng và thiết lập tài khoản đồng cấp

Trong những bài trước, Phanmemketoanhay. org đã trình làng đến những bạn Phần mềm kế toán Vietsun và hướng dẫn setup phần mềm này. Hôm nay, chúng tôi xin trình làng qua về giải pháp sử dụng phần mềm này .

1. Tài khoản sử dụng – Theo mặc định VietSun sử dụng hệ thống tài khoản chi tiết đến cấp II theo quy định và một số tài khoản chi tiết khác để đáp ứng yêu cầu quản lý
– Hệ thống tài khoản đặt tại Hệ thống – Khai báo hệ thống – Định nghĩa tài khoản sử dụng
Gợi ý: Trong mục này, chúng tôi đã thiết lập hệ thống tài khoản cập nhật theo quy định, do đó bạn không phải thao tác gì thêm. Để khai báo các đối tượng chi tiết cho tài khoản (còn gọi là tiểu khoản), bạn thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.1 của bài này.
2. Thiết lập sử dụng tài khoản đồng cấp
– Đồng cấp là cùng cấp độ chi tiết. Tài khoản đồng cấp là những tài khoản có cùng mã cấp chi tiết
– Chức năng này giúp đơn vị giải quyết được 2 vấn đề quan trọng:
+ Tiết kiệm thao tác khai báo chi tiết cho tài khoản.
+ Đáp ứng bài toán quản lý và lấy báo cáo doanh thu, giá vốn và lãi lỗ từng mặt hàng
– Theo mặc định đã có 3 nhóm tài khoản đồng cấp:
Nhóm thương mại: Gồm các TK 1561, 1571, 5111, 5121, 5211, 5311, 5321, 6321, 91111 – Đối tượng chi tiết của các TK này là các mặt hàng, sẽ được bạn khai báo ở mục 2.1 của bài này
Nhóm thành phẩm / công trình: Gồm các TK 155, 1572, 1542, 6211, 6212, 5112, 5122, 5212, 5312, 5322, 6322, 91112 – Đối tượng chi tiết của các TK này là các thành phẩm hoặc công trình, sẽ được bạn khai báo ở mục 2.1 của bài này
Nhóm dịch vụ: Gồm các TK 1543, 5113, 5123, 5213, 5313, 5323, 6323, 91113 – Đối tượng chi tiết của các TK này là các dịch vụ, sẽ được bạn khai báo ở mục 2.1 của bài này
Gợi ý: Trong mục này, chúng tôi đã thiết lập các nhóm tài khoản đồng cấp phù hợp với yêu cầu quản lý, do đó đơn vị không phải thao tác gì thêm.
Khai báo các danh mục đối tượng chi tiết
1. Khai báo danh mục chi tiết tài khoản
– Chức năng này giúp đơn vị khai báo danh mục cho từng tài khoản cần mở chi tiết
– Thực hiện khai báo tại Hệ thống – Khai báo danh mục – Danh mục chi tiết tài khoản
– Một vài gợi ý:
+ Đối với tài khoản có nhiều đối tượng chi tiết, trước hết bạn nên phân cấp thành các danh mục, sau đó trong từng danh mục bạn tiến hành khai báo các đối tượng chi tiết
+ Một đối tượng chi tiết thông thường gồm có cột mã cấp và tên cấp. Đối với các tài khoản phải thu phải trả sẽ có thêm cột địa chỉ, mã số thuế – làm dữ liệu để hiển thị trong một số báo cáo. Đối với các tài khoản hàng tồn kho sẽ có cột đơn vị tính và phương pháp tính giá xuất kho, chương trình sẽ tính giá xuất theo phương pháp bạn đã chọn.
– Một số tài khoản đơn vị cần phải khai báo danh mục các đối tượng chi tiết:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Vietsun 1
– Một vài hình ảnh khai báo:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Vietsun 2
Hình ảnh khai báo chi tiết tài khoản 1121 – Tiền gởi ngân hàng VNĐ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Vietsun 3
Hình ảnh khai báo chi tiết tài khoản 141 – Tạm ứng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Vietsun 4
Hình ảnh khai báo chi tiết tài khoản 1561 – Hàng hoá

2. Khai báo danh mục kho hàng
– Khai báo kho hàng để đơn vị nhập liệu và lấy báo cáo theo từng kho
3. Khai báo danh mục khoản mục phí
– Khai báo khoản mục phí để đơn vị nhập liệu và lấy báo cáo theo từng khoản mục chi phí phát sinh tại đơn vị. Mặc định của chương trình đã có một vài khoản mục phí, đơn vị có thể khai báo thêm để phù hợp với yêu cầu quản trị và quyết toán chi phí của thuế TNDN.
4. Khai báo danh mục đơn vị tính
– Khai báo các đơn vị tính của các mặt hàng mà đơn vị sử dụng. Các đơn vị tính được khai báo ở phần này sẽ được dùng khi bạn khai báo danh mục chi tiết của tài khoản hàng tồn kho ở mục 2.1 của bài này.
5. Khai báo danh mục loại tài sản, bộ phận sử dụng
– Khai báo danh sách các loại tài sản và danh sách các phòng ban sử dụng tài sản. Dữ liệu của phần này được dùng khi bạn lập thẻ TSCĐ
Chi tiết hướng dẫn các bạn có thể tham khảo tại
http://phanmemketoanhay.org/download-phan-mem-ke-toan/vietsun/huong-dan-su-dung-phan-mem-ke-toan-vietsun.html

Bạn đang đọc: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Vietsun – Gấu Đây

Bạn đang đọc : Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Vietsun

Bình chọn

Share this:

Thích bài này:

ThíchĐang tải …

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.