Tên chuyên đề: Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến ở học sinh tiểu học và đề xuất giải pháp: Nghiên cứu luxury eyewear
trạng tía dịch lứa tuổi học đường phổ cập ở học sinh tiểu học & yêu cầu chiến thuật

Chuyên ngành:
Y tế công cộng – 62720301

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Ngày bảo vệ: 11-11-2016

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Chu Văn Thăng

Hướng dẫn 2:
PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “ Nghiên cứu thực trạng ba bệnh lứa tuổi học đường phổ biến ở học sinh tiểu học và đề xuất giải pháp”.

Mã số : 62720301 Chuyên ngành : Y tế nơi công cộng
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thị Hồng Diễm
Người chỉ dẫn : 1. PGS.TS. Chu Văn Thăng ; 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Bình
Trung tâm giảng dạy : Viện Đào tạo Y học dự trữ & Y tế Công cộng – Trường Đại học Y TP. Hà Nội .

Những kết luận mới của luận án:

– Đề tài sẽ điều tra và nghiên cứu thực trạng hiện tại bận rộn cận thị, cong xẹo xương cột sống, đau răng học sinh tiểu học trên 6 thức giấc ở trong bốn miền Bắc, Trung, Nam & Tây Nguyên Nước Ta. Tỉ lệ hiện tại bận rộn cận thị ở học sinh tiểu học được xem là 5,8 %, với xu thế cải thiện lên đi theo lớp tự 2,9 % ở lớp 1, cải thiện lên 8,3 % ở lớp 5 ; dị kì nhau rõ ràng ở những chốn, tỷ suất tăng cao ở TP. Hải Phòng 10,5 %, TP. HCM 6,5 %, tỷ suất phải chăng ở Kon Tum 0,9 %, Hòa Bình 1,1 %. Tỷ lệ bận bịu cong xẹo xương cột sống ở học sinh ko quá cao 3,6 %, tỷ suất độc lạ đi theo giới ( phái nữ được xem là 3,0 % & nam giới được xem là 4,1 % ), cải thiện đi theo lớp học, khác nhau nhau ở những vùng miền, tỷ suất quá cao ở chốn vùng quê, miền núi ( Hòa Bình 7,9 %, Kon Tum 7,1 % ), tỷ suất rẻ ở đô thành ( TP. HCM 2,0 %, Hải Phòng Đất Cảng 1,3 % ). Tỷ lệ đau răng ở học sinh tiểu học tương đối quá cao 73,4 %, sở hữu độc lạ đi theo giới, người vợ tăng cao rộng phái nam, mang khuynh hướng hạn chế dần dần đi theo tuổi, ko độc lạ đáng chú ý đi theo chốn, miền ( 66,0 % – 86,6 % ) .
– Đề tài sẽ nghiên cứu và phân tích & chỉ ra các sống sót của công tác làm việc YTTH của những ngôi trường tiểu học, điều kiện kèm theo dọn dẹp lớp học ko bảo vệ cùng theo với thực trạng không đủ kỹ năng và kiến thức, thể hiện thái độ, thực hành thực tế của học sinh, bố mẹ học sinh & giảng viên vào ngăn chặn đau ốm lứa tuổi học đường, góp thêm phần ngày càng tăng thực trạng bận bịu những bệnh dịch bên trên ở học sinh tiểu học. Tình trạng không đủ kiến thức và kỹ năng, thực hành thực tế ko chuẩn của học sinh, phụ huynh học sinh làm cho cải thiện rủi ro tiềm ẩn bận rộn căn bệnh cận thị, CVCS, đau răng của học sinh tự 1,4 – 2,1 dịp mang chân thành và ý nghĩa hoạch toán p < 0,05 . - Đã kiến thiết xây dựng & thí điểm quy mô can thiệp “ Trường học Nâng quá cao sức khỏe thể chất vào phòng tránh những bệnh dịch lứa tuổi học đường ” trên bốn ngôi trường tiểu học ở Hải Phòng Đất Cảng. Bước đầu sẽ chứng tỏ hiệu suất cao của quy mô can thiệp vào hạn chế những nhân tố rủi ro tiềm ẩn bận rộn căn bệnh, biến hóa tỷ suất hiện nay bận bịu tam bệnh dịch bên trên ở lứa tuổi học sinh tiểu học. Trên cửa hàng hiệu quả thu đc sẽ bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh nhằm kiến thiết xây dựng quy mô “ Trường học Nâng tăng cao sức khỏe thể chất vào phòng tránh những bệnh dịch lứa tuổi học đường ” vào ấy mang ngăn chặn cận thị, CVCS & đau răng ở học sinh hoàn toàn có thể vận dụng tiến hành lan rộng ra trên những bản địa dị biệt vào thời hạn đến .

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Chu Văn Thăng ; PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

NGHIÊN CỨU SINH

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Tóm tắt tiếng anh:

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of the research: “Research on current status of three common school age diseases among primary school students and proposal  intervention solutions”

Code : 62720301 Major : Public health
Doctoral Candidate : Nguyen Thi Hong Diem
Supervisors : 1. Assoc. Prof. Dr. Chu Văn Thang ; 2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Binh
Training establishment : Institute of Preventive Medicine and Public Health – Hanoi Medical University .

New findings of the thesis:

– The thesis has determined the current status of myopia, spinal deformity, & dental caries among primary school students in 6 provinces in bốn regions including the North, Central, South & Central Highlands of Vietnam. The percentage of myopia in primary students was 5.8 %, with an upward trend along with grade from 2.9 % in grade 1, increased Khủng 8.3 % in grade 5 ; markedly different in different regions và high rate of 10.5 % was in Hai Phong, 6.5 % in Hồ Chí Minh thành phố, a low rate of 0.9 % in Kon Tum, 1.1 % in Hoa Binh. Percentage of spinal deformity in students was not high at 3.6 %, different by gender ( women và men were at 3.0 % và 4.1 % respectively ), increased by grade, different by regions, high in rural và mountainous areas ( 7.9 % in Hoa Binh, 7.1 % in Kontum ), low in the urbans ( 2.0 % in Ho Chi Minh city, 1.3 % in Hai Phong ). The percentage of dental caries in primary school students was high at 73.4 %, different by gender. This percentage among female students was higher than among male students, tended lớn decrease with age, there was no significant differences by regions ( 66.0 % – 86.6 % ) .
– The thesis has analyzed và pointed out the problems of school health activities, insufficient hygiene conditions along with the lack of knowledge, attitude và practice of students, students ’ parents & teachers in the prevention of school-age diseases, contributed phệ the increasing incidence of the diseases among primary students. The lack of knowledge & wrong practice of students và students ’ parents increases the risk of myopia, spinal deformity, và dental caries of students by 1.4 – 2.1 times with the statistical significance p < 0.05 . - Developed & conducted pilot intervention Model of " Health promoting schools in prevention of school-age diseases " at bốn primary schools in Hai Phong. This Model has initially proven Khủng be effective in reducing risk factors, changing the prevalence of tam diseases among primary students. On the basis of results obtained, supplement & adjustment have been made Khủng build the Model of " Health promoting schools in the prevention of school age diseases " which can be applied expandedly in other provinces in the upcoming giây phút .

SUPERVISOR

Assoc. Prof. Dr. Chu Van Thang ; Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Binh

DOCTORAL CANDIDATE

Nguyen Thi Hong Diem

Tóm tắt:
Tải file

Toàn văn:

Tải file

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *