Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào Thời hạn nộp BCTC

tin tức bitcoin
hạn nộp báo cáo tài chính, nộp cho những cơ quan nào?


Báo cáo tài chính nộp đến các bộ phận làm sao ? Nộp báo cáo tài chính bao gồm các gì ? Thời hạn nộp báo cáo tài chính ? Cách nộp BCTC đi qua mạng ; Chậm nộp BCTC thì phát bao lăm ? Kế toán Thiên Ưng xin san sẻ các pháp luật về những yếu tố đấy .

I, Nộp báo cáo tài chính gồm những gì:

Chú ý

: câu hỏi tiên phong những khách du lịch bắt buộc xác lập đc được xem làDoanh nghiệp người nhà đang được vận dụng chính sách kế toán tài chính như thế nào

( Vì mọi chính sách kế toán tài chính tiếp tục vận dụng mạng lưới hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính đặc biệt nhau ) .
 
Cụ thể như sau:
– Doanh nghiệp

vừa & tí xíu

thì được áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200hoặc Thông tư 133 ( Nhưng xoàng tiếp tục tìm 133 mang lại dễ dàng sài )
– Doanh nghiệp

Khủng

thì phải áp dụng chế độ ké toán theo Thông tư 200 .
 
Tiêu chí để xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ, lớn ( Phụ thuộc trong nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí, con số cần lao, lệch giá hay Power bản chất ), chi tiết cụ thể những khách du lịch coi trên phía trên nhé =>

Tiêu chí xác lập công ty vừa & bé dại.

– Sau khi đã xác định xong, các bạn chuẩn bị Bộ báo cáo tài chính năm như sau nhé:
 
1. Nếu Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo

Thông tư 133:

Căn cứ đi theo yếu tố 71 Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC pháp luật Hệ thống báo cáo tài chính :

 
Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng bao gồm:
– Báo cáo tình trạng tài chính
– Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
– Bảng cân đối thông tin tài khoản
– Báo cáo lưu chuyển dòng tiền
 
2. Nếu Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo

Thông tư 200:

Căn cứ đi theo yếu tố 100 Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC pháp luật Hệ thống Báo cáo tài chính của tổ chức :

Báo cáo tài chính năm gồm:
– Bảng cân đối kế toán tài chính
– Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
– Báo cáo lưu chuyển dòng tiền
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính


Xem gắn :Bước lập báo cáo tài chính.


—————————————————————————————-

II. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính :

Theo vấn đề 109

Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC

pháp luật về thời hạn nộp BCTC đơn cử cũng như sau :

1. Đối với doanh nghiệp

nhà nước

:
a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:
– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;
– Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:
– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2. Đối với các loại

doanh nghiệp khác:

a ) Đơn vị kế toán tài chính được xem là

tổ chức TNHH Tư Nhân

&

công ty tư vấn du học hợp danh

phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm trễ đặc biệt là 30 vào ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
– Đối với các

đơn vị chức năng kế toán tài chính Đặc trưng

, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm nhàn nhã đặc biệt là 90 vào ngày ;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

—————————————————————-

 

Theo Điều 80

Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC

chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính tổ chức bé dại & vừa lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm, thời hạn lập & chuyển báo cáo tài chính cũng như sau :

 
1. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:
a)

Tất cả những công ty tí xíu & vừa

phải lập và gửi báo cáo tài chính năm lử đử đặc biệt là 90 đến ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Vấn đề này:
– Thời hạn nộp Báo cáo tài chính mang lại những bộ phận ( vào đấy mang Cơ quan Thống kê )

từ từ đặc biệt là 90 vào ngày kề tự Trong ngày ngừng năm tài chính .

 

——————————————————————————————-

Căn cứ đi theo lượng 2 Điều 44 Luật quản trị thuế lượng 38/2019 / QH14 lao lý :

 
Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là đến ngày sau cuối của mon trang bị tam đề cập tự Trong ngày xong năm dương lịch hay năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

Điều này :
– Thời hạn nộp Báo cáo tài chính (hồ sơ quyết toán thuế năm)mang đến cơ quan thuế chậm nhất là

đúng ngày sau cuối của mon thiết bị ba .

Ví dụ

: Tháng 3/2022 với 31 đến ngày thì hạn chậm rì rì đặc biệt là đến ngày 31/3/2022 buộc phải nộp Báo cáo tài chính đến Cơ quan thuế .

Xem đính :

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính

——————————————————————

 

III. Báo cáo tài chính nộp mang lại các bộ phận sau :

Nơi nhận báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆ (4)

Kỳ lập báo cáo

Cơ quan tài chính ( 1 )

Cơ quan Thuế (2)

Cơ quan Thống kê

Doanh Nghiệp cấp cho bên trên ( ba )

Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại

1. Doanh nghiệp Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp sở hữu bản chất góp vốn đầu tư quốc tế

Năm

x

x

x

x

x

ba. Các thứ hạng đơn vị đặc biệt

Năm

x

x

x

x

Xem đính :

Bước nộp báo cáo tài chính đi qua mạng

Chú ý :lúc nộp Báo cáo tài chính

mang lại Cơ quan Thuế :

Căn cứ đi theo số ba Điều 43 Luật quản trị thuế lượng 38/2019 / QH14 pháp luật :

 
Điều 43. Hồ sơ khai thuế
3. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:
a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp;
b) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm

bao gồm

tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai thanh toán giao dịch link ; những dữ liệu khác lại với tương quan tới quyết toán thuế .

Vấn đề này: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm cho Cơ quan thuế thì ngoài Bộ báo cáo tài chính năm theo quy bên trên thì Doanh nghiệp vẫn cần nộp đính những Tờ khai quyết toán thuế năm, như sau nhé:

– Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN

( Nếu vào năm ko mang lương mang đến bất kể 1 nhân viên cấp dưới làm sao, thì ko cần nộp )

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN

. Trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ kèm theo 1 số phụ lục (tùy theo phát sinh thực tế tại DN) ví dụ như: 
    – Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
    – Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN
    – Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
    – Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng .
    – Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN.

———————————————————————————-
 

1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

– Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính

mang lại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

&

Bộ trao đổi sàn chứng khoán

.
 
2. Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).
 
3. Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.
 
4. Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán

bắt buộc thêm kèm báo cáo truy thuế kiểm toán

vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.
 
5. Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là

Bộ Tài chính

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
 
6. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
7. Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở tọa lạc vào khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm công nghệ tiên tiến còn phải nộp Báo cáo tài chính năm đến Ban quản trị khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm công nghệ tiên tiến

giả dụ đc nhu yếu .

———————————————————————————–
 

Nộp báo cáo tài chính mang đến viên Thống kê :

-> Các bạn liên hệ với Cơ quan thống kê Quận (Huyện) quản lý DN

nhằm nộp liên đới

nhé.
Chú ý: (Thông thường cơ quan Thống kê sẽ gửi vào mail mà DN đăng ký

những mẫu biểu kèm đi theo nhằm nộp cộng sở hữu Sở Báo cáo tài chính phía bên trên

)

 

————————————————————————–

 

Mức phân phát chậm rãi nộp BCTC mang lại Cơ quan Thống kê :

Căn cứ đi theo Điều 7 & vấn đề tám Nghị định 95/2016 / NĐ-CP pháp luật về thời hạn báo cáo hoạch toán, báo cáo tài chính chuyển bộ phận hoạch toán Chính phủ đi theo pháp luật của pháp lý & Vi phạm quy định về nhu yếu khá đầy đủ của báo cáo hoạch toán :


1. Phạt cảnh cáo

 đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:
a) Dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;
b) Dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
c) Dưới 15 Trong ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 

 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

 đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:
a) Từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;
b) Từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
c) Từ 15 đúng ngày tới bên dưới 20 đúng ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 

 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

 đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:
a) Từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;
b) Từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
c) Từ 20 đúng ngày tới bên dưới 30 đúng ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:
a) Từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
b) Từ 30 đến ngày tới 45 đúng ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 

 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 đối với hành vi ko báo cáo hoạch toán, báo cáo tài chính .
– Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính được quy định là sau 15 ngày đối với chế độ quy định đối với báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 đến ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

so với hành động báo cáo ko không thiếu con số biểu hay tiêu chuẩn hoạch toán của chính sách báo cáo hoạch toán mon .

 

 

2. Phạt tiền tự 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng

so với hành động báo cáo ko khá đầy đủ con số biểu hay tiêu chuẩn hoạch toán của chính sách báo cáo hoạch toán quý, 6 mon, 9 mon .

 

 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

so với hành động báo cáo ko khá đầy đủ con số biểu hay tiêu chí hoạch toán của chính sách báo cáo hoạch toán năm .

 


——————————————————————————————–
 

Kế toán Thiên Ưng mong rằng những hành khách có tác dụng có lợi việc làm kế toán tài chính !

Nếu bạn muốn học thực hành kê khai thuế, hạch toán sổ sách, lương, BHXH, lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm …
-> Có thể tham gia lớp

học tập kế toán tài chính thực hành thực tế

thực tiễn .

————————————————————————————————–
 ————————————————————————————————–

thời hạn nộp báo cáo tài chính

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *