ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KÊ TOÁN TÀI Chính – ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KÊ TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1: MÔI TRƯƠNG – Studocu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KÊ TOÁN TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 1: MÔI TRƯƠNG VÀ CẤU TRÚC

A. KTTC THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

 • KTTC giữa trung tâm phân phối ththêm mạng bsc vào ví metamask
  g báo đến chủ đầu tư dự án & chủ nợ, hầu hết đến đối tượng người tiêu dùng phía ko kể .
 • Giao dịch thị trường sơ cấp: Là việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu.

 • Giao dịch thị trường thứ cấp : việc trao đổi CP và TP giữa các cá nhận, tổ chức

 • Kế toán theo cơ sở tiền là pp KT trên cơ sở thực thu – thực chi

 Tính lưu chuyển tiền xu thuần trường đoản cú hoạt động giải trí kinh doanh thương mại  Lưu chuyển tiền ảo thuần trường đoản cú HĐKD được xem là chênh lệch tự Việc cung ứng HH&DV vào kỳ báo cáo giải trình

 • Kết toán theo cơ sở dồn tịch là pp dự thu – dự chi

 Tâp thường ngày trong lưu chuyển mẫu tiền xu vào kỳ, phản chiếu nguồn lực có sẵn dựng nên.  Chênh lệch thân nguồn thu & ngân sách được xem là lãi thuần, or quạt thuần .

 • Đặc điểm định tính của TT BCTC : Gồm có đặc tính thích hợp và trình bày hợp lý

+ Thông tin thích hợp khi có thể làm thay đổi quyết định người sử dụng

 Giá trị Dự kiến : Dự đoán hiệu quả của sự vc sẽ or đang được xảy ra, ko Dự kiến mai sau  Giá trị chứng thực cung ứng bình luận về Dự kiến trước đấy  TT trọng điểm : vấn đề bỏ lỡ sơ sót ảnh hưởng tác động tới quyết định hành động của mọi người sd thông báo

 • Báo cáo trình bày hợp lý:

 Đầy đủ :  Trung lập  Không sơ sót :

 • Các yếu tố trên BCTC : TS, NPT, VCSH, Thu nhập, Chi phí

– Các giả định

 1. Gỉa định Hoạt động liên tục: DN đang hoạt động và còn tiếp tục hoạt động nghĩa là
  không cần phải giải thể hay thu hẹp sản xuất trong khoảng thời gian. Khi giả định bị
  vi phạm, DN ngưng hoạt động trong tương lai thì BC có thể lập trên 1 cơ sở khác
  ( TS và NPT sẽ được tính theo giá trị thanh lý hiện tại)
 2. Đơn vị KT : Tất cả các sự kiện kinh tế có thể được xác định với 1 đơn vị KT cụ thể
 3. Kỳ KT: Thời gian HĐ của DN có thể được chia thành các khoảng time bằng nhau để
  cung cấp thông tin kịp thời cho những người sử dụng bên ngoài
 4. Đơn vị tiền tệ: Các yếu tố của BCTC phải được đo lường theo đơn vi tiền tệ cụ thể
  và giả định bỏ qua ảnh hưởng của lạm phát.

-Ghi nhận và đo lường

Ghi nhận các yếu tố trên BCTC: là quá trình xác nhận đưa thông tin vào BCTC.
Điều kiện được ghi nhận (1) Khả năng đem lại ợi ích kinh tế trong tương lai (2) Có
thể xác định được giá trị.
Đo lường các YT trên BCTC : Các loại giá được chọn để do lường phải tối đa hóa sự
kết hợp tích hợp và trình bày hợp lý
Công bố: đầy đủ thông tin cho người ra quyết định

-Vốn:

 Vốn tài chính : tập phổ thông trong đâu bốn của Doanh Nghiệp or nhu cầu mua sắm được góp vốn đầu tư, & bản chất đc xác lập được xem là tiến sỹ thuần xuất xắc VCSH  Vốn cơ sở vật chất : Tật trung trong năng lượng hoạt động giải trí của Doanh Nghiệp, cho nên đc xem được xem là năng lượng chế tạo

-Bảo toàn vốn về mặt tài chính:

Bảo tồn vốn về mặt tài chính: khi giá trị tài chính của TS thuần cuối kỳ đầu kỳ, sau
khi loại trừ các khoản góp vốn hay phân phối còn lại lợi nhuận. Gía trị TC có thể đo
lường bằng sức mua or tiền tệ
Bảo toàn vốn về mặt vật chất :Khi năng lực sx của DN cuối ỳ > đầu kỳ, tương tự
trên.

B. KTTC THEO QUY ĐỊNH CỦA VN.

một * *. CHÚC NĂNG CỦA KTTC * *

 • KTTC thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin KT, TC bằng BCTC cho
  tường đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đv KT ( chủ yếu là giá trị hiện vật và thời
  gian lao động)

– Các mục đích chung của BCTC:

 1. Tình hình tài chính
 2. Hiệu quả hoạt động KD
 3. Hoạt đông đầu tư
 4. Hoạt động Tài chính
 5. Tính tuân thủ

-Đối tượng sử dụng Thông tin tài chính:

 Nhà quản trị dn  Nhà góp vốn đầu tư  Người mang đến vay mượn & nhà cung  Cơ quan chức năng cũng như cq thuế, hoạch toán  Kiểm toán viên hòa bình

2. KHUNG PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 • Luật KT là vb có tính pháp lý cao nhất, quy định những vấn đề xung mang tính nguyên tắc
  và làm cơ sở nền tảng để xây dựng Chuẩn mực KT và Chế độ hướng dẫn KT.

 • Chuẩn mực kế toán là những quy định, và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, pp, thủ tục
  kế toán cơ bản, chung nhất, làm cơ sở ghi chép kế toán và lập BCTC.

& định tính. KT đc phép k tuân hành nguyên lý trọng điểm vào TH lượng phần mang giá cả bé xíu ảnh hưởng tác động ko đáng chú ý tính chân thực của BCTC .

 1. CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Có 5 nhân tố lq tới câu hỏi xác lập THTC ( tiến sỹ, NPT, VCSH ) & xác lập KQKD ( di truyền, TNK & cổ phần )YẾU TỐ TRÊN BCTHTCTÀI SẢN : Là nguồn lực có sẵn bởi Doanh Nghiệp trấn áp & hoàn toàn có thể thu đc quyền lợi KT vào mai sau. Được biểu lộ vào tình huống : Được sài 1 cách biệt lập or tích hợp sở hữu những tiến sỹ nổi bật vào chế tạo SP nhằm phân phối tuyệt phân phối dv mang lại người mua  Để buôn bán hay phỏng vấn trao đổi đem sp đặc biệt  Thanh tóa những lượng NPT  Phân phối mang lại những CSH DN- tiến sỹ được dựng nên tự những thanh toán giao dịch sẽ đi qua cũng như : Mua sắm, giúp bản chất, tự động chế tạo, được Tặng

 • Các giao dịch và sự kiện dự kiến phát sinh trong tương lai không làm tăng TS

NỢ PHẢI TRẢ : Là nghĩa vụ và trách nhiệm ngày nay của Doanh Nghiệp nảy sinh từ bỏ những thanh toán giao dịch & event sẽ đi qua cơ mà Doanh Nghiệp bắt buộc thanh toán giao dịch = nguồn lực có sẵn của thành viên .- bài toán thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể dduc thực thi = : Trả Thương Mại, đưa bởi tiến sỹ khác thường, CCDV, sửa chữa thay thế nghĩa vụ và trách nhiệm nà = nghĩa vụ và trách nhiệm nổi bật, quy đổi nv Nọ thành VCSH .VCSH : Là trị giá bản chất của Doanh Nghiệp, chương trình chênh lệch thân giá cả của Doanh Nghiệp – NPT- VCSH gồm có : bản chất của những chủ đầu tư, thặng dư VCP, doanh thu giữ lại lại của những quỹ, doanh thu sau thuế vẫn còn lại không cung ứng, chênh lệch tỷ giá & chênh lệch nhìn nhận lại tiến sỹYẾU TỐ TRÊM BCKQKDdi truyền & TNK được xem là tổng trị giá quyền lợi kinh tế tài chính thu đc vào kỳ KT, nảy sinh trường đoản cú hợp đồng kinh doanh thương mại thường thì & những hợp đồng dị thường, góp thêm phần làm cho cải thiện VSCH, ko gồm có ứng dụng bản chất giúp của Cao Đẳng & CSH di truyền nảy sinh trường đoản cú những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thường thì : di truyền phân phối dãy, di truyền phân phối DV, tiền xu lãi, tiền trong game, tiền trong game bản quyền, cổ tức & doanh thu đc phân tách, …  THK : thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, thu tiền vàng phân phát bởi vi phạm luật hợp đồng, …CHI PHÍ : Là tổng trị giá những số làm cho hạn chế quyền lợi vào kỳ KT bên dưới quy định những số tiền xu chi trả, cấc số khấu trù gia tài or nảy sinh từ bỏ những lượng nợ làm cho tránh VSCH ko gồm có những lượng mang đến Cao Đẳng hay CSH . giá thành nảy sinh vào quy trình SXKD thường thì : GVHB, cổ phần buôn bán dãy, cp quản trị Doanh Nghiệp, cp lãi vay mượn, & cp lq tới vc mang đến phía kì cục sd tiến sỹ sanh ra cống phẩm, tiền ảo bản quyền, …  cổ phần Khác : cp thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, những số bị phạt tiền, …CƠ SỞ ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ TRÊN BCTCGIÁ GỐC : ( đi theo quy định nước ngoài )GIÁ HIỆN HÀNH : được xem là lượng tiền ảo or tuong đương tiền ảo hoàn toàn có thể cần đưa giả dụ mong muốn tậu tiến sỹ khớp ứng thiết kế thời gian ấy .GIÁ TRỊ CÓ THẺ THỰC HIÊN ĐƯỢC : tiến sỹ được chứng nhận đi theo bảng giá của lượng tiền ảo or tương tự tiền ảo hoàn toàn có thể thu đc trường đoản cú bài toán phân phối tiến sỹ trên thế hệ ngày nay .GIÁ HỢP LÝ : được xác lập tương thích sở hữu bảng giá trung tâm hoàn toàn có thể thừa nhận đc lúc cung cấp 1 tiến sỹ or chuyển nhượng ủy quyền một số nợ cần mang trên thời gian xác lập trị giá

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ THUYẾT MỊNH

A: BCTHTC VÀ THUYẾT MINH THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

 Là báo cáo giải trình về THTC của một dịch vụ trên 1 thời gian đơn cửHẠN CHẾ- Không biểu lộ GTTT của dịch vụ. Nhiều gia tài cũng như xưởng sản xuất, đất đai đc nhìn nhận đi theo báo giá cội chứ ko bắt buộc giá cả hài hòa và hợp lý. Nhiều nguồn lực có sẵn của công ty cũng như trình độ chuyên môn của nv, hàng ngũ quản trị ko đc chứng nhận. Nhiều lượng phần được hiện lên mang dựa bên trên sự ước lượng, chứ ko với trị giá xác lập chắc như đinh .SỰ HỮU ÍCHMô tả nguồn lực có sẵn của dịch vụ hoàn toàn có thể gây ra ra chiếc tiền ảo vào mai sau .Khả năng thanh toán giao dịch : trợ giúp nhìn nhận năng lực chi trả nghĩa vụ và trách nhiệm thời gian ngắn, sự linh động tài chính của dịch vụKhả năng giao dịch thanh toán lâu dài : nhờ vào trong cấu tạo bản chất. Nếu thông số NPT so sánh có VSCH cải thiện lên, thì rủi ro đáng tiếc của người đầu tư & chủ nợ cũng cải thiện .

1. YẾU TỐ TRÊN BCTHTC

TSNH : gồm có tiền trong game & các gia tài hy vọng tiếp tục đưa thành tiền ảo / hay đươc dùng vào một năm giỏi ko thừa một chu kỳ luân hồi. Gồm mang :- Tiền & tương tự tiền trong game : Tiền gồm có : Thương Mại, TGNH sẵn sàng chuẩn bị sd mang lại hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, & những số séc mang bảo vệ.  Tương đương tiền vàng được xem là các lượng góp vốn đầu tư ( cũng như tín phiếu ngân khố, kí phiếu ngân quỹ ), sở hữu tính thanh toán tăng cao, nhanh gọn đưa song thành tiền xu. Thường thời hạn đưa song thàh tiền vàng của những lượng tương tự tiền xu được xem là tam mon- Đầu tư thời gian ngắn, Chi tiêu giả trước ; Nợ buộc phải thu người mua, HTKTSDH : Khoản góp vốn đầu tư lâu năm, đất đai, xưởng sản xuất, dòng thiết bị, tiến sỹ vô hình dung, tiến sỹ kì cụcNPTNH : nợ buộc phải mang thế giới cung cấp, vay mượn thời gian ngắn, lệch giá không triển khai, những lượng NPT dồn tích, phần mềm nợ lâu năm sẽ tới hạn giả , NPT dồn tích : được xem là các nghĩa cụ sẽ nảy sinh & sẽ mang các ngân sách Open, mà lại tới các kỳ kế toán trong tương lai, dn thế hệ buộc phải chi trả. VD :

 • Nếu được xem là công ty đại chúng, Doanh Nghiệp phải tuân hành gắn thêm lao lý về chào làng trung tâm bên trên Thị Phần CK
 • BCTC được xem là mạng lưới hệ thống TTKT-TC của đơn vị chức năng KT, dc trình diễn đi theo mẫu biểu lao lý trên Chuẩn mực KT & chính sách KT việt nam .

– Sự nhất thống quan điểm về biểu mẫu đi theo lao lý của việt nam thi công ra sự thuận tiện vào câu hỏi đối chiếu những Doanh Nghiệp mang nhau. Tuy nhiên, điểm yếu kém được xem là chúng làm cho tránh năng lực bộc lộ các đặc thù riêng rẽ của mỗi Doanh Nghiệp .

 1. BCTC

a, HỆ THỐNG BCTC bao gồm sở hữu bốn BCb, PHÂN LOẠI BCTC : Doanh Nghiệp nên buộc phải lập BC, BCTC co thể được xem là BCTC năm, BC thân niên độ & BC vào TH đặc biệt quan trọng .

 1. BCTC năm: Tất cả các DN cần lập BCTC năm ( BCTC cuối niên độ)

– BCTC lặp ra phải sở hữu chữ kí của quả đât lập, KT trưởng & nhân dân đại diện thay mặt đi theo pháp lý của đv ( GĐ ), được xem là các quần chúng. # Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vè ND của BC .

 1. BCTC giữa niên độ: Các DN do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ
  phần chi phối bắt buộc phải lập BCTC trong kỳ KT, còn lại k phải lâp.
 • BC giữa niên độ được lập vào cuối mỗi quý, hoặc thời điểm giữa hai niên độ. DN có thể đc
  chọn trình bày theo tóm lược or đầy đủ.
 1. BCTC trong trường hợp đặc biệt: DN có thể lập BC theo ( tuần, tháng, 6 tháng, 9
  tháng,…) theo yêu cầu của Cty mẹ, pháp luật or CSH.

– TH sở hữu sự phận phân tách, bóc tách, thống nhất, sác nhập, gửi song quy định chiếm hữu, giải tán, chấm hết hoạt động giải trí, vỡ nợ đv nên lập BCTC trên thời gian triển khai các HD bên trên .c, PHÂN LOẠI THEO PHẠM VI

 1. BCTC riêng biệt : những Doanh Nghiệp với nhân cách pháp nhân riêng rẽ phải nên lập BCTC đến rõ được THTC & sự biến hóa THTC của riêng biệt bạn .
 2. BCTC tổ hợp : chỉ khẩu phần hiện nay ví như Doanh Nghiệp được xem là dịch vụ / tổng công ty du học bao gồm với : ( i ) đơn vị chức năng cấp cho bên trên, ( ii ) 1 hay phổ biến đơn vị chức năng thường trực ko sở hữu nhân cách pháp nhân riêng rẽ. ( ví dụ điển hình công ty bao gồm với đại bản doanh chính & những Trụ sở, xí nghiệp sản xuất thường trực )
 3. BCTC thống nhất : ví như Doanh Nghiệp được xem là dịch vụ chị em vào một tập đoàn lớn & dịch vụ nhỏ ( công ty bé mang nhân cách pháp nhân riêng rẽ ) thì Doanh Nghiệp phải bắt buộc lập BC trình diễn về THTC & hợp đồng của cả tập đoàn lớn gồm có những dịch vụ nhỏ .
 4. NỘP VÀ KÊ KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH ( sgk_67, 68 )
 5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BCTC
 1. trung tâm trình diễn bên trên BCTC nên được đề đạt một phương pháp chân thực, hài hòa và hợp lý THTC, TH KQKD. Để bảo vệ sự chân thực, trung tâm bắt buộc buộc phải mang ba đặc thù được xem là không thiếu, khả quan, ko sơ sót .
 2. TTTC buộc phải phù hợp nhằm trợ giúp mọi người dùng BCTC Dự kiến, nghiên cứu và phân tích & giả ra những quyết định hành động kinh tế tài chính. Phải đc trình bầy rất đầy đủ bên trên mỗi góc nhìn trọng điểm .
 3. tin tức nên bảo vệ với tính kiểm chứng, ngay lúc này dễ dàng phát âm
 4. Phải được trình diễn đồng điệu, hoàn toàn có thể đối chiếu thân những kỳ kết toán, đối chiếu đc thân những Doanh Nghiệp mang nhau .
 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

BCTC sống việt nam phải nên lập đi theo biểu mẫu pháp luật sống CĐKT- Các nhân tố bên trên BCTHTC xoàng ko đc bù trừ lẫn nhau. Nhưng sống việt nam chỉ được cho phép bù trừ thân tiến sỹ & NPT lúc nó tương quan tới cộng 1 song tượng, vòng xoay nhanh chóng, thời hạn đáo hạn ngắn, nảy sinh trường đoản cú những thanh toán giao dịch & event cộng mẫu mã .PHÂN LOẠI- Theo quy tắc việt nam, tiến sỹ đc sx đi theo tính thanh số cải thiện dần dần, NPT & VCSH được sx đi theo tính đáp hạn cải thiện dần dần .TÀI SẢN TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN :- Tiền bao gồm : Thương Mại trên quỹ Doanh Nghiệp, TGNH ko kỳ hạn, tiền vàng đang được đưa- Khoản tương tự tiền ảo : những lượng góp vốn đầu tư ( Kí phiếu NH, tín phiếu ngân khố, tiền ảo chuyển NH, … ) mang thời gian tịch thu ko thừa ba mon đề cập từ bỏ vào ngày góp vốn đầu tư, tính TK quá cao. Các lượng trước được xem được xem là tương tự tiền xu mà lại thừa phút giây tịch thu đc đưa trong tiêu chí kì cục ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH- Đầu tư TC thời gian ngắn : được xem là những lượng góp vốn đầu tư cũng như CK tóm duy trì vì thế mục tiêu kinh doanh thương mại, những lượng góp vốn đầu tư tóm duy trì tới Trong ngày đáo hạn, góp vốn đầu tư Đặc biệt với kỳ hạn k thừa 12 th trường đoản cú thời gian lập BCTC. Không bao gồm những số mang lại vay mượn thời gian ngắn & những lượng đt nằm trong tương tự tiền xu .

 • Đầu tư tài chính dài hạn: giá trị các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, đầu tư góp vốn
  vào cty khác, đtư nắm giữ đến ngày đáo hạn với kỳ hạn trên 12 tháng or 1 ck kinh doanh.

 CÁC KHOẢN PHẢI THU- Các số cần thu yêu đương mai : Phải thu người mua & tạm ứng đến trái đất bánh- Phải thu khác lạ : Các số k có đặc thù Thương Mại cũng như chi trả hộ ch các cá thể đv dị biệt, tiền ảo lãi được thừa nhận, cổ tức được phân tách, lượng ứng trước, cầm đồ, ký cược, cam kết quỹ & đến mượn ứng trước, … đơn vị chức năng tiếp tục tịch thu vào mai sau .- Một số những lượng phần đặc trưng cũng như : buộc phải thu nội bộ, nên thu đi theo tiến trình chiến lược HĐXD, bắt buộc thu về mang đến vay mượn, gia tài không đủ đợi giải quyết và xử lý .- Qua 12 mon được xem là số tiến sỹ lâu năm . HÀNG TỒN KHO- Không vao bao gồm những CP SXKD DD lâu năm & trị giá dòng thiết bị, phụng tùng sửa chữa thay thế lâu dài. CP SXKD DD lâu dài được xem là cp nhằm sx HTK nhưng mà vc sx bị lừ đừ, xa vắng, trợ thì dừng, vượt lên thừa một ông xã KD của Doanh Nghiệp ( VD : những dự án Bất Động Sản dở dang của những nhà góp vốn đầu tư XD BĐS nhằm buôn bán cơ mà bị rỗi rãi tiến trình k được xem được xem là HTK ) TÀI SẢN KHÁC Các trung tâm về đại lý lập & trình diễn BCTC & những chủ trương KT đơn cử được tậu & vận dụng so với những thanh toán giao dịch & event không thể.  TB những trung tâm đi theo pháp luật của CMKT không được trình diễn vào BCTC khác biệt. Trình bày những trung tâm trọng điểm, cần thiết hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng tới quyết định hành động của nhân loại sài.  CC TT bổ trợ không được trình diễn vào BCTC thiết yếu đến bài toán trình diễn trung thựcvà hài hòa và hợp lý THTC của Doanh Nghiệp- trung tâm bộc lộ bên trên TMBCTC bao gồm :

 1. ĐĐ hoạt động của DN
 2. Kỳ KT, ĐV tiền tệ sd
 3. Chuẩn mực và chế độ KT áp dụng
 4. Các chính sách KT áp dụng
 5. TT bổ sung cho các khoản mục trinh bày trong các BCTC khác
 6. Những thông tin khác: như là TT về các khoản nợ tiềm tàng, các khoản cam kết và TT
  TC khác, những sự kiện KT phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm,…

– Tại việt nam, vào Thương Mại dịch chuyển VSCH chỉ được xem là 1 chương trình thông báo bổ trợ của số phần VCSH. Nhưng đi theo quy tắc KT nước ngoài, chúng được trình diễn riêng biệt bên trên BC dịch chuyển VCSH .

CHƯƠNG 3: BC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ BC LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

BCKQHĐ VÀ BCLCTT THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

 • Mục đích của BCKQHĐ là tóm tắt HĐ sinh lời đã xảy ra trong một khoản thời gian BC cụ
  thể. Là báo cáo hữu ích để dự đoán khả năng sinh lợi trong tương lai ( Khả năng tạo ra
  dòng tiền)

 • Mục đích của BCLCTT là cung cấp thông tin về nguồn gốc tạo ra tiền, tiền đến từ đâu và
  đc sử dụng như thế nào đã xảy ra trong kỳ hoạt động DN. Cung cấp thông tin có gtri về các
  hđ kinh doanh, đầu tư, và tài chính. Trình bày tóm tắt các giao dịch và lý giải nguyên nhân
  của sự thay đổi trong kỳ. Là báo cáo thời kỳ.

A: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THU NHẬP TOÀN DIỆN

1. THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

 • Thu nhập từ HĐLT gồm có: DT, TNK, CP và lỗ từ các hoạt động có nhiều khả năng sẽ
  tiếp tục trong tương lai.

DOANH THU : Là sự gia tăng lợi ích kinh tế của DN trong kỳ kế toán, phát sinh từ
KQ của việc cung cấp HH-DV cho KH.
CHI PHÍ: Là sự sụt giảm lợi ích kinh tế trong kỳ KT phát sinh tạo ra doanh thu bao
gồm chi phí cho việc cung cấp HH-DV. Nguyên tắc phù hợp là nhân tố chủ chốt:
trong cách thức đo lường chi phí.
THU NHẬP KHÁC VÀ LỖ :l à sự tăng giảm về VSCH từ các giao dịch không
thường xuyên or bất thường của DN. Là kết quả trực tiếp của sự thay đổi về VSCH,
không phải từ các HĐKD nhưng có lq đến các HĐ đó. ( thu nhập từ viêc bán thiết
bị,..)

ĐỊNH DẠNG BÁO CÁO THU NHÂP ( sgk _96)

DẠNG ĐƠN BƯỚC : Liệt kê tất cả các khoản DT và TN khác bao gồm trong thu nhâp từ
HĐLT. CP và lỗ được cộng lại để trừ trong 1 bước ra khỏi doanh thu và thu nhập khác để
tính thu nhập thuần từ HĐLT.

ĐA BƯỚC : Gồm nhiều chỉ tiêu trung gian như: Lợi nhuận gộp, thu nhập từ HĐKD và thu
nhập liến tục trước thuế.

HOẠT ĐỘNG KHÔNG LIÊN TỤC.

Hoạt động ko thường xuyên tiếp tục đc hiện ra lúc :

Một bộ phận của doanh nghiệp or nhóm bộ phận của DN đã được bán hoặc thanh lý,
coi là giữ để bán.
Nếu việc thanh lý là một việc trao đổi chiến lược có hoặc sẽ có ả/h lớn đến hoạt động
và kết quả của cty.

NHỮNG THAY ĐỔI KẾ TOÁN

Thay đổi kế toán tương quan tới 1 vào ba mẫu mã : ( một ) đổi khác chủ trương KT, ( 2 ) biến hóa ước lượng kế toán ( tam ) biến hóa về đơn vị chức năng báo cáo giải trình .

-Những thay đổi về chính sách kế toán sẽ được điều chỉnh hồi tố bằng cách xem xét các
báo cáo tài chính của năm trước đó.

 • Sự thay đỏi về pp Khấu hao or pp phân bổ được coi là sự thay đổi về ước tính kế toán.

( Phần vẫn lại sgk _T99, 100,101 )

B: BÁO CÓ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Khái niệm sẽ nêu phần mềm bên trên .- Tiền vào BCLCTT bao gồm tiền trong game & những lượng tương tự tiền trong game. Trong ấy, tiền xu gồm có tiền mặt trên quỹ, tiền xu đưa NH. Các lượng tương tự tiền vàng được xem là những lượng góp vốn đầu tư mang tính thanh toán quá cao, dễ dàng quy đổi thành tiền trong game cũng như tín phiếu Kho bạc .

PHÂN LOẠI DÒNG TIỀN

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 • Tiền thu từ HĐKD: gồm tiền nhận đc từ KH do bán HH, CC-DV, lãi và cổ tức từ các khoản
  đầu tư.

 • Tiền chi từ HĐKD: chi mua HTK, tiền lương, công và các chi phí hoạt động khác, lãi vay,
  nộp thuế thu nhập và trả cổ tức cho cổ đông. Một số các khoản chi phí như trích khấu hao,
  không ảnh hưởng đến tiền và không đc tính vào các khoản chi tiền từ HĐ kinh doanh.

 Sự chênh lệch giữa dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của HĐKD được gọi là tiền
thuần từ HĐKD.

PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP VÀ PP GIÁN TIẾP ( sgk _T103)

Cả hai pp này đều tạo ra một lượng tiền thuần từ HĐKD ,chỉ khác nhau về cách tiếp cận
thay thế để báo cáo dòng tiền.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Trong đó :

DOANH THU gồm: DT bán hàng, CC-DV và DT hoạt động TC như tiền lãi, tiền bản quyền,
cổ tức và lợi nhuận được chia.

THU NHẬP KHÁC : là khoản thu nhập DN không dự tính trước or có dự tính nhưng ít có
khả năng xảy ra, những khoản thu không mang tính thường xuyên.

Thu nhập khác bao gồm : Thu từ thanh lý, nhượng bán TS cố định, thu tiền phạt KH do vi
phạm hợp đồng… Đây là những khoản thu bất thường và là hoạt động không thường xuyên.

CHI PHÍ không bao gồm các khoàn chi trả cho cổ đông

– giá thành chế tạo kinh doanh thương mại nảy sinh vào quy trình hoạt động giải trí thường thì của Doanh Nghiệp cũng như : GVHB, cổ phần phân phối dãy, cổ phần quản trị tổ chức, cổ phần tài chính ( tiền vàng lãi vay mượn, cp tương quan tới hoạt động giải trí mang lại những phía sd tài sản sinh lợi tức, tiền trong game bản quyền, … )

-Chi phí : CP khác, như CP thanh lý, nhượng bán TSCĐ, các khoản tiền bị KH phạt do vi
phạm hợp đồng,…

CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP.

– Để với số liệu lập BCKQHĐ, kế toán nên cần địa thế căn cứ trong :

BCKQHĐ năm trước (cùng kỳ năm trước, kỳ trước)
Các sổ kế toán tổng hợp và sổ Ktoán chi tiết trong báo cáo dùng cho các TK từ
59

( Mẫu BCKQHĐ sgk_112 )

BÁO CÁO LCTT

BCLCTT cung ứng thông báo mang lại loài người sài nhìn nhận năng lực về những yếu tố sau :

Khả năng của DN trong vc tạo ra dòng tiền trong quá trình hoạt động
Khả nawg chuyển đổi TSTiền, cũng như thay đổi trong cơ cấu TS thuần, TS
tài chính.
Khả năng thanh toán của DN : Trả nợ, trả lãi vay, thanh toán từ vc chia lãi cho chủ
góp vốn.
Khả năng đầu tư phát triển DN.

NỘI DUNG CỦA BCLCTT

LUỒNG TIỀN TỪ HĐKD là luồng tiền p/s từ các hoạt động ra doanh thu chủ yếu của DN,
nhưng k phải các HĐ đầu tư hay HĐ tài chính.

– Tiền thu trường đoản cú HĐ BH, CC-DV & những hợp đồng không giống nhau

 • Tiền chi trả cho người cung cấp HH, DV, cho người lao động về Lương, thưởng, trả hộ
  BHXH, nộp thuế thu nhập và các khoản phí khác phục vụ hoạt động sản xuất KD: lãi vay,
  tiền bòi thường, công tác phí,…

LUỒNG TIỀN TỪ HĐ ĐẦU TƯ: Phát sinh từ các HĐ mua sắm, xây dựng, thanh lý,
nhượng bán các TSDH và các khoản đầu tư khác không gồm tương đương tiền.

– Đầu tư trong những đại lý vât chất, nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa mang lại công ty : shopping, thiết kế xây dựng TSCĐ, BĐS Nhà Đất .

+Tiền chi: mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư, kể cả khoản chi lq đến giai đoạn triển
khai đủ điều kiện vốn hóa là TSCĐ

 • Thu vể từ thanh lý nhượng bán TSCĐ, đầu..
 • Đầu tư vốn vào các đơn vị khác : đầu tư vào cty con, liên doanh và các khoản liên kết với
  khoản cho vay, mua trái phiếu,..

+ Chi tiền vàng nhằm đầu từ bỏ giúp bản chất, mang đến vay mượn, tậu sàn chứng khoán tóm duy trì tới đến ngày đáo hạn+ Thu hồi những lượng bản chất góp vốn đầu tư, thu lãi mang lại vay mượn, cổ tức & doanh thu đc phân chia .

LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo
ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của VSCH và vốn vay của DN.

 • Thu tiền : do phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH, tiền nhận do đi vay ngắn hạn,
  dài hạn.

 • Tiền chi ra : chi trả vốn góp cho các CSH, trả gốc nợ vay và chi trả cổ tức, lợi nhuận cho
  CSH.

4. PP LẬP BCLCTT

 • PP trực tiếp

– PP gián tiếp

Hai pp này cơ bản chỉ dùng để xác định lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD, còn lưu chuyển tiền từ
HĐ tài chính và HĐ đầu tư tài chính chỉ sử dụng 1 PP trực tiếp.

CHƯƠNG 4: ĐO LƯỜNG DOANH THU VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

ĐO LƯỜNG DOANH THU THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

A: NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DIANH THU THEO IAS 18

– Theo IAS 18 nhằm chứng nhận “ Doanh thu ” nên buộc phải phân phối :

 1. Gía trị DT và CP liên quan có thể đo lường một cách đáng tin cậy
 2. khả năng đo được lợi ích kinh tế liên quan đến gia dịch
 3. (Đv doanh thu bán hàng) Ng bán đã chuyển giao rủi ro và quyền sở hữu cho người
  mua, không còn nắm giữ quyền quản lý và kiểm soát hh.
 4. (Với DN CC-DV) các giai đoạn hoàn thành đc đo lường đáng tin cậy.
 • Việc ghi nhận doanh thu từ HĐBH gắn liền với vc chuyển giao HH từ người bán đến
  người mua
  , vì tại thời điểm giao hàng, rủi ro, và quyền sở hữu cũng đc chuyển giao và người
  bán sẽ nhận lại tiền or các khoản phải thu

 • Tùy đi theo mỗi TH nhưng mà lệch giá đc chứng nhận trước lúc chuyển giao dãy tốt trên thời gian chuyển giao dãy hay sau lúc chuyển giao dãy .

A1 DT ĐC GHI NHẬN TẠI THỜI ĐIỂM GIAO HÀNG

DOANH THU BÁN HÀNG

QUYỀN TRẢ LẠI HÀNG : Ng bán cho phép KH trả lại hàng khi không hài lòng. TH, nếu
quyền trả lại đc xác định cụ thể tại một ngày trong tương lai, DT sẽ đc hoãn lại và ghi nhận
tại ngày đó.

BÁN HÀNG ỦY THÁC: Bên giao ủy thác ghi nhận doanh thu khi bên nhận ủy thac bán đc
hàng và chuyển giao quyền sở hữu cho người tiêu dùng.

A3: DOANH THU ĐƯỢC GHI NHẬN TRƯỚC THỜI ĐIỂM CHUYỂN GIAO

– Áp dụng đến những hợp đồng phong phú & lâu dài. Tùy đi theo mỗi tình huống mà lại Doanh Nghiệp vận dụng các PP tương thích nhằm chứng nhận di truyền :

 1. PP HỢP ĐỒNG HOÀN THÀNH : BCTC đc ghi nhận khi dự án được hoàn thành.
  BCTC lập theo pp này k CC TT hợp lý cho mỗi kỳ hoàn thành khi dự án kéo dài qua
  nhiều kỳ KT.
 2. PP TỶ LỆ PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH: DT và CP đc ghi nhận theo time dưa
  trên phần cv phân bổ một phần doanh thu và cp dự kiến cho một dự án cho từng giai
  đoạn tương ứng với các hoạt động tạo ra doanh thu.

– di truyền HĐ được xác lập mà ngân sách ko đc xác lập đến tới lúc hoàn thành xong. Vì vậy bắt buộc nên ước lượng doanh thu gộp của dự án Bất Động Sản .

 • ĐK ghi nhận DT qua các kỳ:

 DT và CP đồng thời xuất hiện và CP tương lai để hoàn thành HĐ, mức độ HT đc ước
tính một cách đáng tin cậy.
 Bên bán có khả năng cao thu đc lợi ích kinh tế của HĐ.

– TH ko giả ra được các ước tinh về di truyền, cổ phần & chừng độ HT thì nhu yếu dùng PP phục sinh ngân sách .

PP PHỤC HỒI CHI PHÍ: Các khoản CP của HĐ đc ghi nhận vào CP khi phát sinh, DT hợp
đồng ghi nhận tương ứng với cp có thể thu lại từ KH. Lợi nhuận gộp k đc ghi lại cho đến
khi tất cả các CP được phục hồi.
Đc gọi là “ PP lợi nhuận bằng không”

B. NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU THEO IFRS 15 (sgk _T136141)

Theo IFRS 15, vc bàn giao HH & DV dựa bên trên quyển chuyển giao sự trấn áp, rộng được xem là bàn giao rủi ro đáng tiếc & quyền lợi KT vào IAS 18 .

Mô hình ghi nhận DT cho tất cả các HĐ với KH gồm 5 bước:
1. XD hợp đông với KH
2. XĐ các nghĩa vụ phải thực hiện trong hợp đồng
3. XĐ tổng giá trị của HĐ
4. Phân bổ GT HĐ cho mỗi nv đc thực hiện
5. Ghi nhận DT các nghĩa vụ đc hoàn thành

C. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI ( giống VN, ở phần dưới)

– Hệ số hoạt động : giúp nhà phân tích hiểu đươc cách thức mà DN quản lý và sử dụng TS
của mình.

 • Hệ số sinh lời: dùng để đánh giá khả năng cty tao ra lợi nhuận liên quan đến DT và các
  nguồn lực sử dụng cho HĐ kinh doanh.

ĐO LƯỜNG DOANH THU THEO QUY ĐỊNH CỦA VN.

A: GIỚI THIỆU QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VN

-VN chưa chính thức áp dụng IFAS, nên DN có quyền tự nguyện lập BCTC bên cạnh BC
bắt buộc theo VAS của VN.

-VAS 14- Doanh thu và thu nhập khác: Ghi nhận DT từ các HĐ bán hàng, CC-DV, tiền lãi,
bản quyền, cổ tức, lợi nhuận đc chia.

– VAS 15- HĐ xây dựng: Ghi nhận DT liên quan đến HĐ xây dựng

 • Khái niệm và nguyên tắc KT cơ bản

di truyền được xem là tổng giá cả những quyền lợi kinh tế tài chính tổ chức thu đc vào lỳ KT, phá sanh tự những HĐSX, KD thường thì của Doanh Nghiệp, góp thêm phần làm cho cải thiện VSCH .- Để XĐ DT kế toán càn bắt buộc vâng lệnh đại lý dồn tích, nguyên lý tương thích & nguyên lý cẩn trọng

B. NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DT THEO VAS14, VAS 15.

B1. GHI NHẬN DT HĐBH.

– di truyền đc xác lập đi theo trị giá hài hòa và hợp lý của những lượng sẽ thu hay tiếp tục thu đc trường đoản cú đi những lượng ưu tiên thương nghiệp, tránh bảng giá buôn bán dãy & giá cả dãy bị giả lại .

 • Với những số tiền xu & tương tự tiền vàng ko đc chứng nhận gần thì di truyền được xác lập bởi bí quyết chuyển đổi trị giá danh nghĩa của những lượng buộc phải thu được vào mai sau về trị giá trong thực tiễn trên thời gian chứng nhận lệch giá đi theo tỷ suất lãi suất vay đang thi hành .
 • Khi HH or DV đc trao đổi để lấy HH và DV tương tự về bản chất và giá trị trao đổi
  thì k đc coi là giao dịch tạo ra doanh thu

 • Khi HH và DV trao đôi k tương tự thì đc coi là một giao dịch tạo ra DT. DT đc xác định
  bằng GT hợp lý của HH-DV nhận về sau khi trừ đi các khoản tiền or tương tiền trả thêm.
  TH k xác định đc giá trị hợp lý của HH và DV nhận về thì DT đc ghi nhận bằng GT hợp lý
  của HH- DV đem đi tra đổi.

 • di truyền buôn bán dãy được chứng nhận lúc cùng theo đó thỏa mãn nhu cầu 5 đk :
 1. Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu sản
  phẩm cho người mua
 2. DN không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát HH
 3. DT được xác định tương đỗi chắc chắn
 4. DT đã or sẽ thu đc lợi ích KT từ giao dịch bán hàng
 5. Xác định đc chi phí liên quan đến giao dịch

B2 * *. GHI NHẬN DT HĐ KINH DOANH DỊCH VỤ * *- di truyền của thanh toán giao dịch CC-DV được chứng nhận lúc tác dụng của thanh toán giao dịch đấy được xác lập 1 cách xứng đáng an toàn và đáng tin cậy. Kết quả của thanh toán giao dịch phân phối DV đc xác lập lúc thỏa mãn nhu cầu tổng thể bốn đk :

TH Mua sp, hh kèm theo SP, HH, Thiết bị thay thế ( phòng ngừa trong trường
hợp SP, HH bị hỏng hóc) thì phải phân bổ giá trị SP, HH, TB thay thế đc ghi nhận
vào giá vốn hàng bán.
TH: Đối với giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ của người bán ở thời điểm HT và
trong tương lai, doanh thu phải đc phân bổ theo giá trị hợp lý của từng nghĩa vụ và
đc ghi nhận khi nv đã thực hiện.

– Minh họa được xem là lịch trình dành riêng mang lại người mua truyền thống cuội nguồn. DT được chứng nhận được xem là tổng cộng tiền trong game sẽ tốt cần thu trừ đi GTHL của HH-DV cung ứng không lấy phí, or khoản cần ưu đãi, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mang đến dân chúng tậu, Gtrị HH – DV cung ứng không tính tiền hay khoản buộc phải ưu đãi mang đến ng sắm được xem là di truyền không thực thi. Nếu không còn thời gian ctrinh nhưng mà ng tậu k đạt đầy đủ đk đi theo lao lý thì k được tận hưởng những HH-DV không tính tiền cũng cũng như k được Giảm ngay, ưu đãi. Khoản DT không thực thi nào tiếp tục đc gửi trong DT BH-CCDV

TH Ghi nhận DT (sgk_149)

HỆ SỐ HOẠT ĐỘNG

Đ ể đánh giá khả năng sinh lời, chúng ta tìm hiểu cách thức mà DN quản lý và sử dụng tài
sản của mình. Một số hệ số đc đưa ra để đánh giá tính hiệu quả của đvi trong quản lý TS
như:

 1. Vòng quay TS
 2. Vòng quay các khoản phải thu
 3. Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tiến sỹ Vòng quay những KPT Vòng quay HTKĐánh giá hiệu suất cao dùng tiến sỹ nhằm kiến thiết ra di truyềnSố dịp nhưng mà NPT Bình quân  Đánh giá hiệu suất cao tịch thu nợ của Doanh NghiệpSố đợt HTK trung bình lưu chuyển vào kỳ  Đánh giá năng lực trái chữa trị HTK

HỆ SỐ SINH LỜI

Dùng nhằm nhìn nhận năng lực công ty chế tạo ra doanh thu tương quan tới di truyền & những nguồn lực có sẵn sài mang lại HĐKD. Thường bao gồm :Hệ số doanh thu biên Hệ số doanh thu bên trên tiến sỹ Hsố doanh thu bên trên VCSHCho nhìn thấy một đồng di truyền vẫn còn lại sau lúc trừ đi tổng thể cổ phầnCho nhìn thấy đối sánh tương quan thân doanh thu & tiến sỹCho nhìn thấy lựi nhuận thu được tự những nguồn lực có sẵn bọn họ cung ứng

CHƯƠNG 5: TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

TIỀN, TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU THEO THÔNG LỆ

QUỐC TẾ

A: TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền gồm có tiền tài & tiền ảo xu ( call thường ngày được xem là tiền mặt ), số dư vào TKNH & séc. điểm sáng thường ngày được xem là luôn luôn sống tinh thần sẵn sàng chuẩn bị nhằm giao dịch thanh toán những số nợ mà lại ko Chịu đựng bất kỳ hạn chế làm sao .Thường thì lúc sở hữu khối lượng tiền ảo thảnh thơi bự, những quản trị xoàng lấy đi góp vốn đầu tư vào khoảng chừng thời hạn ngắn nhằm sinh ra lợi nhuận thay thế vì nhằm vào TKNH. Cụ thể được xem là những lượng góp vốn đầu tư nhằm mục đích mục tiêu tác động ảnh hưởng lãi suất vay cũng như : Gửi riêng biệt trong ngân hàng nhà nước, or sắm tp, kì bay bổng thời gian ngắn. Số tiền vàng nà đc gọi bằng tương tự tiền vàng trường hợp hoàn toàn có thể đưa song thành tiền xu ko thừa tam mon

B: CÁC KHOẢN PHẢI THU

Các số PT vào công ty chính được xem là Tiền, tiến sỹ khác nhau, chuyên dịch vụ nhưng Doanh Nghiệp tiếp tục thu vào TL- Các lượng cần thu p / s tự Bảo hành, CC-DV Hotline được xem là cần thu người mua or cần thu thương nghiệp .

 • Các lượng bắt buộc thu được chưa trừ thuế, cần thu tiền trong game lãi … được xem là buộc phải thu phi thương nghiệp
 • Một lượng cần thu đính ngay tắp lự có 1 giáy ghi nợ được Call được xem là thương phiếu bắt buộc thu .
 • Kỳ hạn thanh toán giao dịch những lượng bắt buộc thu người mua kém cỏi 30-60 đến ngày

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI : là giảm giá cho khách khi lượng mua đạt đến con số nhất
định. Để khuyến khích KH gắn bó với DN.

CHIẾT KHẤU THANH TOÁN : Khi KH thanh toán nợ sớm để giảm thiểu rủi ro doanh
nghiệp. Còn được là giảm trừ doanh thu khi KH trả tiền trước thời hạn thông thường. Có 2
pp ghi nhận các khoản phỉa thu

– PP TỔNG : ghi nhận nghiệp vụ và số tiền đúng với từng thời điểm phát sinh
– PP THUẦN : Gỉa định ngay từ đầu là KH sẽ thanh toán sớm và đc hưởng chiết khấu,
cho nên pp này ghi nhận KPT và DT ban đầu đã trừ 2% CK, mặc dù KH chưa thanh
toán. TH KH K đc hưởng chiết khấu thì sẽ ghi nhận vào khoản Hoàn nhâp giảm trừ
DT
 2 pp này đều cho KQ doanh thu như nhau.

HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

DỰ PHÒNG KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Doanh Nghiệp bắt buộc lập dự trữ về lượng tiền trong game nào là trên thời gian lập thông báo báo cáo giải trình tài chính. Và chứng nhận :Nợ Ngân sách chi tiêu nợ nên thu cực nhọc đòiCó TK Dự phòng cần thu khó khăn đòi .

THƯƠNG PHIẾU PHẢI THU: Là giấy xác nhận nợ giữa người cho vay và người đi vay.
Có 2 loại là thương phiếu có lãi suất và k lãi suất

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU THEP QUY ĐỊNH VN

Ở VN KT tiền và các khoản phải thu đc hướng dẫn bởi:

Chuẩn mực KT :

 Chuẩn mực KT 01 : Chuẩn mực bình thường ( VAS01 )  Chuẩn mực KT 24 : BCLCTT ( VAS24 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *