Nghị định 117/2013/NĐ-CP tự chủ tự chịu trách nhiệm biên chế kinh phí quản lý hành chính mới nhất

CHÍNH
PHỦ

——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : thêm mạng bsc vào ví metamask
/ 2013 / NĐ-CP


Nội, ngày 07
tháng 10
năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 130 / 2005 / NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày
25 thá
ng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm
2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài
chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số
điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
ngày 17 thá
ng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế
và ki
nh phí quản lý
hành chí
nh đối với các
cơ quan nhà nước,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành
chính đối với các cơ quan nhà nước như sau:

1. Bổ sung Điểm hoảng hồn trong Khoản 1 Điều 1 cũng như sau :
“ kinh sợ ) Ủy ban nhân loại cấp cho làng mạc, phường, thị xã ” .
2. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 2 Điều ba cũng như sau :
“ 2. Không cải thiện biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh đc bàn giao, trừ tình huống lao lý trên Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 đc chỉnh sửa, bổ trợ đi theo lao lý trên Nghị định nào ” .
tam. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 1 Điều bốn cũng như sau :
“ 1. Được quyết định hành động bài toán bố trí, phân công cán bộ, công chức đi theo địa điểm công việc nhằm bảo vệ hiệu suất cao thực thi trách nhiệm của bộ phận ” .
bốn. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 1 Điều 6 cũng như sau :
“ 1. Xác định kinh phí đầu tư chuyển giao nhằm thực thi chính sách tự chủ, tự Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Kinh phí quản trị hành chánh bàn giao mang lại những bộ phận thực thi chính sách tự chủ tự Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm đc xác lập & bàn giao dãy năm gồm có :
– Khoán quỹ lương lậu đi theo lượng biên chế đc cấp cho mang thẩm quyền chuyển giao bên trên các đại lý địa điểm công việc & cơ cấu tổ chức ngạch công chức ; tình huống bộ phận không đc chăm chút địa điểm công việc & cơ cấu tổ chức ngạch công chức thì triển khai khoán quỹ lương bổng bên trên đại lý biên chế đc chuyển giao năm 2013 ;
– Khoán bỏ ra hoạt động giải trí liên tục đi theo lượng biên chế đc cấp cho với thẩm quyền chuyển giao bên trên các đại lý địa điểm công việc & cơ cấu tổ chức ngạch công chức & định mức phân chia chi phí Chính phủ đang thi hành ; tình huống bộ phận không đc coi sóc địa điểm công việc & cơ cấu tổ chức ngạch công chức thì thực thi khoán đi theo lượng biên chế đc cung cấp mang thẩm quyền bàn giao năm 2013 ;
– Chi shopping, thay thế sửa chữa tiếp tục ( trừ shopping, thay thế sửa chữa đi theo đề án ) ;
– Chi hoạt động giải trí nhiệm vụ đặc trưng liên tục sẽ xác lập đc cân nặng việc làm & đi theo chuẩn mức, chính sách định mức lao lý của bộ phận sở hữu thẩm quyền .
b ) Đối với cung cấp buôn bản, phường, thị xã : Ủy ban con người tỉnh giấc, khu phố thường trực Trung ương địa thế căn cứ phương pháp xác lập kinh phí đầu tư chuyển giao nhằm triển khai chính sách tự chủ lao lý trên nơi a số bốn Điều 1 Nghị định nè & địa thế căn cứ Nghị định lượng 29/2013 / NĐ-CP vào ngày 08 mon 04 năm 2013 của nhà nước về chỉnh sửa, bổ trợ một số ít vấn đề của Nghị định lượng 92/2009 / NĐ-CP đến ngày 22 mon 10 năm 2009 của nhà nước về chức vụ, con số, 1 số ít chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức sống xóm, phường, thị xã & các người ta hoạt động giải trí ko chuyên trách sống cấp cho làng, trình Hội đồng nhân dân cộng cấp cho lao lý đơn cử về phương pháp xác lập kinh phí đầu tư bàn giao nhằm triển khai chính sách tự chủ, tổng nấc khoán quỹ phụ cấp so với các con người hoạt động giải trí ko chuyên trách sống cung cấp xóm & nấc khoán kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai chính trị – cộng đồng sống cấp cho làng, xóm, tổ dân phố bảo vệ tương thích mang thực trạng thực tiễn của bản địa ” .
5. Sửa đổi, bổ trợ lượng tam Điều 6 cũng như sau :
“ tam. Sử dụng kinh phí đầu tư đc bàn giao :
a ) Kinh phí bàn giao đc phân chia trong team đưa ra thực thi chính sách tự chủ, tự chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm. Căn cứ trong tình trạng thực thi trách nhiệm đc chuyển giao, Thủ trưởng bộ phận triển khai chính sách tự chủ tự quyết định hành động sắp xếp khoản kinh phí đầu tư đc bàn giao trong những phần đưa ra mang lại tương thích ; đc quyền kiểm soát và điều chỉnh thân những phần đưa ra trường hợp xem xét nhìn thấy thiết yếu ;
b ) Cơ quan triển khai chính sách tự chủ đc áp dụng những chính sách tiêu tốn tài chính đang thi hành nhằm thực thi, cơ mà ko đc vượt lên trước thừa nấc bỏ ra cao nhất vì bộ phận Chính phủ mang thẩm quyền pháp luật ;
c ) Trong khoanh vùng phạm vi kinh phí đầu tư chuyển giao tự chủ, bộ phận triển khai tự chủ quyết định hành động giao khoán hàng loạt hay 1 hệ thống kinh phí đầu tư hoạt động giải trí liên tục & kinh phí đầu tư triển khai những hoạt động giải trí nhiệm vụ đặc trưng liên tục đến mỗi phòng ban nhằm dữ thế chủ động thực thi trách nhiệm. Việc quản trị & dùng kinh phí đầu tư khoán bảo vệ chuẩn tiến trình trấn áp bỏ ra & chứng chỉ, hóa đơn đi theo pháp luật của pháp lý, trừ một số ít số đưa ra triển khai khoán ko bắt buộc hóa đơn đi theo pháp luật của Sở Tài chính ” .
6. Sửa đổi, bổ trợ Điểm a Khoản 1 Điều 7 cũng như sau :
“ a ) Chi shopping, thay thế sửa chữa gia tài cố định và thắt chặt ko tiếp tục đi theo đề án đc cấp cho với thẩm quyền chăm sóc ” .
7. Sửa đổi, bổ trợ Điều tám cũng như sau :
“ 1. Kết thúc năm chi phí, sau lúc hoàn thành xong những trách nhiệm đc chuyển giao, bộ phận triển khai chính sách tự chủ sở hữu lượng bỏ ra trong thực tiễn tốt rộng lượng dự trù đc chuyển giao về kinh phí đầu tư thực thi chính sách tự chủ thì ứng dụng chênh lệch nè đc xác lập được xem là kinh phí đầu tư tiết kiệm chi phí ; những hoạt động giải trí nhiệm vụ đặc trưng sẽ bàn giao kinh phí đầu tư triển khai chính sách tự chủ ví như ko thực thi trách nhiệm sẽ chuyển giao, hay triển khai ko khá đầy đủ trọng lượng việc làm thì ko đc xác lập được xem là kinh phí đầu tư tiết kiệm ngân sách và chi phí & nên nộp mang chi phí Chính phủ chương trình kinh phí đầu tư ko thực thi ; tình huống trách nhiệm đặc trưng ví như đc cung cấp với thẩm quyền được cho phép gửi lịch sự năm sau triển khai ( gồm có cả tình huống hoạt động giải trí đặc trưng đang được thực thi dở dang ) thì đc gửi số dư kinh phí đầu tư quý phái năm sau nhằm liên tục thực thi trách nhiệm đặc trưng ấy & đc tính trong kinh phí đầu tư chuyển giao tự chủ của năm sau ; so với trách nhiệm đặc trưng sẽ thực thi 1 hệ thống thì đc quyết toán chương trình kinh phí đầu tư sẽ tiến hành đi theo lao lý .
2. Phạm vi dùng kinh phí đầu tư tiết kiệm chi phí đc :
a ) Bổ sung nguồn thu mang đến cán bộ, công chức : bộ phận triển khai chính sách tự chủ đc vận dụng thông số cải thiện gắn thêm quỹ lương thuởng cao nhất ko thừa 1,0 dịp so sánh có nấc lương thuởng ngạch, bậc, chức danh bởi vì Chính phủ lao lý nhằm chi trả nguồn thu cải thiện lắp mang đến cán bộ, công chức .
Trên đại lý tổng Power nguồn kinh phí đầu tư đc phép đưa ra bên trên trên đây, bộ phận thực thi chính sách tự chủ quyết định hành động giải pháp chi trả nguồn thu cải thiện gắn đến mỗi cán bộ, công chức ( hay mang lại mỗi phòng ban thường trực ) đi theo nguyên lý cần đính thêm mang hiệu suất cao, hiệu quả việc làm của mỗi quần chúng ( hay mỗi phòng ban thường trực ) ;
b ) Chi tâng bốc : Chi tâng bốc thời hạn hay đột nhiên mang lại đồng đội, cá thể đi theo tác dụng việc làm & thành phầm góp phần bên cạnh chính sách tán thưởng đi theo lao lý đang thi hành của Luật thi đua tán dương ;
c ) Chi mang lại những hoạt động giải trí an sinh bè bạn của cán bộ, công chức ; trợ cấp khó khăn vất vả bất ngờ đến cán bộ, công chức, bao gồm cả so với các tình huống nghỉ ngơi hưu, nghỉ ngơi mất sức ; bỏ ra đính thêm mang đến nhân dân công sức vào biên chế lúc triển khai tinh giảm biên chế ;
d ) Trích lập quỹ dự trữ nhằm không thay đổi nguồn thu mang lại cán bộ, công chức. Số kinh phí đầu tư tiết kiệm chi phí đc, cuối năm không dùng không còn đc gửi trong quỹ dự trữ không thay đổi nguồn thu ;
đ ) Trong năm, bộ phận thực thi chính sách tự chủ đc ứng trước từ bỏ dự trù sẽ bàn giao triển khai chính sách tự chủ nhằm bỏ ra nguồn thu cải thiện gắn thêm, đưa ra mang đến những hoạt động giải trí an sinh, đưa ra bổ trợ ship hàng những hoạt động giải trí nhiệm vụ .
tam. Thủ trưởng bộ phận thực thi chính sách tự chủ quyết định hành động giải pháp dùng kinh phí đầu tư tiết kiệm chi phí nêu bên trên vào quy định tiêu tốn nội bộ của bộ phận sau lúc sẽ nhất thống quan điểm quan điểm bởi câu chữ sở hữu tổ chức triển khai Công đoàn bộ phận ” .
tám. Sửa đổi, bổ trợ Điều 9 cũng như sau :
“ Điều 9. thay đổi biên chế & nấc kinh phí đầu tư đc bàn giao nhằm thực thi chính sách tự chủ .
1. Chỉ tiêu biên chế đc lưu ý đến kiểm soát và điều chỉnh đi theo pháp luật trên Điều 11 Nghị định khoản 21/2010 / NĐ-CP vào ngày 08 mon ba năm 2010 của nhà nước về quản trị biên chế công chức & Khoản 2 Điều 9 Nghị định lượng 36/2013 / NĐ-CP đúng ngày 22 mon bốn năm 2013 của nhà nước về địa điểm công việc & cơ cấu tổ chức ngạch công chức & những pháp luật với tương quan .
2. Mức kinh phí đầu tư đc chuyển giao vào năm nhằm triển khai chính sách tự chủ đc cân nhắc kiểm soát và điều chỉnh vào những tình huống sau :
a ) Do kiểm soát và điều chỉnh biên chế vào những tình huống pháp luật trên Khoản 1 vấn đề nào là ;
b ) thay đổi trách nhiệm đi theo quyết định hành động của cung cấp sở hữu thẩm quyền ;
c ) Nhà nước đổi khác chủ trương lương bổng, biến hóa định mức phân chia dự trù chi phí Chính phủ, kiểm soát và điều chỉnh tỷ suất phân chia chi phí Chính phủ đến nghành nghề dịch vụ quản trị hành chánh .
tam. lúc nảy sinh những nhân tố làm cho biến hóa nấc kinh phí đầu tư sẽ chuyển giao, bộ phận triển khai chính sách tự chủ, tự Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm mang nội dung ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh dự trù kinh phí đầu tư, báo cáo giải trình cụ thể những nhân tố có tác dụng cải thiện, hạn chế dự trù kinh phí đầu tư đưa bộ phận quản trị cấp cho bên trên liên đới. Cơ quan quản trị cung cấp bên trên liên đới ( tình huống ko bắt buộc được xem là đơn vị chức năng dự trù cung cấp I ) suy xét, tổ hợp dự trù của những đơn vị chức năng cấp cho bên dưới thường trực đưa đơn vị chức năng dự trù cấp cho I. Cơ quan Chính phủ sống TW & bản địa ( đơn vị chức năng dự trù cung cấp I ) Để ý đến dự trù bởi những đơn vị chức năng thường trực lập, tổ hợp & lập dự trù đưa ra chi phí nằm trong khoanh vùng phạm vi quản trị chuyển cơ quan tài chính cộng cấp cho nhằm trình cung cấp với thẩm quyền quyết định hành động ” .
9. Sửa đổi, bổ trợ Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 & Điều 15 thành Điều 10 thế hệ cũng như sau :
“ Điều 10. Trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai
1. Trách nhiệm của bộ phận triển khai chính sách tự chủ, tự Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm
a ) Thủ trưởng bộ phận triển khai chính sách tự chủ Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những quyết định hành động của người nhà vào vấn đề quản trị, sài biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh đc bàn giao ;
b ) Thực hiện những giải pháp tiết kiệm ngân sách và chi phí vào Việc dùng biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh ; phát hành quy định tiêu tốn nội bộ, tổ chức triển khai bàn luận dân chủ, nhất thống quan điểm vào bộ phận nhằm mục đích triển khai có lợi những tiềm năng & trách nhiệm đc chuyển giao ;
c ) Tổ chức thực thi quy định dân chủ, quy định tiêu tốn nội bộ, công khai minh bạch tài chính vào bài toán quản trị & dùng biên chế, kinh phí đầu tư quản trị hành chánh vào bộ phận, vào đấy nên công khai minh bạch trên hội nghị cán bộ công nhân viên chức 1 số ít content : nhu yếu biên chế cải thiện gắn, những lượng chi đoàn đi công tác làm việc quốc tế, shopping xe pháo xe hơi, shopping, sửa chữa thay thế gia tài & tiêu tốn tiếp khách hàng, … đi theo đối tượng người tiêu dùng sài, đi theo định mức chuẩn mức ; thành lập điều kiện kèm theo mang đến tổ chức triển khai công đoàn & cán bộ, công chức vào bộ phận đc nhập cuộc thực thi & đo lường thực thi giải pháp sài biên chế, kinh phí đầu tư đi theo lao lý của Nhà nước ;
d ) Hàng năm, báo cáo giải trình bộ phận quản trị cung cấp bên trên liên đới tác dụng thực thi chính sách tự chủ, tự chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị chức năng mọi người, vào đấy buộc phải báo cáo giải trình nhìn nhận đi theo 1 số ít content :
– Nhiệm vụ đặc trưng sẽ triển khai : Đánh giá đi theo mỗi trách nhiệm ( dự trù chuyển giao ; cân nặng, quality việc làm thực thi ) ;
– Nhiệm vụ đặc trưng ko triển khai : Tên trách nhiệm, dự trù sẽ bàn giao ;
– Tình hình chấp hành chủ trương, chính sách tiêu tốn tài chính .
2. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng bộ phận ngang Sở, bộ phận trực thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban trái đất những tỉnh giấc, khu phố thường trực Trung ương
a ) Căn cứ trong biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh đc bộ phận mang thẩm quyền chuyển giao, Thủ trưởng bộ phận cốt lõi triển khai chuyển giao biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh mang lại những đơn vị chức năng dự trù thường trực, vào ấy cụ thể dự trù kinh phí đầu tư quản trị hành chánh bàn giao nhằm triển khai chính sách tự chủ & dự trù kinh phí đầu tư chuyển giao mà ko triển khai chính sách tự chủ đi theo pháp luật trên Nghị định lượng 130 / 2005 / NĐ-CP & Nghị định nào là ;
b ) Chỉ đạo, chỉ dẫn những bộ phận thường trực tổ chức triển khai triển khai chính sách tự chủ đi theo pháp luật của Nghị định khoản 130 / 2005 / NĐ-CP, Nghị định nào & những nội dung chỉ dẫn Nghị định ;
c ) Tổ chức chất vấn, đo lường và tính toán vấn đề triển khai chính sách tự chủ, tự chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm của những bộ phận thường trực. Có giải pháp xử lý, gỡ rối các khó khăn vất vả, thắc mắc vào quy trình tiến hành triển khai hay giải quyết và xử lý kỷ luật so với những tổ chức triển khai, cá thể với vi phạm luật đi theo pháp luật của pháp lý ;
d ) Hàng năm, tổ chức triển khai nhìn nhận, báo cáo giải trình hiệu quả thực thi chính sách tự chủ, tự Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm về dùng biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh của Sở, ngành, bản địa chuyển Sở Tài chính, Sở Nội vụ nhằm tổ hợp báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước .
ba. Trách nhiệm của Sở Tài chính
a ) Chủ trì phối kết hợp sở hữu Sở Nội vụ chỉ dẫn triển khai chính sách tự chủ, tự Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm về sài kinh phí đầu tư quản trị hành chánh ;
b ) Chủ trì, phối kết hợp sở hữu Sở Nội vụ tổ chức triển khai chỉ huy, soát sổ thực trạng, quy trình tiến độ triển khai chính sách tự chủ, tự Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm về dùng biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh của những Sở, bộ phận ngang Sở, bộ phận ở trong nhà nước, Ủy ban mọi người thức giấc, khu phố thường trực Trung ương. Hàng năm, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước hiệu quả thực thi ;
c ) Chủ trì, kết hợp sở hữu Sở Nội vụ tổng kết, nhìn nhận triển khai Nghị định lượng 130 / 2005 / NĐ-CP & Nghị định nà trong quý IV năm 2017 .
bốn. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
a ) Chủ trì, phối kết hợp sở hữu những Sở với tương quan chỉ dẫn chính sách tự chủ, tự chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm vào sài biên chế ;
b ) Phối hợp sở hữu Sở Tài chính tổ chức triển khai chỉ huy, khám nghiệm thực trạng, quá trình triển khai chính sách tự chủ, tự chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm về dùng biên chế & kinh phí đầu tư quản trị hành chánh đc chuyển giao so với những Sở, bộ phận ngang Sở, bộ phận ở trong nhà nước, Ủy ban loài người tỉnh giấc, khu phố thường trực Trung ương, dãy năm, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước tác dụng triển khai .
5. Căn cứ lao lý trên Nghị định khoản 130 / 2005 / NĐ-CP & Nghị định nào, bộ phận sở hữu thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam & những tổ chức triển khai chính trị – cộng đồng chỉ dẫn triển khai so với những tổ chức triển khai thường trực ” .

Điều 2. Hiệu lực
thi hành

Nghị định nào với hiệu lực thực thi hiện hành thực hành nói tự đến ngày 01 mon 01 năm năm trước & đc vận dụng nhắc tự năm chi phí năm trước. / .

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *