Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 05/2020 / TTdich vu bao ve chuyen nghiep
BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và
an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng
6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP
ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Theo Biên bản thẩm định ngày 18
tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục quốc phòng và an
ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo
dục Quốc phòng và An ninh;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong
trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông
tư này Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm,
cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số
03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư
phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng
Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng các
trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động
giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 


Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng GDQP&AN Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo; Như Điều 3;
– Website Chính phủ; Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDQPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG
SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng
3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU

một. Giáo dục đào tạo quốc phòng & an ninh mang lại học viên, học sinh sinh viên vào những ngôi trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm & ngôi trường ĐH, học viện chuyên nghành, ĐH, ĐH vương quốc, ĐH chốn ( sau trên đây Call được xem là các đại lý dạy dỗ ĐH ) được xem là môn học chính khóa .
2. Học sinh mang các nắm rõ khởi đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh người ta ; về truyền thống lịch sử phòng giặc ngoại xâm của dân tộc bản địa, lực lượng vũ trang địa cầu & nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự chiến lược Nước Ta ; với kỹ năng và kiến thức căn bản, thiết yếu về phòng ngự án dân sự & kiến thức và kỹ năng quân sự chiến lược ; sẵn sàng chuẩn bị triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm cảnh sát đảm bảo Tổ quốc .
ba. Sinh viên sở hữu kiến thức và kỹ năng căn bản về ý kiến của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về quốc phòng & an ninh ; kiến thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng. #, thiết kế xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thêm có thế trận an ninh toàn cầu, kiến thiết xây dựng lực lượng vũ trang dân chúng ; bổ trợ kỹ năng và kiến thức về phòng ngự án dân sự & kiến thức và kỹ năng quân sự chiến lược ; chuẩn bị sẵn sàng thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm cảnh sát bảo đảm Tổ quốc .

II. YÊU CẦU

một. Học sinh tầm trung sư phạm sau lúc học hoàn thành công tác dạy dỗ quốc phòng & an ninh mang nắm rõ căn bản về chính sách, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng, yêu thương chủ nghĩa xã hội. Thành thạo điều lệnh hàng ngũ mỗi quả đât với súng, rõ được hàng ngũ đơn vị chức năng ; mang nắm vững bình thường về những quân binh chủng vào quân đội quả đât Nước Ta ; với nắm rõ bắt đầu về map quân sự chiến lược ; rõ được bí quyết ngăn chặn địch tấn công hỏa lực bởi tranh bị công nghệ hàng đầu .
2. Sinh viên sau lúc học ngừng công tác dạy dỗ quốc phòng & an ninh mang nắm vững căn bản về chính sách, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về kiến thiết xây dựng cần quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng, yêu thương chủ nghĩa xã hội. Nắm đc kiến thức và kỹ năng căn bản về công tác làm việc quốc phòng & an ninh vào thực trạng thế hệ. Thành thạo điều lệnh hàng ngũ mỗi con người mang súng, rõ được hàng ngũ đơn vị chức năng ; sở hữu nắm vững phổ quát về những quân binh chủng vào quân đội con người Nước Ta ; sở hữu nắm vững bắt đầu về map quân sự chiến lược ; rõ được bí quyết ngăn ngừa địch tấn công hỏa lực bởi khí giới công nghệ tiên tiến. Thực hiện đc kỹ năng và kiến thức căn bản về nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa tranh đấu bộ binh, giải pháp mỗi quần chúng vào tranh đấu tấn công, phòng vệ & có tác dụng trách nhiệm trông coi, xác định dùng súng tiểu liên AK, lựu đạn .

III. CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ tiềm năng giảng dạy & nhu yếu của môn học, công tác môn học Giáo dục đào tạo quốc phòng & an ninh vào ngôi trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm & đại lý dạy dỗ ĐH bao gồm bốn học phần sở hữu tổng thời lượng 165 ngày tiết .

1. Học phần I:
Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

một Đối tượng, trách nhiệm, chiêu thức nghiên cứu và điều tra môn học 2 2
2 Quan điểm căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tâm lý HCM về cuộc chiến tranh, quân đội & bảo đảm Tổ quốc bốn 2 2
tam Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng đảm bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bốn bốn
bốn Chiến tranh thế giới đảm bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bốn bốn
5 Xây dựng lực lượng vũ trang người bốn bốn
6 Kết hợp tăng trưởng kinh tế tài chính, cộng đồng có tăng cường quốc phòng, an ninh & đối ngoại bốn bốn
7 Những yếu tố căn bản về lịch sử dân tộc thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự chiến lược Nước Ta 6 bốn 2
tám Xây dựng & đảm bảo chủ quyền lãnh thổ hồ, hòn đảo, biên thuỳ vương quốc vào tình trạng thế hệ bốn bốn
9 Xây dựng đội quân dân binh tự vệ, đội quân dự bị cổ vũ & khích lệ quốc phòng 6 bốn 2
10 Xây dựng trào lưu toàn dân bảo đảm an ninh Tổ quốc bốn 2 2
11 Những yếu tố căn bản về bảo đảm an ninh vương quốc & bảo vệ thứ tự bảo đảm an toàn cộng đồng ba tam

 

Cộng

45

37

8

2. Học phần II: Công tác quốc
phòng và an ninh

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

một Phòng, ngăn kế hoạch “ tình tiết độc lập ”, bạo loạn lật đổ của những quyền năng cừu địch so với cách mệnh Nước Ta bốn bốn
2 Một số content căn bản về dân tộc bản địa, tôn giáo, tranh đấu phòng tránh những gia thế cừu địch tận dụng yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo ngăn phá cách mệnh Nước Ta 6 bốn 2
ba Phòng, ngăn vi phạm luật pháp lý về đảm bảo thiên nhiên và môi trường bốn bốn
bốn Phòng, ngăn phạm luật pháp lý về bảo vệ thứ tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải bốn bốn
5 Phòng, ngăn 1 số ít hình trạng tù đọng xâm hại danh dự, phẩm giá của trái đất khác thường bốn 2 2
6 An toàn thông báo & phòng, phòng vi phạm luật pháp lý bên trên khoảng trống mạng bốn 2 2
7 An ninh phi truyền thống cuội nguồn & những mọt rình rập đe dọa an ninh phi truyền thống cuội nguồn sống Nước Ta bốn 2 2

Cộng

30

22

8

3. Học phần III: Quân sự
chung

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

một Chế độ hoạt động và sinh hoạt, học hành, công tác làm việc vào vào ngày, vào tuần 2 2
2 Các chính sách nề nếp chính quy, sắp xếp thứ tự nội vụ vào doanh trại 2 2
ba Hiểu biết phổ thông về những quân, binh chủng vào quân đội bốn bốn
bốn Điều lệnh hàng ngũ mỗi quả đât với súng bốn bốn
5 Điều lệnh hàng ngũ đơn vị chức năng bốn bốn
6 Hiểu biết phổ biến về map di động quân sự chiến lược bốn 2 2
7 Phòng hạn chế địch tấn công hỏa lực bởi thiết bị công nghệ vượt bậc bốn 2 2
tám Ba môn quân sự chiến lược kết hợp 6 2 bốn

 

Cộng

30

14

16

4. Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu
bộ binh và chiến thuật

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

một Kỹ thuật phun súng tiểu liên AK 24 2 22
2 Tính năng, cấu trúc & bí quyết sài một số ít kiểu dáng lựu đạn kém sử dụng. Ném lựu đạn bài bác một tám 2 6
ba Từng địa cầu vào đấu tranh tấn công 16 16
bốn Từng nhân dân vào đấu tranh phòng vệ tám tám
5 Từng thế giới có tác dụng trách nhiệm canh chừng ( cảnh giới ) bốn bốn

 

Cộng

60

4

56

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chương trình dạy dỗ quốc phòng & an ninh vào ngôi trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm & các đại lý dạy dỗ ĐH nhất thống quan điểm sử dụng nhằm huấn luyện và giảng dạy học viên, học sinh sinh viên hệ chính quy & ko chính quy vào những ngôi trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm & cửa hàng dạy dỗ ĐH ; đại lý dạy dỗ ĐH link đào tạo và giảng dạy sở hữu quốc tế .
Đào tạo chuyên môn tầm trung sư phạm học 02 học phần, thời lượng 75 huyết, bao gồm Học phần I Đường lối quốc phòng & an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam & Học phần III Quân sự thường nhật .
Đào tạo liên thông từ bỏ tầm trung sư phạm lên cao đẳng, ĐH học bổ trợ 02 học phần, thời lượng 90 ngày tiết bao gồm Học phần II Công tác quốc phòng & an ninh & Học phần IV Kỹ thuật đấu tranh bộ binh & giải pháp .
Đào tạo chuyên môn cao đẳng, ĐH học đầy đủ 04 học phần .
Chương trình dạy dỗ quốc phòng & an ninh vào ngôi trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm & cửa hàng dạy dỗ ĐH ko vận dụng so với đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH những chuyên ngành vào quân đội, cảnh sát & chuyên ngành dạy dỗ quốc phòng & an ninh .
2. Thiết bị học xá môn học Giáo dục đào tạo quốc phòng & an ninh thực thi đi theo pháp luật của Bộ trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo về Danh mục dòng thiết bị học xá ít nhất môn học Giáo dục đào tạo quốc phòng & an ninh vào những ngôi trường tiểu học, THCS, THPT & ngôi trường đại trà phổ thông sở hữu phổ biến cung cấp học ( với cung cấp THPT ), tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm & những đại lý dạy dỗ ĐH & những ngôn từ pháp lý với tương quan .
ba. Giáo dục đào tạo quốc phòng & an ninh được xem là môn học đặc trưng, tổng thời lượng của công tác được xem là 165 huyết ( bao gồm 04 học phần ). Căn cứ trong lịch trình nào những cửa hàng dạy dỗ & giảng dạy kiến thiết xây dựng chiến lược huấn luyện bảo vệ đầy đủ thời hạn đến những hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy đi theo lao lý đang thi hành, tương thích sở hữu quá trình, quy trình & chính sách giảng dạy đi theo học chế tín chỉ giỏi niên chế học phần, thời hạn lao lý vào công tác ko gồm có thời hạn ôn thi, khám nghiệm .
bốn. Đánh giá hiệu quả học hành môn học dạy dỗ quốc phòng & an ninh vào những ngôi trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm & cửa hàng dạy dỗ ĐH đc thực thi đi theo những lao lý tổ chức triển khai dạy dỗ, học & nhìn nhận tác dụng học hành môn học dạy dỗ quốc phòng & an ninh .

5. Trong khóa học dạy dỗ quốc phòng & an ninh, địa thế căn cứ trong tình trạng thực tiễn, những ngôi trường tổ chức triển khai đến học viên, học sinh sinh viên đi thăm quan, học hành thực tiễn trên kho lưu trữ bảo tàng lịch sử vẻ vang quân sự chiến lược, lực lượng vũ trang hay những đơn vị chức năng, trường học quân đội, cảnh sát bên trên địa phận .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *