Gdqp – an học phần 1 bài 2 – GIÁO D C QUỐỐC PHÒNG – ANỤ NINH 211_71NAD110013_71] GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – Studocu

GIÁO D C QUỐỐC PHÒNG – ANỤ
NINH
211_71NAD110013_71]

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Học phần 1

Câu hỏi : Vì sao trong thời đại mình V.Iênin lại xác định “Bảo vệ Tổ

dich vu bao ve chuyen nghiep
được xem là tất nhiên rõ ràng ” ? Ý nghĩa của yếu tố nào là & nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinh sinh viên so với công danh sự nghiệp đảm bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ ?

Bài làm

Trong thời đại mình V.Iênin lại xác định “Bảo vệ Tổ quốc là tất yếu
khách quan”vì:

 Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ thành quả cách mạng của giai cấp công
nhân điều kiện giai cấp tư sản nắm quyền,Các và Ph.Ăng-
ghen chỉ ra rằng,giai cấp ,giai cấp công nhân phải đấu tranh để trở
thành giai cấp dân tộc,khi ấy chính giai cấp công nhân là người đại
diện cho Tổ quốc,họ có nhiệm vụ phải đẩy lùi sự tấn công của bọn
phản cách mạng.
 Xuất phát từ quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. V. Lênin là người có công đóng góp to
lớn trong việc bảo vệ và phát triển học thuyết về bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, Người khẳng định :
“Kể từ ngày 25 tháng Mười năm 1917, chúng ta là những người chủ
trương bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta tán thành “bảo vệ Tổ quốc”, nhưng
cuộc chiến tranh giữ nước mà chúng ta đang đi tới là một cuộc chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tư
cách là Tổ quốc”. Ngay sau khi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
Câu 2 Bài 2

GIÁO D C QUỐỐC PHÒNG – ANỤ
NINH
211_71NAD110013_71]
thắng lợi, nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được
thiết lập thì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cũng bắt đầu hình thành. Giai
cấp công nhân bắt tay vào công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã
hội mới-xã hội xã hội chủ nghĩa. Cùng với nhiệm vụ xây dựng chủ
nghĩa xã hội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cũng được
đặt ra một cách trực tiếp, nó trở thành nhiệm vụ chiến lược của các
nước xã hội chủ nghĩa, hai nhiệm vụ chiến lược này gắn bó hữu cơ
với nhau trong suốt quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
 Xuất phát từ quy luật có công đóng góp to lớn trong việc bảo vệ và
phát triển Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.V.Iênin là người có công to lớn
trong việc phát triển học thuyết về bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đế
quốc chủ nghĩa.
 Xuất phát từ quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa đế
quốc từ những năm cuối thế kỉ XIX,V.Iênin đã chỉ ra do quy
luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa đế quốc mà chủ nghĩa xã
hội có thể giành thắng lợi không đồng thời ở các nước.
 Xuất phát từ bản chất,âm mưu của kẻ thù và thực tiễn cách mạng thế
giớiự thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa,giai cấp tư sản trong
nước tuy đã bị đánh đỗ về mặt chính trị,nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ
tham vọng muốn quay trở lại những địa vị thống trị đã mất.
Ngay sau khi cách mạng tháng 10 Nga thành công,CNĐQ tìm mọi cách
để tiêu diệt Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giớiênin đã chứng minh
tính tất yếu khách quan phải bảo vệ thành quả cách mạng của giai cấp vô
sản chống lại sự tấn công vũ trang của Nhà nước Tư bản,đế quốcởi vì
bản chất củ CNĐQ là xâm lược phải ngăn chăn mưu đồ của chúng.

 Ý nghĩa của vấn đề này

Câu 2 Bài 2

GIÁO D C QUỐỐC PHÒNG – ANỤ
NINH
211_71NAD110013_71]
 Cần phải có 3 nhóm phẩm chất:Trình độ chuyên môn và tay nghề cao,đạo
đức và lối sống trong sáng,sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường
trángà 1 sinh viên để đạt được tiêu chí phẩm chất trên cần phải tự học,tự
rèn luyện,tự tu dưỡng,tự tin,tự chịu trách nhiễm với những việc mà mình
làm để trở thành nguồn lao động chất lượng cao cho đất nước.
 Tích cực tham gia vào các hội của thanh niên tình nguyện góp phần giúp
ích cho việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái
trong lành,sạch đẹp.
 Tích cực tham gia vào các chương trình,dự án của địa phương,tự nguyện,tự
giác giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,kém may mắn.
 Không để các thế lực thù địch,phần tử xấu lôi kéo tham gia vào các hoạt
động gây rối,biểu tình gây mất trật tự,an toàn xã hội,kiên quyết giữ gìn môi
trường hòa bình,ổn định để hội nhập và phát triển đất nước.
 Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,trung thành,kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và CNXH,nêu cao tinh thần yêu nước

Câu 2 Bài 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *