Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính Excel theo 133 và 200

VI. tin tức bitcoin
tin bổ trợ mang lại các số phần trình diễn vào Bảng cân đối kế toán tài chính

01. Tiền

Đơn vị tính : VND

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

– Tiền mặt

   

– Tiền đưa ngân hàng nhà nước

   

– Tiền đang được đưa

   

Cộng

   

02. Các lượng góp vốn đầu tư tài chính

a ) Chứng khoán kinh doanh thương mại

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá cội

Giá trị hài hòa và hợp lý

Dự phòng

Giá cội

Giá trị hài hòa và hợp lý

Dự phòng

– Tổng giá trị CP ( cụ thể mỗi kiểu dáng CP giật từ bỏ 10 % bên trên tổng trị giá CP trở lên trên )

           

– Tổng giá trị trái khoán ( cụ thể mỗi hình trạng trái khoán cướp trường đoản cú 10 % bên trên tổng trị giá trái khoán trở lên trên )

           

– Các lượng góp vốn đầu tư không giống nhau

           

– lý do đổi khác so với mỗi số góp vốn đầu tư / hình trạng CP, trái khoán

Về con số :

Về trị giá :

b ) Đầu tư cầm duy trì tới đến ngày đáo hạn

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá cội

Giá trị ghi sổ

Giá cội

Giá trị ghi sổ

b1 ) Ngắn hạn

       

– Tiền đưa với kỳ hạn

       

– Trái phiếu

       

– Các số góp vốn đầu tư dị thường

       

b2 ) Dài hạn

       

– Tiền chuyển mang kỳ hạn

       

– Trái phiếu

       

– Các số góp vốn đầu tư dị biệt

       

c ) Đầu tư giúp bản chất trong đơn vị chức năng Đặc trưng ( cụ thể theo mỗi lượng góp vốn đầu tư theo tỷ suất bản chất bắt duy trì & tỷ suất quyền biểu quyết )

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá nơi bắt đầu

Dự phòng

Giá trị hài hòa và hợp lý

Giá nơi bắt đầu

Dự phòng

Giá trị hài hòa và hợp lý

– Đầu tư trong công ty du học nhỏ

           

– Đầu tư trong công ty du học liên kết kinh doanh, link ;

           

– Đầu tư trong đơn vị chức năng nổi trội ;

           

– Tóm tắt thực trạng hoạt động giải trí của các công ty du học nhỏ, công ty du học liên kết kinh doanh, link vào kỳ ;

– Các thanh toán giao dịch trọng điểm thân tổ chức & công ty tư vấn du học bé, liên kết kinh doanh, link vào kỳ

– Trường hợp ko xác lập đc giá cả hài hòa và hợp lý thì báo cáo giải trình nguyên do .

03. Phải thu của người mua

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a ) Phải thu của người mua thời gian ngắn

   

– Chi tiết các số nên thu của người mua cướp từ bỏ 10 % trở lên trên bên trên tổng nên thu người mua

   

– Các số buộc phải thu người mua không giống nhau

   

b ) Phải thu của người mua lâu dài ( tương tự như thời gian ngắn )

   

c ) Phải thu của người mua được xem là các phía tương quan ( chi tiết cụ thể mỗi đối tượng người tiêu dùng )

   

04. Phải thu khác lạ

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

a ) Ngắn hạn

       

– Phải thu về cổ phần hóa ;

       

– Phải thu về cổ tức & doanh thu đc phân chia ;

       

– Phải thu địa cầu công tích ;

       

– Ký cược, ký kết quỹ

       

– Cho mượn ;

       

– Các số bỏ ra hộ ;

       

– Phải thu khác lạ .

       

b ) Dài hạn

       

– Phải thu về cổ phần hóa ;

       

– Phải thu về cổ tức & doanh thu đc phân tách ;

       

– Phải thu loài người công huân ;

       

– Ký cược, cam kết quỹ

       

– Cho mượn ;

       

– Các số bỏ ra hộ ;

       

– Phải thu khác biệt .

       

Cộng

       

05. Tài sản không đủ ngóng giải quyết và xử lý ( Chi tiết mỗi hình dáng gia tài không đủ )

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

a ) Tiền ;

       

b ) Hàng tồn dư ;

       

c ) TSCĐ ;

       

d ) Tài sản không giống nhau .

       

06. Nợ bựa

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá nơi bắt đầu

Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu

Đối tượng nợ

Giá cội

Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu

Đối tượng nợ

– Tổng giá trị các số bắt buộc thu, mang đến vay mượn hết hạn sử dung giao dịch thanh toán hay không hết hạn mà lại khó khăn mang năng lực tịch thu ( vào ấy cụ thể thời hạn hết hạn sử dung & trị giá các số nợ nên thu, đến vay mượn hết thời gian sử dụng theo mỗi đối tượng người dùng trường hợp số nợ cần thu theo mỗi đối tượng người dùng ấy giật trường đoản cú 10 % trở lên trên bên trên tổng cộng nợ hết hạn sử dung )

           

– tin tức về các số tiền ảo phân phát, buộc phải thu về lãi giả từ tốn … nảy sinh từ bỏ các lượng nợ quá hạn sử dụng mà ko đc chứng nhận lệch giá ;

           

– Khả năng tịch thu nợ cần thu hết thời gian sử dụng .

           

Cộng

           

07. Hàng tồn dư

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá cội

Dự phòng

Giá cội

Dự phòng

– Hàng đang được đi bên trên mặt đường

       

– Các nguyên liệu, vật tư

       

– Công cụ, đồ vật

       

– giá thành chế tạo kinh doanh thương mại dở dang

       

– Thành phẩm

       

– Hàng hóa

       

– Hàng chuyển đi chào bán

       

– Hàng hóa nhà chứa bảo thuế

       

– Hàng hóa nhà đất

       

Cộng

       

– Giá trị dãy tồn dư tồn lại, xoàng, mất phẩm chất ko sở hữu năng lực tiêu tốn trên thời gian cuối kỳ ; vì sao & phía giải quyết và xử lý so với dãy tồn dư tồn lại, kém cỏi, mất phẩm chất

– Giá trị dãy tồn dư sử dụng nhằm thế chấp ngân hàng, cầm đồ bảo vệ các số nợ cần đưa trên thời gian cuối kỳ ;

– tại sao dẫn tới câu hỏi trích lập gắn thêm hay trả nhập dự trữ ưu đãi giảm giá dãy tồn dư .

08. Tài sản dở dang lâu dài

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá nơi bắt đầu

Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu

Giá nơi bắt đầu

Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu

a ) giá thành chế tạo, kinh doanh thương mại dở dang lâu dài ( Chi tiết mang lại mỗi mẫu mã, nêu lí do tại sao ko hoàn thành xong vào 1 chu kỳ luân hồi chế tạo, kinh doanh thương mại thường thì )

       

………

       

Cộng

       

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

b ) Xây dựng căn bản dở dang ( Chi tiết đến các khu công trình cướp trường đoản cú 10 % bên trên tổng giá cả XDCB )

   

– Mua sắm ;

   

– XDCB ;

   

– Sửa chữa .

   

Cộng

   

09. Tăng, tránh gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

Khoản phần

Nhà cửa, trang bị bản vẽ xây dựng

Máy móc, dòng thiết bị

Phương tiện vận tải đường bộ, đường truyền

Thiết bị, đồ vật quản trị

Cây lâu năm,
súc vật làm
việc cho
sản phẩm

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình khác thường

Tổng cộng

Nguyên giá

             

Số dư đầu năm

             

– Mua vào năm

             

– Đầu tư XDCB triển khai xong

             

– Tăng Đặc biệt

             

– Chuyển thanh lịch nhà đất góp vốn đầu tư

             

– Thanh lý, nhượng cung cấp

             

– Giảm nổi bật

             

Số dư cuối năm

             

Giá trị hao mòn lũy kế

             

Số dư đầu năm

             

– Khấu hao vào năm

             

– Tăng khác lạ

             

– Chuyển thanh lịch nhà đất góp vốn đầu tư

             

– Thanh lý, nhượng phân phối

             

– Giảm đặc biệt

             

Số dư cuối năm

             

Giá trị vẫn lại

             

– Ở Trong ngày đầu năm

             

– Ở đúng ngày cuối năm

             

– Giá trị vẫn còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình sẽ sài nhằm thế chấp ngân hàng, cầm đồ bảo vệ các số đến vay mượn :

– Nguyên giá TSCĐ cuối năm sẽ khấu hao không còn cơ mà nhưng vẫn vẫn dùng :

– Nguyên giá TSCĐ cuối năm ngóng thanh lý :

– Các khẳng định về Việc tậu, cung cấp TSCĐ hữu hình sở hữu trị giá mập vào mai sau :

– Các đổi khác Đặc trưng về TSCĐ hữu hình :

10. Tăng, hạn chế gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung

Khoản phần

Quyền sài khu đất

Quyền ban hành

Bản quyền, bằng bản quyền sáng tạo

Nhãn hiệu sản phẩm & hàng hóa

Phần mềm laptop

Giấy phép & giấy tờ nhượng quyền

TSCĐ vô hình dung nổi bật

Tổng cộng

Nguyên giá

               

Số dư đầu năm

               

– Mua vào năm

               

– Tạo ra từ bỏ nội bộ đơn vị

               

– Tăng bởi thống nhất kinh doanh thương mại

               

– Tăng dị biệt

               

– Thanh lý, nhượng phân phối

               

– Giảm dị kì

               

Số dư cuối năm

               

Giá trị hao mòn lũy kế

               

Số dư đầu năm

               

– Khấu hao vào năm

               

– Tăng kì cục

               

– Thanh lý nhượng buôn bán

               

– Giảm đặc biệt

               

Số dư cuối năm

               

Giá trị vẫn còn lại

               

– Ở Trong ngày đầu năm

               

– Ở Trong ngày cuối năm

               

– Giá trị vẫn còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dung sài nhằm thế chấp ngân hàng, cầm đồ bảo vệ lượng vay mượn :

– Nguyên giá TSCĐ vô hình dung sẽ khấu hao không còn nhưng mà nhưng vẫn dùng :

– Thuyết minh số liệu & báo cáo giải trình đặc biệt :

11. Tăng, hạn chế gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

Khoản phần

Nhà cửa, đồ dùng bản vẽ xây dựng

Máy móc, dòng thiết bị

Phương tiện
vận tải,
truyền dẫn

Thiết bị, đồ vật quản trị

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình không giống nhau

Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung

Tổng cộng

Nguyên giá

             

Số dư đầu năm

             

– Thuê tài chính vào năm

             

– Mua lại TSCĐ thuê tài chính

             

– Tăng dị kì

             

– Trả lại TSCĐ thuê tài chính

             

– Giảm Đặc trưng

             

Số dư cuối năm

             

Giá trị hao mòn lũy kế

             

Số dư đầu năm

             

– Khấu hao vào năm

             

– Mua lại TSCĐ thuê tài chính

             

– Tăng Đặc trưng

             

– Trả lại TSCĐ thuê tài chính

             

– Giảm đặc biệt

             

Số dư cuối năm

             

Giá trị vẫn còn lại

             

– Ở vào ngày đầu năm

             

– Ở vào ngày cuối năm

             

* Tiền mướn nảy sinh đính thêm đc chứng nhận được xem là ngân sách vào năm :

* Căn cứ nhằm xác lập tiền trong game mướn nảy sinh gắn thêm :

* Điều khoản duy trì mướn hay quyền đc tậu gia tài :

12. Tăng, tránh nhà đất góp vốn đầu tư

Khoản phần

Số đầu năm

Giảm vào năm

Tăng vào năm

Số cuối năm

a ) góp vốn đầu tư mang lại mướn

       

Nguyên giá

       

– Quyền sài khu đất

       

– Nhà

       

– Nhà & quyền sài khu đất

       

– Cơ sở hạ tầng

       

Giá trị hao mòn lũy kế

       

– Quyền sài khu đất

       

– Nhà

       

– Nhà & quyền dùng khu đất

       

– Cơ sở hạ tầng

       

Giá trị vẫn lại

       

– Quyền sài khu đất

       

– Nhà

       

– Nhà & quyền dùng khu đất

       

– Cơ sở hạ tầng

       

b ) góp vốn đầu tư cầm duy trì ngóng đội giá

       

Nguyên giá

       

– Quyền dùng khu đất

       

– Nhà

       

– Nhà & quyền sài khu đất

       

– Cơ sở hạ tầng

       

Tổn thất vì suy yếu báo giá

       

– Quyền sài khu đất

       

– Nhà

       

– Nhà & quyền sài khu đất

       

– Cơ sở hạ tầng

       

Giá trị vẫn lại

       

– Quyền dùng khu đất

       

– Nhà

       

– Nhà & quyền sài khu đất

       

– Cơ sở hạ tầng

       

– Giá trị vẫn còn lại cuối kỳ của BĐSĐT sử dụng nhằm thế chấp ngân hàng, cầm đồ bảo vệ số vay mượn ;

– Nguyên giá BĐSĐT sẽ khấu hao không còn mà nhưng vẫn mang lại mướn hay bắt duy trì hóng đội giá ;

– Thuyết minh số liệu & báo cáo giải trình đặc biệt .

13. Ngân sách chi tiêu giả trước

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a ) Ngắn hạn ( cụ thể theo mỗi số phần )

   

– giá thành mang trước về mướn hoạt động giải trí TSCĐ ;

   

– Công cụ, đồ vật xuất sài ;

   

– giá thành đi vay mượn ;

   

– Các số Đặc biệt ( nêu chi tiết cụ thể trường hợp sở hữu trị giá Khủng ) .

   

b ) Dài hạn

   

– Ngân sách chi tiêu xây dựng công ty

   

– Chi tiêu tậu bảo đảm ;

   

– Các lượng khác lại ( nêu chi tiết cụ thể ví như sở hữu trị giá mập ) .

   

Cộng

   

14. Tài sản khác lại

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a ) Ngắn hạn ( chi tiết cụ thể theo mỗi lượng phần )

   

b ) Dài hạn ( cụ thể theo mỗi lượng phần )

   

Cộng

   

15. Vay & nợ mướn tài chính

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Trong năm

Đầu năm

Giá trị

Số ko mang năng lực mang nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số ko mang năng lực giả nợ

a ) Vay thời gian ngắn

           

…..

           

b ) Vay lâu dài

           

…..

           

Cộng

           

c ) Các số nợ mướn tài chính

Thời hạn

Năm ni

Năm trước

Tổng khoản Thanh toán tiền vàng mướn tài chính

Trả tiền xu lãi mướn

Trả nợ cội

Tổng khoản Thanh toán tiền ảo mướn tài chính

Trả tiền vàng lãi mướn

Trả nợ cội

– Từ một năm trở xuống

           

– Trên một năm tới 5 năm

           

– Trên 5 năm

           

d ) Số vay mượn & nợ mướn tài chính hết hạn không giao dịch thanh toán

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Gốc

Lãi

Gốc

Lãi

– Vay :

       

– Nợ mướn tài chính :

       

– vì sao không thanh toán giao dịch

       

Cộng

       

đ ) Thuyết minh chi tiết cụ thể về các số vay mượn & nợ mướn tài chính so với các phía tương quan

…..

16. Phải giả thế giới chào bán

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị

Số mang năng lực giả nợ

Giá trị

Số mang năng lực mang nợ

a ) Các số bắt buộc đưa nhân dân phân phối thời gian ngắn

       

– Chi tiết mang đến mỗi đối tượng người dùng cướp từ bỏ 10 % trở lên trên bên trên tổng cộng buộc phải mang

       

– Phải giả mang đến các đối tượng người tiêu dùng dị biệt

       

b ) Các lượng cần mang quần chúng buôn bán lâu năm ( cụ thể tựa như thời gian ngắn )

       

Cộng

       

c ) Số nợ hết thời gian sử dụng không thanh toán giao dịch

       

– Chi tiết mỗi đối tượng người tiêu dùng giật 10 % trở lên trên bên trên tổng cộng hết thời gian sử dụng ;

       

– Các đối tượng người dùng khác lại

       

Cộng

       

d ) Phải giả nhân dân cung cấp được xem là các phía tương quan ( chi tiết cụ thể mang đến mỗi đối tượng người dùng )

       

17. Thuế & các số nên nộp Chính phủ

Chỉ hạt tiêu

Đầu năm

Số cần nộp vào năm

Số sẽ thật nộp vào năm

Cuối năm

a ) Phải nộp ( cụ thể theo mỗi phong cách thuế )

       

– Thuế trị giá ngày càng tăng

       

– Thuế tiêu tốn đặc biệt quan trọng

       

– Thuế xuất nhập khẩu

       

– Thuế nguồn thu tổ chức

       

– Thuế nguồn thu cá thể

       

– Thuế khoáng sản

       

– Thuế & tiền trong game mướn khu đất

       

– Các vẻ bên ngoài thuế dị biệt

       

– Các lượng ăn tiêu, lệ phí & các số bắt buộc nộp không giống nhau

       

Cộng

       

b ) Phải thu ( cụ thể theo mỗi đẳng cấp thuế )

       

– Thuế trị giá ngày càng tăng

       

– Thuế tiêu hao đặc biệt quan trọng

       

– Thuế xuất nhập khẩu

       

– Thuế nguồn thu công ty

       

– Thuế nguồn thu cá thể

       

– Thuế khoáng sản

       

– Thuế BDS & tiền vàng mướn khu đất

       

– Các hình dạng thuế Đặc biệt

       

– Các số phao phí, lệ phí & các lượng nên nộp Đặc biệt

       

Cộng

       

18. Ngân sách chi tiêu buộc phải mang

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a ) Ngắn hạn

   

– Trích trước ngân sách lương thuởng vào thời hạn nghỉ phép

   

– Chi tiêu vào thời hạn xong xuôi kinh doanh thương mại

   

– giá thành trích trước tạm thời tính báo giá bản chất sản phẩm & hàng hóa, kết quả BĐS Nhà Đất sẽ buôn bán

   

– Các số trích trước kì cục

   

b ) Dài hạn

   

– Lãi vay mượn

   

– Các số nổi bật ( cụ thể mỗi lượng )

   

………………..

   

Cộng

   

19. Phải giả kì cục

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a ) Ngắn hạn

   

– Tài sản quá đợi xử lý

   

– Kinh phí công đoàn

   

– Bảo hiểm xã hội

   

– Bảo hiểm y tế

   

– Bảo hiểm thất nghiệp

   

– Phải đưa về cổ phần hóa

   

– Nhận cam kết quỹ, ký cược thời gian ngắn

   

– Cổ tức, doanh thu buộc phải đưa

   

– Các số buộc phải mang, bắt buộc nộp dị biệt

   

Cộng

   

b ) Dài hạn ( chi tiết cụ thể theo mỗi lượng phần )

   

– Nhận ký kết quỹ, ký cược lâu dài

   

– Các số bắt buộc mang, nên nộp khác thường

   

Cộng

   

c ) Số nợ quá hạn sử dụng không thanh toán giao dịch ( cụ thể mỗi lượng phần, nguyên do không thanh toán giao dịch nợ hết hạn )

20. Doanh thu không thực thi

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a ) Ngắn hạn

   

– Doanh thu nhận trước ;

   

– Doanh thu tự lịch trình người mua truyền thống lịch sử ;

   

– Các số lệch giá không thực thi Đặc trưng .

   

Cộng

   

b ) Dài hạn

   

– Doanh thu nhận trước ;

   

– Doanh thu từ bỏ lịch trình người mua truyền thống cuội nguồn ;

   

– Các số lệch giá không thực thi không giống nhau .

   

Cộng

   

c ) Khả năng ko triển khai đc HĐ có người mua ( chi tiết cụ thể mỗi lượng phần, nguyên do ko với năng lực thực thi ) .

   

21. Trái phiếu ban hành

21.1. Trái phiếu xoàng

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

a ) Trái phiếu ban hành

           

– Loại ban hành theo mệnh giá ;

           

– Loại ban hành mang ưu đãi ;

           

– Loại ban hành với phụ trội .

           

Cộng

           

b ) Thuyết minh chi tiết cụ thể về trái khoán các phía tương quan bắt giữ lại ( theo mỗi giao diện trái khoán )

           

…..

           

Cộng

           

21.2. Trái phiếu quy đổi

a. Trái phiếu quy đổi trên thời gian đầu kỳ :

– Thời điểm ban hành, kỳ hạn nơi bắt đầu & kỳ hạn vẫn còn lại mỗi giao diện trái khoán quy đổi ;

– Số lượng mỗi hình dạng trái khoán quy đổi ;

– Mệnh giá, lãi suất vay mỗi hình dáng trái khoán quy đổi ;

– Tỷ lệ quy đổi thành CP mỗi giao diện trái khoán quy đổi ;

– Lãi suất ưu đãi sử dụng nhằm xác lập trị giá chương trình nợ nơi bắt đầu của mỗi phong cách trái khoán quy đổi ;

– Giá trị ứng dụng nợ cội & chương trình quyền mua CP của mỗi kiểu dáng trái khoán quy đổi .

b. Trái phiếu quy đổi ban hành đính vào kỳ :

– Thời điểm ban hành, kỳ hạn nơi bắt đầu mỗi dạng hình trái khoán quy đổi ;

– Số lượng mỗi kiểu dáng trái khoán quy đổi ;

– Mệnh giá, lãi suất vay mỗi phong cách trái khoán quy đổi ;

– Tỷ lệ quy đổi thành CP mỗi kiểu trái khoán quy đổi ;

– Lãi suất ưu đãi sử dụng nhằm xác lập trị giá hệ thống nợ cội của mỗi mẫu mã trái khoán quy đổi ;

– Giá trị hệ thống nợ cội & ứng dụng quyền tìm CP của mỗi kiểu trái khoán quy đổi .

c. Trái phiếu quy đổi đc đưa thành CP vào kỳ :

– Số lượng mỗi thứ hạng trái khoán sẽ quy đổi thành CP vào kỳ ; Số lượng CP ban hành lắp vào kỳ nhằm quy đổi trái khoán ;

– Giá trị chương trình nợ nơi bắt đầu của trái khoán quy đổi đc ghi cải thiện bản chất công ty chiếm hữu .

d. Trái phiếu quy đổi sẽ đáo hạn ko đc gửi thành CP vào kỳ :

– Số lượng mỗi kiểu dáng trái khoán sẽ đáo hạn ko quy đổi thành CP vào kỳ ;

– Giá trị phần mềm nợ nơi bắt đầu của trái khoán quy đổi đc trả lại mang đến người đầu tư

e. Trái phiếu quy đổi trên thời gian cuối kỳ :

– Kỳ hạn nơi bắt đầu & kỳ hạn vẫn lại mỗi kiểu trái khoán quy đổi ;

– Số lượng mỗi kiểu dáng trái khoán quy đổi ;

– Mệnh giá, lãi suất vay mỗi dạng hình trái khoán quy đổi ;

– Tỷ lệ quy đổi thành CP mỗi kiểu dáng trái khoán quy đổi ;

– Lãi suất khuyến mãi sài nhằm xác lập trị giá chương trình nợ nơi bắt đầu của mỗi giao diện trái khoán quy đổi ;

– Giá trị hệ thống nợ nơi bắt đầu & chương trình quyền mua CP của mỗi kiểu trái khoán quy đổi .

g ) Thuyết minh chi tiết cụ thể về trái khoán các phía tương quan cầm duy trì ( theo mỗi đẳng cấp trái khoán )

22. Cổ phiếu khuyến mại phân chia được xem là nợ buộc phải đưa

– Mệnh giá ;

– Đối tượng đc ban hành ( ban chỉ huy, cán bộ, nhân viên cấp dưới, đối tượng người dùng khác lại ) ;

– Điều khoản sắm lại ( Thời gian, giá mua lại, các lao lý căn bản không giống nhau vào hợp đồng phát hành ) ;

– Giá trị sẽ tậu lại vào kỳ ;

– Các thuyết minh Đặc trưng .

23. Dự phòng buộc phải đưa

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a ) Ngắn hạn

   

– Dự phòng Bảo hành loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa ;

   

– Dự phòng Bảo hành khu công trình thiết kế xây dựng ;

   

– Dự phòng tái cơ cấu tổ chức ;

   

– Dự phòng buộc phải giả đặc trưng ( Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa TSCĐ chu trình, ngân sách hoàn nguyên môi trường tự nhiên … )

   

Cộng

   

b ) Dài hạn

   

– Dự phòng bh loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa ;

   

– Dự phòng bh khu công trình thiết kế xây dựng ;

   

– Dự phòng tái cơ cấu tổ chức ;

   

– Dự phòng cần giả đặc trưng ( Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa TSCĐ thời hạn, ngân sách hoàn nguyên môi trường tự nhiên … )

   

Cộng

   

24. Tài sản thuế nguồn thu hoãn lại & thuế nguồn thu hoãn lại nên mang

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

a – Tài sản thuế nguồn thu hoãn lại

   

– Thuế suất thuế TNDN sài nhằm xác lập giá cả gia tài thuế nguồn thu hoãn lại

   

– Tài sản thuế nguồn thu hoãn lại tương quan tới số quạt tính thuế không dùng

   

– Tài sản thuế nguồn thu hoãn lại tương quan tới số khuyến mại tính thuế không dùng

   

– Tài sản thuế nguồn thu hoãn lại tương quan tới số chênh lệch trong thời điểm tạm thời đc chưa trừ

   

– Số bù trừ có thuế nguồn thu hoãn lại nên giả

   

b – Thuế nguồn thu hoãn lại buộc phải đưa

   

– Thuế suất thuế TNDN sài nhằm xác lập trị giá thuế nguồn thu hoãn lại cần đưa

   

– Thuế nguồn thu hoãn lại cần mang nảy sinh trường đoản cú các số chênh lệch trong thời điểm tạm thời Chịu thuế

   

– Số bù trừ sở hữu gia tài thuế nguồn thu hoãn lại

   

25. Vốn chủ sở hữu

a – Bảng so sánh dịch chuyển của bản chất chủ sở hữu

Chỉ hạt tiêu

Vốn giúp của chủ sở hữu

Thặng dư bản chất CP

Quyền sắm quy đổi trái khoán

Vốn dị biệt của chủ sở hữu

Chênh lệch nhìn nhận lại gia tài

Chênh lệch tỷ giá

LNST không đáp ứng & các quỹ

Các số phần khác lạ

Tổng cộng

A

một

2

tam

bốn

5

6

7

tám

9

Số dư đầu năm trước

                 

– Tăng bản chất vào năm trước

                 

– Lãi vào năm trước

                 

– Tăng kì cục

                 

– Giảm bản chất vào năm trước

                 

– Lỗ vào năm trước

                 

– Giảm khác biệt

                 

Số dư đầu năm ni

                 

– Tăng bản chất vào năm ni

                 

– Lãi vào năm ni

                 

– Tăng dị kì

                 

– Giảm bản chất vào năm ni

                 

– Lỗ vào năm ni

                 

– Giảm khác thường

                 

Số dư cuối năm ni

                 

b – Chi tiết bản chất góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

– Vốn giúp của công ty tư vấn du học người mẹ ( ví như được xem là công ty con )

   

– Vốn giúp của các đối tượng người tiêu dùng khác nhau

   

Cộng

   

c – Các thanh toán giao dịch về bản chất sở hữu các chủ sở hữu & đáp ứng cổ tức, phân chia doanh thu

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

   

+ Vốn giúp đầu năm

   

+ Vốn giúp cải thiện vào năm

   

+ Vốn giúp tránh vào năm

   

+ Vốn giúp cuối năm

   

– Cổ tức, doanh thu sẽ phân tách

   

d. Cổ phiếu

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

– Số lượng CP ĐK ban hành

   

– Số lượng CP sẽ buôn bán ra công chúng

   

+ Cổ phiếu đại trà phổ thông

   

+ Cổ phiếu khuyễn mãi thêm ( hình dáng đc phân chia được xem là VCSH )

   

– Số lượng CP đc sắm lại ( CP quỹ )

   

+ Cổ phiếu đại trà phổ thông

   

+ Cổ phiếu tặng thêm ( phong cách đc phân chia được xem là VCSH )

   

– Số lượng CP đang được tồn tại

   

+ Cổ phiếu đại trà phổ thông

   

+ Cổ phiếu khuyễn mãi thêm ( thứ hạng đc phân chia được xem là VCSH )

   

* Mệnh giá CP đang được tồn tại :

đ – Cổ tức

– Cổ tức sẽ ra mắt sau đến ngày xong kỳ kế toán tài chính năm

+ Cổ tức sẽ ra mắt bên trên CP đại trà phổ thông :

+ Cổ tức sẽ ra mắt bên trên CP tặng thêm :

– Cổ tức của CP khuyến mại lũy kế không đc chứng nhận

e – Các quỹ của tổ chức

– Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng :

– Quỹ tương hỗ bố trí đơn vị

– Quỹ không giống nhau ở trong bản chất chủ sở hữu :

g – Thu nhập & ngân sách, lãi hay quạt đc chứng nhận liên đới trong bản chất chủ sở hữu theo pháp luật của các quy tắc kế toán tài chính đơn cử :

– ….

– ….

26. Chênh lệch nhìn nhận lại gia tài

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

Lí do biến hóa thân khoản đầu năm & cuối năm ( nhìn nhận lại vào tình huống làm sao, gia tài làm sao đc nhìn nhận lại, theo quyết định hành động như thế nào ? … ) .

   

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Chênh lệch tỷ giá bởi quy đổi BCTC lập bởi ngoại tệ lịch sự VND

   

– Chênh lệch tỷ giá nảy sinh vì thế các nguyên do Đặc biệt ( nhắc rõ rệt nguyên do )

   

28. Nguồn kinh phí đầu tư

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Nguồn kinh phí đầu tư đc cung cấp vào năm

   

– Chi công danh

   

– Nguồn kinh phí đầu tư vẫn còn lại cuối năm

   

29. Các lượng phần bên cạnh Bảng cân đối kế toán tài chính

a ) Tài sản mướn ko kể : Tổng số tiền vàng mướn ít nhất vào mai sau của HĐ mướn hoạt động giải trí gia tài ko bỏ ngang theo các thời gian

Chỉ hạt tiêu

Cuối năm

Đầu năm

– Từ một năm trở xuống ;

   

– Trên một năm tới 5 năm ;

   

– Trên 5 năm ;

   

b ) Tài sản thừa nhận giữ lại hộ : Doanh nghiệp bắt buộc thuyết minh cụ thể về con số, mẫu, quy định, phẩm chất trên thời gian cuối kỳ :

Mã dãy

Tên dãy

Chủng loại, quy tắc, phẩm chất

ĐVT

Số lượng

 

Vật tư sản phẩm & hàng hóa thừa nhận giữ lại hộ, gia công, dìm ủy thác :

       

– Hàng hóa nhận phân phối hộ, nhấn ký kết chuyển, thừa nhận cầm đồ, thế chấp ngân hàng :

     

c ) Ngoại tệ các thứ hạng : Doanh nghiệp buộc phải thuyết minh chi tiết cụ thể con số mỗi hình trạng ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ nên trình diễn cân nặng theo đơn vị chức năng tính vào lớp nước & nước ngoài Ounce, thuyết minh trị giá tính theo $

d ) Vàng tiền tệ : Doanh nghiệp cần thuyết minh cụ thể bảng giá nơi bắt đầu, con số ( theo đơn vị chức năng tính nước ngoài ) & mẫu các hình trạng xoàn dòng tiền

đ ) Nợ khó khăn đòi sẽ giải quyết và xử lý : Doanh nghiệp cần thuyết minh cụ thể trị giá ( theo nguyên tệ & VND ) các lượng nợ cực nhọc đòi sẽ giải quyết và xử lý vào vòng 10 năm nói trường đoản cú đến ngày giải quyết và xử lý theo mỗi đối tượng người dùng, nguyên do sẽ xóa khỏi kế toán tài chính nợ cực nhọc đòi

e ) Các thông báo dị biệt về các lượng phần ngoại trừ Bảng cân đối kế toán tài chính

30. Các thông báo nổi bật bởi vì tổ chức tự động thuyết minh, báo cáo giải trình .

VII – tin tức bổ trợ mang đến các lượng phần trình diễn vào Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

một. Tổng doanh thu phân phối dãy & cung ứng chuyên dịch vụ ( Mã số 01 )

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

a. Doanh thu

   

– Doanh thu phân phối dãy

   

– Doanh thu cung ứng chuyên dịch vụ

   

– Doanh thu HĐ thiết kế xây dựng

   

+ Doanh thu của HĐ thiết kế xây dựng đc chứng nhận vào kỳ ;

   

+ Tổng doanh thu lũy kế của HĐ thiết kế xây dựng đc chứng nhận tới thời gian lập báo cáo tài chính ;

   

Cộng

   

b ) Doanh thu so với các phía tương quan ( cụ thể mỗi đối tượng người tiêu dùng ) .

   

c ) Trường hợp chứng nhận lệch giá mang lại mướn gia tài được xem là tổng cộng tiền ảo dìm trước, tổ chức buộc phải thuyết minh lắp nhằm đối chiếu sự độc lạ thân Việc chứng nhận lệch giá theo chiêu thức phân chia dần dần theo thời hạn đến mướn ; Khả năng suy yếu doanh thu & luồng tiền ảo vào mai sau bởi sẽ chứng nhận lệch giá so với hàng loạt lượng tiền ảo nhấn trước .

   

2. Các lượng tránh trừ lệch giá ( Mã số 02 )

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Chiết khấu thương nghiệp

   

– Giảm giá dãy buôn bán

   

– Hàng chào bán bị giả lại

   

Cộng

   

ba. Giá vốn dãy chào bán ( Mã số 11 )

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Giá vốn của sản phẩm & hàng hóa sẽ chào bán

   

– Giá vốn của kết quả sẽ cung cấp

   

Trong đấy : Giá vốn trích trước của sản phẩm & hàng hóa, thành quả nhà đất sẽ chào bán gồm có :

   

+ Hạng mục ngân sách trích trước

   

+ Giá trị trích trước trong ngân sách của mỗi khuôn khổ

   

+ Thời gian ngân sách dự định nảy sinh .

   

– Giá vốn của chuyên dịch vụ sẽ cung ứng

   

– Giá trị vẫn còn lại, ngân sách nhượng cung cấp, thanh lý của Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư

   

– Chi tiêu kinh doanh thương mại BDS góp vốn đầu tư

   

– Giá trị dãy tồn dư hi sinh vào kỳ

   

– Giá trị mỗi kiểu dãy tồn dư hao hụt ko kể định mức vào kỳ

   

– Dự phòng ưu đãi giảm giá dãy tồn dư

   

– Các số ghi tránh báo giá bản chất dãy buôn bán

   

Cộng

   

bốn. Doanh thu hoạt động giải trí tài chính ( Mã số 21 )

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Lãi tiền ảo đưa, tiền ảo mang lại vay mượn

   

– Lãi cung cấp các số góp vốn đầu tư

   

– Cổ tức, doanh thu đc phân chia

   

– Lãi chênh lệch tỷ giá

   

– Lãi buôn bán dãy giả thanh thoả, ưu tiên giao dịch thanh toán

   

– Doanh thu hoạt động giải trí tài chính dị thường

   

Cộng

   

5. Chi tiêu tài chính ( Mã số 22 )

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Lãi tiền vàng vay mượn

   

– Chiết khấu giao dịch thanh toán, lãi phân phối dãy đưa chậm chạp

   

– Lỗ bởi vì thanh lý các số góp vốn đầu tư tài chính

   

– Lỗ chênh lệch tỷ giá

   

– Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sàn chứng khoán kinh doanh thương mại & tổn thất góp vốn đầu tư

   

– giá thành tài chính khác lạ

   

– Các lượng ghi hạn chế ngân sách tài chính .

   

Cộng

   

6. Thu nhập kì cục

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ ;

   

– Lãi bởi nhìn nhận lại gia tài ;

   

– Tiền phân phát thu đc ;

   

– Thuế đc hạn chế ;

   

– Các số đặc biệt .

   

Cộng

   

7. Chi tiêu dị biệt

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Giá trị vẫn lại TSCĐ & ngân sách thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ ;

   

– Lỗ vì nhìn nhận lại gia tài ;

   

– Các số bị vạc ;

   

– Các lượng khác lại .

   

Cộng

   

tám. Ngân sách chi tiêu buôn bán dãy & ngân sách quản trị công ty

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

a ) Các lượng ngân sách quản trị tổ chức nảy sinh vào kỳ

   

– Chi tiết các lượng cướp từ bỏ 10 % trở lên trên bên trên tổng ngân sách QLDN ;

   

– Các lượng ngân sách QLDN nổi trội .

   

b ) Các số ngân sách chào bán dãy nảy sinh vào kỳ

   

– Chi tiết các số cướp trường đoản cú 10 % trở lên trên bên trên tổng ngân sách buôn bán dãy ;

   

– Các số ngân sách chào bán dãy đặc trưng .

   

c ) Các số ghi hạn chế ngân sách cung cấp dãy & ngân sách quản trị tổ chức

   

– Hoàn nhập dự trữ Bảo hành loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ;

   

– Hoàn nhập dự trữ tái cơ cấu tổ chức, dự trữ khác biệt ;

   

– Các lượng ghi tránh khác thường .

   

9. Ngân sách chi tiêu chế tạo kinh doanh thương mại theo nhân tố

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– giá thành nguyên vật liệu, vật tư

   

– Chi tiêu nhân lực

   

– Chi tiêu khấu hao gia tài cố định và thắt chặt

   

– Chi tiêu chuyên dịch vụ tậu ko kể

   

– Ngân sách chi tiêu khác lại bởi tiền xu

   

Cộng

   

10. Ngân sách chi tiêu thuế thu nhâp công ty đang thi hành ( Mã số 51 )

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Ngân sách chi tiêu thuế nguồn thu đơn vị tính bên trên nguồn thu Chịu đựng thuế năm đang thi hành

   

– thay đổi ngân sách thuế nguồn thu công ty của các năm trước trong ngân sách thuế nguồn thu đang thi hành năm ni

   

– Tổng chi phí thuế nguồn thu đơn vị đang thi hành

   

11. giá thành thuế nguồn thu công ty hoãn lại ( Mã số 52 )

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Chi tiêu thuế nguồn thu công ty hoãn lại nảy sinh từ bỏ các số chênh lệch trong thời điểm tạm thời bắt buộc Chịu đựng thuế

   

– giá thành thuế nguồn thu công ty hoãn lại nảy sinh tự bài toán hoàn nhập gia tài thuế nguồn thu hoãn lại

   

– Thu nhập thuế nguồn thu công ty hoãn lại nảy sinh trường đoản cú các lượng chênh lệch trong thời điểm tạm thời đc chưa trừ

   

– Thu nhập thuế nguồn thu đơn vị hoãn lại nảy sinh tự các lượng quạt tính thuế & tặng thêm thuế không dùng

   

– Thu nhập thuế nguồn thu công ty hoãn lại nảy sinh tự bài toán trả nhập thuế nguồn thu hoãn lại bắt buộc giả

   

– Tổng chi phí thuế nguồn thu công ty hoãn lại

   

VIII. tin tức bổ trợ mang đến các lượng phần trình diễn vào báo cáo lưu chuyển dòng tiền

1. Các thanh toán giao dịch ko bởi tiền trong game tác động ảnh hưởng tới báo cáo lưu chuyển dòng tiền & các số tiền xu bởi vì đơn vị bắt duy trì mà ko đc dùng

Chỉ hạt tiêu

Năm ni

Năm trước

– Mua gia tài bởi cách dìm các số nợ tương quan liên đới hay trải qua nhiệm vụ đến mướn tài chính

   

– Mua tổ chức trải qua ban hành CP

   

– Chuyển nợ thành bản chất chủ sở hữu

   

– Các thanh toán giao dịch phi dòng tiền nổi trội

   

2. Các số tiền vàng bởi tổ chức cầm giữ lại mà ko đc dùng : Trình bày giá cả & nguyên do của các lượng tiền xu & tương tự tiền vàng béo vì công ty tóm duy trì mà lại ko đc dùng vì sở hữu sự có hạn của pháp lý hay các buộc ràng đặc biệt nhưng tổ chức cần triển khai .

tam. Số tiền ảo đi vay mượn thực thu vào kỳ :

– Tiền thu tự đi vay mượn theo khế ước thường thì ;

– Tiền thu trường đoản cú ban hành trái khoán kém ;

– Tiền thu trường đoản cú ban hành trái khoán quy đổi ;

– Tiền thu tự ban hành CP tặng thêm phân chia được xem là nợ buộc phải giả ;

– Tiền thu tự thanh toán giao dịch mua và bán lại trái khoán nhà nước & REPO sàn chứng khoán ;

– Tiền thu từ bỏ đi vay mượn bên dưới nguyên tắc đặc biệt .

bốn. Số tiền ảo sẽ thật đưa nơi bắt đầu vay mượn vào kỳ :

– Tiền mang nợ cội vay mượn theo khế ước thường thì ;

– Tiền mang nợ cội trái khoán kém ;

– Tiền đưa nợ nơi bắt đầu trái khoán quy đổi ;

– Tiền mang nợ nơi bắt đầu CP khuyến mại phân chia được xem là nợ cần giả ;

– Tiền chi trả mang lại thanh toán giao dịch mua và bán lại trái khoán nhà nước & REPO sàn chứng khoán ;

– Tiền mang nợ vay mượn bên dưới giải pháp khác biệt

IX – Những thông báo khác nhau

một – Những số nợ tiềm ẩn, số cam đoan & các thông báo tài chính dị thường :

2 – Những event nảy sinh sau Trong ngày xong kỳ kế toán tài chính năm :

tam – tin tức về các phía tương quan :

bốn – Trình bày gia tài, lệch giá, tác dụng kinh doanh thương mại theo phòng ban ( theo nghành kinh doanh thương mại hay Khu Vực địa lý ) theo pháp luật của quy tắc kế toán số 28 ” Báo cáo phòng ban ” :

5 – tin tức đối chiếu ( các đổi khác về thông báo vào báo cáo tài chính của các niên độ kế toán tài chính trước ) :

6 – tin tức về hoạt động giải trí thường xuyên :

7 – Những thông báo Đặc trưng :

                                                                   

Lập, Ngày ….. mon ….. năm ………

Người lập biểu

Kế toán trưởng

( Ký, bọn họ thương hiệu )

( Ký, bọn họ thương hiệu )

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *