Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty Đồng Thăng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA TÀI – Studocu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

————— o0o —————

BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đơn vị:

CÔNG TY TNHH ĐỒNG THĂNG

Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Công Hòa
Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Thư
Lớp : K11 – TC
Ngành học : Tài Chính –Ngân Hàng
Niên khóa : 2018- 2022
Địa điểm thêm mạng bsc vào ví metamask
tập : Hà Nội

HÀ NỘI – 2022

M唃⌀C L唃⌀C

 • DANH M唃⌀C CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………………………………………….
 • DANH M唃⌀C SƠ ĐỒ……………………………………………………………………………………………
 • DANH M唃⌀C B䄃ऀNG…………………………………………………………………………………………….
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH ĐỒNG THĂNG……………………….
  • 1. Mục tiêu của công ty…………………………………………………………………………. 1. Giới thiêu chung……………………………………………………………………………….̣
  • 1. S愃ऀn phऀm của công ty………………………………………………………………………..
  • 1. Quá trình hình thành và phát triển…………………………………………………..
  • 1. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban……………………..
   • 1.5. Cơ cấu tổ chức……………………………………………………………………………….
   • 1.5. Chức năng, nhiệm vụ các ph漃ng ban, phân xươꄉng……………………………….
  • 1. Hoạt động s愃ऀn xuất kinh doanh………………………………………………………..
  • 1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty………………………………………..
   • 1.7. Thuận lợi……………………………………………………………………………………….
   • 1.7. Khó khăn……………………………………………………………………………………….
 • ĐỒNG THĂNG………………………………………………………………………………………………… CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH
  • 2. Phân tích tình hình tài s愃ऀn và nguồn vốn…………………………………………..
  • 2. Phân tích kết qu愃ऀ hoạt động kinh doanh………………………………………….. 2.1. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty trách nhiêm hư뀃u h愃⌀n ĐồngThăng…………̣
   • 2.2. Doanh thu………………………………………………………………………………………
   • 2.2. Chi phí…………………………………………………………………………………………..
   • 2.2. Lợi nhuận………………………………………………………………………………………
  • 2. Phân tích các hệ số tài chính…………………………………………………………….
   • 2.3. Hệ số phản ánh khả năng thanh toán…………………………………………………

DANH M唃⌀C CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………………………………………….

STT Chữ viết tắt Gi愃ऀi thích
1 GĐ Giám đĀc
2 TNHH Trách nhiêm hư뀃u hạṇ
3 BCTC Báo cáo tài chính
4 VCSH VĀn ch甃ऀ sơꄉ hư뀃u
5 NPT Nơꄣ phải trả
6 TSCĐ Tài sản cĀ định
7 CĐKT Cân đĀi kế toán
8 LNTTCPP Lơꄣi nhuân sau thuế chưa phân phĀị
9 QĐTPT Qu礃̀ đu tư phát triऀn

5

DANH M唃⌀C B䄃ऀNG
B NG 1: B NG CẤN ĐÔẤI KÊẤ TOAN C A CÔNG TY GIAI ĐO N 201AAUA 6-2020………………………………………..
B NG 2:B NG KÊẤT QU HO T Đ NG KINH DOANH C A CÔNG TY GIAIAAAAỘUA ĐO N 2016-2020………………….
B NG 3:B NG C CẤẤU TAI S N C A CÔNG TY GIAI ĐO N 2016-202AAƠAUA 0 ………………………………………..
B NG 4:B NG C CẤẤU NGUỒN VÔẤN C A CÔNG TY GIAI ĐO N 2016-AAƠUA 2020 ………………………………….
B NG 5:PHẤN TÍCH BAO CAO KÊẤT QU KINH DOANH C A CÔNG TAAUAY GIAI ĐO N 2016-2020………………
B NG 6:NHÓM CAC H SÔẤ KH NĂNG THANH TOAN C A CÔNG TY GIAỆAUAAI ĐO N 2016-2020…………………
B NG 7:NHÓM CAC H SÔẤ PH N ANH HI U QU HO T Đ NG C A CÔNG TAỆAỆAAỘUAY GIAI ĐO N 2016-2020…….
B NG 8:NHÓM CAC H SÔẤ PH N ANH ĐÒN B Y TAI CHÍNH C A CÔNGAỆAẨUA TY GIAI ĐO N 2016-2020…………..
B NG 9:NHÓM CAC H SÔẤ PH N ANH KH NĂNG SINH L I C A CÔNG TAỆAAỜUAY GIAI ĐO N 2016-2020…………
B NG 10:PHẤN TÍCH DUPONT C A CÔNG TY GIAI ĐO N 2016-20AUA 20 ……………………………………….
B NG 11: D BAO KHÓ KHĂN TAI CHÍNH C A CÔNG TY TRONG TAỰUƯƠỆNG LAI BẰNG H SÔẤ Z-SCORE……..

7

LƠꀀI MƠꀉ Đ숃U
Cùng với sự phát triऀn mơꄉ c甃ऀa hội nhập c甃ऀa nền kinh tế, sự phong phú đa dạng
c甃ऀa các loại hình doanh nghiệp. Phân tích tài chính ngày càng trơꄉ lên quan trọng và cn
thiết không chỉ với các nhà quản lý doanh nghiệp mà còn thu hút sự quan tâm chú ý
c甃ऀa nhiều đĀi tươꄣng khác. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ
giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động kinh
doanh trong kì c甃ऀa doanh nghiệp cũng như xác định đươꄣc một cách đy đ甃ऀ, đúng đắn
nguyên nhân, mức độ ảnh hươꄉng c甃ऀa các nhân tĀ, thông tin có thऀ đánh giá tiềm năng
hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như r甃ऀi ro và triऀn vọng trong tương lai c甃ऀa doanh
nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra như뀃ng giải pháp hư뀃u hiệu, như뀃ng quyết
định chính xác nhằm nâng cao chất lươꄣng công tác quản lý kinh doanh, nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh c甃ऀa doanh nghiệp.
Nhận thức đươꄣc tm quan trọng c甃ऀa việc phân tích tình hình tài chính đĀi với sự
phát triऀn c甃ऀa doanh nghiệp, kết hơꄣp với kiến thức lý luận đươꄣc tiếp thu ơꄉ nhà trường
và tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình c甃ऀa các thy cô
trong khoa đặc biệt là, cùng toàn thऀ các cô chú, anh chị trong công ty, em đã thực hiêṇ
bài bao cáo này nhằm nghiên cứu tìm hiऀu, phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính,
vì nó phản ánh một cách tổng hơꄣp nhất về tình hình công nơꄣ, nguồn vĀn, tài sản, các
chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh c甃ऀa

doanh nghiệp**.** Báo cáo thực tập bao gồm 3 chương chính :
– Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH Đồng Thăng
– Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Đồng Thăng
– Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tình hình tài chính tại công ty
TNHH Đồng Thăng

8

ngoại tệ góp phn vào công cuộc xây dựng và phát triऀn kinh tế. Liên doanh liên kết
với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phù hơꄣp với quy định c甃ऀa pháp luật
1. S愃ऀn phऀm của công ty
ST
T

Tên mẫu sản phẩm Đăc đi  ऀ m kinh tệ ́ Đăc đi  ऀ m k礃 ̀ thuậ ṭ01 Giày blue Navy quá cao cổ phái mạnhGiày sở hữu trị giá bình quân 80 đ / một song, giật t礃 ऀ trọng đứng thiết bị bốn vào tổng s  Ā sản lươꄣng mẫu sản phẩm c甃 ऀ a công ty tư vấn du học, được xem là loại sản phẩm đang được đươꄣc đa dạng người trẻ tuổi ham thích. Dòng loại sản phẩm nè sở hữu tác đông thời gian nhanh tới hoạt độ ng ̣ chế tạo kinh doanh thương mại c甃 ऀ a công ty du học, mà lại ko tạo hình ảnh hươꄉng đa dạng .Giày vải trườn color blue cổ tăng cao, ki  ऀ u dáng vẻ quần áo, đế hôp, mũi có tác dụng bởi ̣ vật liệu bằng nhựa white, giầy sở hữu rộng rãi kích thước, ôm chân, trọng lươꄣng khoảng chừng 400 g02 Giày lười phái mạnhGiày với giá cả bình quân 150 đ / một song, được xem là mẫu sản phẩm cướp t礃 ऀ trọng đứng đồ vật 2 sau giầy Đen tăng cao cổ phái nam & được xem là loại sản phẩm có tác dụng cải thiện lệch giá số 1 c甃 ऀ a công ty tư vấn du học .Giày lười phái mạnh với tính k礃 ̀ thuât quá cao, ki  ऀ u phương pháp, ̣ với đa dạng kích thước mang đến mỗi lứa tuổi. Giày đế kếp, gia loại gián, trọng lươꄣng khoảng chừng 450 g. 03 Giày th  ऀ thao phái nam những màu sắcGiày th  ऀ thao màu sắc mang giá cả bình quân 80 đ / một song cướp t礃 ऀ trọng đứng trang bị tam vào tổng s  Ā mẫu sản phẩm c甃 ऀ a cong ty. Dòng srn phẩm nào là mang hình ảnh hươꄉng Khủng tới hoạt đông chế tạo kinh doanh thương mại c甃 ऀ a ̣ công ty du học .Giày đế hôp, mũi cao su đặc ̣ color white, vải vóc cáo color blue, ghi, đ漃 ऀ, Trắng, Đen. Giày ôm chân trọng lươꄣng khoảng chừng 390 g .04 Giày ki  ऀ u đến phái nam, nư뀃Giày với trị giá bình quân 90 đ / một song, cướp t礃 ऀ trọngGiày màu sắc Đen ki  ऀ u phương pháp, dây cáp đ漃 ऀ nổi bât hơꄣp thời ̣ 10đứng thiết bị 5 vào tổng s  Ā sản lươꄣng c甃 ऀ a doanh nghiêp. Dòng ̣ loại sản phẩm nè khiến hình ảnh hươꄉng tới hoạt đông chế tạo kinh doanh thương mại ̣ c甃 ऀ a công ty du học nhưng mà ko rộng rãi .trang, đế hôp lớp mút sữa mượt, ̣ ôm chân, vải vóc mượt dày thi công cảm xúc tự do, mang những form size mang lại cả nam giới & nư뀃, trọng lươꄣng c甃 ऀ a giầy khoảng chừng 400 g. 05 Giày tr攃 ऀ bé Giày với giá cả bình quân khoảng chừng 80 đ / một song, giật t礃 ऀ trọng tháp hàng đầu vào tổng s  Ā sản lươꄣng c甃 ऀ a trung tâm tư vấn du học. Sản phẩm ko hình họa hươꄉng phổ biến tới hoạt đông kinh ̣ doanh c甃 ऀ a công ty tư vấn du học .Giày đế cao su đặc ki  ऀ u dáng vẻ hóa học lươꄣng, vải vóc mượt x  Āp, bú sữa mượt ôm chân, sắc tố săc sỡ, mang rộng rãi click ̣ cỡ đến tr攃 ऀ em, giầy mang trọng lươꄣng khoảng chừng 200 g 06 Giày color ( nâu, black ) phái namGiày mang giá cả bình quân 90 đ / một song, được xem là loại sản phẩm hút khách vào những hình dáng giầy dị thường c甃 ऀ a doanh nghiêp, giật t礃 ऀ trọng hơi ̣ tốt vào tổng s  Ā mẫu sản phẩm c甃 ऀ a công ty du học. Sản phẩm nà với hình ảnh hươꄉng xứng đáng k  ऀ tới hoạt đông sản ̣ xuất kinh doanh thương mại c甃 ऀ a công ty tư vấn du học .Giày da trơn màu sắc black, đế x  Āp, viền keo dán black ki  ऀ u phương pháp, mũi giầy có tác dụng bởi vật liệu nhựa cứng white. Giày với trọng lươꄣng khoảng chừng 400 g .07 Giày Black quá cao cổGiày với trị giá bình quân 90 đ / một song được xem là mẫu sản phẩm mũi nhọn c甃 ऀ a công ty du học, sản lươꄣng giầy cướp t礃 ऀ trọng tăng cao hàng đầu vào tổng s  Ā sản lươꄣng giầy c甃 ऀ a công ty tư vấn du học & được xem là loại sản phẩm mang hình họa hươꄉng can đảm và mạnh mẽ số 1 tới hoạt đông sản ̣ xuất kinh doanh thương mại c甃 ऀ a công ty tư vấn du học .Giày đươꄣc làm cho bởi đế cao su đặc dày, hóa học lươꄣng, vải vóc black cổ tăng cao ki  ऀ u dáng vẻ hơꄣp phong cách thời trang, trọng lươꄣng giầy khoảng chừng 400 g

11

Công ty TNHH Đồng Thăng ký kết và thanh lý các hơꄣp đồng kinh tế với các
khách hàng trong và nước ngoài với sĀ lươꄣng ngày càng tăng. Với cơ sơꄉ hạ tng hiện
nay, công ty đã và đang mơꄉ rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện
nghĩa vụ đu tư kinh doanh vào địa phương.
1. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
1.5. Cơ cấu tổ chức
Có thऀ nhận thấy rằng công tác quản lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định
phn lớn sự thành bại c甃ऀa doanh nghiệp vì vậy xây dựng bộ máy quản lý hư뀃u hiệu là
rất cn thiết.

13

Gi愃Ām đốcPho gia đình s n xuấta Pho GĐ kinh doanh thương mạiPhân x ng ươ s n xuấtaBP nghi p ê v quốc lộ bao bi mẹ cartonPh漃ng kế ho ch th ai tr ngươPh漃ng kế to愃ĀnPh漃ng t ô ch c ư h愃nh ch椃ĀnhKỹ thu t KCSâ s n xuấtaC愃Āc t ô C愃Āc nhà chứa

Sơ đ 1: Quy tr椃nh tổ chức v愃 qu愃ऀn l礃Ā c甃ऀa Công ty

(Nguồn: phòng kinh doanh)
1.5. Chức năng, nhiệm vụ các ph漃ng ban, phân xươꄉng
+ Giám đốc : Là người chịu trách nhiệm trước nhà nước về cả mặt sản xuất
kinh doanh theo nguyên tắc lấy thu bù chi có lãi, quản lý sử dụng vĀn bảo toàn và phát

14

Là địa điểm giữ trư뀃 sản phẩm & hàng hóa, nguyên vât liệ mẹ c甃 ऀ a shop. Đảm bảo mang lại phân phối ̣ nguyên vât liệ mẹ, vậ t tứ, sản phẩm & hàng hóa mang đến quy trình chế tạo chiêu mộ t bí quyết nhanh gọn, chuẩn ̣ khi & cung ứng trong lúc này nhu c  u c甃 ऀ a người mua. + Bô phậ n nghiệ p vụ cai quản l礃Ā bao b椃 cartoṇ Là địa điểm thực hiên khâu gói gọn loại sản phẩm, quản trị hóa học lươꄣng vỏ hộp carton chọ mẫu sản phẩm. Vì s  Ā lươꄣng vỏ hộp carton c甃 ऀ a doanh nghiêp vô cùng to bắt buộc cỗ phậ n c  n sự tận tường, ̣ thật sạch đ  Āi có thiên nhiên và môi trường làm cho viêc đ  ऀ bảo vệ mẫu sản phẩm ko bị độ ẩm, m  Āc, hu hạị đ  Āi sở hữu tác đông c甃 ऀ a thiên nhiên và môi trường ̣ + Ph漃ng kế ho愃 ⌀ ch th椃 ⌀ ngôi trường Phòng chiến lược Thị phần được xem là bộ phận tham vấn, giúp việc đến ban chỉ huy về nghành nghề dịch vụ thị phần & chiến lược chế tạo kinh doanh thương mại ; sở hữu tính năng, trách nhiệm : kiến thiết xây dựng & tri  ऀ n khai thực thi công tác làm việc marketting, vạc tri  ऀ n Thị trường vào toàn chúng tôi. Chịu trách nhiêm điều tra và nghiên cứu, yêu cầu & soạn thảo những câu chữ, thông tư c甃 ऀ a cung cấp ṭ rên về quản trị, quản lý và điều hành những hoạt động giải trí chế tạo kinh doanh thương mại. Thẩm định, phát hành, tri  ऀ n khai & thực thi những chiến lược, giải pháp, giải pháp tác nghiệp với tương quan vào quản trị, điều hành kinh doanh. Tổ chức công tác làm việc tiếp thị quảng cáo, tiếp thị tên thương hiệu. Quản lý, ki  ऀ m tra, đo lường & nhìn nhận câu hỏi bảo vệ hóa học lươꄣng những chuyên dịch vụ c甃 ऀ a cửa hàng ; Xử lý thông báo bình luận người mua. + Ph漃ng kế toán tài chính tài chính Ban hành những giao diện phiếu bàn giao, nhân nguyên vậ t liệ mẹ chế tạo gia giầy, đi theo thực tệ ́ c甃 ऀ a chúng tôi & lao lý c甃 ऀ a pháp luât. Quy trình luân chuy  ऀ n chứng chỉ, bi  ऀ u kiểu, sộ ̉ sách bảo vệ chuẩn lao lý. Hướng dẫn những đơn vị chức năng chuyển giao, nhân thực hiệ n chiêu tập t phương pháp đúng mực những yêu thương c  mẹ rệ ̀ nôi dung, khí cụ c甃 ऀ a những chứng chỉ & hạch toán mẫu sản phẩm. Ki  ऀ m tṛ a tính hơꄣp pháp c甃 ऀ a chứng chỉ, vạc hiên như뀃ng bất hơꄣp lý đ  ऀ ngay bây giờ chữa chư뀃a, bổ trợ. Đảm bảo tínḥ đúng mực, công khai minh bạch vào chế tạo kinh doanh thương mại. Kêt thúc dãy mon, quý, năm tổng kết thực trạng tài chính c甃 ऀ a cửa hàng đ  ऀ lâp báo cáọ tài chính. + Ph漃ng tổ chức triển khai hành chánh 16

Xây dựng chiến lươꄣc phát triऀn nguồn nhân lực trong cả trung hạn và dài hạn. Làm
đu mĀi xây dựng, đề xuất mô hình tổ chức hoạt động c甃ऀa Công ty và quy định chức
năng, quyền hạn, nhiệm vụ các phòng ban. BĀ trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ phù hơꄣp
với mô hình tổ chức, yêu cu nhiệm vụ kinh doanh và phát triऀn trong từng thời kỳ.
Phòng ban chịu trách nhiêm thực hiệ n các kế hoạch, theo dõi, kiऀm tra và báo cáo các̣
chính sách nhân lực (tuyऀn dụng, bĀ trí, đào tạo, đánh giá phân tích, phát triऀn nhân
lực…), các chính sách, chế độ lao động (nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, thi
đua khen thươꄉng, thanh tra, k礃ऀ luật, bảo hiऀm, trơꄣ cấp thôi việc, phúc lơꄣi, vì sự tiến bộ
c甃ऀa phụ nư뀃, quy chế dân ch甃ऀ, phòng chĀng tham nhũng, bảo hộ lao động…).
Chịu trách nhiêm lưu trư뀃 văn thư, quản lý hồ sơ hành chính và con dấu c甃ऀa Công tỵ
tiếp nhân, xử lý các tài liệ u, thông báo các ý kiến chỉ đạo c甃ऀa lãnh đạo Công ty.̣
1. Hoạt động s愃ऀn xuất kinh doanh
Các giai đoạn cơ bản c甃ऀa quá trình công nghệ sản xuất giy vải bao gồm : Bồi
->Cắt ->Thêu ->May ->Cán ->Gò ->Hấp ->Bao gói
Tất cả các công đoạn trên đều rất quan trọng không thऀ xem nhẹ khâu nào. Trong
quá trình sản xuất, tại mỗi công đoạn đều có mẫu mã đĀi xứng đऀ nhân viên QC
(Quanlity Control) tại bộ phận đó đĀi chiếu kiऀm tra nghiệm thu. Một yêu cu luôn
đươꄣc đặt ra trong quá trình sản xuất là sai h漃ऀng phải đươꄣc phát hiện và ngăn chặn kịp
thời. Trong quá trình sản xuất thì giai đoạn tì gò đến lưu hoà giy có vâi trò cực kỳ
quan trọng, có ảnh hươꄉng đến t礃ऀ lệ sản phẩm h漃ऀng vì nếu h漃ऀng ơꄉ giai đoạn này không
đươꄣc phát hiện sớm thì đến cuĀi giai đoạn chúng không có khả năng sửa chư뀃a đươꄣc.
Các quá trình sản xuất sản phẩm đươꄣc liên kết chặt chẽ với nhau. Đu ra c甃ऀa quá trình
trước là đu vào c甃ऀa quá trình sau.
1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty
1.7. Thuận lợi
Do sự phát triऀn c甃ऀa khoa học công nghê hiệ n nay, quy trình sản xuất c甃ऀa các̣
phân xươꄉng ngày càng hiên đại hơn, giúp nâng cao cả về chất lươꄣng và sĀ lươꄣng sảṇ
phẩm, giải phóng sức lao, tăng lơꄣi nhuân c甃ऀa Công ty.̣

17

Tiền và các kho愃ऀn tương đương tiền: trong giai đoạn cn phân tích t礃ऀ trọng c甃ऀa
khoản mục này tăng giảm qua mỗi năm cụ thऀ năm 2016 t礃ऀ trọng tiền và các khoản
tương đương tiền c甃ऀa Công ty chiếm 25,41% trong tổng tài sản c甃ऀa Công ty đến năm
2017 t礃ऀ trọng giảm xuĀng 19,92% và chiếm 5,49% trong tổng tài sản. Năm 2018, t礃ऀ
trọng tăng 7,013% và chiếm 12,61 %. Đến năm 2019 Tiền và các khoản tương đương
tiền c甃ऀa công ty giảm 3,42% và đến năm 2020 trăng trơꄉ lại 2,11% chiếm t礃ऀ trọng
11,30% trong tổng tài sản
Đầu tư tài chính ngắn hạn: Từ năm 2017 Công ty bắt đu có khoản Đu tư ngắn
hạn – Tiền gửi có kì hạn đươꄣc dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn
tại ngân hàng. Khoản Đu tư tài chính ngắn hạn tăng dn đến năm 2020 đạt 16,32%.
Các kho愃ऀn ph愃ऀi thu ngắn hạn: trong gia đoạn cn phân tích t礃ऀ trọng c甃ऀa khoản
mục tăng giảm qua các năm. Cao nhất vào năm 2017 đạt 43,05% trong đó khoản Phải
thu ngắn hạn c甃ऀa khách hàng lên đến 32,61% điều này cho thấy Công ty đang bị khách
hàng chiếm dụng vĀn. Nhưng đến năm 2020 Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm
xuĀng còn 20,28%, cụ thऀ với khoản phải thu khách hàng giảm còn 19,26%, đây có thऀ
coi là môt tín hiệ u tĀt về khả năng thu hồi vĀn c甃ऀa doanh nghiệ p gn đây.̣
Hàng tồn kho: T礃ऀ trọng hàng tồn kho giảm nhẹ từ năm 2016-2018 rồi tăng trơꄉ lại
từ 2018-2020. Cụ thऀ năm 2016 chiếm 32,20% tổng tài sản, sang năm 2017 t礃ऀ trọng
giảm 1,52% còn 30,68%, tiếp tục giảm 1,99% vào năm 2018. Sự suy giảm này do nhu
cu c甃ऀa thị trường tăng nên lươꄣng hàng hóa ban ra c甃ऀa Công ty cũng tăng theo. Bắt đu
từ năm 2019 giá trị hàng tồn kho tăng nhẹ 0,85% và đạt 29,54% trên tổng tài sản. Năm
2020 đạt 34,86% tăng 5,32% so với năm trước đó. Do đại dịch Covid kéo dài dẫn đến
nhiều đơn hàng bị h甃ऀy làm tổng giá trị hàng tồn kho tăng.
Tài s愃ऀn cố định: nhìn chung tài sản cĀ định đang suy giảm dn theo từng năm,
trong 5 năm từ 2016 (13,46%) đến 2020 (8,78%) chỉ riêng năm 2018 tăng thêm do
Công ty mua thêm thiết bị, máy móc, công cụ, dụng cụ, còn các năm sau đo tiếp tục
giảm dn. Có thऀ nhân ra như뀃ng năm gn đây Công ty không chú trọng nâng cao máỵ
móc thiết bị nhiều nhưng máy móc và thiết bị vẫn đươꄣc bảo dưỡng tĀt không gây ảnh
hươꄉng nhiều đến năng suất và chất lươꄣng sản phẩm.
19

Tài s愃ऀn ngắn hạn khác: Chiêm t礃ऀ trọng khá ít trong tổng tài sản. Năm 2016
chiếm 3,09%, năm 2017 là 3,69%, đến năm 2018 giảm 1% còn 2,68%. Năm 2019 tài
sản ngắn hạn khác tăng lên 3,60% và năm 2020 giảm còn 2,10%. Do t礃ऀ trọng nh漃ऀ nên
tài sản ngắn hạn khác cũng không làm ảnh hươꄉng nhiều cơ cấu tài sản c甃ऀa Công ty.
Phân tích tình hình tài chính c甃ऀa Công ty thông qua kết cấu tài sản trên Bảng cân
đĀi kế toán cho thấy rằng:
Các khoản phải thu ngắn hạn c甃ऀa Công ty từ mức cao trong các năm đến gn đây
đã giảm xuĀng đáng kऀ. Công ty đã thu hồi đươꄣc lươꄣng vĀn đáng kऀ từ khách hàng.
Lươꄣng hàng tồn kho nếu liên tục tăng sẽ làm ứ đọng nguồn vĀn làm giảm hiêụ
quả sản xuất kinh doanh.
Công ty chưa thât sự tích cực đu tư xây dựng, mơꄉ rộ ng hoạt độ ng kinh doanh sảṇ
xuất măc dù các thiết bị máy móc vẫn đươꄣc bảo dưỡng tĀt qua các năm. Bệ n cạnh đó
do tình hình dịch bênh làm lươꄣng hàng tồn kho tăng cao, dây chuyền sản xuất chưa cṇ
mơꄉ rông thêm.̣
Lươꄣng tài sản dài hạn c甃ऀa Công ty lớn hơn Tài sản ngắn hạn là điều hoàn toàn
hơꄣp lý, vì Công ty có nhiều máy móc, dây chuyền phù hơꄣp với ngành nghề sản xuất
2.1. Cơ cấu ngun vốn c甃ऀa Công ty trách nhiêm hư뀃u h愃⌀n ĐngThăng̣
Viêc phân tích cơ cấu nguồn vĀn nhằm đánh giá đươꄣc khả năng tự tài trơꄣ về mặ ṭ
tài chính c甃ऀa doanh nghiêp cũng như mức độ tự ch甃ऀ, ch甃ऀ độ ng trong kinh doanh haỵ
như뀃ng khó khăn mà doanh nghiêp phải đương đu.̣
Cũng như phân tích cơ cấu tài sản, viêc lậ p bảng phân tích cơ cấu nguồn vĀṇ
cũng cn xác định t礃ऀ trọng từng khoản mục, t礃ऀ trọng chiếm bao nhiêu phn tẳm, cao
hay thấp. So sánh tổng nguồn vĀn và từng loại nguồn vĀn cuĀi kỳ và đu năm, đĀi
chiếu cuĀi kỳ và đu năm c甃ऀa từng loại, qua đó đánh giá cu hướng thay đổi c甃ऀa nguồn
vĀn
B愃ऀng 1: B愃ऀng cơ cấu nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2016-
Dựa vào bảng CĐKT trên BCTC c甃ऀa Công ty từ năm 2016 đến 2020 ta nhân thấỵ
xu hướng thay đổi cơ cấu nguồn vĀn diễn ra như sau:

trăng tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *