Assignment Nhập Môn Kỹ Thuật Phần Mềm – Tài liệu text – Gấu Đây

Assignment Nhập Môn Kỹ Thuật Phần Mềm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 2.3 MB, 21 trang )Bạn đang đọc : Assignment Nhập Môn Kỹ Thuật Phần Mềm – Tài liệu text

TRUỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
FPT-POLYTECHNIC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO ASSIGNMENT
Xây dựng và phát triển hệ thống:
Quản lý thư viện

Lớp : PT12301Nhóm : 02Các thành viên

: Đào Sỹ Hoàng – PD01870 (Nhóm Trưởng)
Hoàng Ngọc Tâm- PD019863
Nguyễn Văn Điển- PD01939
Cao Ngọc Hoàng- PD01
Nguyễn Công Đức- PD01

GVHD :

Nguyễn Ngọc Anh
TP. Đà Nẵng 09- 2017

PRO1032 – UDPM

1. GIỚI THIỆU
Ngày nay, CNTT đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã
hội của nhiều quốc gia trên thế giới, là một phần không thể thiếu trong xã hội năng
động, ngày càng hiện đại hóa. Vì vậy, việc tin học hóa vào một số lĩnh vực là hoàn

toàn có thể và phù hợp với xu hướng hiện nay.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, trong nhóm công việc mượn trả sách hay quản lý
sách của thư viện là một việc không thể thiếu. Nhằm thay thế một số công việc mà
trước đó phải thao tác bằng tay trên giấy tờ đạt hiệu quả không cao, mất nhiều thời
gian và dễ sảy ra sai sót. Vì vậy chúng em đã thực hiện báo cáo với đề tài “Xây
dựng hệ thống quản lý thư viện”.

2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
2.1 Sơ đồ use cases

Quản lý thư viện2Nhóm 2PRO1032 – UDPM

2.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống
2.2.1 Đăng nhập
Mô tả

Admin
Nhân viên

tin tức vàoTài khoản đăng nhập ( Username và password )Xử lýKiểm tra sự sống sót của thông tin tài khoảntin tức ra

 Nếu không tồn tại: Thông báo lỗi và trở lại form đăng nhập.
 Nếu tồn tại: Hiển thị form chính với các chức năng được kích
hoạt phù hợp với vai trò của người đăng nhập.

2.2.2 Chức năng quản lý tài khoản
Mô tả

Quản lý tài khoảntin tức vàoYêu cầu đăng nhập từ adminXử lý

Xác nhận nếu là tài khoản admin đăng nhập thì cho phép đăng
nhập

tin tức ratin tức những thông tin tài khoản, thêm – sửa – xóa thông tin tài khoản

2.2.3 Quản Lý sản phẩm
Mô tả

Quản lý mẫu sản phẩmtin tức vàoYêu cầu đăng nhập từ admin, nhân viên cấp dưới bán hàngXử lý

Xác nhận nếu là tài khoản admin/nv bán hàng đăng nhập thì cho
phép đăng nhập

tin tức ratin tức những mẫu sản phẩm, thêm – sửa – xóa loại sản phẩm

2.2.4 Chức năng báo cáo thống kê
Mô tả

Báo cáo thống kêtin tức vàoYêu cầu đăng nhập từ admin, nhân viên cấp dưới bán hàngXử lýXác nhận nếu là thông tin tài khoản admin / nv bán hàng đăng nhập thì chophép đăng nhậptin tức ra

Với admin thì cho phép xem thống kê, với nv bán hàng cho phép
xem thống kê và có thêm quyền xuất thống kê

2.2.5 Chức năng quản lý nhân viên
Mô tả

Quản lý nhân viên cấp dướitin tức vàoYêu cầu đăng nhập từ adminQuản lý thư viện3Nhóm 2

PRO1032 – UDPM
Xử lý

Xác nhận nếu là tài khoản admin đăng nhập thì cho phép đăng
nhập

tin tức ratin tức những thông tin tài khoản, thêm – sửa – xóa nhân viên cấp dưới

2.2.6 Chức năng quản lý Khách hàng
Mô tả

Quản lý người muatin tức vàoYêu cầu đăng nhập từ admin / nv bán hàngXử lý

Xác nhận nếu là tài khoản admin/nv bán hàng đăng nhập thì cho
phép đăng nhập

tin tức ra

Nếu là admin thì chỉ cho phép xem thông tin, nếu là nv bán hàng
thì có chức năng xem, thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng

3. QUI TRÌNH REQUIREMENT
3.1: Requirement Management sheet

Quản lý thư viện4Nhóm 2PRO1032 – UDPM3.2 Bảng QAQuản lý thư viện5Nhóm 2PRO1032 – UDPM

4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN BẰNG MOCKUP
4.1 Sơ đồ tổ chức ứng dụng
Đăng
Đăng nhập
nhập

Form
Form chính
chính

QL
QL Độc
Độc Giả
Giả

QL
QL Sách
Sách

Quản lý thư viện

Tìm
Tìm kiếm
kiếm

QL
QL Mượn
Mượn Trả
Trả

In
In ấn
ấn

Báo
Báo cáo
cáo thống
thống kê

6Nhóm 2PRO1032 – UDPM

4.2 Thiết kế giao diện mockup
4.2.1 Form chính

Quản lý thư viện7Nhóm 2PRO1032 – UDPM4.2.2 Form đăng nhập4.2.3 Form quên mật khẩu :Quản lý thư viện8Nhóm 2PRO1032 – UDPM4.2.4 Form đổi mật khẩu :4.2.5 Form quản trị fan hâm mộ :Quản lý thư viện9Nhóm 2PRO1032 – UDPM4.2.6 Form quản trị mượn trả4.2.7 Form quản trị sáchQuản lý thư viện10Nhóm 2PRO1032 – UDPM4.2.8 Form báo cáo giải trình thống kê

5. THIẾT KẾ UML CHO YÊU CẦU PHẦN MỀM
5.1 Sơ đồ Activity Diagram
5.1.1 Activity Diagram: action thêm sách

Quản lý thư viện11Nhóm 2PRO1032 – UDPM5.1.2 Sửa thông tinQuản lý thư viện12Nhóm 2PRO1032 – UDPM5.1.3 Xóa thông tinQuản lý thư viện13Nhóm 2PRO1032 – UDPM5.1.4 Đăng nhậpQuản lý thư viện14Nhóm 2PRO1032 – UDPMQuản lý thư viện15Nhóm 2PRO1032 – UDPM5.2 Sơ đồ Class Diagram5.3 Sơ đồ ERD DiagramQuản lý thư viện16Nhóm 2PRO1032 – UDPM

6. UNIT TEST BASIC
Unit testing document
6.1 Form quản lý sách

Quản lý thư viện17Nhóm 2PRO1032 – UDPM6.2 Form quản trị mạng lưới hệ thống6.3 Form quản trị fan hâm mộQuản lý thư viện18Nhóm 2PRO1032 – UDPM7. QUẢN TRỊ DỰ ÁN :Quản lý thư viện19Nhóm 2PRO1032 – UDPMQuản lý thư viện20Nhóm 2PRO1032 – UDPM

Quản lý thư viện

21Nhóm 2toàn trọn vẹn hoàn toàn có thể và thích hợp với khuynh hướng lúc bấy giờ. Xuất phát từ nhu yếu thực tiễn đó, trong nhóm việc làm mượn trả sách hay quản lýsách của thư viện là một việc không hề thiếu. Nhằm thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế 1 số ít ít việc làm màtrước đó phải thao tác bằng tay trên sách vở đạt hiệu suất cao không cao, mất nhiều thờigian và dễ sảy ra sai sót. Vì vậy chúng em đã thực thi báo cáo giải trình báo cáo giải trình với đề tài “ Xâydựng mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị thư viện ”. 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG2. 1 Sơ đồ use casesQuản lý thư việnNhóm 2PRO1032 – UDPM2. 2 Đặc tả nhu yếu hệ thống2. 2.1 Đăng nhậpMô tảAdminNhân viênThông tin vàoTài khoản đăng nhập ( Username và password ) Xử lýKiểm tra sự sống sót của tài khoảnThông tin ra  Nếu không sống sót : Thông báo lỗi và trở lại form đăng nhập.  Nếu sống sót : Hiển thị form chính với những hiệu quả được kíchhoạt thích hợp với vai trò của người đăng nhập. 2.2.2 Chức năng quản lý tài khoảnMô tảQuản lý tài khoảnThông tin vàoYêu cầu đăng nhập từ adminXử lýXác nhận nếu là thông tin thông tin tài khoản admin đăng nhập thì được được cho phép đăngnhậpThông tin raThông tin những thông tin thông tin tài khoản, thêm – sửa – xóa tài khoản2. 2.3 Quản Lý sản phẩmMô tảQuản lý sản phẩmThông tin vàoYêu cầu đăng nhập từ admin, nhân viên cấp dưới cấp dưới bán hàngXử lýXác nhận nếu là thông tin thông tin tài khoản admin / nv bán hàng đăng nhập thì chophép đăng nhậpThông tin raThông tin những loại loại sản phẩm, thêm – sửa – xóa sản phẩm2. 2.4 Chức năng báo cáo giải trình báo cáo giải trình thống kêMô tảBáo cáo thống kêThông tin vàoYêu cầu đăng nhập từ admin, nhân viên cấp dưới cấp dưới bán hàngXử lýXác nhận nếu là thông tin thông tin tài khoản admin / nv bán hàng đăng nhập thì chophép đăng nhậpThông tin raVới admin thì được được cho phép xem thống kê, với nv bán hàng cho phépxem thống kê và có thêm quyền xuất thống kê2. 2.5 Chức năng quản trị nhân viênMô tảQuản lý nhân viênThông tin vàoYêu cầu đăng nhập từ adminQuản lý thư việnNhóm 2PRO1032 – UDPMXử lýXác nhận nếu là thông tin thông tin tài khoản admin đăng nhập thì được được cho phép đăngnhậpThông tin raThông tin những thông tin thông tin tài khoản, thêm – sửa – xóa nhân viên2. 2.6 Chức năng quản trị Khách hàngMô tảQuản lý khách hàngThông tin vàoYêu cầu đăng nhập từ admin / nv bán hàngXử lýXác nhận nếu là thông tin thông tin tài khoản admin / nv bán hàng đăng nhập thì chophép đăng nhậpThông tin raNếu là admin thì chỉ được được cho phép xem thông tin, nếu là nv bán hàngthì có tác dụng xem, thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng3. QUI TRÌNH REQUIREMENT3. 1 : Requirement Management sheetQuản lý thư việnNhóm 2PRO1032 – UDPM3. 2 Bảng Q&AQ uản lý thư việnNhóm 2PRO1032 – UDPM4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN BẰNG MOCKUP4. 1 Sơ đồ tổ chức triển khai tiến hành ứng dụngĐăngĐăng nhậpnhậpFormForm chínhchínhQLQL ĐộcĐộc GiảGiảQLQL SáchSáchQuản lý thư việnTìmTìm kiếmkiếmQLQL MượnMượn TrảTrảInIn ấnấnBáoBáo cáocáo thốngthống kêkêNhóm 2PRO1032 – UDPM4. 2 Thiết kế giao diện mockup4. 2.1 Form chínhQuản lý thư việnNhóm 2PRO1032 – UDPM4. 2.2 Form đăng nhập4. 2.3 Form quên mật khẩu : Quản lý thư việnNhóm 2PRO1032 – UDPM4. 2.4 Form đổi mật khẩu : 4.2.5 Form quản trị fan hâm mộ : Quản lý thư việnNhóm 2PRO1032 – UDPM4. 2.6 Form quản trị mượn trả4. 2.7 Form quản trị sáchQuản lý thư viện10Nhóm 2PRO1032 – UDPM4. 2.8 Form báo cáo giải trình báo cáo giải trình thống kê5. THIẾT KẾ UML CHO YÊU CẦU PHẦN MỀM5. 1 Sơ đồ Activity Diagram5. 1.1 Activity Diagram : action thêm sáchQuản lý thư viện11Nhóm 2PRO1032 – UDPM5. 1.2 Sửa thông tinQuản lý thư viện12Nhóm 2PRO1032 – UDPM5. 1.3 Xóa thông tinQuản lý thư viện13Nhóm 2PRO1032 – UDPM5. 1.4 Đăng nhậpQuản lý thư viện14Nhóm 2PRO1032 – UDPMQuản lý thư viện15Nhóm 2PRO1032 – UDPM5. 2 Sơ đồ Class Diagram5. 3 Sơ đồ ERD DiagramQuản lý thư viện16Nhóm 2PRO1032 – UDPM6. UNIT TEST BASICUnit testing document6. 1 Form quản trị sáchQuản lý thư viện17Nhóm 2PRO1032 – UDPM6. 2 Form quản trị hệ thống6. 3 Form quản trị độc giảQuản lý thư viện18Nhóm 2PRO1032 – UDPM7. QUẢN TRỊ DỰ ÁN : Quản lý thư viện19Nhóm 2PRO1032 – UDPMQuản lý thư viện20Nhóm 2PRO1032 – UDPMQuản lý thư viện21Nhóm 2

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *