HƯỚNG DẪN TỰ HỌC PHẦN MỀM TEKLA – Tài liệu text – Gấu Đây

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC PHẦN MỀM TEKLA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 17.11 MB, 404 trang )Bạn đang đọc : HƯỚNG DẪN TỰ HỌC PHẦN MỀM TEKLA – Tài liệu text

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA

NỘI DUNG :1 Basic Modeling / Mô hình cơ bản

Starting Tekla Structures / Kh?i ??ng Xsteel
Create a New Model – BasicModel1 / Tạo 1 mô hình mới – Basicmodel1
Create Grids / Tạo đường lưới
Create Plane Views along Grid Lines / Tạo hình chi?u trn cc m?t
Create Steel Members / Tạo các móng
Column Footing / Móng cột
Foundations for Silos – Parametric Profiles / Móng cho Silo – thông số định
dạng.
Create Steel Members / Tạo các phần tử thép
Columns / Cột
Silos / Si-lô
Level 3850 Beams / Dầm cao độ 3850
Copy Beams to Upper Levels / Sao chép dầm lên cao độ cao hơn
Level 13400 Beams / Dầm cao độ 13400
Bracing / Hệ giằng
Create Concrete Members / Tạo các phần tử btông
Concrete Hollow Core Slabs / Tấm sàn bêtông lõi rỗng
Copy Concrete Hollow Core Slabs to Levels 7350 and 3850 / Sao chép tấm
bêtông rỗng đến cao độ 7350 và 3850
Concrete Slab / Sàn Bê tông

1. Mô hình cơ bản
Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những chức năng cơ bản của Tekla : làm thế nào

tạo ra 1 mẫu mô hình 3D mới, làm thế nào tạo ra những đường lưới, xem đường lưới và
các phần tử trong kết cấu. Nhiệm vụ của bài học này đem lại như biểu diễn bên dưới.

1.1 Khởi động Xsteel
Bắt đầu với cấu trúc Tekla
Để vào Tekla, nhấp chuột vào cửa sổ có nút Start. Thông qua các bước Program ‘ Tekla
Structure ‘ Singleuser ‘ Tekla structures enu Europe. Chúng ta sẽ đến cấu trúc Tekla theo
tiêu chuẩn Châu âu dùng ngôn ngữ tiếng anh.

Khi giao diện sử dụng được mở. Đầu tiên, hầu hết các lựa chọn trong dang bạ (menu) và
tất cả các biểu tượng có màu xám được hiểu rằng chúng chưa được kích hoạt. Khi bạn
mở 1 mô hình có sẵn hoặc tạo 1 mô hình mới thì các biểu tượng và các danh ba (menu)
lựa chọn lệnh mới bắt đầu hoạt động.

1.2 Tạo 1 mô hình mới – Basic Model 1
Để bắt đầu với mô hình mới, đầu tiên bạn cần tạo ra 1 mô hình dữ liệu trống với 1 cái tên.
Trong bài học này ta dùng tên Basic Model 1.
Khởi động mô hình mới
1. Lựa chọn File à New…. bằng cách kéo các chức năng trong trình đơnxuống hoặc kít
từ biểu tượng New trong thanh công cụ Standard để mở hộp thoại Newmodel.
2. Ở góc bên trái thấp hơn của hộp thoại, Tekla đề ghị tên mô hình mới cho mô hình.
Đường dẫn đầy đủ dẫn đến thư mục này được biểu diễn trong 1 vùng của hộp thoại này.

3. Kít chuột vào phía sau tên đường dẫn, ví dụ : C:\TeklastructuresModels\ và thay tên
New Model bằng tên BasicModel1. Đánh dấu tít vào ô trống được mặc định của Tekla
là Create default view and grid.

4. Nhấp vào OK để tạo quy mô mới .

Các lệnh trong trình đơnvà các biểu tượng bắt đầu hoạt động và tên mô hình xuất hiện
trên thanh công cụ của cửa sổ Tekla.

Mỗi mô hình phải có một cái tên duy nhất. Xsteel không cho phép 2 mô hình sử
dụng chung một tên. Không sử dụng ký hiệu đặc biệt như (/ \ ; : │) để đặt tên mô
hình.

Mỗi thời điểm bạn chỉ có thể mở được một mô hình. Nếu bạn đang có mô hình đang
mở, Xsteel sẽ cảnh báo cho bạn lưu lại mô hình đó.

Khi chúng ta nhấn vào hộp thoại Create default view and gird, Tekla sẽ tự động tạo ra
đường lưới và hướng nhìn mà thuộc tính tiêu chuẩn của hướng nhìn này được định dạng
sẵn. Đường lưới và hướng nhìn 3D mặc định được biểu diễn bên dưới.

Các đường nét đứt màu xám lục biểu diễn hình chiếu của các đường lưới nằm trên mặt
bằng. Tekla xác định vùng làm việc của 1 hướng nhìn là các đường nét đứt có màu xanh.
Tìm hiểu thêm thông tin ta có thể vào: Trợ giúp à Modeling à Getting started à
Basics.
Để lưu lại mô hình:
Chọn File à Save từ trong menu hoặc nhấp vào biểu tượng Save trên thanh công cụ
Standard.

Nhớ lưu lại quy mô của bạn mỗi lần từ giờ đây và khi mỡ quy mô mới hoặc thoátra khỏi chưông trình Tekla

Tekla cũng có đặc điểm lưu tự động và nó tự động lưu lại công việc của bạn trong 1
khoảng thời gian được cài đặt. Cài đặt khoảng thời gian này nằm trong hộp thoại
Autosave properties chứa trong Setup à Autosave lấy từ menu xuống.
Để biết thêm chi tiết về save and Autosave, xem ở trong :
Trợ giúp: Modeling à Getting started à Saving a model and exiting Tekla Structures
Phần lớn các lệnh của Tekla đều nằm trong Menu ( chính hoặc kéo xuống) ở trong
Toolbars ( Biểu tượng). Trong cuốn sổ tay hướng dẫn này chúng ta sẽ thường xuyên dùng
các lệnh được kéo từ trình đơn để kích hoạt chúng.

Có vài cách để thi hành lệnh trong Tekla là:
• Biểu tượng
• Lệnh kéo từ Menu chính xuống
• Lệnh kéo từ bấm phải chuột (Menu phu) xuống
Tất cả các lệnh mặc định được tìm thấy khi kéo Menu xuống, hầu hết chúng
nằm trên biểu tượng. Các lệnh trong Menu phụ xuất hiện khi nhấp phải chuột.
Nếu có 1 đối tượng được lựa chọn, những lệnh trong Menu phụ sẽ được kết
nối với đối tượng đó.

Xem thêm thông tin về mặt bằng cấu trúc Tekla và thanh công cụ vào:
Trợ giúp: Modeling à Screen layout
Trợ giúp: Modeling à Toolbars

1.3 Tạo đường lưới :

Để tạo đường lưới giống như đường lưới được biểu diễn trong hình bên dưới, bạn có thể
xoá đường lưới có sẵn và tạo đường lưới mới bằng cách vào Points à Grid ….trong
Menu. Cách khác là bạn có thể thay đổi đường lưới hiện có.
Để chỉnh sửa đường lưới hiện có:
1. Nhấp chuột 2 lần vào đường lưới cần chỉnh sửa.
2. Hộp thoại Grid sẽ xuất hiện như bên dưới, bạn chỉnh sửa các toạ độ và các kí tự cho
đường lưới chỉnh sửa.

3. Nhấp vào nút Modify để đồng ý các giá trị đường lưới mới.
4. Nhập tên file đường lưới, Grid 1, và nhấp nút Save as để lưu tên file đường lưới vào
cho việc dùng sau đó. Tên file Grid 1.grd nằm trong thư mục phụ Attributes ở trong thư
mục mô hình của bạn.
Nhiều thông tin về đường lưới và hộp thoại Grid sẽ được xem khi nhấn vào
Trợ giúp: Modeling > Introduction > Inputting Information > Common buttons

Số thập phân dùng trong hộp thoại Grid (cũng như các hộp thoại khác) có
thể được thay đổi từ hộp thoại Unit and decimals … Nó được chứa trong
Setup của trình đơn

Khi đường lưới được thay đổi, không gian làm việc được biểu diễn bằng đường màu xanh
thì không được cập nhật.

Hiệu chỉnh vùng làm việc
Để thay đổi không gian làm việc phù hợp sự thay đổi đường lưới ta có các bước:
1. Nhấp vào không gian 3D(view).
2. Nhấp phải chuột và chọn Fit work area từ trình đơn

Không gian từ giờ đây sẽ được màn biểu diễn như ở bên dưới .1.4 Tạo hình chiếu trên những mặt

Bây giờ chúng ta tạo hình chiếu và mặt bằng dọc theo đường lứơi được tạo trong mục ở
trên.
Hướng nhìn là 1 đại diện của 1 mô hình ở 1 vị trí đặc biệt. Mỗi hướng nhìn được biểu
diễn hình ảnh vật thể của nó nằm bên trong cửa sổ của Tekla. Mỗi hướng nhìn có 1 mặt
phẳng nhìn mà trong mặt phẳng đó đường lưới là hiện hữu và các điểm được biểu diễn là
các chữ thập màu vàng. Những điểm bên ngoài mặt phẳng xuất hiện là các điểm màu đỏ.
Xem thêm thông tin : Trợ giúp: Modeling > Getting started > Views.
Tạo lưới mặt chiếu
Để tạo hướng nhìn dọc theo đường lưới có các bước:
1. Lựa chọn 1 đường lưới
2. Nhấp phải chuột và chọn Create view > Grid views từ trình đơnđể mở hộp thoại
Creation of views along grid lines.

3. Nhấp nút Show của mặt phẳng hướng XY để mở hộp thoại View Properties
4. Thay đổi giá trị Angle và View depth như biểu diễn bên dưới và nhấp nút Ok để thoát
hộp thoại.

5. Lựa chọn số hướng nhìn như All và nhấp nút Create trong hộp thoại Creation of
views along grid lines.
Hộp thoại Views sẽ xuất hiện với tất cả các hướng nhìn được tạo ra. Tên của các hướng
nhìn không cần dùng sẽ được liệt kê bên trái còn các hướng nhìn cần đến sẽ liệt kê bên
phải.

Để biết thêm thông tin về View Properties vào :Trợ giúp : Modeling > Getting started > Views > View Properties .

Hiển thị hay dấu khung nhìn
Để biểu diễn và dấu (not show) các hướng nhìn thì có các bước sau:
1. Nhấp vào biểu tượng Open named view list để mở hộp thoại Views (từ bây giờ nó
luôn được mở)

2. Lựa chọn hướng nhìn mà bạn muốn biểu diễn hoặc dấu.
3. Dùng dấu mũi tên để di chuyển hướng nhìn từ bên trái qua phải hoặc ngược lại.

Đừng mở quá nhiều hướng nhìn cùng 1 thời điểm. Tốt nhất là phóng to số
hướng nhìn được mở. Bạn có thể mở hoặc đóng tên hướng nhìn bằng việc
nhấp vào biểu tượng Open named view list. Xoá các tên hướng nhìn không
cần thiết trong danh sách các hướng nhìn.

Để bật hướng nhìn giữa những hướng nhìn, bấm Ctrl + Tab

Quay mô hình
Bạn có thể xoay mô hình trong hướng nhìn 3D theo hướng nhìn của mình:
1. Nhấn nút V
2. Trong hướng nhìn, lựa chọn tâm xoay.
3. Giữ luôn nút Ctrl và nhấp và lướt qua đối tượng bằng nút giữa con chuột.

Chuyển đổi giữa khoảng trống 3D và mặt phẳng

Với phím tắt Ctrl + P, bạn có thể thay đổi góc của hướng nhìn giữa hướng nhìn 3D và
mặt bằng, điều này rất là hữu ích.

1.5 Tạo những móng :Bây giờ, tất cả chúng ta sẽ tạo những nền móng trên BasicModel1 .

Móng cột (1800*1800)
Để tạo đài móng cho cột:
1. Nhấp 2 lần vào biểu tượng Create pad footing. Bạn sẽ mở hộp thoại Pad footing
properties.

2. Hoàn thành hộp thoại Pad footing properties như trình diễn và nhấp vào nút Apply .

3. Trong hướng nhìn 3D, nhấp điểm giao của đường lưới A-1 để tạo móng.
4. Tạo móng 1800×1800 tại vị trí giao điểm khác của đường lưới trục A bằng việc nhấp
chuột vào mỗi vị trí.
Để biết thêm thông tin vào: Trợ giúp: Part position
Trợ giúp: Profile library / Parametric

Bạn có thể quay lại (và tái lệnh) lệnh trước từng lệnh từng lệnh một đến lệnh
cuối cùng trước khi lưu lại bằng việc kít vào biểu tượng hoặc bấm Ctrl + Z
hoặc Ctrl + Y(tái lệnh)

Móng 2700×2700: Trong khi còn ở trong lệnh về móng,
5. Hoàn thành hộp thoại Pad footing properties cho móng 2700×2700 như biểu diễn và
bấm nút Apply.
Móng ở trục B cần bổ sung thêm đường lưới bởi vì nó có thể bổ sung thêm cột ở bước
sau. Việc thêm này sẽ được bổ sung khi điền giá trị chính xác vị trí ở ô Vertical Position
trong hộp thoại Pad footing properties.

6. Tạo móng tại giao điểm đường lưới trục B
7. Nhấn phải chuột và chọn Interrupt để kết thúc lệnh.
.

Lệnh sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi bạn nhấn vào nút Interrupt
Để kết thúc lệnh bạn có thể bấm phải chuột và lựa chọn Interrupt từ trình
đơnhoặc nhấn nút ESC để thoát.
Để trở lại lệnh cũ vừa dùng nhấn vào Enter

Móng cho Silos -thông số định dạng:
Chúng ta sẽ tạo ra 2 móng tròn cho Silo. Đầu tiên, 1 móng sẽ tạo ra ở toạ độ 4500,4500,0
và sau đó 1 móng khác sẽ được sao chép từ móng này.
Tekla chứa thư viện mẫu, thông số và kích thước do người dùng khai báo. Cho móng này,
chúng ta sẽ dùng định dạng thông số để thay cho thư viện mẫu.
Thêm thông tin vào: Trợ giúp: Modeling > Parts > Profile
Trợ giúp : Modeling > Settings and tools > Appendix A: Parametric Profiles

Tạo móng:
1. Nhấp chuột 2 lần vào biểu tượng Create pad footing

2. Hoàn thành hộp thoại Pad footing properties như bên dưới và nhấn Apply

Bạn có thể lựa chọn 1 hình dạng trong hộp thoại Select profile mà được mở
theo sau trong vùng Profile là phần thuộc tính trong hộp thoại.
Bạn có thể đặt tên 1 hình dạng trong vùng Profile là phần thuộc tính trong
hộp thoại.

3. Đánh số 4500,4500 để xác định vị trí móng ( đánh số này trong hộp thoại Enter
numeric location)

4. Nhấn Enter và 1 móng được tạo .Thêm thông tin vào : Trợ giúp : Modeling > Settings and tools > Snapping

Sao chép móng:
Nhấn vào móng 1 lần để lựa chọn nó.
2. Nhấn phải chuột và chọn Copy à Translate…. từ trong trình đơn. Hoàn thành hộp
thoại như bên dưới.
3. Nhấn Copy

Chúng ta sẽ có những đài móng được tạo ra như ở bên dưới :

1.6 Tạo phần tử thép
Cột :
Đầu tiên, ta sẽ tạo 2 trong số những cột và sau đó dùng lệnh Copy để sao chép ra các cột
khác.
Tạo cột:
Để tạo cột đầu tiên trong số 2 cột đựoc tạo:
1. Nhấn 2 lần vào biểu tượng Create Column

2. Hoàn thành hộp thoại Column properties như bên dưới và sau đó nhấn Apply .

3. Nhấp chuột đến giao điểm đường lưới A-1 để tạo 1 cột, và sau đó rê đến giao điểm B-1
để tạo cột thứ 2.
Sao chép cột
1. Lựa chọn cột mà bạn đã tạo bằng cách tạo cửa sổ đi qua chúng.
2. Nhấn phải chuột và chọn Copy > Translate … từ trình đơn Hoàn thành hộp thoại
như bên dưới và nhấn Copy.

Bây giờ tổng thể cột sẽ Open trong quy mô .

Khi các kết cấu xuất hiện trong mô hình, bạn có thể chọn 1 cái móng ( nó là
bêtông), 1 cái cột thép ở trên nó và bản mã chân đế liên kết giữa móng và cột,
sao chép tất cả kết cấu chọn này đến vị trí khác của cấu trúc.
Bạn có thể lựa chon nhiều phần trong mô hình bằng việc giữ phim Ctrl và rê
chọn các đối tượng trong mô hình.

Trợ giúp : Modeling > Introduction > Selecting Mã Sản Phẩm objects > How to select objects

Si Lô
Bây giờ, chúng ta sẽ tạo ra các mô hình Silo bằng việc dùng thông số định dạng khối.
Một phương án chính xác hơn là tạo ra silo có tiết diện tròn rỗng với đường hàn trên thân
nó.
Tạo silo:
1. Để tạo Silo, nhấn 2 lần vào biểu tượng Create column

2. Hoàn thành hộp thoại Column properties như bên dưới và sau đó nhấn Apply3. Nhấp và chọn điểm đỉnh của móng silo tiên phong và sau đó là là móng khác .Bây giờ Silô co dạng như quy mô .

Sự nhìn thấy được của đối tượng trên màn hình tuỳ thuộc vào vùng làm việc,
bề sâu hướng nhìn, hướng nhìn được chọn, và hướng nhìn xuyên qua. Bạn
cũng có thể ẩn tạm thời các bộ phận trong màn hình bằng việc dùng công cụ
Hide.
U Trên màn hình tất cả các đối tượng được tạo ra có thể sẽ không được xuất
hiện.
Biết thêm thông tin vào: Trợ giúp: Modeling > Getting started > Views >
Displaying and Hiding objects in views.

Dầm ở cao độ 3850 :

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo dầm ở cao độ +3850 và sau đó sao chép chúng (dùng chuột
chọn) tới cao độ cao hơn.
Tạo dầm:
1. Mở mặt bằng cao độ +3850 (PLAN+3850)

2. Nhấp chuột 2 lần vào hình tượng Create beam .3. Hoàn thành hộp thoại Beam Properties như ở dưới và chon nút Apply

4. Trong mặt bằng cao độ +3850 (PLAN+3850) nhấp chuột chọn tại giao điểm của 2
đường lưới A-4 và sau đó là B-4
5. Tiếp tục đến các đường lưới tại 5,6, và 7.

Khi tạo phần tử nằm ngang luôn rê chuột từ bên trái qua bên phải hoặc từ bên
dưới lên trên theo cách không thay đổi từ đầu đến cuối.

Sao chép dầm tới cao độ cao hơn:
Lựa Chọn dầm:
1. Chọn phương án bộ lọc Beam Filter từ danh sách kéo xuống.
Biết thêm thông tin vào: Trợ giúp: Modeling > Setting and tools > filter > Select

filter .2. Sử dụng chuột, lựa chọn vùng mà có chứa vật thể sao chép .

Sao chép dầm:
1. Mở khung nhìn GRID 7 nhấn phải chuột và lựa chọn lệnh Copy > Translate … từ
trình đơn.

2. Nhấp vào giao điểm đường lưới B-3850 và sau đó là B- 7350. Kiểm tra giá trị trong
hộp thoại.

3. Nhấp Copy
4. Sao chép dầm ở cao độ +13400 bằng việc lập lại các bước 3-6.
5. Thay đổi đối tượng lựa chọn để quay về tiêu chuẩn ban đầu mà cũng có khả năng lựa
chọn những đối tượng khác như ng không phải là dầm.

Dầm cao độ + 13400 :

Kế đến là tạo dầm ở cao độ 13400
Tạo đường lưới dầm:
Bằng việc dùng các lệnh tương tự của dầm mà chúng ta đã tạo trước đây, chúng ta tạo
thêm những dầm còn lại ở các vị trí giao của các đường lưới được biểu diễn hình dáng
bên dưới.

Tạo các dầm còn lại:
Kế đến chúng ta tạo những dầm mà nằm ở vị trí không có giao đường lưới. Công cụ sẽ
giúp ta nhanh chóng nhấp vào các điểm đến vị trí chính xác của đối tượng mà không cần
biết toạ độ hoặc mặt phẳng chứa đường thẳng hoặc các điểm.
Thêm thông tin ở: Trợ giúp: Modeling > Settings and tools > Snapping

Tạo dầm A:
1. Nhấp 2 lần vào 1 cái dầm hiện hữu trong mô hình và nhấn Apply
2. Bắt đầu với lệnh về dầm.
3. Chắc chắn rằng chỉ có biểu tượng Snap to reference lines/points của nút chính thứ 2
bên phải được bấm.

4. Chắc chắn rằng biểu tượng Snap to mid points được bấm.

5. Nhấn điểm giữa của dầm giữa toạ độ A-2 và A-3 và sau đó điểm giữa của dầm giữa
toạ độ B-2 và B-3

Tạo dầm B:
Chúng ta sẽ nhấn chuột vào vị trí đầu tiên của dầm B tại vị trí giao điểm A-1 như 1 điểm
tham chiếu và điểm thứ 2 nằm cách giao điểm B-1 khoảng 9000 hướng theo truc 1.
Chúng ta sẽ nhấp vào điểm thứ 2 của dầm B dùng nút Perpendicular.
Nhấn vào điểm đầu tiên của dầm B:
1. Bắt đầu với lệnh của dầm.
2. Giữ nút Ctrl và nhấn vào điểm A-1 như là điểm gốc biểu diễn toạ độ địa phương.

3. Sau đó dùng dây tóc (không có nhấn) để định hướng đúng ( đến điểm B-1)
tạo ra 1 mẫu quy mô 3D mới, làm thế nào tạo ra những đường lưới, xem đường lưới vàcác thành phần trong cấu trúc. Nhiệm vụ của bài học kinh nghiệm này đem lại như trình diễn bên dưới. 1.1 Khởi động XsteelBắt đầu với cấu trúc TeklaĐể vào Tekla, nhấp chuột vào hành lang cửa số có nút Start. Thông qua những bước Program ‘ TeklaStructure ‘ Singleuser ‘ Tekla structures enu Europe. Chúng ta sẽ đến cấu trúc Tekla theotiêu chuẩn Châu âu dùng ngôn từ tiếng anh. Khi giao diện sử dụng được mở. Đầu tiên, hầu hết những lựa chọn trong dang bạ ( menu ) vàtất cả những hình tượng có màu xám được hiểu rằng chúng chưa được kích hoạt. Khi bạnmở 1 quy mô có sẵn hoặc tạo 1 quy mô mới thì những hình tượng và những danh ba ( menu ) lựa chọn lệnh mới mở màn hoạt động giải trí. 1.2 Tạo 1 quy mô mới – Basic Model 1 Để mở màn với quy mô mới, tiên phong bạn cần tạo ra 1 quy mô tài liệu trống với 1 cái tên. Trong bài học kinh nghiệm này ta dùng tên Basic Model 1. Khởi động quy mô mới1. Lựa chọn File à New …. bằng cách kéo những công dụng trong trình đơnxuống hoặc kíttừ hình tượng New trong thanh công cụ Standard để mở hộp thoại Newmodel. 2. Ở góc bên trái thấp hơn của hộp thoại, Tekla đề ghị tên quy mô mới cho quy mô. Đường dẫn không thiếu dẫn đến thư mục này được trình diễn trong 1 vùng của hộp thoại này. 3. Kít chuột vào phía sau tên đường dẫn, ví dụ : C : \ TeklastructuresModels \ và thay tênNew Model bằng tên BasicModel1. Đánh dấu tít vào ô trống được mặc định của Teklalà Create default view and grid. 4. Nhấp vào OK để tạo quy mô mới. Các lệnh trong trình đơnvà những hình tượng mở màn hoạt động giải trí và tên quy mô xuất hiệntrên thanh công cụ của hành lang cửa số Tekla. Mỗi quy mô phải có một cái tên duy nhất. Xsteel không được cho phép 2 quy mô sửdụng chung một tên. Không sử dụng ký hiệu đặc biệt quan trọng như ( / \ ; : │ ) để đặt tên môhình. Mỗi thời gian bạn chỉ hoàn toàn có thể mở được một quy mô. Nếu bạn đang có quy mô đangmở, Xsteel sẽ cảnh báo nhắc nhở cho bạn lưu lại quy mô đó. Khi tất cả chúng ta nhấn vào hộp thoại Create default view and gird, Tekla sẽ tự động hóa tạo rađường lưới và hướng nhìn mà thuộc tính tiêu chuẩn của hướng nhìn này được định dạngsẵn. Đường lưới và hướng nhìn 3D mặc định được trình diễn bên dưới. Các đường nét đứt màu xám lục màn biểu diễn hình chiếu của những đường lưới nằm trên mặtbằng. Tekla xác lập vùng thao tác của 1 hướng nhìn là những đường nét đứt có màu xanh. Tìm hiểu thêm thông tin ta hoàn toàn có thể vào : Trợ giúp à Modeling à Getting started àBasics. Để lưu lại quy mô : Chọn File à Save từ trong menu hoặc nhấp vào hình tượng Save trên thanh công cụStandard. Nhớ lưu lại quy mô của bạn mỗi lần từ giờ đây và khi mỡ quy mô mới hoặc thoátra khỏi chưông trình TeklaTekla cũng có đặc thù lưu tự động hóa và nó tự động hóa lưu lại việc làm của bạn trong 1 khoảng chừng thời hạn được thiết lập. Cài đặt khoảng chừng thời hạn này nằm trong hộp thoạiAutosave properties chứa trong Setup à Autosave lấy từ menu xuống. Để biết thêm cụ thể về save and Autosave, xem ở trong : Trợ giúp : Modeling à Getting started à Saving a Model and exiting Tekla StructuresPhần lớn những lệnh của Tekla đều nằm trong Menu ( chính hoặc kéo xuống ) ở trongToolbars ( Biểu tượng ). Trong cuốn sổ tay hướng dẫn này tất cả chúng ta sẽ liên tục dùngcác lệnh được kéo từ trình đơn để kích hoạt chúng. Có vài cách để thi hành lệnh trong Tekla là : • Biểu tượng • Lệnh kéo từ Menu chính xuống • Lệnh kéo từ bấm phải chuột ( Menu phu ) xuốngTất cả những lệnh mặc định được tìm thấy khi kéo Menu xuống, hầu hết chúngnằm trên hình tượng. Các lệnh trong Menu phụ Open khi nhấp phải chuột. Nếu có 1 đối tượng người dùng được lựa chọn, những lệnh trong Menu phụ sẽ được kếtnối với đối tượng người dùng đó. Xem thêm thông tin về mặt phẳng cấu trúc Tekla và thanh công cụ vào : Trợ giúp : Modeling à Screen layoutTrợ giúp : Modeling à Toolbars1. 3 Tạo đường lưới : Để tạo đường lưới giống như đường lưới được màn biểu diễn trong hình bên dưới, bạn có thểxoá đường lưới có sẵn và tạo đường lưới mới bằng cách vào Points à Grid …. trongMenu. Cách khác là bạn hoàn toàn có thể biến hóa đường lưới hiện có. Để chỉnh sửa đường lưới hiện có : 1. Nhấp chuột 2 lần vào đường lưới cần chỉnh sửa. 2. Hộp thoại Grid sẽ Open như bên dưới, bạn chỉnh sửa những toạ độ và những kí tự chođường lưới chỉnh sửa. 3. Nhấp vào nút Modify để đồng ý chấp thuận những giá trị đường lưới mới. 4. Nhập tên file đường lưới, Grid 1, và nhấp nút Save as để lưu tên file đường lưới vàocho việc dùng sau đó. Tên file Grid 1.grd nằm trong thư mục phụ Attributes ở trong thưmục quy mô của bạn. Nhiều thông tin về đường lưới và hộp thoại Grid sẽ được xem khi nhấn vàoTrợ giúp : Modeling > Introduction > Inputting Information > Common buttonsSố thập phân dùng trong hộp thoại Grid ( cũng như những hộp thoại khác ) cóthể được biến hóa từ hộp thoại Unit and decimals … Nó được chứa trongSetup của trình đơnKhi đường lưới được biến hóa, khoảng trống thao tác được trình diễn bằng đường màu xanhthì không được update. Hiệu chỉnh vùng làm việcĐể biến hóa khoảng trống thao tác tương thích sự biến hóa đường lưới ta có những bước : 1. Nhấp vào khoảng trống 3D ( view ). 2. Nhấp phải chuột và chọn Fit work area từ trình đơnKhông gian từ giờ đây sẽ được màn biểu diễn như ở bên dưới. 1.4 Tạo hình chiếu trên những mặtBây giờ tất cả chúng ta tạo hình chiếu và mặt phẳng dọc theo đường lứơi được tạo trong mục ởtrên. Hướng nhìn là 1 đại diện thay mặt của 1 quy mô ở 1 vị trí đặc biệt quan trọng. Mỗi hướng nhìn được biểudiễn hình ảnh vật thể của nó nằm bên trong hành lang cửa số của Tekla. Mỗi hướng nhìn có 1 mặtphẳng nhìn mà trong mặt phẳng đó đường lưới là hiện hữu và những điểm được màn biểu diễn làcác chữ thập màu vàng. Những điểm bên ngoài mặt phẳng Open là những điểm màu đỏ. Xem thêm thông tin : Trợ giúp : Modeling > Getting started > Views. Tạo lưới mặt chiếuĐể tạo hướng nhìn dọc theo đường lưới có những bước : 1. Lựa chọn 1 đường lưới2. Nhấp phải chuột và chọn Create view > Grid views từ trình đơnđể mở hộp thoạiCreation of views along grid lines. 3. Nhấp nút Show của mặt phẳng hướng XY để mở hộp thoại View Properties4. Thay đổi giá trị Angle và View depth như trình diễn bên dưới và nhấp nút Ok để thoáthộp thoại. 5. Lựa chọn số hướng nhìn như All và nhấp nút Create trong hộp thoại Creation ofviews along grid lines. Hộp thoại Views sẽ Open với tổng thể những hướng nhìn được tạo ra. Tên của những hướngnhìn không cần dùng sẽ được liệt kê bên trái còn những hướng nhìn cần đến sẽ liệt kê bênphải. Để biết thêm thông tin về View Properties vào : Trợ giúp : Modeling > Getting started > Views > View Properties. Hiển thị hay dấu khung nhìnĐể trình diễn và dấu ( not show ) những hướng nhìn thì có những bước sau : 1. Nhấp vào hình tượng Open named view list để mở hộp thoại Views ( từ giờ đây nóluôn được mở ) 2. Lựa chọn hướng nhìn mà bạn muốn trình diễn hoặc dấu. 3. Dùng dấu mũi tên để di chuyển hướng nhìn từ bên trái qua phải hoặc ngược lại. Đừng mở quá nhiều hướng nhìn cùng 1 thời gian. Tốt nhất là phóng to sốhướng nhìn được mở. Bạn hoàn toàn có thể mở hoặc đóng tên hướng nhìn bằng việcnhấp vào hình tượng Open named view list. Xoá những tên hướng nhìn khôngcần thiết trong list những hướng nhìn. Để bật hướng nhìn giữa những hướng nhìn, bấm Ctrl + TabQuay mô hìnhBạn hoàn toàn có thể xoay quy mô trong hướng nhìn 3D theo hướng nhìn của mình : 1. Nhấn nút V2. Trong hướng nhìn, lựa chọn tâm xoay. 3. Giữ luôn nút Ctrl và nhấp và lướt qua đối tượng người dùng bằng nút giữa con chuột. Chuyển đổi giữa khoảng trống 3D và mặt phẳngVới phím tắt Ctrl + P, bạn hoàn toàn có thể đổi khác góc của hướng nhìn giữa hướng nhìn 3D vàmặt bằng, điều này rất là hữu dụng. 1.5 Tạo những móng : Bây giờ, tất cả chúng ta sẽ tạo những nền móng trên BasicModel1. Móng cột ( 1800 * 1800 ) Để tạo đài móng cho cột : 1. Nhấp 2 lần vào hình tượng Create pad footing. Bạn sẽ mở hộp thoại Pad footingproperties. 2. Hoàn thành hộp thoại Pad footing properties như màn biểu diễn và nhấp vào nút Apply. 3. Trong hướng nhìn 3D, nhấp điểm giao của đường lưới A-1 để tạo móng. 4. Tạo móng 1800×1800 tại vị trí giao điểm khác của đường lưới trục A bằng việc nhấpchuột vào mỗi vị trí. Để biết thêm thông tin vào : Trợ giúp : Part positionTrợ giúp : Profile library / ParametricBạn hoàn toàn có thể quay lại ( và tái lệnh ) lệnh trước từng lệnh từng lệnh một đến lệnhcuối cùng trước khi lưu lại bằng việc kít vào hình tượng hoặc bấm Ctrl + Zhoặc Ctrl + Y ( tái lệnh ) Móng 2700×2700 : Trong khi còn ở trong lệnh về móng, 5. Hoàn thành hộp thoại Pad footing properties cho móng 2700×2700 như màn biểu diễn vàbấm nút Apply. Móng ở trục B cần bổ trợ thêm đường lưới do tại nó hoàn toàn có thể bổ trợ thêm cột ở bướcsau. Việc thêm này sẽ được bổ trợ khi điền giá trị đúng mực vị trí ở ô Vertical Positiontrong hộp thoại Pad footing properties. 6. Tạo móng tại giao điểm đường lưới trục B7. Nhấn phải chuột và chọn Interrupt để kết thúc lệnh. Lệnh sẽ liên tục được duy trì cho đến khi bạn nhấn vào nút InterruptĐể kết thúc lệnh bạn hoàn toàn có thể bấm phải chuột và lựa chọn Interrupt từ trìnhđơnhoặc nhấn nút ESC để thoát. Để trở lại lệnh cũ vừa dùng nhấn vào EnterMóng cho Silos – thông số kỹ thuật định dạng : Chúng ta sẽ tạo ra 2 móng tròn cho Silo. Đầu tiên, 1 móng sẽ tạo ra ở toạ độ 4500,4500,0 và sau đó 1 móng khác sẽ được sao chép từ móng này. Tekla chứa thư viện mẫu, thông số kỹ thuật và size do người dùng khai báo. Cho móng này, tất cả chúng ta sẽ dùng định dạng thông số kỹ thuật để thay cho thư viện mẫu. Thêm thông tin vào : Trợ giúp : Modeling > Parts > ProfileTrợ giúp : Modeling > Settings and tools > Appendix A : Parametric ProfilesTạo móng : 1. Nhấp chuột 2 lần vào hình tượng Create pad footing2. Hoàn thành hộp thoại Pad footing properties như bên dưới và nhấn ApplyBạn hoàn toàn có thể lựa chọn 1 hình dạng trong hộp thoại Select profile mà được mởtheo sau trong vùng Profile là phần thuộc tính trong hộp thoại. Bạn hoàn toàn có thể đặt tên 1 hình dạng trong vùng Profile là phần thuộc tính tronghộp thoại. 3. Đánh số 4500,4500 để xác lập vị trí móng ( đánh số này trong hộp thoại Enternumeric location ) 4. Nhấn Enter và 1 móng được tạo. Thêm thông tin vào : Trợ giúp : Modeling > Settings and tools > SnappingSao chép móng : Nhấn vào móng 1 lần để lựa chọn nó. 2. Nhấn phải chuột và chọn Copy à Translate …. từ trong trình đơn. Hoàn thành hộpthoại như bên dưới. 3. Nhấn CopyChúng ta sẽ có những đài móng được tạo ra như ở bên dưới : 1.6 Tạo thành phần thépCột : Đầu tiên, ta sẽ tạo 2 trong số những cột và sau đó dùng lệnh Copy để sao chép ra những cộtkhác. Tạo cột : Để tạo cột tiên phong trong số 2 cột đựoc tạo : 1. Nhấn 2 lần vào hình tượng Create Column2. Hoàn thành hộp thoại Column properties như bên dưới và sau đó nhấn Apply. 3. Nhấp chuột đến giao điểm đường lưới A-1 để tạo 1 cột, và sau đó rê đến giao điểm B-1để tạo cột thứ 2. Sao chép cột1. Lựa chọn cột mà bạn đã tạo bằng cách tạo hành lang cửa số đi qua chúng. 2. Nhấn phải chuột và chọn Copy > Translate … từ trình đơn Hoàn thành hộp thoạinhư bên dưới và nhấn Copy. Bây giờ tổng thể cột sẽ Open trong quy mô. Khi những cấu trúc Open trong quy mô, bạn hoàn toàn có thể chọn 1 cái móng ( nó làbêtông ), 1 cái cột thép ở trên nó và bản mã chân đế link giữa móng và cột, sao chép toàn bộ cấu trúc chọn này đến vị trí khác của cấu trúc. Bạn hoàn toàn có thể lựa chon nhiều phần trong quy mô bằng việc giữ phim Ctrl và rêchọn những đối tượng người dùng trong quy mô. Trợ giúp : Modeling > Introduction > Selecting Mã Sản Phẩm objects > How to select objectsSi LôBây giờ, tất cả chúng ta sẽ tạo ra những quy mô Silo bằng việc dùng thông số kỹ thuật định dạng khối. Một giải pháp đúng chuẩn hơn là tạo ra silo có tiết diện tròn rỗng với đường hàn trên thânnó. Tạo silo : 1. Để tạo Silo, nhấn 2 lần vào hình tượng Create column2. Hoàn thành hộp thoại Column properties như bên dưới và sau đó nhấn Apply3. Nhấp và chọn điểm đỉnh của móng silo tiên phong và sau đó là là móng khác. Bây giờ Silô co dạng như quy mô. Sự nhìn thấy được của đối tượng người tiêu dùng trên màn hình hiển thị tuỳ thuộc vào vùng thao tác, bề sâu hướng nhìn, hướng nhìn được chọn, và hướng nhìn xuyên qua. Bạncũng hoàn toàn có thể ẩn trong thời điểm tạm thời những bộ phận trong màn hình hiển thị bằng việc dùng công cụHide. U Trên màn hình hiển thị toàn bộ những đối tượng người tiêu dùng được tạo ra hoàn toàn có thể sẽ không được xuấthiện. Biết thêm thông tin vào : Trợ giúp : Modeling > Getting started > Views > Displaying and Hiding objects in views. Dầm ở cao độ 3850 : Đầu tiên tất cả chúng ta sẽ tạo dầm ở cao độ + 3850 và sau đó sao chép chúng ( dùng chuộtchọn ) tới cao độ cao hơn. Tạo dầm : 1. Mở mặt bằng cao độ + 3850 ( PLAN + 3850 ) 2. Nhấp chuột 2 lần vào hình tượng Create beam. 3. Hoàn thành hộp thoại Beam Properties như ở dưới và chon nút Apply4. Trong mặt phẳng cao độ + 3850 ( PLAN + 3850 ) nhấp chuột chọn tại giao điểm của 2 đường lưới A-4 và sau đó là B-45. Tiếp tục đến những đường lưới tại 5,6, và 7. Khi tạo thành phần nằm ngang luôn rê chuột từ bên trái qua bên phải hoặc từ bêndưới lên trên theo cách không biến hóa từ đầu đến cuối. Sao chép dầm tới cao độ cao hơn : Lựa Chọn dầm : 1. Chọn giải pháp bộ lọc Beam Filter từ list kéo xuống. Biết thêm thông tin vào : Trợ giúp : Modeling > Setting and tools > filter > Selectfilter. 2. Sử dụng chuột, lựa chọn vùng mà có chứa vật thể sao chép. Sao chép dầm : 1. Mở khung nhìn GRID 7 nhấn phải chuột và lựa chọn lệnh Copy > Translate … từtrình đơn. 2. Nhấp vào giao điểm đường lưới B-3850 và sau đó là B – 7350. Kiểm tra giá trị tronghộp thoại. 3. Nhấp Copy4. Sao chép dầm ở cao độ + 13400 bằng việc lập lại những bước 3-6. 5. Thay đổi đối tượng người dùng lựa chọn để quay về tiêu chuẩn khởi đầu mà cũng có năng lực lựachọn những đối tượng người dùng khác như ng không phải là dầm. Dầm cao độ + 13400 : Kế đến là tạo dầm ở cao độ 13400T ạo đường lưới dầm : Bằng việc dùng những lệnh tựa như của dầm mà tất cả chúng ta đã tạo trước đây, tất cả chúng ta tạothêm những dầm còn lại ở những vị trí giao của những đường lưới được trình diễn hình dángbên dưới. Tạo những dầm còn lại : Kế đến tất cả chúng ta tạo những dầm mà nằm ở vị trí không có giao đường lưới. Công cụ sẽgiúp ta nhanh gọn nhấp vào những điểm đến vị trí đúng mực của đối tượng người tiêu dùng mà không cầnbiết toạ độ hoặc mặt phẳng chứa đường thẳng hoặc những điểm. Thêm thông tin ở : Trợ giúp : Modeling > Settings and tools > SnappingTạo dầm A : 1. Nhấp 2 lần vào 1 cái dầm hiện hữu trong quy mô và nhấn Apply2. Bắt đầu với lệnh về dầm. 3. Chắc chắn rằng chỉ có hình tượng Snap to reference lines / points của nút chính thứ 2 bên phải được bấm. 4. Chắc chắn rằng hình tượng Snap to mid points được bấm. 5. Nhấn điểm giữa của dầm giữa toạ độ A-2 và A-3 và sau đó điểm giữa của dầm giữatoạ độ B-2 và B-3Tạo dầm B : Chúng ta sẽ nhấn chuột vào vị trí tiên phong của dầm B tại vị trí giao điểm A-1 như 1 điểmtham chiếu và điểm thứ 2 nằm cách giao điểm B-1 khoảng chừng 9000 hướng theo truc 1. Chúng ta sẽ nhấp vào điểm thứ 2 của dầm B dùng nút Perpendicular. Nhấn vào điểm tiên phong của dầm B : 1. Bắt đầu với lệnh của dầm. 2. Giữ nút Ctrl và nhấn vào điểm A-1 như là điểm gốc màn biểu diễn toạ độ địa phương. 3. Sau đó dùng dây tóc ( không có nhấn ) để xu thế đúng ( đến điểm B-1 )

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *